Закони и право

вторник, 2 май 2017 г.

Fwd: Reklama na alkohol
Закон за здравето

Чл. 55. (1) Забранява се пряката реклама на спиртни напитки.

(2) Непряката реклама на спиртни напитки и рекламата на вино и бира не може:

1. да е насочена към лица под 18-годишна възраст, както и да се излъчва в предавания или да се публикува в печатни издания, предназначени за тях;

2. да използва лица под 18-годишна възраст като участници;

3. да свързва употребата на алкохолни напитки със спортни и физически постижения или с управление на превозни средства;

4. да съдържа неверни твърдения относно полза за здравето, социално или сексуално благополучие или да представя въздържанието или умереността в отрицателна светлина.

(3) Непряката реклама на спиртни напитки не може да се излъчва в радио- и телевизионни предавания преди 22,00 часа.

17. "Алкохолни напитки" са спиртните напитки, виното и бирата.

18. "Спиртни напитки" са течности, предназначени за консумация, които съдържат най-малко 15 обемни процента етилов алкохол.

19. "Пряка реклама" е всяка форма на търговско послание, съобщение или препоръка, която цели популяризирането на алкохолните напитки и/или консумацията им, чрез използване на самите напитки или на действия, свързани с тяхното консумиране, производство и разпространение.

20. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) "Непряка реклама" е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва наименование или марка на алкохолна напитка, както и фирма или марка на производител на алкохолни напитки върху продукти и стоки, които не са алкохолни напитки.


http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=40&aid=1259сряда, 5 април 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ - „Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2008/50/ЕО — Качество на атмосферния въздух — Концентрация на фини прахови частици (ПЧ10) в атмосферния въздух — Превишаване на пределно допустимите стойности — Общо и трайно нарушение — Планове за качеството на въздуха“

представено на 10 ноември 2016 година(1)
Европейска комисия
срещу
Република България
„Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2008/50/ЕО — Качество на атмосферния въздух — Концентрация на фини прахови частици (ПЧ10) в атмосферния въздух — Превишаване на пределно допустимите стойности — Общо и трайно нарушение — Планове за качеството на въздуха“

България е осъдена заради мръсния въздух - Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива„Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2008/50/ЕО — Качество на атмосферния въздух — Член 13, параграф 1 — Приложение XI — Дневни и годишни пределно допустими стойности, приложими за концентрациите на ПЧ10 — Систематично и постоянно превишаване на пределно допустимите стойности — Член 22 —Удължаване на крайните срокове за постигане на някои пределно допустими стойности — Условия за прилагане — Член 23, параграф 1 — Планове за качеството на въздуха — „Възможно най-кратък" срок на превишаване — Подходящи мерки — Критерии за преценка"
с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения, предявен на основание член 258 ДФЕС на 14 септември 2015 г.,
Европейска комисия, за която се явяват E. Kružíková, С. Петрова, П. Михайлова и E. Manhaeve, в качеството на представители,

вторник, 3 януари 2017 г.

Какво влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Влизат в сила новите правила за възраст при пенсиониране:

Жените ще се пенсионират при навършване на 61 г. и 35 г. и 2 м стаж, а мъжете - на 64 навършени години и осигурителен стаж от 38 г. и 4 м.

Осигурителната вноска за пенсия се повишава с 1 процентен пункт за всички категории труд.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се се увеличава в зависимост от дохода, получен през 2016 г.:
  • до 5400 лв. - 460 лв.
    от 5400.01 до 6500 лв. - 500 лв.
    от 6500.01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.
    над 7500 лв. - 600 лв.


Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 161.80 лв.
Минималната заплата се вдига от 420 лв. на 460 лв.

Линията на бедност през 2017 г. е 314 лв., с 14 лв. повече, отколкото през миналата.

Данъци

От 2017 г. има и ново облекчение - ако всички доходи от трудов договор се получават по банков път и 80% от тях също се харчат по банков път, ще се спести 1% от дължимия данък, но не повече от 500 лв. Облекчението ще се ползва при подаване на данъчните декларации за доходите от 2017 г. - в началото на 2018 г., като няма да е необходимо да се представят никакви документи са направените безкасови плащания.

Образование

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД). Досега дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE се извършваха в Министерството на образованието и науката.

Спорт

Влиза в сила новият списък за забранените за употреба препарати на Световната антидопингова агенция (WADA) за 2017 г. Към досегашния списък е добавен аримистан, описван също като андроста-3.50-диен7.17-дион, който попада в графата забранени хормони и метаболитни модулатори. Веществото може да се намери свободно в много страни по света. То се използва за намаляване на нивата на естроген, който може да стимулира растежа на мускулите. Предполага се, че субстанцията се намира в хранителни добавки, които са в свободна продажба.

сряда, 28 декември 2016 г.

Обжалване на акт, наложен ми за липса на гражданска отговорност


В интерес на истината не бях виновен. То всеки би казал така.  Но в случая управлявах автомобил, за който не знаех че няма гражданска отговорност.  Е, обжалвах на две инстанции без да се явявам и загубих.  Но до ден днешен карам с акта, на който има печат че е обжалван и все още не съм си взел талона от КАТ.  Така изтече и давността на принудителното събиране на глобата ми от 400лв.  Трябва сега да им пусна едно възражение за изтекла давност (най-добре с телепоща http://www.bgpost.bg/bg/329) и да ходя до КАТ да си искам талона. 

Та ето ви няколко сламки как да жалите такива актове и, ако имате моя късмет и търпение, да не ви съберат глобите.  Впрочем се надявам все пак държавата да започне да си събира глобите, защото това е пълно безобразие.  Но тъй като не изпитвам вина за обстоятелството, че карах без гражданска отговорност и нямах и намерение да правя документни фалшификации и да представям гражданска, направена със задна дата (както правят почти всички в моята ситуация) то някак си в моето съзнание оправдах за себе си обстоятелството, че не платих тази безумна глоба. 

В общи линии в жалбата против всяко наказателно постановление пишете:

Чрез КАТ София до РС-София

Г-н СЪДИЯ,
Горепосоченото наказателно постановление е незаконосъобразно и неправилно, а наложените ми административни наказания са явно несправедливи, поради което го обжалвам в срок и МОЛЯ същото да бъде отменено. Съображенията си в тази насока ще изложа в съдебното заседание по делото.
Дата, град
С УВАЖЕНИЕ:
(xxxxxxxx)

мотивите, поради което искаш да бъде отменено постановлението ще посочиш в съда.

Много често, в практиката се случва така,

петък, 23 декември 2016 г.

ЗАПОВЕД № РД01-844 от 19.10.2015 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца

С учудване установих, че то толкова полезно постановление и особено важните приложения към него – Молбите за отпускане на помощи при отглеждане на деца, не е качено в нета.  Еми качвам го, дано да е полезно на родителитеИздадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца утвърждавам:
1. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 1).

2. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 2).
3. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 3).
  
4. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 4).
  
5. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 5).
  
6. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 6).
  
7. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 7).
  
8. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 8).
9. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни добавки за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 9).
  
10. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 10).
  
11. Образец на заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по чл. 34а ППЗСПД във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 11).
  
12. Образец на заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на многодетни майки по чл. 34б ППЗСПД във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 12).
  
Заповедта отменя Заповед № РД01-687 от 11.09.2013 г. (ДВ, бр. 83 от 2013 г.) на министъра на труда и социалната политика.

Как си взех част от парите от МТЕЛ? Обжалване на сметка от мобилен оператор

В продължение на статията Как да пуснем жалба против МТЕЛ? Днес ще ви разкажа как обжалвах една своя надписана сметка и …ООО ЧУДЕСА … взех си парите от тях, за което все пак съм им благодарен :)