четвъртък, 19 август 2010 г.

Пълномощно за управление на автомобил в чужбина

П Ъ Л Н О М О Щ Н О | P O W E R O F A T T O R N E Y


Подписаният, български гражданин, ЕГН, с лична карта, издадена на от МВР-, и валидна до . живущ в гр., ул. „

в качеството си на собственик на лек автомобил , с рег. №, рама №У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:със следните права:


Да управлявa и ползва на територията на Република България и извън нея гореописания автомобил.

Да ме представлява пред органите на МВР, КАТ и застрахователи, както и пред други държавни, общински и/или областни органи и институции в Република България и извън нея, във връзка с отношения, произтичащи от собствеността, ползването и застраховката на гореописания автомобил на територията на страната и извън нея.Настоящото пълномощно се състави и подписа едновременно на български и английски език.


I, the undersigned, Bulgarian citizen, PIN, holder of ID Card №, issued on, by MVR-, Date of Expiry:, with address:.in my capacity of owner of passenger car , registration No., chassis №A U T H O R I Z E:with the following rights:


To drive and use on the territory of Republic of Bulgaria and abroad the aforesaid car.


To present me in front of the Ministry of Internal Affairs, Traffic Police and Insurance companies and in front of other state, municipal and/or district agencies and institutions in Republic of Bulgaria and abroad in connection with the ownership, operating/using and insurance usage of the abovementioned automobile on the territory of the Republic of Bulgaria and abroad.The present Power of Attorney has been executed and signed both in the Bulgarian and in the English language.

Упълномощител/ Grantor:

_______________________

Няма коментари:

Публикуване на коментар