петък, 22 юни 2012 г.

Конвенцията за достъпа до информация по въпроси на околната 1

ДОКЛАД на Комисията по околната среда и водите по проекта на Закон за
ратифициране на Конвенцията за достъпа до информация, участието на
обществеността и процеса на вземането на решения и достъпа до
правосъдие по въпроси на околната среда (№ 302-02-52 от 02.09.2003 г.)

"ДОКЛАД на Комисията по околната среда и водите относно Законопроект
за ратифициране на Конвенцията за достъпа до информация, участие на
обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до
правосъдие по въпросите на околната среда, № 302-02-52, внесен от
Министерския съвет на 2 септември 2003 г.

На свое редовно заседание, проведено на 11 септември 2003 г.,
Комисията по околната среда и водите разгледа внесения от Министерския
съвет Законопроект за ратифициране на Конвенцията за достъпа до
информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения
и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда или т. нар.
Орхуска конвенция.

На заседанието присъстваха господин Николай Куюмджиев -
заместник-министър на околната среда и водите, господин Щерю Ножаров -
началник отдел "Стратегия и програми за околната среда" към
Министерството на околната среда и водите.

От името на вносителя господин Ножаров изложи мотивите за
ратифицирането на конвенцията. Нейните разпоредби са в три основни
насоки:

1. достъп на обществеността до информация, свързана с околната среда;

2. участие на обществеността в процеса на вземане на решения, свързани
с околната среда;

3. достъп на гражданите и юридическите лица до правосъдие по
проблемите на околната среда.

Конвенцията от Орхус е подписана от България още през 1998 г. и
по-голямата част от нейните изисквания са залегнали в Глава втора -
"Информация за околната среда" от Закона за опазване на околната среда
във връзка с транспонирането на европейското законодателство. Така че
в голяма степен задълженията, произтичащи от конвенцията, са вече
изпълнени от наша страна.

Ратифицирането на настоящата конвенция ще спомогне за по-нататъшното
развитие на демократичните процеси в България и постигането на още
по-голяма прозрачност и граждански контрол по въпросите на околната
среда. Освен това България ще има възможност да получи достъп до
международно финансиране на дейности, свързани с подобряването на
достъпа до информация и участието на обществеността в процеса на
вземане на решения, тъй като това са приоритетни за финансиране
дейности по редица донорски програми.

След проведените разисквания комисията подкрепи единодушно
законопроекта с 12 гласа "за" и изрази следното становище:

Като поддържа принципите, залегнали в Конвенцията за достъпа до
информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения
и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, предлага тя да
бъде ратифицирана със закон от Народното събрание."

Източник: Народното събрание

Няма коментари:

Публикуване на коментар