сряда, 26 септември 2012 г.

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ REAL ESTATE PROPERTY LEASE AGREEMENT


ДОГОВОР ЗА НАЕМ
НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


Днес, г., в гр. София, на основание чл.228 до чл.239 от ЗЗД се сключи следния договор между:


А., притежател на Британски паспорт №, издаден на г. Паспортната служба на Обединеното кралство Великобритания и Северена Ирландия, с постоянен адрес в София, , Управител на, регистрирано по ф.д. № по описа на СГС за год.; със седалище и адрес на управление: гр., тел.: +359(0); БУЛСТАТ, действащ като УПРАВИТЕЛ  НА ИМОТ от името и за сметка на СОБСТВЕНИКА НА ИМОТА:, издаден на г. от Паспортни власти Великобритания, наричана по-долу НАЕМОДАТЕЛ

и
Б. и наричана по-долу НАЕМАТЕЛ.


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1.1 По силата на този договор НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ срещу заплащането на наемна цена ползването на следния недвижим имот, (наричан по-нататък в този договор “имота”), а именно: Апартамент №, находящ се гр. София , ул., вход „А”, на 1-ти жилищен етаж, със застроена площ м2, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спални и бани.

1.2. Имотът ще се ползва единствено за жилищни нужди от следните служители на НАЕМАТЕЛЯ:
Промени в предназначението на имота, посочено в чл. 1.3 могат да стават само след изрично писмено съгласие на наемодателя.

1.3. НАЕМАТЕЛЯТ няма право под каквато и да е форма, да преотстъпва или преотдават под наем наетият имот на трети лица.


II.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ


2.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде своя имот за ползване от НАЕМАТЕЛЯ в състоянието, в което се намира към момента на сключването на настоящия договор, отразено в двустранно подписания Приемно-предавателен протокол  - Приложение № 1 към този договор. Гореспоменатият протокол ще бъде подписан, след като НАЕМАТЕЛЯ извърши оглед на апартамента и обзавеждането му и декларира с подписа си, че те са в добро състояние и не са открити недостатъци [с изключение на посочените от Наемодателя в описа на имота – Приложение №1].   

2.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да не възпрепятства по какъвто и да е начин ползването на имота от НАЕМАТЕЛЯ в срока на действие на настоящия договор.

2.3./1/. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава за срока на този договор да извършва за своя сметка поправка на всички дребни повреди на  уреди и оборудване, дължащи се на нормалното всекидневно ползване на имота. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава за срока на този договор да отговаря за и да извършва за своя сметка всички основни ремонти по поддръжка на сградата (стени, покрив, таван), както и ремонти и поддръжка на фасадата, външната канализация, водопроводни тръби, резервоари за вода, помпи и тръби, електроинсталация, подмяна на оборудване и мебели, които са повредени в резултат от форсмажорни обстоятелства.
НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да извърши всички нужни ремонти, посочени по-горе в срок от 1 месец след получаване на официално известие от НАЕМАТЕЛЯ. След изтичане на този период, НАЕМАТЕЛЯ има право да организира ремонта чрез подходящи специалисти, за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, приспадайки извършения за целта разход от следващите дължими наеми.

/2/ НАЕМОДАТЕЛЯТ няма да бъде държан отговорен за извършването на ремонтните работи и поправки по предходното изречение, ако повредата е резултат от виновно действие от страна на НАЕМАТЕЛЯ.

2.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право на достъп до имота, докато настоящото споразумение е в сила, при условие че извести НАЕМАТЕЛЯ за визитата си 24 /двадесет и четири/ часа по-рано и с това не пречи на НАЕМАТЕЛЯ да ползва спокойно имота.


III.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

3.1. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да ползва наетия имот само за жилищни нужди и с грижата на добър стопанин и да го поддържа в добро, чисто и подредено  състояние през цялото време.

3.2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да плаща в срок договорената наемна цена и консумативните разноски, свързани с ползването на имота, като: електроенергия, централно парно, топла и студена вода, СОТ, Интернет и кабелна телевизия, консумативни разноски за общите части на сградата и такса смет. 

3.3. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва установените в имота правила за вътрешен ред, хигиена, охрана и противопожарна безопасност.

3.4. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за евентуални повреди, застрахователни събития и посегателства върху наетия имот.

3.5. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава след прекратяване на настоящия договор да върне наетия имот на НАЕМОДАТЕЛЯ с приемно-предавателен протокол и в състоянието, в което е бил нает, като се вземе предвид нормалното изхабяване на имота, резултат от обикновената употреба на имота.

3.6. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да възстанови щетите при унищожаване или повреждане по негова вина на предоставеното за ползване имущество.

3.7. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва каквито и да е ремонти, подобрения и вътрешни преустройства в имота, освен след като се снабди с изрично писмено разрешение от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ и след получаване на одобрение от компетентните административни власти, в случай че такова одобрение се изисква съгласно действуващото законодателство.

3.8 НАЕМАТЕЛЯТ няма право да отглежда домашни животни в апартамента.


IV. НАЕМ И ЗАПЛАЩАНЕ НА НАЕМА


4.1 НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да плаща на НАЕМОДАТЕЛЯ месечен наем от: ЕВРО / ЕВРО/  

4.2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да плаща наемната цена, посочена в чл. 4.1. ежемесечно по банков път и авансово, не по-късно от 5-то число на текущия месец. Плащането ще се извършва по банков път в посочената от НАЕМОДАТЕЛЯ по-долу банкова сметка. 

Титуляр: 
Банка: 
Адрес: България, София1000, 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 


4.3. При подписване на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ ще заплати пропорционална сума от месечния наем за периода 2008 –2008г., която възлиза на левовата равностойност на ................... НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща следващите месечни наеми по установените в 4.2. условия.


4.4. Договорената наемна цена ще остане константна величина от г. включително. Един месец преди изтичане срока на настоящия договор страните могат да уговорят продължение на срока в допълнително споразумение, изразено в писмен вид. Наемната цена за имота може да бъде преизчислена в съответствие с инфлационния индекс за съответната година официално обявен от българския Национален Статистически Институт.

4.5. При закъснения в плащането на наема или част от него НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.0 % (........... процента) от просрочената сума за всеки просрочен ден, считано от датата на падежа до датата на плащането. При закъснение с повече от 15 дни, независимо от санкцията по предходното изречение, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати този договор едностранно и без предисвестие и да си върне незабавно държането на имота без да носи отговорност за вещите на обитателите.


V.СРОК НА ДОГОВОРА

5.1. Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от г. до година.
 Този срок може да бъде променен само с допълнително писмено споразумение (приложение към договора) между НАЕМАТЕЛЯТ и НАЕМОДАТЕЛЯ.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6. Настоящият договор не може да бъде прекратен в първите три месеца от срока упоменат в чл. 5.1., в противен случай  депозита установен в чл. 7.1. ще бъде загубен от НАЕМАТЕЛЯ. След изтичането на първите три месеца действието договора може да бъде прекратено предсрочно в следните случаи:
(а) От страна на НАЕМАТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие, направено чрез препоръчано писмо с обратна разписка /за дата на отправяне на предизвестието се счита – датата на връчването му на НАЕМОДАТЕЛЯ; за адреси на страните ще се считат адресите, посочени в настоящия договор;

(б) От страна на НАЕМОДАТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие, направено чрез препоръчано писмо с обратна разписка /за дата на отправяне на предизвестието се счита –датата на връчването му на НАЕМАТЕЛЯ; за адреси на страните ще се считат адресите, посочени в настоящия договор;

(в)   по взаимно съгласие на страните;

(г) едностранно от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, без предизвестие, в случай на неплащане на наема в сроковете, посочени в Раздел IV;

(д) едностранно от НАЕМОДАТЕЛЯ в случай, че НАЕМАТЕЛЯ нарушава договора и действуващите правила относно ползването на имота. НАЕМОДАТЕЛЯТ в писмена форма, направено чрез препоръчано писмо с обратна разписка или с нотариална покана, дава на НАЕМАТЕЛЯ петдневен срок за преустановяване на конкретното нарушение и за обезщетяване на НАЕМОДАТЕЛЯ за конкретните вредите, нанесени върху имота или на НАЕМОДАТЕЛЯ, в случай че такива се причинени, с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Ако нарушението не бъде преустановено и щетите не бъдат възстановени, договорът се счита автоматично прекратен с изтичането на петдневния срок и НАЕМОДАТЕЛЯТ  има право да си върне държането на имота. Страните трябва да съставят приемно-предавателен портокол, описан в чл. 2.1.

/е/ От НАЕМАТЕЛЯ, в случай че НАЕМОДАТЕЛЯТ пречи на безпрепятственото и необезпокоявано ползване на имота или имотът е станал негоден за ползване по предназначението, описано в т. 1.2. НАЕМАТЕЛЯТ в писмена форма, направено чрез препоръчано писмо с обратна разписка или с нотариална покана, дават на НАЕМОДАТЕЛЯ петдневен срок за преустановяване на тези действия. Ако с изтичането на срока неправомерните действия не бъдат прекратени, договорът се счита за развален. Страните трябва да съставят приемно-предавателен портокол, описан в чл. 2.1.

6.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право на незабавен достъп до имота, предмет на настоящия договор от датата на прекратяването, при който достъп НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи никаква отговорност относно вещи, пари или други ценности, принадлежащи на НАЕМАТЕЛЯ. 

VII.  ДЕПОЗИТ

7.1. В момента на подписването на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ ще предостави на НАЕМОДАТЕЛЯ безлихвен депозит на стойност два месечни наема, а именно: Евро / Евро/. Депозитът обезпечава грижливото ползване на имота и покриване на разходи за възстановяване на липси, отстраняване повреди и други щети на имота (ако има такива), причинени от НАЕМАТЕЛЯ към датата на освобождаване на имота.
Депозитът подлежи веднага на връщане от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ след предаване на имота в добро състояние обратно на НАЕМОДАТЕЛЯ в случай на прекратяване на наемните отношения.

Настоящия договор служи за разписка за платената сума за депозит.


7.2. В случай на прекратяване на договора по чл. 6 т.(д) НАЕМАТЕЛЯТ губи дадения депозит.

7.3. Депозитът не може да бъде използван като наем за последния месец от срока на настоящия договор.


VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Настоящият договор ще бъде нотариално заверен във време удобно и за двете страни, но не по-късно от 30 работни дни след подписването му. Заверката ще бъде извършена от Нотариус посочен от НАЕМОДАТЕЛЯ..


8.2. Промени в настоящия договор могат да се правят в писмена форма (приложения към договора), които са валидни само, ако са подписани от НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ.


8.3. СТРАНИТЕ по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при неговото изпълнение, тълкуване и приложение чрез преговори до постигане на взаимно споразумение, а при не постигане на такова, ще се отнасят за разглеждане пред компетентния софийски съд по реда на ЗЗД, ЗС и ГПК.


8.4. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилага общото Гражданско законодателство на Република България.

8.5. Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, всеки от които съдържа български и английски текст  - по един за всяка от СТРАНИТЕ по договора, като в случай на противоречие между двата текста, за валиден ще се счита българския текст.
Всяка писмена кореспонденция във връзка с настоящия договор трябва да бъде изпращана на следните адреси:

За НАЕМОДАТЕЛЯ:


За НАЕМАТЕЛЯ:Приложено: Приемо-предавателен протокол – Приложение N 1


ПОДПИСИ:


НАЕМОДАТЕЛ:

....................................                                   

НАЕМАТЕЛ: 

.................................... REAL ESTATE PROPERTY
LEASE AGREEMENT

Today, 2009, in the city of Sofia, on the grounds of Art 228 to Art 229 of the OCA (Obligations and Contracts Act) the following agreement was signed by and between

А., holder of British passport № issued on, by the United Kingdom Passport Authority,  permanent address in Sofia:, Sofia, and Manager of registered under company file No, under the list of Sofia City Court in, having its seat and address of management in Sofia, tel. No +359(0); BULSTAT acting as THE PROPERTY MANAGER on behalf of the OWNER OF THE PROPERTY:, Passport by UKPA, expiry date:,  hereinafter referred to as the LESSORand

B. hereinafter referred to as LESSEE.


I. SUBJECT MATTER OF AGREEMENT

1.1 By virtue of this agreement, the LESSOR shall grant to the LESSEE, for consideration of lease price, the use of the following real estate property (hereinafter referred to as the PROPERTY), to-wit: Apartment , located in Sofia, Street, entrance “A”, 1rd residential floor, with built-up area m2, consisting of living room with kitchenette, bedrooms and bathrooms.


1.2. The property shall be used solely as residence by the following employees of the LESSEE:
Any change to purpose agreed in Art. 1.3 may only be implemented with the LESSOR’S explicit written consent.


1.3. The LESSEE shall not be entitled to cede or re-lease, in any manner whatsoever, the leased property to third parties.II.  OBLIGATIONS OF THE LESSOR


2.1. The LESSOR undertakes to surrender the property for use by the LESSEE in the state the property is in at the time of executing the present agreement, as reflected in the bilaterally signed Delivery-Acceptance Protocol – Annex 1 to this agreement. The aforementioned protocol shall be signed after the LESSEE has examined the estate and its furniture and has declared that they are in good condition and has not founded any defects [excluding these detailed by the Lessor in the inventory of the property – Annex 1 enclosed herein].2.2. The LESSOR undertakes not to impede in any manner whatsoever the use of the property by the LESSEE during the term of the present agreement

2.3. /1/ The LESSEE shall on his own account perform small repairs of contents, fittings and equipment related to the regular daily usage of the estate. For the term of the contract the LESSOR is obliged to be liable and to perform on his own account all basic repair works related to the maintenance of the building (walls, roof, ceiling), as well as repair works and maintenance of the facade, the external sewerage and water-supplying system, tubes, water reservoirs, pumps, the electric system, change of equipment and furniture, that have been damaged as a result of force-major. 

 The LESSOR is obliged to carry out all necessary repair works, stated above at the latest 1 month following the official notification of the LESSEE. After the expiry of this 1 month period the LESSEE is entitled to organize the repair works at the account of the  with a suitable expert, subtracting the expenses for the repair from the outstanding rental fee.


/2/ The LESSOR shall not be held Liable for repair works as mentioned in the previous sentence, where the damages resulting in need of repair are as a result of the LESSEE’S guilty action.


2.4. The LESSOR will have the right to access the property during the duration of this Agreement, on condition that the LESSEE is notified at least 24 /twenty four/ hours in advance and provided the frequency and time frame do not impede the LESSEE to use the apartment for peaceful living.

III. OBLIGATIONS OF THE LESSEE

3.1. The LESSEE shall use the leased Property for residential purposes only and in good faith and shall maintain the Property in a good, clean and tidy condition at all times.


3.2. The LESSEE undertakes to pay in due time the agreed lease price and the costs related to utilities consumed in the property, such as: electricity, central heating, hot and cold water, SOT, Internet and Cable TV, common area charges and garbage tax. 3.3. The LESSEE undertakes to comply with the rules established in the property as to internal order, sanitary rules, fire regulations and requirements of the municipal bodies.

3.4. The LESSEE undertakes to promptly notify the LESSOR of any damage, insured events and encroachment on the leased property.


3.5. Upon expiration of the Lease Period, the LESSEE undertakes to return the leased property to the LESSOR with a delivery-acceptance protocol and in the state wherein it was leased, taking into consideration the normal wear & tear of the property which has occurred due to usage for the duration of the lease.

3.6. The LESSEE shall be obliged to remedy damage from destruction or injury on the granted property should it occur through his own fault.

3.7. The LESSE shall not be entitled to carry out any repair works, betterment and internal reconstruction on the Property without having acquired the LESSOR’S explicit written consent, and pending receipt of endorsement from the competent administrative authorities in the event such endorsement is required pursuant to the effective legislation.

3.8 The LESSEE is not allowed to take care of pets in the apartment.


IV. LEASE PRICE AND PAYMENT THEREOF

4.1. The LESSEE undertakes to pay to the LESSOR a monthly lease amounting to EUR / EURO/

4.2. The LESSEE shall pay the rental fee indicated in Section 4.1 every month via bank transfer and in advance, but not later than the 5th day of the month. The payment will be done by bank in the bank account, specified below by the LESSOR. 


Account Holder: 
Bank: 
Address: 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 


4.3. On signing the present agreement the LESSEE shall pay a proportional amount of the monthly lease for the period  ............................... Therein after the LESSEE shall pay the rental fee monthly as per Art. 4.2.
4.4. The agreed rental fee shall remain constant from inclusive. One month before the expiry of this Agreement the parties may agree to extend the duration by means of Additional Agreement in writing. The rental price for the property will be recalculated in accordance with the inflation index for the respective year as announced by the official Bulgarian National Institute of Statistics4.5. In the event of delay of the lease payment or any part thereof, the LESSEE shall owe a penalty amounting to 0,05% (...... percent) of the delayed sum for each overdue day, as of the date of maturity and until the date of payment. In the event of the delay exceeding 15 days, the LESSOR shall be entitled to unilaterally and without notice terminate this agreement and immediately restore possession over the property without liability the occupants’ belongings. V.DURATION OF AGREEMENT

5.1. The present agreement is made for a term of 1 year, reckoned as of to
This term may only be amended with a supplementary written agreement (annex to the agreement) executed by and between the LESSEE and the LESSOR.

    VI. TERMINATION OF AGREEMENT


6. The present agreement cannot be terminated in the first three months of the term specified in art.5.1., otherwise the deposit as per Art. 7.1. will be forfeited by the LESSEE. Therein after the effects of the agreement may be terminated in the following cases:

 (a) By the LESSEE with 2 month’s notice in writing, via registered mail the delivery/date of serving the notice is deemed to be the date of signing receipt of same.  The addresses specified in the present agreement shall be deemed the addresses of the parties.


(b) By the LESSOR with 2 month’s notice in writing, via registered mail the delivery/date of serving the notice is deemed to be the date of signing receipt of same.  The addresses specified in the present agreement shall be deemed the addresses of the parties.


(c) By mutual consent of the parties

(d) Unilaterally without notice by the LESSOR in the event of non-payment of the rental fee specified in Section IV.


(e) Unilaterally by the LESSOR in the event the LESSEE is in default of the agreement and the rules regarding the use of the Property. In such case the LESSOR shall serve the LESSEE a written five-day term of notice, via registered mail or notary communication, requiring the LESSEE to desist from the breach of the agreement and require compensation for any damages which have arisen.   Following the expiration of the above period, if the breach has not been remedied, the agreement shall be deemed to be terminated and the LESSEE required to vacate the property immediately. The PARTIES shall draw up a delivery-acceptance protocol pursuant to Art 2.1.(f) By the LESSEE, in case the LESSOR has impeded the undisturbed usage of the property ...........................................................................................................  The LESSEE shall serve the LESSOR a written five-day term of notice, via registered mail or notary communication, requiring the LESSOR to desist from impeding the undisturbed usage of the property. Following the expiration of the above period, if the LESSOR has not refrained from such behaviour, the agreement herein will be deemed to be terminated. The PARTIES shall draw up a delivery-acceptance protocol pursuant to Art 2.1. 
6.1. The LESSOR shall be entitled to immediate access to the real estate, subject of the present Contract, as of the date of its termination, whereas the LESSOR shall not be responsible for any property, money or other valuables, belonging to the LESSEE.


VII. DEPOSIT

7.1. At the moment of signing this Agreement the LESSEE shall grant to the LESSOR non-interest deposit in the amount of two months rent, namely EURO / EURO /. The deposit is to secure use of the property in good faith and to cover expenses for replacement of missing items, repair of damage, and any other injury to the property (if any) caused by the LESSEE upto & including the date when they vacate the property.
The deposit shall be refunded by the LESSOR to the LESSEE following the return of the property to the LESSOR in good condition on termination of the lease agreement. 


The present contract shall be as a receipt for the amount paid as mentioned above.

7.2. The deposit is forfeited in the event that the agreement is terminated under the conditions of article 6 letter (d) or letter (e).

7.3. The deposit cannot be used as rent for the last month of the lease period specified in the present agreement.


VIII. CONCLUDING PROVISIONS 


8.1 The present agreement will be notarized at a time convenient for both parties, but not later than 30 working days from the date of signing of the agreement herein. Notarization will take place at a Notary Public nominated by the LESSOR. 


8.2. Alteration to the present agreement may be made in writing (attached to the agreement) and shall only be valid if signed by both the LESSOR and the LESSEE.8.3 The PARTIES to the present agreement shall settle disputes arising in relation to the execution, interpretation and application thereof via negotiation until the attainment of mutual agreement, in the event of failing to attain one, they shall refer the matter to the competent court of law in Sofia under the prescription of OCA, PA (Property Act), and CPC (Civil Procedure Code).

8.4 All matters not expressly settled herein shall be governed by the general Civil legislation of Republic of Bulgaria


8.5 This Agreement is executed in 2 (two) identical copies in English and Bulgarian text,  - one for each PARTY to the agreement, where in case of controversy of the texts, the Bulgarian text shall govern.


All written communication relevant to the present contract should be sent to the following  addresses:

For the LESSOR:


For the LESSEE:Enclosed: A Delivery-Acceptance Protocol – Annex 1


SIGNATURES:


LESSOR:


....................................... 

LESSEE: 

…………………………………….

Няма коментари:

Публикуване на коментар