сряда, 15 май 2013 г.

Нов образец на декларация от ТЗ по чл. 141 ал.8 за управителите на фирми

ОТ 15.02.2013г. е въведено ново изискване към управителите на фирми , което фигурира в декларацията по чл. 141 ал. 8 от ТЗ - а именно :

(Нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
Новият текст е подчертан в черно.
Съгласно ТЗ от 15.02.2013г. управителите на фирми са задължени да отговарят и на новите изисквания в декларация по чл.141 ал.8 от ТЗ.

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 141, ал. 8 от Търговския закон за липса на други пречки за упражняването на дейността управителДнес, ……………..г.,
В гр. …………….., …………(трите имена)……………….., с ЕГН ...................., и лична карта № ............................, издадена на ................................. от МВР ....................... с постоянен адрес - област ........................, община ......................, гр. ....................... ул. .................................   № .......ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм и никога не съм бил обявяван в несъстоятелност.

Не съм и никога не съм бил управител или член на управителен или контролен орган на Дружеството, което да е било прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, на което да са останали неудовлетворени кредитори.

Не съм лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни пред държавен огран...................... г.                                  Декларатор:
Гр. ........................                                       

Няма коментари:

Публикуване на коментар