сряда, 20 октомври 2010 г.

Как да подадем молба за адвокатски изпит?

Ако сте завършили право, като един мой приятел, то въпросът дали да станете адвокат ще ви е доста присъщ. За целта трябва да се явите на адвокатски изпит, който се състои от три части в три различни дена. Първо има тест, който май не е много труден, на следващия ден, ако сте издържали, решавате два казуса – граждански и наказателен, като проблемът при тях е, че нямате много време. При казусите е и голямата сеялка. Седмица по-късно е и устното препитване.

За да ви допуснат до изпит за адвокати трябва да подадете молба до адвокатската колегия, на която искате да станете член. Текстът на молбата съм сложил по-долу, като в оранжево съм отбелязъл някои неща, които ще трябва да промените съобразно вашето желание. Не забравяйте, че има две дати годишно, едната е през ноември, другата, ако не се лъжа, юли. Тези дати не се обявяват. Просто трябва да си ги следите. Молбата се подава лично в адвокатската колегия или чрез изрично нотариално заверено пълномощно. Не става това да направи майка ви. Молбата се подава в съответната адвокатска колегия в тяхната канцелария. Най-отдолу съм сложил и линкове към всички адвокатски колегии в България.

Към молбата се прилага дипломата в нотариално заверено копие (надали ще си дадете оригинала) и също така нотариално заверено копие от удостоверението за юридическа правоспособност. Таксите
май отивали към 20 лева за тези удоволствия, но явно адвокатите пазят бизнеса на нотариусите.

За явяването на адвокатски изпит се заплаща и такса от 50 лева. Банковата сметка е следната:

Банкова сметка на Висшия адвокатски съвет
IBAN: BG85UNCR76301000029813
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк АД София,
ул. „Княз Александър І" № 12

Като нареждате парите обърнете внимание на, че тъй като сметката не е на бюджета, а на ВАдвС и съответно се прави нареждане с обикновено платежно. В основанието за плащане пишеш нещо от сорта - такса адвокатски изпит ноември 20__г., евентуално и името си, но то така или иначе го има на самата бележка.

Прилагам ви и основните моменти от наредбата за провеждането на адвокатски изпити, а най-долу и има и линк към нея

За участието си в изпита кандидатът заплаща такса в размер 50 лв., която внася по сметката на Висшия адвокатски съвет.

Kандидатът подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет на колегията, в която желае да бъде вписан. Заявлението съдържа трите имена на кандидата, единния му граждански номер и адрес.

Към заявлението се прилагат в оригинал или нотариално заверен препис диплома за завършено висше юридическо образование, удостоверение за придобита юридическа правоспособност и документ за платена такса.

http://vas.bg/vas/ImageUpload/nar2.pdfПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ


З А Я В Л Е Н И Е

от
име, ЕГН, с адрес: гр., ул. „" №, бл., вх. , ап. , телефон за връзка: 088         УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъда допуснат до участие в изпита за вписване като младши адвокат в Адвокатска колегия – гр. София, който ще се проведе през месец ноември 20г.

Прилагам и моля да приемете:
1.  Диплома за завършено висше юридическо образование Серия А – 20 СУ, №, издадена от Софийски университет „Св. Климент Охридски", представена в нотариално заверен препис;
2.  Удостоверение за придобита юридическа правоспособност № /00.00.20г., издадено от Министерство на правосъдието, представено в нотариално заверен препис.
3.  Документ за платена такса.


Гр. София
Дата г.
С уважение:…………………………….
/име/


Висш адвокатски съвет
Адвокатска колегия - Благоевград
Адвокатска колегия - Бургас
Адвокатска колегия - Варна
Адвокатска колегия - Велико Търново
Aдвокатска колегия - Видин
Aдвокатска колегия - Враца
Адвокатска колегия - Габрово
Aдвокатска колегия - Добрич
Aдвокатска колегия - Кърджали
Aдвокатска колегия - Кюстендил
Aдвокатска колегия - Ловеч
Адвокатска колегия - Монтана
Aдвокатска колегия - Пазарджик
Aдвокатска колегия - Перник
Aдвокатска колегия - Плевен
Aдвокатска колегия - Пловдив
Адвокатска колегия - Разград
Aдвокатска колегия - Русе
Aдвокатска колегия - Силистра
Aдвокатска колегия - Сливен
Aдвокатска колегия - Смолян
Aдвокатска колегия - Стара Загора
Aдвокатска колегия - Търговище
Aдвокатска колегия - Хасково
Aдвокатска колегия - Шумен
Aдвокатска колегия - Ямбол

2 коментара:

  1. Предлагам лекции/теми/развити въпроси за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2013г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2013 г. и сe явяват отлично помагало за успешното полагане на изпита Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. След последната актуализация от тази година са около 400 страници (структирурани точно по гореспоменатия конспект на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. и други тестови въпроси и пряко свързани с материята и с възможност да се паднат на изпита. Лекциите се актуализират на всеки 2 месеца, като определено са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита, на фона на законите, които иначе трябва да бъдат изчетени. Цена 130лв. За контакти 0884922881 email: razrabotki_sf@abv.bg

    ОтговорИзтриване
  2. Теми/разработки за изпит за адвокати и младши адвокати актуални към 2014г.развити стриктно по конспекта на ВАС изменен с Решение №50/07.06.2013г.и актуализирани съобразно нормативните изменения към 2014.Темите са в обем 900стр.Същите се предлагат в комплект с голям брой решени тестове и казуси/над 60бр/давани на изпити всички минали изпитни сесии. Цена 160лв.За контакти тел.0896044808email:viper333777@abv.bg

    ОтговорИзтриване