събота, 4 декември 2010 г.

НОТАРИАЛНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Това е само примерен вариант на образец за нотариална покана към длъжник по запис на заповед. Все пак текстът следва да се прецизира за всяка конкретна житейска ситуация и ви съветвам преди  да пуснете такава да се консултирате с вашия юрисконсулт или поне с адвокат.

ЧРЕЗ НОТАРИУС .........................................,
рег. №............ при НК,
район на действие РС ...........


НОТАРИАЛНА ПОКАНА

от „…" ООД, гр. София, бул. „…" № , ЕИК ….., представлявано от Управителя …..

ДО

„…." АД, гр. София; ул.„…" №; Ет, ЕИК , Представлявано от Изпълнителния директор ....
ГОСПОДИН …..,

Известно Ви е, че на …..г. в гр. София, представляваното от Вас акционерно дружество издаде в полза на „……" ООД запис на заповед за сумата от ….. /…. хиляди/ лева, платима на предявяване. Същата ви бе предявена на …..г. в гр София и вие я приехте безусловно, което удостоверихте чрез вашия подпис и печата на дружеството. Тъй като горният запис на заповед остава неизплатен, с настоящата нотариална покана Ви каня в тридневен срок от получаването на настоящата да изплатите дължимата сума в размера на …. /….. хиляди/ лева на посочения в записа адрес.


Приложение: 1. фотокопие от записа на заповед.


С Уважение: ........................

Няма коментари:

Публикуване на коментар