сряда, 4 май 2011 г.

КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци, осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО за 2011 г.

КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци, осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО за 2011 г.

КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци, осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО за 2011 г.
Републикански данъци
От 01.01.2011 г.
к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е
Код за вид плащане
Данък върху добавената стойност при сделки в страната
11
01
00
Акциз при сделки в страната
11
02
00
Корпоративен данък от нефинансови предприятия
11
04
01
Корпоративен данък от финансови институции
11
04
02
Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел
11
04
03
Корпоративен данък от застрахователни дружества
11
04
04
Възстановен ДДС от внос
11
08
22
Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения
11
12
12
Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.
11
12
13
Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци.
11
12
15
Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37,ал. 1, т.10-12 и чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ
11
12
17
Окончателен данъкна местни и чуждестранни физически лица по  чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ
11
12
18
Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ
11
12
19
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица, които не са търговци
11
15
01
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия
11
15
02
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица
11
15
03
Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица
11
15
04
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни физически лица
11
15
11
Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни физически лица
11
15
13
Окончателен данък на чуждестранни физически лица по чл. 37, ал. 1, т. 1-9 от ЗДДФЛ
11
15
14
Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри
11
19
01
Окончателен данък по  ЗКПО върху хазартни съоръжения
11
19
02
Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО
11
19
03
Данък върху дейността от опериране на кораби
11
19
04
Данък върху представителните разходи по ЗКПО
11
20
01
Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставяни в натура (вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане)
11
20
02
Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО
11
20
03
Данък върху застрахователните премии
11
21
00
Други данъци
11
34
00
Държавни такси
11
35
00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки
11
43
00
Приходи от дивидент за държавата
11
48
00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
11
49
00
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване
11
50
00
Вноски от Булгаргаз
11
53
00
Други неданъчни приходи
11
70
00
Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи (код за служебни преводи от/към сметки 1722 на НАП. Не се попълва от задължени лица)
11
70
11
Неидентифицирани преводи по сметки 7301 на НАП в банки (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) (Не се попълва от задължени лица)
11
88
66
Преводи по с/ки 8 1 с многоредов документ (Не се попълва от задължени лица)
11
88
88
Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7301 на НАП в банки (прилага се от обслужващите банки на НАП. Не се попълва от задължени лица)
11
98
00
дебитно - контролираща сметка - код за централизация (прилага се от обслужващите банки на НАП. Не се попълва от задължени лица)
11
99
11
дебитно - контролираща сметка - код за директен дебит (прилага се от обслужващите банки на НАП. Не се попълва от задължени лица)
11
99
88


Местни данъци и такси
Н а и м е н о в а н и е   н а   к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е
Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък
44
14
00
Данък върху недвижимите имоти
44
21
00
Данък върху наследствата
44
22
00
Данък върху превозните средства
44
23
00
Такси за битови отпадъци
44
24
00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44
25
00
Туристически данък
44
28
00
Други данъци
44
34
00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции
44
37
00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
44
40
00
Приходи от наеми на имущество
44
41
00
Приходи от наеми на земя
44
42
00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки
44
43
00
Приходи от лихви по срочни депозити
44
44
00
Дивидент
44
48
00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
44
49
00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
44
51
00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
44
52
00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
44
55
00
Приходи от продажби на земя
44
56
00
Приходи от концесии
44
57
00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия
44
58
00
Приходи от продажба на нематериални активи
44
59
00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети
44
65
00
Други неданъчни приходи
44
70
00
Такси за технически услуги
44
80
01
Такси за ползване на детски градини
44
80
02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
44
80
03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
44
80
04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
44
80
05
Такси за административни услуги
44
80
07
Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44
80
08
Такси за ползване на полудневни детски градини
44
80
09
Такси за ползване на общежития и други по образованието
44
80
10
Такси за гробни места
44
80
11
Туристически такси
44
80
12
Такси за притежаване на куче
44
80
13
Други общински такси
44
80
90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда
44
80
81
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )
44
88
66
Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ
44
88
88
дебитно - контролираща сметка - код за централизация към сметка 7304
44
99
44
дебитно - контролираща сметка - код за преводи от сметка 7304
44
99
88


Държавно обществено осигуряване


Кодове за ДОО (кодове за превеждане на суми по сметки 7315)
Код за вид плащане
Процент за родените преди 01.01.1960 г.
Процент за родените след 31.12.1959 г.
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите, за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията /от осигурители и осигурени лица/; специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалностот номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.
55
01
01
22.3
17.3
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ТРЕТА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за сметка на осигурителя 12,6% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 9,8% - за родените след 31 декември 1959 г./и вноски за сметка на осигурените лица 9,7% - за родените преди 1 януари 1960 г. и 7,5% - за родените след 31 декември 1959 г./, При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Без-работица" за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търгов-ските дружества, при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/
55
01
02
25.3
20.3
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство"  за работници и служители, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, ако в съответната програма е предвидено, че не се осигуряват за безработица /от осигурители и осигурени лица/.
55
01
27
21.3
16.3
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/
55
01
26
За трета категория труд - 21,3

За първа и втора категория труд - 24,3
За трета категория труд - 16,3


За първа и втора категория труд - 19,3
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ТРЕТА категория труд
55
01
14
22.3
17.3
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд
55
01
05
25.3
20.3
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за трета категория труд за работниците и служителите, наети на работа за не повече от 5 работни дни /40 часа/ през календарния месец, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО.
55
01
08
17.8
12.8
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за първа и втора категория труд за работниците и служителите, наети на работа за не повече от 5 работни дни /40 часа/ през календарния месец, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО.
55
01
11
20.8
15.8
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с разходите за дейността, за работещите без трудови правоотношения /от възложители и осигурени лица/
55
01
10
17.8
12.8
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” за ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/.
55
01
16
17.8
12.8
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя
55
01
12
17.8
12.8
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя
55
01
24
20.8
15.8
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител.
55
01
17
17.8
12.8
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
55
01
60
22.3
17.3
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи
55
01
29
17,8/20,8
12,8/15,8
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица.
55
04
01
21.3
16.3
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица
55
04
02
17.8
12.8
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.
55
04
04
21.3
16.3
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители
55
04
05
17.8
12.8
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за предходна година /вноските се превеждат по ЕГН/  Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други предходни години се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" за съответната година, определени в КСО /ЗБ на ДОО/.
55
04
06
16.0
11.0
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, завършили висше или полувисше образование и докторантите, за времето на обучение - върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен с чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "а" от ЗБДОО за 2011 г.
55
04
03
17.8
17.8
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия - върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен с чл. 8, ал.1, т. 2, буква "а" от ЗБДОО за 2011 г.
55
04
13
17.8
17.8
Осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест" за лицата, осигурени за инвалидност, старост, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болести, както и за лицата, получаващи гарантирани вземания от ФГВРС.
55
01
49
0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1
0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005 г.
55
01
04
21.75
19.5
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи, Този параграф се попълва само от пощенските станции, Не се попълва от осигурените лица
55
01
18
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г.
55
28
01

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г.
55
28
30

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски
55
28
02

Вноски за фонд "ГВРС" от работодатели
55
57
10

Начети и лихви за фонд "ГВРС" по ревизионни актове
55
57
20

Лихви за просрочени вноски за фонд "ГВРС"
55
57
21

Вноски за УчПФ от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни
55
59
08
4.3
4.3
Начети и лихви за УчПФ по ревизионни актове
55
59
38
Лихви за просрочени вноски за УчПФ
55
59
48

Неидентифицирани преводи по сметки 7315 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г.) (Не се попълва от задължени лица)
55
88
66

Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ (Не се попълва от задължени лица)
55
88
88
Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315 (Не се попълва от задължени лица)
55
98
00


Няма коментари:

Публикуване на коментар