петък, 13 май 2011 г.

Отговорност членовете на Съвета на Директорите на АД

Отговорност членовете на Съвета на Директорите на АД съгласно Българското право

Правната уредба, касаеща Съвета на Директорите („СД”) е дадена в Глава Четиринадесета, Раздел IX, Подраздел II от Търговския закон („ТЗ”). Съгласно чл. 234, ал. 1, ТЗ членовете на СД са солидарно и неограничено отговорно за задълженията, произтичащи от действията им.


• Отговорност по ТЗ
ТЗ изисква членовете на СД да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност и при наличието на определени обстоятелства. За същото те подписват декларация, представяна в Търговския регистър („ТР”) и която предполага наказателна отговорност при деклариране на неверни данни. Подобна отговорност те носят и по чл. 237 (забраната за конкурентна дейност и конфиденциалност). С оглед представителната власт на изпълнителните членове на СД възниква и задължението те да полагат представени в ТР саморъчен подпис, с оглед правната сигурност и гарантиране на търговския оборот.
В различни хипотези (участие в процедури по възлагане на обществени поръчки, получаване на банково кредитиране, сключване на договори със свързани лица извън обичайните за дружеството по чл. 240б и тн.) членовете на СД са длъжни да представят декларации за свързаност, участие в други предприятия, че не са осъдени за определени престъпления, че нямат парични задължения към държавата или към община и др.
Чл. 240 ТЗ създава имуществена отговорност, като задължава членовете на СД да предоставят гаранция за своето управление в размер, не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Тази гаранция може да се предостави под формата на запис на заповед, банкова гаранция, депозиране на акции или облигации и тн. Същата е необходима, тъй като те отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. В случая трябва да се отчете и чл. 206, ал.2 от Кодекса на Труда, която ограничава размера на имуществената отговорност на ръководителя.
С оглед правната сигурност и защитата на АД, трети лица и на самите членове на СД възлагането на представителната власт и нейното оттеглянето от изпълнителен член става ефективно само след вписването в ТР.
Трябва да се отбележи и уредбата на чл. 236, ал. 4 ТЗ, която, с оглед провеждането на принципа за правната сигурност при търговския оборот, вменява отговорност за причинени вреди на лицето, което е сключило определен тип сделки, нахвърлящи значителна стойност на активите на АД и нарушавайки по този начин законовите норми за наличието на предварително и единодушно решение на СД.
На членовете на СД им е вменена по-висшата форма на отговорност, а именно тази на добрия търговец. За разлика от тази на добрия стопанин, в случая се предполага професионално отношение към извършваната дейност и съответно се носи по-голяма отговорност. Като цяло те следва да бъдат лоялни към АД, винаги да действат в най-добър интерес на неговите акционери и поради това трябва да докладват за настъпването на важни обстоятелства.
Задълженията за конфиденциалност не е ограничена във времето, а нейния предмет е доста обширен, но за същата може да се носи и наказателна отговорност по чл. 145 НК.
Отговорността по чл. 237, ал. 4 (забраната за конкурентна дейност) може да бъде ограничавана и дерогирана. При всички положения членовете на СД са длъжни писмено да уведомяват АД за тези обстоятелства.
С оглед на спецификата на своите задължения и носенето на наказателна отговорност, членовете на СД трябва да участват лично (като физически лица) или в краен случай чрез упълномощаването на друг член в работата на СД.
За членовете на СД на публичните дружества може да има допълнителни изисквания, свързани най-вече с разкриването на свързаност и контрол над други дружества или за финансовото състояние на активите и за които имат задължение да съобщават на Комисията за финансов надзор или акционерите.

• Договорна отговорност
Съгласно чл. 244 отношенията с изпълнителния член на СД задължително, а с останалите евентуално, могат да се уредят с договори, които да съдържат допълнителни отговорности и гаранции, които имат договорен характер. Подобни са и уговорките и уредбата развити в дружествения договор и вътрешните правила за работата на СД. Те могат да предвиждат съответен ред за носене на отговорност.

• Наказателна отговорност
Членовете на СД могат да носят и наказателна отговорност по Глава шеста, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО от НК. Освен това, с оглед уредбата по възлагане на обществени поръчки има ограничения за тях да не са осъждани за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършено в Република България или в чужбина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар