понеделник, 6 юли 2015 г.

Протокол от 25.06.2015 г. на ВКС за прекратяване на тълк. д. № 1/2015 г., ОСНК, докладчик съдията Мина Топузова

чл. 35, ал. 3 НПК

 
 

Относно приемане на тълкувателно решение по въпроса - всички дела ли за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи са подсъдни, съгласно чл. 35, ал. 3 от НПК на Софийски градски съд като първа инстанция или само тези, по които престъпленията от общ характер са извършени във връзка с функционалния имунитет на магистратите по чл. 132 от Конституцията на Република България

 
 


________________________________

В 13.55 часа, Зам. председателят на ВКС и председател на наказателна колегия - ПАВЛИНА ПАНОВА открива заседанието на Общото събрание на наказателната колегия, на което присъстват 25 от 30 съдии от числения състав на колегията. Отсъстват съдиите Лидия Стоянова и Николай Дърмонски, които са в платен годишен отпуск, съдия Ружена Керанова, която е в болнични, съдия Цветинка Пашкунова, която е в служебна командировка и съдия Биляна Чочева - по семейни причини. Налице е предвидения квалифициран кворум от 2/3 от съдийския състав съгласно на чл. 112, ал. 4 от Закона за съдебната власт.

 
 

Председателят ПАВЛИНА ПАНОВА: Както знаете колеги, делото беше отлагано два пъти в заседание на 12 март и 21 май т. г., с оглед предстоящо законодателно изменение и очакване на новия ЗИД НПК, което вече е факт. До този момент не е постъпило оттегляне на Главния прокурор от искането, с което сме сезирани да се произнесем по въпроса за подсъдността на делата от общ характер за престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи. Давам думата на докладчика за по нататъшния ход на делото.

 
 

Докладчик МИНА ТОПУЗОВА: Считам, че със законодателните промени, които настъпиха с последното изменение на НПК, и които вече са влезли в сила, въпросът, който ни е поставен за тълкуване следва да се счете за отпаднал. Законодателното разрешение е в много по-широки граници от тези, които са ни зададени като въпроси. Много се надявах искането да бъде оттеглено, но тъй като това не се случи, сега не знам според нашите правила дали същото трябва да се отклони или делото да се прекрати. Сега действащата редакция не е такава, която да се нуждае от тълкуване.

 
 

Председателят ПАВЛИНА ПАНОВА: Благодаря на съдия Топузова. Колеги, имате думата по хода на тълкувателно дело № 1/2015 г. на ОСНК. По принцип, отклоняването на искането по нашите правила е предвидено като част от стадия за преценка на неговата допустимост. Доколкото ние вече сме преминали този стадий, на мен лично ми се струва, че едно прекратяване е по-правилно, но ако някой има нещо да каже по този въпрос, можем да го обсъдим и да преминем към гласуване. След като няма желаещи за изказване, преминаваме към гласуване. Който е съгласен, че предвид на това, че по законодателен път е разрешен въпросът за подсъдността на делата от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, прави безпредметно разглеждането на делото, образувано по искане на Главния прокурор на РБ за тълкуване разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от НПК и делото да бъде прекратено, моля да гласува.

 
 

След приключване на гласуването всички присъстващи 25 от 30 съдии от числения състав на наказателна колегия единодушно гласуваха "за" това, че тълкувателното дело № 1/2015 г. по описа на ОСНК следва да бъде прекратено.

 
 

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на наказателна колегия намери, че с изменението на Наказателно-процесуалния кодекс, настъпило с ДВ, бр. 42/2015 г., въпросът за подсъдността на престъпленията, извършени от съдии, прокурори и следователи е решен по категоричен законодателен начин, което прави безпредметно разглеждането на тълкувателно дело № 1/2015 г. на ОСНК, образувано по искане на Главния прокурор на РБ. Въпросът, дали всички дела за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи са подсъдни, съгласно чл. 35, ал. 3 от НПК на Софийски градски съд като първа инстанция е решен с категоричната разпоредба на чл. 35, ал. 5 от НПК, поради което Общото събрание на наказателна колегия намира, че решението, дадено от законодателя, винаги има приоритет пред тълкувание, извършено от Общото събрание на Върховния касационен съд, поради което

 
 


ОПРЕДЕЛИ:

 
 

ПРЕКРАТЯВА производството по тълкувателно дело № 1/2015 г. по описа на Върховния касационен съд на РБ, Общо събрание на наказателна колегия, образувано по искане на Главния прокурор на РБ за приемане на тълкувателно решение по въпроса - всички дела ли за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи са подсъдни, съгласно чл. 35, ал. 3 от НПК на Софийски градски съд като първа инстанция или само тези, по които престъпленията от общ характер са извършени във връзка с функционалния имунитет на магистратите по чл. 132 от Конституцията на Република България.

 
 

ДА СЕ уведоми Главният прокурор на РБ, като се изпрати копие от настоящия протокол.

Няма коментари:

Публикуване на коментар