сряда, 19 януари 2011 г.

Пълномощно за уреждане на всички от наследник на починал

Нещо като генерално пълномощно за уреждане на всички имотни и данъчни въпроси във връзка със смъртта на едно лице, издадено от наследник. Същото може да ви е полезно ако ваш роднина почине и вие натоварите друг ваш роднина да уреди всички формалности. Дано не ви потрябва

П Ъ Л Н О М О Щ Н ОПодписаната ………………………… от гр. София, с ЕГН ……………………, с лична карта № …………….., издадена на ………………… г. от МВР - София, с постоянен адрес: ………………………………………………………………….……..
В качеството ми на законен наследник на, с ЕГН, съгласно Удостоверение за наследници № .... от ......

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

......................, с л. к. № ..................... , издадена на ..............г. от МВР - София, ЕГН .............. , с постоянен адрес: гр. София, ул. „...........” № ..., ет. .... , ап. ... , със следните права:

1. Да ме представлява пред всички органи на централната и местната власт, включително, но не само: териториални подразделения на министерства, агенции, институти, регистри, комитети, държавни и/или общински ведомства, служители и други лица, ангажирани в държавни органи и/или общини и общински отдели, дирекции и други административни структури, Общинската поземлена комисия, Областните и общински дирекции "Земеделие и гори", Службата по геодезия, картография и кадастър, кметовете на общини, Главните архитекти на общини, всички инстанции на българските съдилища, териториалните подразделения на Националната агенция по приходите, нотариуси и др
2. Във връзка с правата, дадени по точка едно, да подава, подписва и получава всякакви молби, заявления, извлечения, скици и всякакви други документи.
3. Да ме представлява пред съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите във връзка с издаването и получаването на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с право да декларира от мое име всякакви обстоятелства, включително и липсата на мои непогасени публични задължения към държавата и общините.
4. Да координира процеса на отстраняване на всички недостатъци и неточности, свързани с собстеви имоти в съответствие с относимите.
5. Да решава всички текущи въпроси във връзка с преките и непреки данъчни и осигурителни права и задължения на Упълномощителя, включително, но не само регистрации, възстановяване, приемане на плащания, поддържане на отчети, данъчни и осигурителни ревизии, административни процедури и др.
6. Да контролира и управлява плащането и обслужването на дължимите от Упълномощителя данъци, такси и всякакви други данъчни и осигурителни разходи, включително, но не само подоходен данък, местни данъци и такси, както и всички свързани с тях лихви, глоби или други допълнителни плащания;

Всички права по настоящото пълномощно се предоставят без срок и следва да бъдат тълкувани в полза на упълномощената.


……………. 2000г.,
СофияУПЪЛНОМОЩИТЕЛ : ………………………………………….

/…………………….....…………..……………………………../

Няма коментари:

Публикуване на коментар