неделя, 5 декември 2010 г.

Молба за заличаване на ипотека от банка

София
адрес

До Съдията по вписванията
при Софийски районен съд
М О Л Б А

от „БАНКА” АД, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, , регистрирано с решение на Софийски градски съд по ф. д. № /г., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с единен идентификационен код (ЕИК) –, представлявано от ..... от гр. София, с ЕГН ......., с лична карта № ., издадена на ...... г. от МВР – София –юрисконсулт в „БАНКА” АД, преупълномощена с пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа с рег. № /на, изпълнителня директор и законен представител на „БАНКА” АД
за заличаване на законна ипотека


Уважаеми госпожо/господин Съдия,

Моля да заличите законна ипотека в полза на „БАНКА” АД – акт №, том, рег. № /г. на нотариус ......... , под № .... в регистъра на Нотариалната камара, вписана в Службата по вписванията в гр. София като акт №, том, вх. рег. №/г, им. партида, върху следния недвижим имот, собственост на .................. от гр. София, с ЕГН ...., и на ........................... от гр. София, с ЕГН, а именно:
Апартамент № (осем), находящ се в гр. София, ж. к. „Люлин”, ул. „”, на () етаж в жилищната сграда – блок № -П със застроена площ от , () кв. м., състоящ се от две стаи, кухня и обслужващи помещения, при съседи: изток – зелена площ, запад – апартамент № () – държавен, север – улица, юг – апартамент № () – държавен, отгоре – апартамент № () – държавен и отдолу – апартамент № () – държавен; заедно с избено помещение № (), с полезна площ , () кв. м., при съседи: изток – коридор, запад – мазе на апартамент № () – държавен и север – коридор; заедно с , % () идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото на стойност ) лева.
Кредиторът „БАНКА” АД дава съгласие за заличаване на ипотеката поради окончателното погасяване на задължението по договор за банков кредит № (с думи) от дата г. (с думи), с който на кредитополучателя и собственик на гореописания недвижим имот – ................................ е предоставен кредит в размер на (хиляди) лева.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
. Молба за вписване на законна ипотека;
. Удостоверение за актуално състояние на „БАНКА” АД, издадено от Софийски градски съд;
. Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията относно вписаните обстоятелства и обявените актове по партидата на „БАНКА” АД;
. Пълномощни;
. Вносна бележка за внесена д. т.

София,
г.

МОЛИТЕЛ:


/като пълномощник на „БАНКА” АД/

Няма коментари:

Публикуване на коментар