сряда, 19 януари 2011 г.

Прехвърляне на дружествен дял в ООД

Дружественият дял е дела от имуществото на ООД, който притежава отделният съдружник (чл. 127 от ТЗ). По принцип, размерът на дружествения дял е пропорционален на дела, с който съдружникът участва в капитала на дружеството (основен дял).
Дружественият дял представлява участието на съдружника в ООД, като съвкупност от имуществени и неимуществени членствени права и задължения.

Прехвърлянето на дружествен дял в ООД е уредено в чл. 129 от Търговския закон. Най-често прехвърлянето се извършва с договор за продажба, но е възможно да се прехвърли с договор за дарение или за замяна. Приобретателят на дела е отговорен солидарно с прехвърлителя за дължимите на дружеството вноски срещу дела в капитала (чл. 130 от ТЗ). Възможно е да се прехвърли и идеална част от един дял, когато е налице съсобственост (чл. 132 от ТЗ).

Законът изисква договорът за прехвърляне на дружествен дял да е писмен с нотариално заверени подписи (чл. 129, ал. 2 от ТЗ).

Приобретател по договора за прехвърляне на дружествен дял може да бъде всяко дееспособно българско или чуждестранно физическо лице, както и българско или чуждестранно юридическо лице (арг. от чл. 65, ал. 1 от ТЗ).

Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, стига да е спазена изискуемата форма . Когато обаче дружественият дял се прехвърля на трето лице несъдружник е необходимо да се спазят изискванията на чл. 122 от Търговския закон за приемане на нов съдружник. Необходимо е трето лице да подаде молба до общото събрание на дружеството, в която да заяви, че приема условията на дружествения договор. Общото събрание се произнася с решение, за чието вземане е необходимо мнозинство повече от 3/4 от капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство (чл. 137, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 3 от ТЗ).

Прехвърлянето на дружествения дял се вписва в търговския регистър (чл. 129, ал. 2 от ТЗ). Управителят на дружеството е длъжен в седемдневен срок да подаде заявление до Агенцията по вписванията, като приложи следните документи:
1. Препис от нотариално заверения договор за прехвърляне на дружествен дял;
2. Дружествен договор, в който е отразено прехвърлянето на дела;
3. Квитанция за внесена държавна такса;
4. Заявление по образец Г4.

Когато дружественият дял е прехвърлен на трето лице несъдружник, освен горните документи се представят още:
- препис от протокола от общото събрание на дружеството, на което е дадено съгласие за прехвърляне на дружествен дял;
- молба от третото лице, в която то заявява, че приема условията на дружествения договор.

9 коментара:

 1. какво става когато БГ ООД има двама съдружници чуждестранни юридически лица в случай, че единият е прекратил дейността си (ликвидиран е) преди известно време без да уведоми другият, а така също и българските институции. Какво ставас неговия дял. Как се прехвърля на останалият съдружник

  ОтговорИзтриване
 2. Как се процедира когато в БГ ООД съдружници са две чуждестранни юридически лица и едното е прекратило дейността си без да уведоми другото, а така също и българските институции? Ка се прехвърля неговия дял на останалият съдружник?

  ОтговорИзтриване
 3. Наистина интересна ситуация, но така е в правото – практиката винаги изненадва реалността. Разбира се решение има, но даването на правни съвети по интернет и във формата на коментар под този блог по принцип противоречи на действащото законодателство. Затова ще ви препоръчам да си наемете адвокат и да потърсите помощ от него, защото всеки коментар без достатъчна и изчерпателна информация може да бъде подвеждаща.

  По принчип вашата ситуация е предвидена в Търговския закон – чл. 125, ал.1, т.3
  Чл. 125. (1) Участието на съдружника се прекратява:
  3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;

  В този случай се провежда общо събрание и не е нужно да се следва процедурата за прехвърляне на дялове чрез договор и тн, защото се действа ex lege.

  Това, което казвате, че прекратилото дейността си дружество не е уведомило за този факт другия съдружник или държавата не е проблем. Реално това чуждестранно дружество следва да уведоми БГ ООД, съответно да се свика ОС и тн.

  Обаче има и други детайли, за които не мога да ви дам съвет, тъй като не разполагам с всички данни. Има и някои чисто счетоводни аспекти.

  Съветвам ви да разгледате и следните теми
  Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация
  Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД
  Продължение на Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД


  Ако сте намислили да заобиколите закона, като прехвърлите дела на прекратеното дружество на другото, като изхождате от презумицата, че за българската държава същото не е прекратено, тази идея може да не е толкова добра. Първо, че това противоречи на действащото законодателство, второ, че ще трябва да представите някакъв документ за актуално правно състояние.

  ОтговорИзтриване
 4. Тук не става и въпрос за изключване на съдружник, а за заличаване на съдружник – юридическо лице, поради прекратяването му с ликвидация. Това обстоятелство може бъде заявено за вписване в търговския регистър след като се представи валидно взето решение (от другия съдружник) за поемането на дяловете на прекратилия участието съдружник и вписването на оставащия съдружник като едноличен собственик на капитала, съотв. промяна в правноорганизационната форма от ООД в ЕООД и вписването на нов учредителен акт, отразяващ настъпилите промени. След което новото еднолично дружество се прекратява и ликвидира.

  ОтговорИзтриване
 5. Хипотезата на чл.125 ал.2 и чл.129 ал.1 една и съща ли е?Въпросът по казуса конкретно е може ли един от двамата съдружници в ООД да прехвърли дела си на другия без 3 месечно предизвестие и има ли първият повече някакви задължения, свързани с дружеството?
  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
 6. Не, не са една и съща хипотеза. Не е нужно и тримесечно предизвестие, а задълженията се уреждат по общия ред. Все пак се консултирайте по конкретния казус, защото може да има обстоятелства, които пропускате или неотчитате. Свет по интернет може и да е подвеждащ.

  ОтговорИзтриване
 7. Какво може да е решението на следния казус:
  Съпруг и съпруга създават ООД. Съпругът е чужд гражданин. След смърта му в България го наследяват съпругата и децата му (малолетни). Обаче тъй като е чужд гражданин не може да бъде издадено Удостоверение за наследници. Без този документ съпругата му не може да наследи дяловете в ООД-то, не може да го прекрати, с една дума не може да прави нищо. Оказа се че не може да публикува и годишен отчет, тъй като дружеството е ООД, а вторият съдружник не може да подпише протокола от Общо събрание (починал е). Помощ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поискайте смъртен акт и съпътстващите го документи от държавата на която е бил гражданин. Аз съм ползвала при сходна ситуация, документи издадени от държава-членка на ЕС, за наследяване от съпругата и децата на недвижим имот в България.

   Изтриване
 8. Здравейте,
  искам да напусна ООД, в което съм съдружник (не съм управител). Ако продам целия си дял на управителя, автоматично ли напускам ООД-то и с какви документи трябва да се осъществи това?

  ОтговорИзтриване