четвъртък, 7 юли 2011 г.

Свързани лица

Извадил съм и съм подредил дефиниции за свързани лица от различни закони:

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
1. (1) "Свързани лица" по смисъла на този закон са:
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
(2) "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

ЗАКОН за кредитните институции
4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) "Свързани лица" са:
а) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
б) съдружниците;
в) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
г) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;
д) дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
и) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
4а. (Нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) "Лица, действащи съгласувано" са две или повече лица, за които според характера на отношенията между тях или между всяко от тях и трето лице според тяхното пазарно поведение или сключените от тях търговски сделки може да се направи основателно предположение, че те упражняват или ще упражняват правата по притежаваните от тях акции в банката в съответствие с изрично или мълчаливо споразумение с друг акционер. Такива са и свързаните лица.
"Икономически свързани лица" са две или повече лица, които са носители на общ риск, тъй като са финансово(делово) обвързани по такъв начин, че ако едно от тях има финансови проблеми, включително при финансиране или погасяване на задълженията си, има вероятност другото или всички останали също да изпитат затруднения при финансиране на дейността или при изпълнение на задълженията си. Такива са и две или повече лица, свързани по един или по няколко от следните начини:
а) съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен;
б) (отм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.);
в) лицата по т. 4, букви "в" - "з".

НАРЕДБА № 35 от 17.10.2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
"Група свързани лица" е, когато:
а) две или повече физически или юридически лица, които, ако не е указано по друг начин, представляват единичен риск, тъй като едното от тях, пряко или непряко, упражнява контрол над едно или повече лица в групата;
б) (доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) две или повече физически или юридически лица, между които няма взаимоотношения на контрол по буква "а", но за които може да се счита, че представляват единичен риск, тъй като те дотолкова са взаимно свързани, че възникването на финансови проблеми за едното, включително при финансиране или погасяване на задълженията му може да доведе до финансови затруднения при изплащането на задължения или финансирането на дейността на едно или повече от другите лица в групата.

НАРЕДБА № 7 от 21.10.1999 г. за големите експозиции на банките
Чл. 2. (1) Експозиция към отделен клиент или свързани лица по смисъла на чл. 29, ал. 2 от Закона за банките са:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2005 г.) всички активи, посочени в глава трета, раздел втори от Наредба № 8 от 2004 г. за капиталовата адекватност на банките (ДВ, бр. 5 от 2005 г.), отразени като балансови позиции, без да се прилагат рисковите им тегла, независимо от условията на възникването им и използвания финансов инструмент;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2005 г.) задбалансови позиции по глава трета, раздел трети от Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките , при които може да възникне вземане за банката.
(2) В експозициите по ал. 1 не се включват :
1. активите, с които е намален собственият капитал (капиталовата база) на банката, съгласно Наредба № 8 на Българската народна банка за капиталовата адекватност на банките ;
2. активите, които възникват при сделки с чуждестранна валута и сделки с ценни книжа в процеса на уреждане на задълженията по тях, но за не повече от обичайните два, съответно пет, работни дни;
3. активите, изцяло покрити със специфични провизии.
(3) "Отделен клиент" е:
1. всяко физическо или юридическо лице, както и гражданско дружество или друго сдружение на такива лица, което няма самостоятелна правосубектност;
2. държавата, съответно общините или органите им, когато се проявяват като самостоятелни носители на задължения към банката и по отношение на които банката има експозиция.

НАЦИОНАЛНИ стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
Сделки между свързани лица - прехвърляне на активи и/или на пасиви между свързани лица, без да е задължително прилагането на характерната за сделката справедлива цена.

ЗАКОН срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
10. "Свързани лица" са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
5) За целите на чл. 5а ЗМИП за "свързани лица" се считат:
1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съпружеско съжителство;
2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство;
3. възходящите от първа степен;
4. всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице по ал. 1 на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с лице по ал. 1;
5. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по ал. 1.

ЗАКОН за банковата несъстоятелност
1. "Свързани лица" са:
а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
б) работодател и работник;
в) съдружниците;
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице е представител на юридическо лице;
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
и) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
к) лицата, едното от които е направило дарение на другото

ЗАКОН за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
2. "Свързани лица" са:
а) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
б) работодател и работник;
в) съдружниците;
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас, в дружеството;
ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
л) лицата, едното от които е направило дарение на другото.

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
3. "Свързани лица" са:
а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство;
б) работодател и работник;
в) съдружниците;
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;
м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

КОДЕКС за застраховането
Свързани лица са и съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително.

ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
"Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

ЗАКОН за управление на отпадъците
25. "Свързани лица" са:
а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
б) работодател и работник;
в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
г) съдружниците;
д) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
ж) лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
з) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

ЗАКОН за защита от дискриминация
"Свързани лица" са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; настойникът и попечителят; поднастойният и подопечният; живеещите на съпружески начала; работодател и работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; съдружниците; лица, които поради други обстоятелства могат да се смятат пряко или косвено зависими от пострадалия и тази връзка е причина за дискриминация; лица, от които пряко или косвено пострадалият може да е зависим и тази връзка е причина за дискриминация; лица, придружаващи пострадалия към момента на извършване на акт на дискриминация, когато тази връзка е причина за дискриминацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар