вторник, 4 август 2015 г.

РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-106 от 11.05.2015 г. относно здравното осигуряване на държавен служител през периода по чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 
 

чл. 9 КСО,

чл. 54е КСО,

чл. 40 ЗЗО

 
 

В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр. ………… от 04.05.2015 г., Ви уведомяваме за следното:

Според изложеното в запитването, Вие работите в Регионален инспекторат по образованието – …….. като началник отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност". На 01.03.2013 г. със заповед на министъра на образованието и науката служебното Ви правоотношение е било прекратено. С решение № 14357/01.12.2014 г. на ВАС освобождаването Ви от длъжност е признато за незаконно и със заповед на министъра на образованието и науката сте възстановена на предишната държавна служба, считано от 08.12.2014 г. За периода от 01.03.2013 г. до 01.03.2014 г. сте получавали обезщетение за безработица и сте осигурявана здравно от държавния бюджет. За времето от 01.03.2014 г. до месец септември 2014 г. сте се осигурявали здравно за своя сметка, а от месец септември до 08.12.2014 г. не сте внасяли здравноосигурителни вноски. До момента РИО – ……… е превел за времето от 01.03.2013 г. до 08.12.2014 г. само дължимите осигурителни вноски за социално осигуряване. Интересувате се кой следва да заплати задължителните здравни осигуровки за периода от 01.03.2013 г. до 08.12.2014 г. (или от 01.03 2014 г. до 08.12.2014 г.). Трябва ли РИО – Смолян да Ви възстанови заплатената сума за здравноосигурителни вноски за този период?

При така представената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище:

Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 (посл. изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал. 1 са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването им на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 - от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.

От текста на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО е видно, че разпоредбата визира лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО. Това са лица, които са подлежали на задължително осигуряване на някое от посочените основания, но не са работили или са работили с по-малък осигурителен доход по обективни причини – уволнение, което впоследствие е признато от компетентните органи за незаконно. Трудовият или служебен стаж на лицата, възстановени на работа след незаконно уволнение се урежда от съответното законодателство (Кодекс на труда, Закон за държавния служител), докато разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО регламентира единствено зачитането за осигурителен стаж на времето, през което лицата реално не са полагали труд и правоотношения между страните не са съществували. За това време осигурителни вноски не се дължат по предвидения в чл. 4, т. 1, 2, 4 и чл. 4а от КСО ред. За периодите на оставане без работа или на осигуряване върху по-неблагоприятен размер на осигурителния доход вследствие на незаконно уволнение осигурителни вноски за социално осигуряване се дължат по силата на специална разпоредба, по реда на която се зачита и осигурителният стаж - чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО. Размерът на вноските се определя съгласно ал. 4 и 5 от същия член.

Осигурителните вноски за социално осигуряване са в размера за фонд „Пенсии" в зависимост от категорията труд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за Учителския пенсионен фонд (чл. 9, ал. 4 и 5 от КСО).

В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не е предвидена аналогична разпоредба на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО, която да регламентира здравното осигуряване на лицата през периодите на оставане без работа в случаите на незаконно уволнение. Поради това, здравноосигурителните вноски в хипотезата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО се внасят по общия ред, предвиден в чл. 40 от ЗЗО.

Съгласно чл. 40, ал. 5 (посл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) от ЗЗО лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:

1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;

2. подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход.

На основание гореизложеното, осигурителят РИО – Смолян няма задължението да внася здравноосигурителни вноски за времето, през което сте останали без работа вследствие на незаконното Ви освобождаване от държавна служба. За този период, ако няма друго основание, на което да се осигурявате здравно, Вие трябва да внасяте здравноосигурителни вноски за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.

По отношение на периода, през който сте осигурявана здравно за сметка на държавния бюджет въз основа на получаваното обезщетение за безработица от Националния осигурителен институт, следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 54е от КСО, изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата, чието уволнение е отменено като незаконно, за периода на полученото обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 172, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 237, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 226 от Закона за съдебната власт (ал. 1). В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията по ал. 1 осигурителят е длъжен да представи копия от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ал. 2).

Предвид цитираната разпоредба, периодът, за който следва да бъдат внесени задължителните здравноосигурителни вноски, ще се определи в зависимост от това, дали сте получили или не обезщетение по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл.

Няма коментари:

Публикуване на коментар