събота, 26 май 2012 г.

НАРЕДБА за екологична оценка на планове и програми 05. 2012

НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г.,
в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 29 от
16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., предишен текст на чл. 1, бр.
3 от 2011 г.) С наредбата се определят условията и реда за екологична
оценка на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или
одобряване от централните и териториалните органи на изпълнителната
власт, органите на местното самоуправление и Народното събрание,
наричана по-нататък "екологична оценка" или "ЕО".
(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп., бр. 38 от 2012 г.) За случаите
на извършване на оценка за съвместимост чрез процедурата по екологична
оценка по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие
се прилагат и изискванията на глава трета на Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г. и
бр. 3 от 2011 г.).
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., бр. 38 от 2012 г.)
Извършването на ЕО е задължително за плановете и програмите, които:
1. се изискват по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) и са включени в приложение № 1, или
2. има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху
защитените зони от мрежата "Натура 2000" съгласно решение по чл. 20 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., бр. 29 от 2010 г., доп., бр. 3 от
2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г.) Необходимостта от ЕО се преценява по
реда на глава втора за:
1. планове и програми и техните изменения по чл. 85, ал. 1 ЗООС, които
определят ползване на малки територии на местно равнище и са включени
в приложение № 2;
2. изменения на планове и програми по ал. 1;
3. планове и програми и техните изменения извън приложения № 1 и 2,
които очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни
предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към
чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и за които се предполага, че ще имат
значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при
прилагането им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Екологичната оценка на плана или
програмата, предвидена в международно споразумение, по което Република
България е страна, се възлага по определената в споразумението
процедура.
(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) За планове и програми по ал. 1 и 2,
за които по реда на друг нормативен акт се изисква да се оцени
въздействието върху околната среда, по писмено искане на възложителя
компетентните органи по чл. 4 и органите по одобряване и/или приемане
на съответния план или програма могат да координират провеждането на
няколко процедури или да проведат една обща процедура.
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС,
когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 към чл.
92, т. 1 или в приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС, се
изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85,
ал. 1 и 2 ЗООС, компетентният орган по околна среда може по искане на
възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на
екологична оценка.
Чл. 3. (1) Екологичната оценка се извършва в следната последователност:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО;
2. изготвяне на доклад за ЕО;
3. провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и
трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или
програмата;
4. отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО;
5. определяне на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на
плана или програмата;
6. издаване на становище по ЕО;
7. наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата.
(2) Действията по ал. 1, т. 1 - 7 или онези от тях, които са приложими
според конкретния случай, се съвместяват с етапите, през които
преминава процедурата за изготвяне и одобряване на плана/програмата
при спазване на следните условия:
1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) екологичната оценка се извършва
едновременно с изготвянето на плана или програмата и становището по
нея, съответно решение, с което се преценява да не се извършва ЕО, се
издава преди одобряването на плана или програмата;
2. документацията, която се изисква за извършване на ЕО по реда на
наредбата, може да се допълва съобразно съответния специален закон за
плана/програмата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Разпоредбите, отнасящи се за
изготвянето на доклада за ЕО и за провеждането на консултации, се
прилагат и за екологичната част на плана или програмата в случаите по
чл. 86, ал. 4 ЗООС.
Чл. 4. Компетентни органи за ЕО на планове и програми са:
1. за плановете и програмите, одобрявани от централните органи на
изпълнителната власт и от Народното събрание - министърът на околната
среда и водите;
2. за плановете и програмите, одобрявани от териториалните органи на
изпълнителната власт или от общинския съвет - директорът на
съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)
или министърът на околната среда и водите в обхвата на тяхната
компетентност, определена съгласно чл. 10, ал. 2 ЗООС или по
съответния специален закон.
Чл. 5. (1) При упражняване на правомощията си по ЕО органите по чл. 4
се подпомагат от:
1. Междуведомствена комисия, наричана по-нататък "комисията" -
специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към
министъра на околната среда и водите;
2. екологичен експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) В състава на комисията и на
експертните съвети по ал. 1 освен представители на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) задължително се включват представители
на Министерството на здравеопазването, на Министерството на
земеделието и храните и на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и/или регионалните им структури.
Чл. 6. (1) Възложителят на плана/програмата осигурява възлагането на
ЕО и необходимата подкрепа на експертите за провеждане на консултации
с органите, отговорни за подготовката и прилагането на
плана/програмата, заинтересуваните и засегнатите органи, и с екипа,
който изготвя плана или програмата.
(2) Възложителят осигурява средствата за разходите по изготвянето на ЕО.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) (1) Министерството на околната
среда и водите води публичен регистър за процедурите за ЕО на планове
и програми като база данни към регистъра по чл. 102 ЗООС.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа данни за извършване на процедурите по
ЕО и се поддържа като единна електронна база данни, като за всяка
процедура по ЕО се открива отделно досие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Достъпът за преглеждане на
информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез интернет
страниците на МОСВ и на РИОСВ.
(4) Регистърът се създава със заповед на министъра на околната среда и
водите, с която се определят:
1. отговорните лица за водене на регистъра;
2. редът за актуализация на данните в регистъра;
3. редът за обмяна на информация между МОСВ и РИОСВ;
4. съдържанието на досието по ал. 2.
Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) (1) В случаите по чл. 11, ал. 2 и
3, чл. 13, ал. 1, чл. 15, ал. 5, чл. 24, ал. 8 и чл. 27 от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони се прекратява и съответната
съвместена процедура по екологична оценка.
(2) В случаите на прекратяване на процедурата по екологична оценка се
прекратява и съответната съвместена процедура по чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие.
(3) Компетентният орган може да прекрати процедурата по екологична
оценка на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен
специализиран компетентен орган (например басейнова дирекция,
Министерството на земеделието и храните, общински органи и др.)
недопустимост на плана/програмата спрямо действащи нормативни или
административни актове.
(4) В случаите на прекратяване на процедурата, предвидени в наредбата,
прекратяването се извършва от компетентния орган с решение.
Глава втора
ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА И ОБХВАТА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
(Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) За преценяване на
необходимостта от ЕО възложителят на плана/програмата внася писмено
искане до компетентния орган по чл. 4 на хартиен и електронен носител,
което съдържа:
1. информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето
лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и
адрес за електронна поща;
2. обща информация за предложения план/програма:
а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или
административен акт;
б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;
в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за
по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
д) основни цели на плана/програмата;
е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския
бюджет, международни програми, финансови институции);
ж) (доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) срокове и етапи на изготвянето на
плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване
за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на
обществеността;
3. орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;
4. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) орган за
приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. характеристика на плана/програмата относно:
а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) инвестиционните предложения по
приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.
1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо
значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият
план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия
от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на
местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;
б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или
йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията;
2. обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата;
3. информация за планове и програми и инвестиционни предложения,
свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО
или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
4. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) характеристики на засегнатата
територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото
здраве;
5. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) карта или друг актуален графичен
материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици,
схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения;
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) нормативни изисквания за провеждане
на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата,
в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на
околна среда и човешко здраве.
(3) За преценяване на необходимостта от ЕО на планове/програми с
нормативно изискваща се екологична част се внася и задание за тяхното
изработване в обхват съгласно Закона за устройство на територията или
съответния друг специален нормативен или административен акт. За
устройствените схеми и планове не се прилага информацията по ал. 2, т.
1, буква "а".
(4) Когато възложителят има и качеството на компетентен орган по чл.
4, писменото искане се внася от ръководителя на отговорното за
разработването на плана/програмата структурно звено в администрацията.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 29 от 2010 г.)
Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице
потвърждава, че за плана или програмата не се изисква извършването на
ЕО, в случай че планът или програмата е за инвестиционно предложение,
включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, за което по
реда на чл. 91, ал. 2 ЗООС е допуснато да се извърши само ОВОС.
Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.).
Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.).
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 29 от 2010 г.)
Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в
14-дневен срок разглежда искането по чл. 8 и приложенията към него и
уточнява приложимата процедура по чл. 3, ал. 1 за всеки конкретен
случай.
(2) При установени непълноти, пропуски и неточност в искането или в
представената документация от възложителя се изисква писмено да
отстрани допуснатите неточности и/или да предостави допълнителна
информация в определен срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) В случай че неточностите не бъдат
отстранени и/или не бъде предоставена допълнителна информация в срока
по ал. 2, процедурата по разглеждане на искането се прекратява.
(4) Времето, определено за отстраняване на непълнотите и неточностите
в документацията, не се включва в срока за произнасяне по чл. 85, ал.
5 ЗООС.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 29 от 2010 г., изм.,
бр. 3 от 2011 г.) (1) Компетентният орган по чл. 4 или оправомощено от
него длъжностно лице изпраща представената с искането документация по
чл. 8 за становище в срок 14 дни от получаване на искането по
отношение на представената информация и необходимостта от извършване
на екологична оценка във връзка с изясняване степента на въздействие и
риска за човешкото здраве на:
1. Министерството на здравеопазването, когато компетентен орган за
вземане на решение за преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка е министърът на околната среда и водите;
2. съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) в зависимост от
териториалния обхват на съответния план/програма, когато компетентен
орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка е директорът на съответната РИОСВ.
(2) При необходимост компетентният орган по чл. 4 или оправомощено от
него длъжностно лице изпраща документацията по чл. 8 с искане на
становище по компетентност и от съответните общински органи и на други
специализирани органи, като определя срок за отговор до 14 дни.
(3) Когато в срока по ал. 1 и по ал. 2 не постъпи становище от
съответния орган, се приема, че няма възражения, бележки и предложения
по документацията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) При необходимост компетентният
орган или оправомощено от него длъжностно лице съгласува писмено с
органа по прилагането на плана или програмата мерки за наблюдение и
контрол при прилагането на плана или програмата по отношение на околна
среда и човешко здраве, като определя срок за отговор до 14 дни.
Когато в поставения срок не се получи становище, се счита, че мерките
са съгласувани.
Чл. 14. (1) Компетентният орган по чл. 4 преценява необходимостта от
извършване на ЕО, като определя степента на значимост на въздействието
върху околната среда и човешкото здраве въз основа на:
1. представената от възложителя информация по чл. 8;
2. критериите по чл. 85, ал. 4 ЗООС;
3. становищата по чл. 13.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) В срока по чл. 85, ал. 5 ЗООС
органът по чл. 4 се произнася с решение за преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО, която съдържа:
1. данните за възложителя и за предложения план или програма;
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) мотиви, в т. ч. за предпочитаната
алтернатива от гледна точка на околната среда;
3. заключение;
4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г.) условия,
мерки и ограничения - при необходимост;
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) мерки за наблюдение и контрол по
време на прилагане на плана или програмата - при необходимост.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 38 от 2012 г.) При решение
да не се извършва ЕО за съответния план или програма компетентният
орган по чл. 4 излага в мотивите на решението основания за
заключението, че при прилагането на плана или програмата не се
предполага значително въздействие върху околната среда и човешкото
здраве.
(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) При решение да се извърши ЕО за
съответния план или програма компетентният орган по чл. 4 може да
постави изисквания към обхвата на оценката, с които възложителят
трябва да се съобрази.
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) При преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка, независимо от заключенията по
останалите критерии по чл. 85, ал. 4 ЗООС, компетентният орган
задължително се произнася с решение да се извърши екологична оценка,
когато:
1. са налице обстоятелства по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното
разнообразие, или
2. със становището си по чл. 13, ал. 1 съответният специализиран
компетентен орган мотивира оценка на очаквано значително въздействие и
възникване на риск за човешкото здраве при прилагането на
плана/програмата въз основа на критерии, одобрени със заповед от
министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на околната
среда и водите.
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 29 от 2010 г., изм.,
бр. 38 от 2012 г.) (1) В срок 3 дни от произнасянето си по чл. 14, ал.
2 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:
1. предоставя решението на възложителя на плана/програмата със
задължение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването чрез
страницата на възложителя в интернет и/или по друг подходящ начин;
2. предоставя информация за решението и за достъпа до него чрез
поставяне на съобщение на страницата си в интернет и на подходящо
място в сградата си;
3. предоставя копие на решението на органа по прилагането и на органа
по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата за
сведение и съобразяване.
(2) При решение да не се извършва екологична оценка възложителят и/или
органът по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата
оповестява решението и при обявяването на плана или програмата,
предвиден в съответния специален закон, заедно със справката по чл.
29, ал. 1.
Глава трета
ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Докладът за ЕО или
екологичната част на плана/програмата се възлага за разработване от
възложителя на колектив от експерти с ръководител, всеки от които
представя лично попълнена декларация, че:
1. отговаря на изискванията на чл. 83, ал. 2 ЗООС;
2. познава изискванията на действащата българска и европейска
нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл.
81, ал. 1 ЗООС се позовават и съобразяват с тези изисквания и с
приложими методически документи;
3. не е лично заинтересуван от реализацията на плана/програмата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.).
(3) Експертите по ал. 1 не са лично заинтересувани, когато:
1. не са възложител на плана/програмата;
2. не са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Търговския закон или не са в трудово, гражданско или служебно
правоотношение с възложителя на плана или програмата;
3. не са в трудово, гражданско или служебно правоотношение с
компетентните органи по чл. 10 ЗООС;
4. не са членове на комисията/експертния екологичен съвет по чл. 5 или
на ВЕЕС по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗООС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Ръководителят на колектива е отговорен за:
1. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.);
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) съобразяването със схема, предложена
от възложителя, за съвместяване на процеса на планиране и основните
процедурни етапи на ЕО съгласно чл. 3, ал. 1, в т. ч. за
взаимодействие на екипите по разработване на проекта за
плана/програмата на доклада по оценка на степента на въздействие,
когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда, и на
доклада за ЕО/екологичната част;
3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) пълнотата и достоверността на
използваната информация за ЕО и избора на методи за ЕО;
4. отразяването на резултатите от консултациите;
5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) обективността на заключението в
доклада за ЕО/екологичната част на плана/програмата и предложените
мерки, в т. ч. за съобразяване със заключения и мерки в доклада за
оценка на степента на въздействие, когато такъв е изискан от
компетентния орган по околна среда;
6. качеството на цялостния доклад за ЕО.
(5) Отговорността за пълнотата, достоверността, обективността и
качеството на отделните раздели на доклада за ЕО се носи от експерта,
разработил съответния раздел.
Чл. 17. (1) Докладът за ЕО се оформя като единен документ, който включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) съдържателна част съгласно
изискванията на чл. 86, ал. 3 ЗООС;
2. списък на източниците на информация на използваните методи за
оценка и прогноза на въздействието върху околната среда с посочване на
източника, в който са публикувани;
3. списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в
който всеки удостоверява с полагане на подпис разработените от него
раздели на доклада;
4. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.);
5. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) декларации по чл. 16, ал. 1;
6. справка за проведени консултации и за изразените при консултациите
мнения и предложения, както и за начина на отразяването им;
7. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) приложения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) В справката по ал. 1, т. 6
възложителят на доклада за ЕО и експертите описват приетите или
неприетите бележки, препоръки или предложения и прилагат съставените
за резултатите от консултациите документи (протоколи, становища,
анкети др.).
(3) Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ЕО се изготвя
нетехническо резюме на достъпен за обществеността език в обем, не
по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Освен текстовата част
резюмето съдържа необходимите нагледни материали (карти, снимки,
схеми).
(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Докладът за ЕО трябва да включва
информация, която може да бъде изисквана основателно, като се имат
предвид: съвременните познания и методи на оценка; съдържанието и
детайлността на плана или програмата; етапът, на който е планът или
програмата в процеса на одобряване; извършените оценки на друго ниво
на планиране, които имат отношение към предвижданията в плана или
програмата.
Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.).
Глава четвърта
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ОТРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ
Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Възложителят организира
консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица,
които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата през
различните фази на подготовка на плана или програмата, съответно на
ЕО.
(2) Органите по чл. 4 осигуряват консултациите по ал. 1, когато са
едновременно и възложител на плана/програмата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., бр. 38 от 2012 г.) Консултациите по
ал. 1 и 4 се провеждат по схема, разработена от възложителя, която се
консултира с компетентния орган по чл. 4. В схемата се включват и
предвидените начини за провеждане на консултации по чл. 20, ал. 2, 3 и
5 и общественото обсъждане по чл. 21.
(4) Консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и трети
лица се извършват и по реда, предвиден за съгласуване на проекта на
нормативния или индивидуалния административен акт, с който планът или
програмата се одобрява.
Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм., бр. 3 от 2011 г., бр. 38
от 2012 г.) Възложителят и/или експертите, на които е възложено да
изготвят доклада за ЕО/екологичната част към плана или програмата,
подготвят задание за определяне обхвата на оценката, по което
провеждат консултации със:
1. компетентните органи по чл. 4;
2. съответните специализирани компетентни органи по чл. 13, ал. 1
относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните
аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве;
3. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) други специализирани ведомства
съгласно схемата по чл. 19, ал. 3.
Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Консултациите по изготвения
доклад за ЕО/екологичната част към плана или програмата включват:
1. публикуване на съобщение за провеждане на консултации, което съдържа:
а) информацията по чл. 8, ал. 1, както и информация за одобряващите и
прилагащите плана/програмата органи;
б) (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) място с публичен достъп и време за
запознаване с проекта за плана/ програмата, доклада за ЕО с всички
приложения и материалите към него;
в) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 38 от
2012 г.) срок за изразяване на становище, който не може да бъде
по-кратък от 30 дни след публикуването на съобщението и осигуряване на
достъпа по т. 1, буква "б";
г) начин на изразяване на становище, който не може да бъде само чрез
интернет или други електронни средства;
2. осигуряване на:
а) достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с
материалите по доклада за ЕО, с проекта на плана/програмата и с
нагледните материали по всяка от оценяваните алтернативи;
б) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) експерт или лице с необходимата
квалификация от планиращия екип, отговорно да предоставя допълнителни
устни разяснения на място;
в) приемането на изразените в срок становища.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Консултациите с обществеността,
заинтересуваните органи и трети лица могат да се извършват и по един
или няколко от следните начини:
1. изпращане на съобщения до централните и териториалните органи на
изпълнителната власт и до общинските съвети;
2. изготвяне и разпространение на дипляна или брошура с кратка
информация за плана/програмата;
3. организиране на експертни или обществени групи по обхвата на оценката;
4. изпращане по пощата или чрез интернет на мнения, предложения,
становища и препоръки до колектива по доклада за ЕО и до възложителя;
5. обществени обсъждания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 3 от 2011 г.) Възложителят
провежда консултации по доклада за ЕО или по екологичната част на
плана или програмата и с компетентните органи по чл. 4, както и със
специализираните компетентни органи по чл. 13, ал. 1, като им
предоставя документацията за становище в срока по ал. 1, т. 1, буква
"в".
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Съобщението по ал. 1, т. 1
се разпространява чрез страницата на възложителя в интернет и/или по
друг общодостъпен начин.
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Преди започване на консултациите по
ал. 1 и 3 в случаите, когато компетентният орган по чл. 4 е изискал
изготвянето и на доклад за оценка на степента на въздействие по реда
на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, възложителят
представя на компетентния орган приложението по чл. 34, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за
оценка на качеството му съгласно чл. 24, ал. 3 - 7.
(6) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Консултациите по доклада за ЕО по
ал. 1 - 3 започват само след произнасяне на компетентния орган с
положителна оценка по доклада за оценка на степента на въздействие по
ал. 5, за което уведомява писмено възложителя. В 5-дневен срок след
писменото уведомяване компетентният орган осигурява обществен достъп
до доклада за оценка на степента на въздействие за срок 30 дни чрез
публикуване на своята интернет страница независимо от задълженията на
възложителя по ал. 1 и 2.
(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) При три поредни отрицателни оценки
на качеството на доклада за оценка на степента на въздействие
компетентният орган по чл. 4 прекратява процедурата по екологична
оценка, за което уведомява възложителя.
(8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) След предоставяне от възложителя на
документацията по ал. 3 компетентният орган по чл. 4 или оправомощено
от него длъжностно лице съгласува писмено с органа по прилагането на
плана или програмата мерки за наблюдение и контрол при прилагането на
плана или програмата по отношение на околна среда и човешко здраве,
като определя срок за отговор до 14 дни. Когато в поставения срок не
се получи становище, се счита, че мерките са съгласувани.
Чл. 21. (1) Обществено обсъждане на доклада за ЕО е задължително в
случаите, когато:
1. се изисква за проекта на плана или програмата съгласно специален закон;
2. са постъпили повече от две мотивирани негативни становища или
предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при
провеждане на консултациите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Общественото обсъждане по ал. 1 се
съобразява с изискванията на специалния закон, ако има такива, както и
със следните минимални изисквания за организирането и провеждането му:
1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм., бр. 3 от 2011 г., бр. 38 от
2012 г.) възложителят уведомява писмено органа по чл. 4, както и
органите, участвали в консултациите, за наличието на обстоятелствата
по ал. 1, като определя мястото, датата и часа за провеждане на
срещата за общественото обсъждане, както и за мястото за публичния
достъп и срока за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада
за ЕО с всички приложения и материалите към него, които се съобразяват
с консултациите по чл. 20, ал. 1;
2. възложителят уведомява писмено лицата, представили становище по ал.
1, т. 2, и по своя преценка може да уведоми писмено и други лица,
органи и организации за срещата за обществено обсъждане;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.)
срещата за общественото обсъждане се провежда най-рано 30 дни след
консултациите по чл. 20, ал. 1 и се ръководи от възложителя или от
упълномощено от него длъжностно лице;
4. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) възложителят осигурява присъствието
на срещата на представител на проектантския колектив, на ръководителя
и на независимите експерти, като те запознават накратко присъстващите
с плана или програмата и съответно с резултатите от извършената ЕО;
5. за общественото обсъждане се води протокол от лице, определено от
възложителя; протоколът се подписва от представителя на възложителя и
от протоколиста и към него се прилагат писмените становища,
предоставени предварително или по време на обсъждането;
6. лицето по т. 5 предоставя материалите с резултатите от общественото
обсъждане на възложителя в срок 3 дни от датата на срещата.
Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Когато в резултат на
консултациите е необходимо да бъдат разгледани и оценени други
алтернативи, мнения или предложения към плана или програмата,
възложителят възлага допълване на доклада за ЕО или преценява
необходимостта от продължаване на консултациите, включително
организиране на ново обществено обсъждане по реда на чл. 21, ал. 2.
Мотивите за възлагането на допълването или преценяването за
продължаване на консултациите се включват в документацията по чл. 23,
ал. 1, т. 2.
Глава пета
ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
Чл. 23. (1) Възложителят внася искане за издаване на становище по ЕО
до компетентния орган по чл. 4, към което прилага:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) доклада за ЕО с всички
приложения към него и нетехническо резюме - в един екземпляр на
хартиен и електронен носител;
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) документация за резултатите от
консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи
и лица, в т. ч. справка с мотиви за приемане или не на получените
мнения и предложения.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) В случаите по чл. 3, ал. 3
възложителят внася искане, придружено с копие на екологичната част от
плана/програмата в един екземпляр на хартиен и електронен носител.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Възложителят е длъжен да осигури
еднаквост на съдържанието в документацията, представена по ал. 1 и 2,
на хартиения и на електронния носител. При установено несъответствие
компетентният орган взема предвид хартиения носител.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Искането по ал. 1, което
не е оформено или комплектувано съобразно изискванията, се връща на
вносителя в срок 7 дни със съответните указания.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп., бр. 38 от 2012 г.)
Възложителят е длъжен да предостави на представители на компетентния
орган по чл. 4 достъп до проекта на плана/програмата и до
съпътстващата го документация, включително до резултатите от
консултациите с обществеността, информация за което прилага към
искането по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Когато при внасяне на искане за
издаване на становище по ЕО по ал. 1 компетентният орган установи, че
при провеждане на консултациите е постъпила информация относно
предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на
увреждането им, която се различава от представената от възложителя
информация в приложения към доклада за ЕО доклад за оценка на степента
на въздействие, в срока по ал. 4 компетентният орган дава указания и
за предприемане при необходимост на действия по чл. 36, ал. 9 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Чл. 24. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., отм., бр. 38 от 2012 г.).
Чл. 25. (1) В срок 30 дни от внасяне на искането по чл. 23, ал. 1
компетентният орган по чл. 4 издава становище въз основа на решение на
комисията/експертния екологичен съвет по чл. 5, ал. 1.
(2) За вземане на решение по ал. 1 комисията/експертният съвет
преценява документацията по чл. 23, ал. 1 и 2 за съответствие с
изискванията за:
1. структура и съдържание на доклада за ЕО по чл. 86, ал. 3 ЗООС;
2. формата на доклада, включително на необходимите приложения;
3. достоверност и актуалност на източниците на изходни данни;
4. разглеждане на разумни алтернативи, включително "нулева"
алтернатива, за постигане на основните цели на плана/програмата;
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) сходимост на целите и мерките на
плана/програмата с основните цели и приоритети на стратегии, планове и
програми по околна среда и човешко здраве;
6. организация за изработване на доклада за ЕО едновременно с плана
или програмата;
7. отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Когато при прегледа на
документацията по ал. 2 комисията или експертният екологичен съвет
установи, че предоставената информация е непълна, неточна или че
съществуват съмнения относно достоверността й, със свое решение
изисква от възложителя да представи в определен срок допълнената и/или
преработената информация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Решение по ал. 3 се взема и когато е
депозирано писмено мотивирано становище от съответния специализиран
орган по чл. 13, ал. 1 по отношение на пропуски по представените в
доклада за ЕО анализи и оценка на предполагаемото въздействие и
степента на риска за човешкото здраве въз основа на критерии, одобрени
със заповед от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра
на околната среда и водите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) В случай че в определения в
решението по ал. 3 срок възложителят не представи изисканата допълнена
и/или преработена информация, процедурата се прекратява.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2006 г., предишна ал. 4, бр. 3 от
2011 г., отм., бр. 38 от 2012 г.).
Чл. 26. (1) Компетентният орган по чл. 4 издава становище по ЕО, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) съгласува плана/програмата, когато:
а) предвижданията на плана/програмата са в съответствие с нормативната
уредба по околна среда и опазване на човешкото здраве;
б) в резултат на провеждането на консултациите не са постъпили
мотивирани възражения по законосъобразност;
в) заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната
защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по
чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие;
г) е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни
органи - МЗ или съответната РЗИ, че не се предполага значително
отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при
прилагането на плана/програмата;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) не съгласува плана/програмата, когато:
а) предвижданията в тях не са в съответствие с нормативната уредба по
околна среда и опазване на човешкото здраве;
б) са получени мотивирани възражения срещу прилагането на плана или
програмата или по законосъобразност;
в) заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната
защитена зона ще бъде значително увреден;
г) е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни
органи - МЗ или съответната РЗИ, че при прилагане на плана/програмата
може да се окаже значително отрицателно въздействие върху здравето на
хората.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Становището по ал. 1, т. 1 съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) обосновка за предпочитаната
алтернатива от гледна точка на околната среда, включително предвид
резултатите от консултациите със заинтересуваните органи и с
обществеността;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) условия и мерки за предотвратяване,
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата
върху околната среда;
3. мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана или
програмата, включително периодичност на изготвяне на доклад по
контрола и наблюдението.
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) В срок 3 дни от
постановяване на становището по ЕО компетентният орган по чл. 4 или
оправомощено от него длъжностно лице:
1. предоставя на възложителя становището по ЕО със задължение за
обявяването му в 3-дневен срок от получаването чрез страницата на
възложителя в интернет и/или по друг подходящ начин;
2. предоставя информация за становището и за достъпа до него чрез
поставяне на съобщение на страницата си в интернет и в сградата си;
3. предоставя копие на становището на органа по прилагането и на
органа по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата за
сведение и съобразяване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм., бр. 29 от 2010 г., бр. 38 от
2012 г.) Възложителят и/или органът по
приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата оповестяват
становището по ЕО и при обявяването на плана или програмата, предвиден
в съответния специален закон, заедно със справката по чл. 29, ал. 1.
(3) Достъпът до доклада за ЕО/екологичната част на плана или
програмата се осъществява по реда на глава втора от ЗООС.
Глава шеста
НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА
Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.) Органът по
чл. 4, издал становището по чл. 26, ал. 1, т. 1 или решението за
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по
чл. 14, или оправомощено от него длъжностно лице е компетентен по
наблюдението и контрола по изпълнението на мерките, посочени в
становището по ЕО, или на условията и мерките в решение за преценяване
на необходимостта от извършване на ЕО в процеса на прилагането на
плана или програмата.
Чл. 29. (1) Възложителят е длъжен в 14-дневен срок преди окончателното
приемане или одобряване на плана/програмата да изпрати до органите по
чл. 28 и до отговорните за прилагането на плана/програмата обобщена
справка, включваща анализ на:
1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г.)
съответствието на плана/програмата с основните резултати и препоръки
от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията,
мерките и ограниченията в становището по ЕО или в решението за
преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
2. съответствието на плана/програмата с обоснованата в становището по
ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 за постигане целите на плана или
програмата;
3. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) степента, в която мерките по чл. 26,
ал. 2, т. 2 и 3 или по чл. 14, ал. 2, т. 4 и 5 са предвидени в плана
или програмата.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Органът по чл. 28 или оправомощено
от него длъжностно лице се произнася писмено по справката по ал. 1 в
срок 7 дни от представянето й, като уведомява за това органа по
одобряване на плана.
Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Възложителят изготвя доклад
по наблюдението и контрола при прилагането на плана/програмата,
включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване
на екологичните щети в резултат на прилагането на плана/програмата, с
периодичността, определена в становището по ЕО или решението за
преценяване на необходимостта от ЕО.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Органът по чл. 28 или оправомощено
от него длъжностно лице одобрява доклада по ал. 1 или го връща за
допълване със задължителни указания.
(3) Възложителят осигурява обществен достъп до доклада по ал. 1 и
справката по чл. 29, ал. 1.
Чл. 31. (1) В случаите, когато не е постъпило искане по чл. 8, ал. 1,
справка по чл. 29, ал. 1, процедурата е била прекратена при връщане на
документацията на възложителя или произнасянето по чл. 29, ал. 2 или
по чл. 30, ал. 2 е отрицателно, компетентният орган по чл. 28 може да
спре изготвянето и прилагането на плана/програмата в зависимост от
фазата на изпълнение като принудителна административна мярка на
контрол, както и да предложи на други контролни органи предприемането
на мерки от тяхната компетентност.
(2) Институции, контролиращи финансирането на плана/програмата с
бюджетни и обществени средства, уведомяват органите по чл. 28 за
констатирани нарушения на изискванията за извършване на екологична
оценка, както и за неизпълнение на мерките по чл. 26, ал. 2, т. 2 и 3.
Глава седма
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ
Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Екологична оценка на планове и
програми с трансгранично въздействие се извършва съгласно изискванията
на ЗООС, наредбата, Конвенцията за оценка на въздействието върху
околната среда в трансграничен контекст (Конвенцията за ОВОС),
ратифицирана със закон (ДВ, бр. 86 от 1999 г.), и Протокола за
стратегическа екологична оценка към нея, ратифициран със закон (ДВ,
бр. 97 от 2006 г.), и международен договор между Република България и
засегната държава или държави.
Чл. 33. Компетентен орган за процедурата по ЕО в трансграничен
контекст е министърът на околната среда и водите. Останалите органи по
околна среда са длъжни своевременно да предоставят постъпилата
информация по провежданите процедури и да оказват необходимото
съдействие на компетентния орган и на възложителите.
Чл. 34. (1) При преценка, че предложен за ЕО план/програма е вероятно
да има значително въздействие върху околната среда на територията на
друга държава или държави, спрямо които Република България е държава
на произход, министърът на околната среда и водите уведомява
възложителя и засегнатата държава или държави за това и определя срок
за отговор дали съответната държава ще участва в процедурата.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват:
1. засегнатата държава или държави;
2. данни за възложителя;
3. срокът, в който възложителят е задължен да изпрати копие от
плана/програмата, включително екологична част или доклада за ЕО, след
като бъде уведомен за лицето за контакти от засегнатата държава;
4. срокът, в който засегнатата държава да предостави необходимата
информация за лицето по т. 3.
(3) При положителен отговор от страна на засегнатата държава,
придружен с решение на компетентния национален орган за участие в
процедурата, се отчитат трансграничните аспекти в заявения обхват,
като се провеждат двустранни или многостранни междудържавни
консултации относно постигането на споразумение за:
1. реда на информиране и предоставяне на възможност за изразяване на
становище от компетентните органи по опазване на околната среда и
здравеопазването и на засегнатата общественост в определен срок;
2. определяне на разумен срок за времетраенето на консултациите;
3. осигуряване на достъп до становището по ЕО.
Чл. 35. Екологична оценка на планове и програми с трансгранично
въздействие, осъществявани на територията на други държави, спрямо
които Република България е засегната държава, се извършва в следната
последователност:
1. при получаване на уведомление за план/програма, който/която ще се
осъществи на територията на друга държава с предполагаемо значително
въздействие на територията на Република България, в посочения в
уведомлението срок МОСВ уведомява държавата по произход за своето
решение да участва или да не участва в процедурата по ЕО:
а) при изразено съгласие за участие се следва националната процедура
на държавата на произход, ако друго не е предвидено в международен
договор, по който Република България е страна;
б) министърът на околната среда и водите осигурява обществен достъп до
предоставената информация за ЕО при условията и по реда на чл. 20 и
своевременно изпраща всички становища по документацията преди
вземането на решения от компетентния орган на другата държава;
2. в случай, че не е постъпило уведомление от държавата на произход за
план/програма в трансграничен контекст, което може да окаже съществено
въздействие на територията на Република България, МОСВ прави
необходимите постъпки пред компетентния орган на държавата по произход
за провеждане на консултации за участие в процедурата.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Държава на произход" е договаряща се страна или страна по
Конвенцията за ОВОС или по Протокола за стратегическа екологична
оценка към същата конвенция, както и всяка друга държава, под чиято
юрисдикция се предвижда изготвянето на плана/програмата.
2. "Засегната държава" е договаряща се страна или страна по
Конвенцията за ОВОС или по Протокола за стратегическа екологична
оценка към същата конвенция, както и всяка друга държава, която може
да бъде засегната от трансгранично въздействие на плана/програмата
върху околната среда.
3. "Орган, отговорен за прилагането на съответния план/програма" е
определеният в съответния нормативен или административен акт, а когато
не е изрично определен - възложителят.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Екологични оценки и влезли в сила решения по ОВОС на планове
и програми, извършени до влизането в сила на наредбата, запазват
действието си.
(2) Процедури за ОВОС на планове и програми, за които е одобрено
задание по чл. 7, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2003 г. за реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на
националните, регионалните и областните планове и програми за
развитие, устройствените планове и техните изменения (ДВ, бр. 24 от
2003 г.), се довършват по реда на тази наредба.
(3) За период 24 месеца от датата на влизане в сила на наредбата за
планове и програми и техни изменения по чл. 1 - в процес на изготвяне,
които не са приети от централен и териториален орган на изпълнителната
власт и от общински съвет или проектът за които не е внесен в
Народното събрание към датата на влизане в сила на наредбата,
необходимостта от ЕО се преценява по реда на глава втора.
§ 3. (1) Възложителите на планове/програми в областите по чл. 85, ал.
1 ЗООС, които се изготвят и приемат на основание на нормативен или
административен акт, или на техни изменения, влезли в сила след 1 юли
2004 г., уведомяват министъра на околната среда и водите при влизането
в сила на съответния акт.
(2) При промени на наименованията на плановете/програмите по
приложения № 1 и 2 поради изменения в уредбата изискванията за ЕО се
прилагат за съответните планове/програми според новата уредба.
§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Образците на становищата по ЕО и
на решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО се
утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите и се
публикуват на страницата на МОСВ в интернет.
§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Заповедта по чл. 7, ал. 4 се
издава в срок 3 месеца от влизането в сила на наредбата и се публикува
на страницата на МОСВ в интернет.
§ 4. Министърът на околната среда и водите дава указания по
прилагането на наредбата.
§ 5. (1) Наредбата се приема на основание чл. 90 ЗООС.
(2) Наредбата влиза в сила от 1 юли 2004 г.
________________________________
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 168 на
Министерския съвет от
23 юли 2007 г. за преобразуване на Националното управление по горите в
Държавна агенция по горите
(ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.)
........................................................................
§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на
земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на
земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и
продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на
земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на
земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и
продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление
по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и
"Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и
"началникът на Националното управление по горите" и думите
"ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на
Националното управление по горите" се заменят съответно с
"председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на
Държавната агенция по горите".
§ 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по
бюджетите на Министерството на земеделието и продоволствието и на
Министерския съвет.
§ 8. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното
събрание от 18 юли 2007 г. за промяна в структурата на Министерския
съвет и чл. 47, ал. 1 от Закона за администрацията.
§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 194 на Министерския съвет
от 5 август 2008 г. за изменение на
Тарифата за таксите, които се събират от
Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните
(ДВ, бр. 71 от 2008 г.)
§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра
на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът
на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и
"Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с
"Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на
земеделието и храните".
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 337 на
Министерския съвет от 30 декември 2010 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 3 от 2011 г.)
§ 4. Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на
околната среда и водите одобрява критериите по чл. 14, ал. 5, т. 2 и
чл. 25, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми със заповед в срок до 6 месеца
от влизането в сила на постановлението. Заповедта се публикува на
интернет страниците на Министерството на здравеопазването и на
Министерството на околната среда и водите.
§ 5. Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на
околната среда и водите одобрява критериите по чл. 8, ал. 3, т. 2 и по
чл. 14, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда със заповед в срок до 3
месеца от влизането в сила на постановлението. Заповедта се публикува
на интернет страниците на Министерството на здравеопазването и на
Министерството на околната среда и водите.
§ 6. За висящите процедури по ОВОС, започнали преди влизането в сила
на постановлението, се прилага разпоредбата на чл. 4а от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда независимо от етапа, на който се намират.
Приложение № 1
към чл. 2,
ал. 1 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от
2010 г.,
изм., бр. 38 от 2012 г.)
Планове и програми, за които извършването на екологична оценка е задължително
(Област по чл. 85, ал. 1 ЗООС/нормативен акт/план или програма)
1. Селско стопанство
1.1. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)
2. Горско стопанство
2.1. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Закон за горите •
Програма за ускорено залесяване на обезлесените и ерозиралите райони
в страната чрез развитие на алтернативната трудова заетост
3. Рибарство
3.1. Закон за рибарството и аквакултурите • Национална
програма за рибарството и аквакултурите
4. Транспорт
4.1. Закон за пътищата • Средносрочни и дългосрочни програми
за развитие на пътната мрежа
4.2. Закон за железопътния транспорт • Програма за
развитието на железопътния транспорт и на железопътната
инфраструктура
• Дългосрочна програма за развитието на железопътната инфраструктура и
нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при кризисни
ситуации (природни бедствия, терористични действия и военни конфликти)
5. Енергетика
5.1. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) 5.2. Закон за
енергийната ефективност • Национални дългосрочни програми по
енергийна ефективност
6. Управление на отпадъците
6.1. Закон за управление на отпадъците • Национална програма
за управление на дейностите по отпадъците
7. Управление на водните ресурси
7.1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм., бр. 38 от 2012
г.) Закон за водите • Планове за управление на речните басейни
8. Промишленост, включително добив на подземни богатства
8.1. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)
9. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)
10. Туризъм
10.1. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) 10.2. (Отм. - ДВ, бр.
38 от 2012 г.)
11. Устройствено планиране и земеползване
11.1. Закон за устройство на територията • Национална
комплексна устройствена схема
• Районни устройствени схеми
• Общи устройствени планове
11.2. Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на
София
• Общ устройствен план на София и Столичната община
11.3. Закон за регионалното развитие • Национална оперативна
програма за регионално развитие
• Регионални планове за развитие
Приложение № 2
към чл. 2, ал.
2, т. 1 (Изм. - ДВ, бр.
3 от 2006 г.,
изм. и доп., бр. 29 от 2010 г.,
бр. 38 от 2012 г.)
Планове или програми, за които се преценява необходимостта от
екологична оценка
(Област по чл. 85, ал. 1 ЗООС/нормативен акт/план или програма)
1. Селско стопанство
1.1. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
• Планове за образуване на масиви за ползване на земеделски земи
1.2. Закон за опазване на земеделските земи • Краткосрочни и
дългосрочни програми за подобряване на продуктивните
качества на земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване,
засоляване, окисляване и заблатяване
1.3. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) 1.4. Закон за сдружения
за напояване • План за напояване и разпределение на водата
• Програма за проектиране, основен ремонт и реконструкция на
хидромелиоративната инфраструктура
1.5. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) 1.6. (Отм. - ДВ, бр. 38
от 2012 г.)
2. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) 2.1. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
3. Транспорт
3.1. Закон за пътищата • Програми за развитие и
усъвършенстване на републиканските пътища
3.2. Закон за гражданското въздухоплаване • Генерален план
за развитие на летището
3.3. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България • Генерални планове за
изграждане, реконструкция или разширяване на
пристанищата и на съоръженията за навигация
4. Енергетика
4.1. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) 4.2. (Изм. - ДВ, бр. 38
от 2012 г.) Закон за енергийната ефективност • Целеви годишни
програми за осъществяване на мерки по енергийна
ефективност
4.3. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)
5. Управление на отпадъците
5.1. Закон за управление на отпадъците • Общински програми
за управление на дейностите по отпадъците - част
от общинските програми за околна среда (чл. 79 ЗООС)
6. Управление на водните ресурси
6.1. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм., бр. 38 от 2012 г.)
Закон за водите • Програми за намаляване на замърсяванията на
водите и водните обекти
• Регионални генерални планове на В и К и инвестиционните програми към
тях
• Генерални планове за В и К на агломерации над 10 000 екв. жители и
инвестиционни програми към тях
7. Промишленост, включително добив на подземни богатства
7.1. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)
8. Туризъм
8.1. Закон за туризма • Общинска програма за развитие на туризма
8.2. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.)
9. Устройствено планиране и земеползване
9.1. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) Закон за устройство на
територията • Подробни устройствени планове - планове за
застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии
• Специализирани подробни устройствени планове
9.2. Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на
София • Подробен устройствен план на София и Столичната община
9.3. Закон за регионалното развитие • Общински планове за развитие
9.4. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) 9.5. (Отм. - ДВ, бр. 38
от 2012 г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар