понеделник, 28 май 2012 г.

Правна и регулаторна рамка

Основни актове от законодателството на ЕС -  Директиви, въведени със Закона за енергетиката и Регламенти, които са директно приложими: • Директива 2003/54 относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (Електрическа директива)
 • Директива 2003/55 относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (Газова директива)
 • Директива на 2004/67 относно мерки за обезпечаване сигурността на снабдяването с природен газ
 • Директива 2005/89 относно мерки за обезпечаване сигурността на снабдяването с електроенергия и развитие на инфраструктурата
 • Директива 2001/77 за производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници във вътрешния пазар на електроенергия
 • Регламент 1775/2005 относно условията за достъп до газопреносни мрежи
 • Регламент 1228/2003 относно условията за достъп до мрежи при трансграничен обмен на електроенергия
Дейността на дъщерните дружества на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД се определя от специализирано законодателство, регулиращо обществените отношения в областта на енергетиката и телекомуникациите.
Основни актове от вътрешното законодателство
Законът за енергетиката (2003/2006) урежда обществените отношения, свързани сосъществяванетона дейностите по производство,внос и износ, пренос, транзитен пренос,разпределение на електрическа итоплинна енергия и природен газ, търговияс електрическа и топлинна енергия и природенгаз и използване на възобновяеми енергийни източници, както и правомощията на държавните органи по определянетона енергийната политика, регулирането иконтрола.
В глава дванадесета от Закона за енергетиката се уреждат най общо обществените отношения, свързани с газоснабдяването, които са доразвити в подзаконови нормативни актове:
В глава девета от Закона за енергетиката се уреждат най-общо обществените отношения, в областта на електроенергетиката, които са доразвити в подзаконови нормативни актове:
Закон за енергийната ефективност, който урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги;
Закон за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършванена оценка на въздействието върху околнатасреда;
Закон за електронните съобщения, койторегламентира дейността на „Булгартел” ЕАДв качеството му на далекосъобщителеноператор.
Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, койтоурежда обществените отношения, свързани с насърчаване на производството и потреблението на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми енергийни източници и от алтернативни енергийни източници, на производството и потреблението на биогорива и на други възобновяеми горива в транспорта.
Закон за устройство на територията, който урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.
Регулирането на дейностите в енергетиката сеосъществява от независимияспециализиранорган – Държавната комисия за енергийно иводно регулиране (ДКЕВР).
В областта на природния газ и електроенергетиката дейностите, подлежащина лицензиране от страна на ДКЕВР, съгласно Закона за енергетиката, са:
 • производство на електроенергия
 • пренос на природен газ/електроенергия,
 • съхранение на природен газ;
 • обществена доставка на природен газ/електроенергия;
 • транзитен пренос на природен газ;
 • търговия с електрическа енергия;
 • организиране на пазар на електрическа енергия;
 • снабдяване с електрическа енергия и природен газ от крайни снабдители.
В правомощията на ДКЕВР е и ценовото регулиране, като на регулиране от комисията подлежат:
 • цените, по които Общественият доставчикпродава природния газ/електроенергия на крайни снабдители;
 • цената за пренос на природен газ/електроенергия по газопреносната мрежа;
 • цената за съхранение на природен газ;
 • цените за присъединяване към мрежите.
В областта на ядрената енергетика
Конвенции
Закон за безопасно използване на ядрената енергия, койтоурежда обществените отношения, свързани с държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и с безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и правата и задълженията на лицата, които осъществяват тези дейности, за осигуряване на ядрена безопасност и радиационна защита.
Подзаконови актове

Няма коментари:

Публикуване на коментар