петък, 11 май 2012 г.

Държавна комисия по сигурността на информацията

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 на МС от 15.11.2002 г. за създаване на Държавна комисия по сигурността на информацията и за уреждане на отношенията във връзка с прекратяването на дейността на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб

Обн., ДВ, бр. 110 от 22.11.2002 г., в сила от 22.11.2002 г., попр., бр. 2 от 7.01.2003 г.; (*) изм. с Определение № 11111 от 18.12.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 2 от 7.01.2003 г., в сила от 7.01.2003 г.; изм. с Решение № 974 от 5.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 15 от 14.02.2003 г., в сила от 14.02.2003 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (В сила от 8.11.2002 г.) Създава Държавна комисия по сигурността на информацията като колегиален държавен орган, който осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация.
Чл. 2. (* Определение № 11111 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 2 от 2003 г.) (1) Определя ликвидационна комисия за уреждане на отношенията във връзка с прекратяването на дейността на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб в състав съгласно приложението.
(2) При необходимост председателят на ликвидационната комисия по ал. 1 може да привлича и външни експерти, както и да създава подгрупи за решаване на отделни конкретни въпроси от компетентността на комисията.
Чл. 3. (Попр. - ДВ, бр. 2 от 2003 г.)Ликвидационната комисия по чл. 2, ал. 1 в 30-дневен срок:
1. да изготви начален и краен ликвидационен баланс на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб и да го представи на Държавната комисия по сигурността на информацията;
2. да изготви протокол-описи за предаване на дълготрайните материални активи на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб и за приемането им от Държавната комисия по сигурността на информацията;
3. (* Определение № 11111 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 2 от 2003 г., изм. с Решение № 974 на ВАС на РБ, бр. 15 от 2003 г.) да организира предаването на Държавната комисия по сигурността на информацията на предоставените безвъзмездно за управление имоти и движими вещи;
4. да извърши и другите необходими действия, свързани с ликвидацията.
Чл. 4. Разходите по ликвидацията, включително за обезщетенията по Кодекса на труда, са за сметка на утвърдените разходи по бюджета за 2002 г. на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб.
Чл. 6. (* Определение № 11111 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 2 от 2003 г., отм., Решение № 974 на ВАС на РБ, бр. 15 от 2003 г.).
(2) След съставянето на крайния ликвидационен баланс неусвоените кредити по бюджета за 2002 г. на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб се прехвърлят от министъра на финансите на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В срок 3 месеца от влизането в сила на постановлението председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията да внесе в Министерския съвет проект на устройствен правилник на администрацията на комисията.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 106 от Конституцията на Република България, чл. 4 и § 6 и 37 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 1, който влиза в сила от 8 ноември 2002 г.
(ДВ, бр. 2 от 2003 г.)
....... на основание чл. 15, ал. 1 от ЗВАС Върховният административен съд, петчленен състав,
ОПРЕДЕЛИ:
Спира изпълнението на чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3, т. 3 и чл. 6 от Постановление № 262 на Министерския съвет от 15.ХI.2002 г. за създаване на Държавна комисия по сигурността на информацията и за уреждане на отношенията във връзка с прекратяването на дейността на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (ДВ, бр. 110 от 2002 г., в сила от 22.ХI.2002 г.).
                       Приложение към чл. 2, ал. 1 чл. 2, ал. 1 
(* Определение № 11111 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 2 от 2003 г.)
Състав на ликвидационната комисия:

Председател:
НАХИТ ЗИЯ
заместник-министър на финансите
Членове:
БОЙКО КОЦЕВ
заместник-министър на вътрешните работи
ИВАН ЧОБАНОВ
директор на Национална служба "Сигурност"
НАДЕЖДА ГЕНОВА
директор на дирекция "Финанси и дейности по отбраната и сигурността" на Министерството на финансите
АТАНАС АТАНАСОВ
председател на Главното управление на архивите при Министерския съвет
ВЕСЕЛИН УЗУНОВ
началник на сектор в служба "Военна информация" на Министерството на отбраната
АНАТОЛИЙ ЧИПЕВ
началник на сектор в служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" на Министерството на отбраната
Секретар:
ИВАН ДЖИГОВСКИ
началник на отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка" в Министерството на икономиката

Няма коментари:

Публикуване на коментар