събота, 26 февруари 2011 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, РАЗКРИВАНЕ, СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ В КОНТЕКСТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, В ОБЩИНА БАНСКО

На сайта bansko.bg попаднах на тези Вътрешни правила, които ми се сториха интересни и полезни, за това ги публикувам в пълен и непроменен вид. 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, в Община БАНСКО


ПРЕДИСЛОВИЕ 
Помощта, предоставяна от Европейския съюз (ЕС),  допринася за балансираното икономическо развитие на България в социално и регионално отношение. За постигането на тази цел помощта следва да бъде използвана целесъобразно и продуктивно.
Въпреки всички мерки и системи на вътрешен контрол, които могат да бъдат въведени, са възможни инциденти, свързани със злоупотреба със средства или нередности при използването им. Такава злоупотреба със средства може да доведе до сериозни последици за България, изразяваща се в загуба на репутация, както и преки парични щети за държавния бюджет, защото злоупотребените средства, ако не бъдат възстановени, трябва да бъдат връщани на Европейския съюз от националните ресурси.
Затова е важно всички институции, участващи в управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС, да определят и приложат всички необходими мерки за предотвратяване на злоупотреба с помощта от ЕС и за разрешаване на нередностите, включително чрез възстановяване на средства.
Помощта от ЕС се насочва по различни канали посредством различни мерки и в различни области и това може да доведе до най-разнообразни нередности. Има също така редица институции и длъжностни лица, включени в системата за усвояване на помощта от Европейския съюз, които могат се окажат в контакт с такива нередности.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Настоящите вътрешни правила служат за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в процеса на изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз в Община Банско.

Чл. 2 (1) Вътрешните правила за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в процеса на изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз в Община Банско, се разработват съгласно:
            1.  чл. 4,  чл. 12, ал.4  и чл.14, т. 6 от ЗФУКПС,
            2.  чл. 58 т.(з) и чл. 70, ал.1, т. (б) от Регламент (EO) № 1083/2006,
             3.  раздел 4 „Нередности” от гл. II на Регламент (ЕО) № 1828/2006,
             4.  ПМС №18/04.02.2003 г., изм. и доп. с ПМС № 139/17.06.2008 г.,
            5.  задълженията на Община Банско в качеството й на бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, произтичащи от договорите, финансирани от ЕС.
           (2) Служителите на Община Банско прилагат:
1.      вътрешните правила на Община Банско за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности по проекти, финансирани от ЕС;
2.      ръководството, процедурите и задължителните указания за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности по проекти финансирани от ЕС, утвърдени от Управляващите органи на съответните оперативни програми;
3.      ръководството, процедурите и задължителните указания за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности по проекти, утвърдени от компетентните държавни органи - при извършване оперативен контрол и управление на риска по изпълнение на проектите, съфинансирани от държавния бюджет.
 Чл. 3 С настоящите вътрешни правила се уреждат организацията на работата по предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности по проекти в оперативната дейност и системите за контрол на Община Банско, в дейността на изпълнителите, на които Община Банско е възложила изпълнението на обществени поръчки, както и мерки за преустановяване на нередности и отстраняване на вредни последици от тях, за да се осигури:
1. защита на финансовите интереси на ЕС и Република България;
2. въвеждане и поддържане на системите и процедурите, за да се осигури превенция от нередности в оперативната дейност на Община Банско;
3. възстановяване на неправомерно изплатени суми и предприемане на корективни действия;
4. установяване на ненадежност на изпълнители на обществени поръчки с оглед на гарантирането на ефективност.
 Чл. 4   Община Банско, в качеството й на Бенефициент на договори за безвъзмездна финансова помощ е отговорна за предотвратяването, разкриването, съобщаването, регистрирането и разрешаването на нередности по проекти, финансирани от ЕС, както и за указването на съдействие на компетентните органи за последващото разрешаване на всички регистрирани случаи на нередности при изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС.
 Чл. 5   (1) Кметът на Община Банско запознава всички служители с настоящите вътрешни правила, както и с реда на докладване и администриране на нередности и за задължението им да уведомяват определения служител по нередности по чл. 7 за всички случаи на нередности.
              (2) Служителите, участващи в изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, както и ръководните служители на Община Банско подписват декларация за запознаване с определението за нередност и измама по образец на приложение 3.
          (3)  В документацията за обществените поръчки и договорите с изпълнители се включва клауза, чрез която се осигурява запознаване и съблюдаване на изискванията за недопускане на нередности.
 Чл. 6   (1)   Всички служители на Община Банско на всички нива в йерархията носят отговорност за разкриването и съобщаването на нередности.
(2) Служителите в Община Банско са задължени да подават сигнали за нередности и измами или за подозрение за нередности и измами на служителя по нередностите и Кмета на Община Банско.
           (3) Служителите по ал. 1 са длъжни да оказват нужното съдействие на служителя по нередности при изпълнение на неговите служебни задължения.
            (4)  Участниците в обществени поръчки и изпълнителите по договорите за изпълнение на проектни дейности се задължават незабавно да докладват на Община Банско в качеството й на възложител чрез служителя по нередности за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност.
         (5) Участниците в обществени поръчки и изпълнителите по договори за обществени поръчки са длъжни да оказват съдействие и предоставят достъп на служителя по нередности в Община Банско при изпълнение на задълженията му, което се осигурява чрез клаузи в документацията за възлагане на обществена поръчка и договорите за обществена поръчка.
            (6) Изпълнителите са длъжни да запознаят всички свои служители, работещи по изпълнението на конкретния договор с определението за нередност и с настоящите вътрешни правила, като ги задължат да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност, съгласно установена процедура, както и да указват съдействие на служителя по нередности. При подписване на договор, изпълнителят декларира, че той и всички негови служители са запознати с определението за нередност и измама, както и с настоящите вътрешни правила по образец на приложение 4.
           (7) В случай на констатирана нередност, Община Банско предприема своевременно съответните корективни действия спрямо изпълнителите на проектни дейности съгласно предвижданията на конкретните договори.
Чл. 7  (1)  Кметът на Община Банско назначава със заповед служител по нередности в Община Банско.
           (2)     Служителят по нередности представлява главното звено за контакти по отношение на предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС в Община Банско.
           (3)  Служителят по нередности в Община Банско преминава първоначално и текущо обучение с цел осигуряване на въвеждаща информация за процедурите и правилата относно нередности и обмен на опит и актуализиране на информацията в областта на нередностите.
Чл. 8 Община Банско организира интернет базирано място за съобщения, където има възможност да се предоставя информация за случаи на открити или предполагами нередности, както и информация относно съответни телефонни номера, електронни адреси, лице за контакт, които осигуряват подаването на информация в случаите на нередности.
                                   ІІ. ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ
Чл. 9 (1) При стартиране на проект, финансиран със средства на ЕС, екипът, сформиран за неговото управление, представя на служителя по нередности писмена информация за проекта, която трябва съдържа минимум име и номер на проекта, номер на договора за безвъзмездна финансова помощ, програма, цели на проекта, дейности по проекта, стойност, времеви план-график за изпълнение на проекта и график на обществените поръчки.
          (2) Служителят по нередности създава досие на проекта на база получената информация по ал. 1.
          (3) Служителят по нередности извършва регулярни и внезапни проверки за изпълнение на проекта.
         (4) При осъществяване на функциите си по ал. 3, служителят по нередности попълва Контролен лист по образец на приложение 6, който съхранява в досието на проекта или в създаденото досие на нередността при регистрирана такава.
Чл. 10 (1)   Лицето или органът, който разкрие или узнае за нередност, на която и да е от фазите на даден проект, следва незабавно да подаде сигнал за нея на служителя по нередности на Община Банско.
    (2) Разкриването на нередности в Община Банско се извършва посредством документална проверка, проверки на място, редовни/окончателни одиторски доклади.
    (3)  Информация за нередности и измами, на базата на която се стартира процедура за докладване на нередност, може да бъде:
      1. сигнал извън Община Банско - от външни контролни органи, от средствата за масово осведомяване, от отделни лица, в т.ч. изпълнителите и техните служители;
2. сигнал в рамките на Община Банско - от вътрешни контролни органи, от звеното за вътрешен одит и от всеки служител на Община Банско
  (4)Сигналите могат да бъдат устни или писмени.
                   1. за постъпили устни сигнали се съставя протокол, който се подписва от сигнализиращото лице и служителя по нередности по образец на приложение 7.
                     2.  за постъпили анонимни сигнали не се извършва проверка.
          (5)   За всички получени сигнали за нередности и измами служителят по нередности прави  съответни проверки за установяване достоверността на изложените в сигнала обстоятелства и попълва контролен лист по образец на приложение 6.
   (6) При потвърждаване на достоверността на сигналите служителят по нередности незабавно стартира процедурата по регистриране и докладване на нередностите.
Чл. 11 (1) Община Банско в качеството и на бенефициент на договори за безвъзмездна финансова помощ и посредством екипите за изпълнение на конкретните проекти, финансирани от ЕС, е задължена да предоставя регулярни доклади до съответните договарящи органи за установени нередности или декларации за липса на нередности за отчетните периоди, във формата на приложените към договорите за безвъзмездна финансова помощ образци.
            (2)     В случай на констатирана нередност от служителя по нередности в Община Банско, екипът за управление на съответния проект изготвя доклад/уведомление за нередност за извършени нередности по установения образец съгласно условията на раздел IV Нередности, глава II на Регламент (ЕО) 1828/2006 – Тримесечно уведомление за нередностите от бенефициент до управляващия орган по образец на приложение 5
(3)      Екипите за управление предоставят доклада по ал. 2 на служителя по нередности, който го представя на Кмета на Община Банско.
 (4)Докладите по ал. 2 се изпращат подписани от Кмета на Община Банско на Договарящия орган в срок до 3 дни от датата на вписването на нередността в Регистъра по нередности по чл. 13, ал.1.
            (5)     Екипите за управление на конкретните проекти са задължени да осигуряват достъп до проектната документация на служителя по нередности по всяко време.
 Чл. 12 (1) Служителят по нередности създава и поддържа регистър за нередности в Община  Банско по образец на приложение 8.
             (2) При установена нередност служителят по нередности я вписва незабавно в Регистъра за нередности.
           (3)  За всеки случай на установена нередност служителят по нередности създава досие за констатирана нередност в срок до 3 дни след нейното установяване, което съдържа цялата документация на хартиен носител, събирана във връзка със съответния случай на нередност, включително доклади за установени нередности, изготвени от съответните екипи по управление на конкретните проекти, документация по разследването на нередността, копия от одитни доклади, кореспонденция във връзка със случая на нередност.
           (4) Досиетата по ал. 3 носят същия идентификационен номер, като идентификационният номер, под който е регистрирана съответната нередност. 
           (5) Досиетата трябва да осигуряват:
1.       Възможност за проследяване на развитието на нередността и начина на нейното коригиране;
2.      Информация и доказателства, които могат да се окажат необходими при предприемане на действия срещу определени лица или организации;
3.       Последователна информация;
     (6)   Достъпът до информация от регистъра за нередности е ограничен до служителя по нередности и Кмета на Община Банско.  
            (7) При поискване информацията следва да се предоставя на Управляващите органи на оперативните програми, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, да проверяват, посредством проучване на документацията или проверки на място, строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка със  дейностите по проектите и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходнооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проектите. 
 Чл. 13  (1) Служителят по нередности отговаря за организиране на процеса по подаване на навременна информация за целите на счетоводното отразяване на случаите на нередност, които имат финансово изражение, към счетоводството на Община Банско
               (2) Информацията, подавана от служителя по нередностите следва да съответства на информацията, посочена в т. 18 «Обща сума, подлежаща на възстановяване» от доклада за нередности по чл. 11, ал. 2 и да съдържа минимум следната информация – име на проекта и номер на договора за безвъзмездна финансова помощ, финансирана сума в лева по източници на финансиране, дата на установяване на нередността.
             (3) При закриване на случай на нередност, служителят по нередностите писмено уведомява счетоводството за датата на закриване на случая.
Чл. 14 (1) Община Банско е длъжна да осигури възстановяването към бюджета на Европейската общност и националния бюджет на всички суми по регистрирани нередности и/или на всички неправомерно изплатени средства.  
              (2) Служителят по нередности е длъжен да предприеме незабавни действия за възстановяването от нарушителите на всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
               (3)  В случай, че нарушителят не възстанови дължимите суми в рамките на определения краен срок, служителят по нередности инициира процедура съгласно българското законодателство.
 Чл. 15  Счетоводството на Община Банско осчетоводява всички дължими суми на ниво проект.
 Чл. 16  Служителят по нередности писмено уведомява счетоводството на Община Банско за датата на закриване на случая на нередност.
 Чл. 17  В срок от пет работни дни след датата на възстановяване на дължимите суми служителят по нередности е задължен да предостави на Кмета на Община Банско писмена информация за възстановените суми.
                                           ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 § 1. Ръководителите и служителите в община Банско са длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите вътрешни правила.
 § 2. Контролът по спазване на вътрешните правила за третиране на нередности се осъществява от Петър Баряков - зам. кмет на Община Банско.
 § 3. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването със Заповед No 09-236/ 09.09.2009 г. на Кмета на Община  Банско.
 § 4.  Настоящите вътрешни правила могат да се допълват, изменят и отменят по реда, по който са утвърдени.
         § 5. "Нередност" е "всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС, като отчете неоправдан разход в общия бюджет".
            а/  Нередностите могат да бъдат технически, договорни, финансови или административни.
Техническите нередности възникват при предоставяне на доставки, услуги и строителство, с качество по-ниско от това, което е заложено в договора. Контролът по качеството се осигурява от Община Банско, в качеството й на бенефициент на договори за безвъзмездна финансова помощ, и се гарантира чрез мониторинг от страна на Договарящия орган. Контролът върху инженерните дейности, дейностите на изпълнители и доставчици се осъществява посредством редовни и извънредни посещения на място, с цел проверка на качеството и количеството на извършените дейности.
 Договорните нередности възникват при неправилно прилагане на договора за безвъзмездна помощ и договорите с изпълнители. Цялостното познаване на детайлите на договорите е съществено за избягване на договорните нередности. Договорните нередности се отнасят до:
  • неточно упълномощаване (делегиране на права);
  • нерегламентирани и необосновани плащания в повече;
  • неправилни инструкции за място на изпълнение;
  • неправилно одобрени материали или предложения на изпълнител/партньор;
  • неправилно представяне на продуктите от договора (изменение на дейности);
  • неправилно управление на исканията от изпълнител/партньор.
 Финансовите нередности са измамата или кражбата на средства, включително корупционни практики. Финансовите нередности се контролират от вътрешен или външен одит, чрез вътрешен предварителен контрол и мониторингови процедури. Разделението на отговорностите и принципа на четирите очи се прилага във всички случаи (напр. Необходими са два независими подписа за извършване на плащане). Финансовите нередности се отнасят до:
·       фактуриране на неизвършени доставки, услуги или строителство – фиктивни фактури;
·        фактуриране на финансови средства от/на фиктивни фирми /фалшифициране/;
·        двойно фактуриране;
·        фактуриране на прекалено големи суми спрямо извършените разходи;
·        неправилно отчитане на количество, цена или отстъпки във фактурите;
·        измами при трансфера на средства
·       подправяне или изопачаване на счетоводни, официални или др. разходооправдателни документи;
 Административните нередности възникват вследствие на неспазване на приложимите норми при избор на изпълнители и при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
            б/ Нередностите могат да бъдат умишлени и неумишлени според начина на причиняването им.
Умишлени – действията на оператор от институциите, участващи в процеса (Изпълнител по договор, Бенефициент (Възложител), Договарящ орган, Национален фонд, банки или други организации), целящи лично обогатяване или обогатяване на друго лице в противоречие с Договора между Изпълнителя и Възложителя, главно посредством:
·       Фактури, издавани за непредоставени услуги, стоки или работи [фалшиви (фиктивни) фактури];
·        Фактури, издадени от фиктивна фирма [фалшификации];
·        Дублирани фактури;
·        Неотразени намаления за количество, цена и други във фактурите;
·        Измамническо превеждане на суми в погрешна банкова сметка; 
·        Манипулиране на  констатации от документални проверки; 
·        Манипулиране на констатации от проверки на място;  
·       Фалшифициране и модифициране на счетоводни и/или други отчети и оправдателни документи;
·       Неточно представяне или пропускане на събития, операции или друга важна информация. 
Неумишлени – Това са действия на оператор от институции, участващи в процеса (Изпълнител по договор, Бенефициент, Доставчик, Изпълнителна агенция, Национален фонд, банки или други организации), причинени поради небрежност и водещи, в повечето случаи, до нарушаване на приетите процедури. Основните неумишлени нередности са следните:
·        Пропуски и грешки; 
·        Небрежност;
·        Неумишлено нарушаване на оперативните процедури. 
            в/ Нередностите могат да бъдат с или без финансово въздействие според вида на въздействието.
Нередности с финансово въздействие - нередности, които водят до плащане на неоправдани разходи на Изпълнителя или  Община Банско в качеството й на Бенефициент на договори за безвъзмездна финансова помощ.
Нередности без финансово въздействие - нередности, установени преди възстановяване на неоправдани разходи на Изпълнителя или Община Банско в качеството й на Бенефициент на договори за безвъзмездна финансова помощ.
 г/  Нередностите могат да бъдат системни или еднократни според характера им.
Системна нередност - нередност, която се повтаря или за която съществува голяма вероятност да се повтори в системата при различни проекти, финансирани от ЕС. Тези нередности се дължат, например, на недостатъци в системата на финансовото управление и могат да се случват в хоризонтален порядък при всички проекти. Те са неумишлени нередности, произтичащи от дефект в системата.
Еднократна нередност - нередности, които се случват само при един конкретен проект, а не в системата като такава. Те произтичат от действия или грешки, свързани с конкретен проект и не би трябвало да се появяват при други проекти, когато се спазват процедурите на финансово управление. Това са умишлени нередности или неумишлени нередности, причинени от небрежност.  
                 § 6. "Измама"  - всякакво умишлено действие или пропуск във връзка със:
а/ използване или представяне на неверни, неточни или непълни твърдения или документи, което води, като въздействие, до присвояване или неправомерно задържане на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, или държавния бюджет на България;      
б/ неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, което има същото въздействие;
в/ неправилно използване на такива средства за цели, различни от целите, за които са били първоначално отпуснати.
Измамата е специфичен вид нередност и се отличава от другите видове нередности с умишления си характер. Наказателната отговорност се определя от съответни разпоредби в наказателното право според степента на сериозност на извършеното, което е основа за оценяване на размера на щетите, причинени от измама.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Процедура по верификация на сигнали и установяване на нередности
Действие
Отговорно лице
1
Подаване на вътрешен или външен сигнал за нередност
Вътрешни/външни контролни органи, звено за вътрешен одит, служител от администрацията, външни лица
2
Организиране на  първоначално разследване на нередността и верификация на предоставената информация
Служител по нередности
3
Установяване, че не е извършена нередност или искане за допълнителна информация/документална проверка от съответните лица за потвърждаване на нередност (ако е приложимо информацията се изисква спешно)
Служител по нередности
4
Преглед на предоставената информация и установяване на наличие/липса на нередност
Служител по нередности
5
Регистриране на установена нередност в Регистъра за нередностите
Служител по нередности
6
Създаване на досие на установена нередност – в срок от 3 дни след установяване на нередността
Служител по нередности
7
Преглед и оценка на вредите, свързани с откритата нередност
Служител по нередности
Процедура по докладване за липса/наличие на извършени нередности

Действие
Отговорно лице
1
Изготвяне на доклад/уведомление за извършена нередност непосредствено след установяване на нередността.

Екипи за изпълнение/управление на конкретните проекти
2
Представяне на доклада/уведомлението за извършена нередност на служителя по нередности
Екипи за изпълнение/управление на конкретните проекти
3
Представяне на доклада/уведомлението за нередност на Кмета на Община Банско
Служител по нередности
4
Предоставяне на доклада/уведомлението за извършена нередност на съответните договарящи органи по оперативните програми във формата на приложените към договорите за безвъзмездна финансова помощ образци - рамките на 3 работни дни от разкриването на нередността 
Екипи за изпълнение/управление на конкретните проекти
5
Съхранение на копие от доклада/уведомлението за извършена нередност до договарящите органи и цялата кореспонденция в тази връзка в досието на нередността
Служител по нередностите
6
Изготвяне на тримесечни доклади за нередности до съответните договарящи органи след утвърждаването им от Кмета на общината, обобщаващи регистрираните нередности през съответния отчетен период.
Екипи за изпълнение/управление на конкретните проекти
7
Предоставяне на Декларация за липса на нередности до съответните договарящи органи след подписването й от Кмета на общината, при липса на нередности през съответния отчетен период.
Екипи за изпълнение/управление на конкретните проекти
Процедура по третиране на нередности с финансово изражение

Действие
Отговорно лице
1
Подаване на информация за целите на счетоводното отразяване на случаите на нередност, които имат финансово изражение, към счетоводството на Община Банско
Служител по нередностите
2
В случай, че нарушителя не възстанови дължимите суми в рамките на определения краен срок, се стартира процедура съгласно българското законодателство
Служител по нередностите
3
Осчетоводяване на всички дължими суми, на ниво проект.
Счетоводството на Община Банско
4
Писмено уведомяване на счетоводството за датата на закриване на случая на нередност
Служител по нередностите
5
Предоставяне на Кмета на Община Банско писмена информация за възстановените суми - в срок от пет работни дни след датата на възстановяване на дължимите суми
Служител по нередностите
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – КАЗУСИ
                        Списък с примери за евентуални инциденти, свързани с нередности
Тръжни процедури
-         Договорите трябва да бъдат сключвани при прилагане на честни и открити практики, съгласно съответните процедури за възлагане на обществени поръчки в последната им форма и наименование.
-         Всякакви промени, извършени в договорените тръжни условия следва да доведат до напълно нов тръжен процес, а не да се продължава старият с първоначалните участници. Цялата документация, отнасяща се до процеса, трябва да бъде запазена, включително съобщенията за печата с покани до участниците в търговете, регистъра при откриването им, неуспешните, както и успешните търгове и т.н. Критериите за всички решения, взети по време на процеса, трябва да бъдат записани. Загубата на документация или неспазването на процедури би могло да доведе до отнемане на всички предвидени средства за проекта.

Конфликт на интереси 
 
-         Сделките са сключени или е направен опит да бъдат сключени с юридически или физически лица с установен законен интерес;
-         Членове на Комисията за оценяване на офертите и участници в търгове за обществени поръчки имат кръвна връзка или са сродени чрез брак или икономически интереси; 

 Фалшифицирани документи или документи с неверни данни 
Това може да се случи с:
-          Искания за плащания или свързани с тях документи (т.е. отчети, фактури), 
-          Документи, съдържащи описание на качествата на инвестиционен обект, 
-          Други видове документи.  

 Липса на съфинансиране  
-          (Частична) липса на съфинансиране или съфинансиране, различно от предписаното.

Надплатени суми
-        Ситуации, при които са изплатени повече средства, отколкото получателят е имал право да получи. Тук се включват и случаите на надплатени суми, открити и коригирани при следващо плащане (надплатената сума се удържа от следващото плащане).

 Предотвратени нередности   
-         Казусите, при които нередността е разкрита преди изплащане на средствата и опитът за нарушение е наказуем или е предмет на наказателно производство, трябва да бъдат докладвани. С други думи, опитите за измама (включително умишлено подаване на заявления с неверни данни), корупция и други случаи, при които деянието е наказуемо, се класифицират като нередности, за които трябва да се съобщава. 

Характеристиките на инвестиционни обекти не отговарят на изискванията  
-          Инвестиционният обект се различава от предписанията по отношение на:
v     размери и характеристики;  
v     качество или количество на използваните материали;  
v     качество на работата, извършена от подизпълнители; 
v     изменения, внесени в проекта (които не са съгласувани според изискванията);   
v     обем на действително извършената работа (по-малък от заявения). 
Нередности, свързани с наличието и ползването на инвестиции 
-           Стоки, закупени по линия на обществени поръчки или въз основа на договор:
-           v     не са в наличност там, където трябва да бъдат в наличност,
-           v     не се използват за определената цел,    
-         стоките или продуктите са били произволно заменени или не са етикетирани, нито са надлежно осчетоводени, 
    -         представена е заблуждаваща информация относно обекта или естеството, количеството или качеството на продукта или услугата.

Незачитане на правилата за допустимостта на разходите 
-         Определен вид разход не е допустим по съответната договор за безвъзмездна помощ в рамките на която се осъществява проектът.

 Неизпълнение на поставени цели   
-         Нежеланието на Изпълнителя да изпълни/да се съобрази с предписаната работа/задължения по проекта, в резултат от което част от предписаната работа/поръчка/услуга остава неизвършена. Срокове 
-        Оставяне на незавършена работа/услуги/поръчки след изтичане на определения срок представлява нередност.
    
Нередности, свързани със счетоводната отчетност
-        Представяне на невярна информация в счетоводните регистри - неправилно осчетоводяване, липса на счетоводни данни, недостатъчна счетоводна документация (като общи фактури без разбивка по точки), свързани с използване на средства по програмите, представлява нередност.

Отказ за приемане на проверка
-         Несъгласие за подлагане на държавен надзор, одит или процедури, извършвани в рамките на друга предписана форма на проверка, представлява нередност

Двойно финансиране 
-         Частично или пълно двойно финансиране, от друг финансов източник.

 Нередности, произтичащи от решения, свързани с управлението на проекта
-         Управленски решения, несъгласувани с източника на помощта, когато това е регламентирано в договорите за безвъзмездна финансова помощ

Публичност 
-         Изпълнители/ които не следват указанията, се уведомяват за изискванията за публичност и им се предоставя известно време, за да предприемат корективни действия. Ако след изтичане на определения срок, обаче, те не са изпълнили изискванията за публичност, възниква нередност. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Аз, долуподписаният .................................................................................................................
Служител в Община Банско
Длъжност, дирекция:..........................................................................................
 декларирам, че: 
 1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно член 2 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година, а именно:
„Нередност“: всяко нарушение на разпоредба на Общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.
2.      Запознат/а съм с определението за измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с:
-        Използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от Европейските общности или от тяхно име;
-        прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
-        разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
3.      Запознат/а съм, че по силата на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти, финансирани чрез оперативни програми следва да подавам сигнали за наличие на нередности и измами или подозрение за нередности и измами на служителя по нередности на бенефициента и ръководителя на бенефициента;
4.     Запознат/а съм че при наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности и измами, със случая на нередност, информацията се подава директно до:
-         Кмета на Община Банско;
-         Ръководител на сертифициращия орган в Министерство на финансите;
-         ЦЗК;
-         OLAF.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един: за деклариращия и за служителя по нередности на бенефициента.
                  Дата ...................                                                                  Декларатор: ...................
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
 Аз, долуподписаният .................................................................................................................
В качеството си на Изпълнител по договор с Възложител Община Банско, декларирам, че:
 1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно член 2 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година, а именно:
„Нередност“: всяко нарушение на разпоредба на Общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.
2.  Запознат/а съм с определението за измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с:
-        Използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от Европейските общности или от тяхно име;
-        прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
-        разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
3.    Запознат/а съм, че по силата на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти, финансирани чрез оперативни програми следва да подавам сигнали за наличие на нередности и измами или подозрение за нередности и измами на служителя по нередности на бенефициента и ръководителя на бенефициента;
4.   Ангажирам се да запозная всички мои служители и подизпълнители (ако е приложимо), работещи по изпълнението на конкретния договор, с определението за нередности и измама, както и с процедурите за докладване на всеки случай на подозрение и/или доказан случай на нередности.
5.  Запознат/а съм че при наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности и измами, със случая на нередност, информацията се подава директно до:
-         Кмета на Община Банско;
-         Ръководител на сертифициращия орган в Министерство на финансите;
-         ЦЗК;
-         OLAF;
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един: за деклариращия и за служителя по нередности на бенефициента.
Дата ...................                                                                  Декларатор: ...................
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПОВЕРИТЕЛНО                                               CCI №: BG/XX/XXX/ХХ/01

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИ НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ..............................................................

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДОКЛАДА
Страна-членка :                      България
CCI номер:                              BG/XX/XXX/XX/01
Тримесечие:                           XX/XX
Дата на изпращане :               
Административен отдел:
Лице за контакт:         Име:                Тел.:
                                    Факс:               e-mail:
1 :   (CCI = Общ идентификационен код). С изключение на последната цифра номерът на досието е един и същ и е съставен от: инициали на страната-членка /година/трицифрен номер на досието / FD=ERDF, FS=ESF, CF=Cohesion Fund / 0 за първоначално уведомление, съгласно Член 28 на Раздел  4 от Регламент на Комисията 1828/2006, определящ правилата за прилагане на Регламент(EC) № 1083/ 2006 на Съвета и Регламент  (EC) № 1080/ 2006 на Европейския парламент и Съвета; последващ номер при предаване на актуализирана информация съгласно Член 30 на Раздел  4 на същия регламент на Комисията, напр.  BG/07/001/FD/1
2 :   Две цифри за годината и две цифри за тримесечието, напр. 0703, 0706, 0709, 0712 

ДЕТАЙЛИ ОТНОСНО НЕРЕДНОСТТА
1.         Описание на дейността
1.1       Име на програмата :
1.2        Дата на Решението на Европейската комисия :
1.3       Приоритетна ос и операция :
1.4       Име на проекта :
1.5        Номер на проекта :
2.         Нарушена разпоредба
2.1       Нарушена разпоредба на Общността:
2.2        Нарушена национална разпоредба:
3.         Дата и източник на първата информация, навеждаща на подозрение за нередност :
3.1        Дата на първата информация, навеждаща на подозрение за нередност :
3.2        Източник на първата информация, навеждаща на подозрение за нередност :
4.         Начин на разкриване на нередността
5.         Вид нередност
 Квалификация на нередността:
(a)       Грешка/недоглеждане                        (   )
(б)       Нередност                                          (   )
(в)       Подозрение за измама                       (   )
(г)       Други (моля уточнете)                       (   )
5.1       Приложени практики при извършване на нередността:
5.2       Тези практики разглеждат ли се като нови?     Да (   )           Не (   ) Не зная (   )
5.3       Ако да, изпратено ли е известие до:
             Комисията  :
            Да (   )            Дата и референтен номер: 
            Не  (   )           Неизвестно  (   )
 Страни-членки :
Да (   )            Дата и референтен номер 
Не  (   )           Неизвестно (   )
 6.         Участват ли други страни Да (   )             Не (   )   
(Отбележете според случая)
6.1.       Ако да, изпратено ли е известие до съответните страни:
Да (   )            Дата и реф. номер:
Не  (   )           Неизвестно (   )
7.         Период на нередност
7.1        Дата на която или дати, между които е извършена нередността:  
8.         Власти или органи
8.1       Власти или органи, които са съставили официалния Доклад за нередността:
8.2       Власти или органи, отговорни за последващи административни или съдебни действия:

9.        Дата на установяване на първоначалните административни или съдебни констатации относно нередността:
10.       Дата на изготвяне на официалния Доклад за нередността:
11.      Идентификация на участващите физически и юридически лица или други участващи предприятия
11.1      Физически лица:
      Име:
      Фамилия:
      Адрес:
      Пощенски код:
      Град:
      Страна:
      Функция:
11.2      Юридически лица:
      Име:
      Адрес на регистрация:
      Пощенски код:
      Страна:
11.3      Други предприятия:
      Име:
      Адрес на регистрация:
      Пощенски код:
      Страна:

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ
12.   Общ размер и разпределение между източниците на финансиране
12.1 Обща стойност на операцията:
12.2 Финансиране от Общността:
12.3 Финансиране от страната-членка:
13.   Естество и размер на установените като неправомерни  разходи
13.1 Естество на  разходите:
13.2 Обща сума на разходите:
13.3 Разходи на Общността:
13.4 Разходи на страната-членка:
15.    Финансови последици
15.1 Сума на разходите по т.12, които още не са платени:
Дял на Общността:
Дял на страната-членка:
15.2    Преустановено  плащане :
Да [    ] Сума:             Не [     ],                      Неизвестно [     ]

16.     Възможност за възстановяване:
17.     Общ размер на възстановената сума:
17.1 Дял на Общността:
17.2 Дял на страната-членка:
18.     Обща сума, подлежащата на възстановяване:
18.1 Дял на Общността:
18.2 Дял на страната-членка:
 ЕТАП НА ПРОЦЕДУРАТА
19. Предприети действия от страната-членка
19.1      Междинни мерки:
20. Административни процедури:
21. Съдебни процедури:
22. Причини за отменяне на процедурите за възстановяване:
22.1      Известена ли е Комисията преди вземане на решението за отменяне на процедурата за възстановяване?
Да (   )            Дата и реф. номер:  
Не  (   )           Не зная (   )

23. Отменени ли са наказателните процедури
Да (   )                                    Не (   )                        Не е известно (   )
24. Приключване на процедурите
24.1      Комисията известена ли е за административни или съдебни решения или основните моменти от тях, касаещи приключване на процедурите :
Да (   ) Дата и реф. номер:
Не (   )            Не е известно (   )
 25. Наложени наказания (административни и/или съдебни):
 26. Допълнителни забележки:

                                                            <Дата, печат и подпис на ръководителя>.      

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 КОНТРОЛЕН ЛИСТ
за извършена проверка за наличие на нередности


Име и номер на проекта


Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ

Програма


Обща стойност на проекта


Продължителност на проекта
Дата на провеждане на проверката


Вид на проверката

Посочва се регулярна или внезапна.
Обхват на проверката
Посочва се къде е осъществена проверката, в чие присъствие, какво е проверил служителя по нередности и др.
Резултат от проверката
Посочва се дали са установени нередности, има ли основания за съмнение за извършени нередности и др.

......................................................                                                    Присъствали:
.......................................................                                                                          ....................................
 (Име и подпис на Служителя по нередности)                   Име и подпис на лицата, присъствали 
                                                                                                                  на проверката)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 ПРОТОКОЛ
за постъпил устен сигнал

Днес, ...............................................
 При мен, ..................................................................................................................,
служител по нередности в Община Банско,
 се яви.........................................................................................................................
и ме уведоми, че по
 проект........................................................................................................................
 е извършена/съществува подозрение за нередност/измама, състояща се в:
/изложение на обстоятелствата/
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................                                                    Подал сигнала:
.......................................................                                               .......................................................
(Име и подпис на Служителя по нередности)                       (Име и подпис на лицето)                                                                                                НЕРЕДНОСТИ
РЕГИСТЪР НА номераТА и СЪСТОЯНИЕТО НА КАЗУСИТЕ

                                                                                                                  Приложение 8

Редовни актуализации и проследяване на последващото развитие на въпроса
#
Наименование на проекта и номер на договора за безвзмездна финансова помощ
Финансира-ща програма,
фонд на ЕС
Пореден номер на казуса
<Впишете датата на актуализацията>
<Впишете датата на актуализацията>
<Впишете датата на актуализацията>
<Впишете датата на актуализацията>
<Впишете датата на актуализацията>
<Впишете датата на актуализацията>
1<В тези графи дайте подробно описание на случилото се>

2

3

4

5

6

7

8РЕГИСТЪР НА НЕРЕДНОСТИ – ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Номер на казуса:
<впишете номера>


ЕвроЛеваАко: нередността е разкрита преди извършване на плащане: Сумите, които биха били платени погрешно, ако нередността не беше разкрита преди плащането
Европейски съюз
Национално съфинансиране
Друго съфинансиране
Общо
Европейски съюз
Национално съфинансиране
Друго съфинансиране
Общо Начална стойност
Възстановяване (за всяка възстановена сума)
Баланс


Ако нередността е разкрита след извършено плащане

Дата
Стойност
%
от началната нередност
Банкова сметка
Стойност
%
от началната нередност
Общо


(1)

(2)

(3) = (1)-(2)
(3)
Средства на Общността
EURO
Национално съфинансиране
Друго съфинансиране
ОБЩО 
Средства на Общността
BGN
Национално съфинансиране
Друго съфинансиране
ОБЩО Няма коментари:

Публикуване на коментар