вторник, 22 март 2011 г.

Декларация, че лекарят не е с отнети права да упражнява медицинска професия Deklaracia Lekar

Декларация, че лекарят не е с отнети права да упражнява медицинска професия - за индивидуални и групови практики СИМП

      

ДЕКЛАРАЦИЯ

от
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена на лицето )
в качеството си на лекар, оказващ извънболнична медицинска помощ
в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование на лечебното заведение - индивидуална или групова практика СИМП)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не съм с отнети права да упражнявам медицинска професия в Република България.

Дата: ДЕКЛАРАТОР:

Подпис:


Печат:

Няма коментари:

Публикуване на коментар