вторник, 22 март 2011 г.

Договор образец по Закона за насърчаване на заетостта Dogovor Obrazec Nasarchavane zaetostta

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта, чл. 30б. ал. 1, т. 2 средствата за изпълнение на програмите и мерките за насърчаване на заетостта (под формата на трудови възнаграждения, допълнителни възнаграждения по минимални размер и тн. по чл. 30а ЗНЗ се предоставят въз основа на сключен договор между Агенцията по заетостта чрез териториалното поделение и работодателя. В този договор задължително се посочват видът на програмата или мярката за насърчаване на заетостта, срокът на действие на договора, предназначението и размерът на предоставените средства, отговорността на страните при неизпълнение на договора. Съответно настоящият Договор образец е изготвен на основание чл. 30б, ал. 1, т. 2 от ЗНЗ и чл. 41 от ЗНЗ.Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 59 от 2010 г.) За всяко разкрито работно място за стажуване, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст, насочено от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за срока на стажуването, но за не повече от 9 месеца. На работно място за стажуване се наема лице, придобило през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия.

ОБРАЗЕЦ ДК – чл. 41 - 2011 г.
Д О Г О В О Р
Днес . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . г. на основание чл. 30б, ал. 1, т. 2 от ЗНЗ и чл. 41 от ЗНЗ между:
Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представлявана от нейния директор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и упълномощено лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ЕИК по БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричана по-долу "Възложител", от една страна
и
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /ФИРМА, ОРГАНИЗАЦИЯ/, представлявана от нейния ръководител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и главен счетоводител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . със седалище и адрес на управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕИК по БУЛСТАТ / ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , наричана по-долу "Работодател", от друга страна
се сключи настоящия ДОГОВОР за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Предоставяне от Възложителя на Работодателя средства от Държавния бюджет за всяко разкрито работно място за наемане на работа по трудово правоотношение на пълно работно време, за срок не по-малък от 9 месеца, на насочено от Възложителя безработно лице до 29-годишна възраст, придобило през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия, по условията на чл. 41 от ЗНЗ, както следва:
1.1. Трудово възнаграждение в размер на 240 лв. при пълно работно време, за действително отработеното време. Когато трудовото възнаграждение е регламентирано в трудовия договор на база изработка за уговореното работно време, средствата се изплащат на база действително заработеното трудово възнаграждение, но не повече от 240 лв. за един месец
1.2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери по Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане върху средствата по т. 1.1.
1.3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда. Обезщетенията за неизползван основен платен годишен отпуск са за сметка на работодателя.
1.4. Възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
1.5. Дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса върху сумата от т. т. 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4., съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
2. Средствата по т. 1 се изплащат ежемесечно, за всяко наето от Работодателя по смисъла на чл. 41 от ЗНЗ лице, за времето през което е било на работа, но за не повече от 9 месеца.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
3. Работодателят се задължава:
3.1. На разкритите работни места да осигурява заетост на безработни лица за периода на субсидирана заетост по т. 2.
3.1.1. За всяко работно място по т. 3.1., в срок от 5 /пет/ работни дни от утвърждаването на списък/списъци за наеманите лица - приложение, неразделна част от настоящия договор, да сключи индивидуални трудови договори за срок не по-малък от 9 месеца или трудови договори за неопределено време с тези лица, като им определи основно месечно трудово възнаграждение, не по-малко от определеното по т. 1.1.
3.2. Да представи на Възложителя:
3.2.1. В срок от 10 /десет/ работни дни от сключването или изменението на трудовите договори:
3.2.1.1. Копия от трудовите договори и уведомленията за тях по чл. 62, ал. 5 от КТ на лицето /лицата/ по т. 3.1.1., заверени от съответните длъжностни лица;
3.2.1.2. Копия от допълнителните споразумения към сключените трудови договори и уведомленията за тях по чл. 62, ал. 5 от КТ на лицето /лицата/ по т. 3.1.1., заверени от съответните длъжностни лица;
3.2.1.3. График за работното време и местонахождението на обектите на работа на лицето /лицата/ по т. 3.1.1. При промяна да уведоми Възложителя и да представи нов график не по-късно от датата на настъпване на промяната.
3.2.2. В срок от 5 /пет/ работни дни от прекратяване на трудовото правоотношение с лицето/лицата/ по т. 3.1.1., копие от писмения акт за прекратяването му и уведомлението за него по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, заверен от съответните длъжностни лица.
3.3. За периода на субсидиране по т. 2 от настоящия договор, да представя ежемесечно на Възложителя до 15-то число на месеца, следващ изтеклия, за лицето /лицата/ по т. 3.1.1., следните заверени от съответните длъжностни лица документи:
3.3.1. Декларация - искане /по образец/ за внесените/преведените през изтеклия месец осигурителни вноски за сметка на Работодателя по т. 1.5. и за начислените за изтеклия месец средства по т. 1 за лицето/лицата по т. 3.1.1.
3.3.2. Отчетна форма /по образец/ за явяване/неявяване на работа на лицето /лицата/ по т. 3.1.1. за изтеклия месец. Отчетната форма се попълва ежедневно и се представя при проверка от Възложителя.
3.3.3. Копие на разплащателна ведомост или официална справка за изплатените поименно средства на лицето /лицата/ по т. 3.1.1. през изтеклия месец, както и нареждане за масово плащане за извършения банков превод по откритите от Възложителя електронни дебитни карти.
3.4. В срок от 5 /пет/ работни дни от датата на получаване от Възложителя на средствата за лицето /лицата/ по т. 3.1.1.
3.4.1. Да извършва банков превод по електронни дебитни карти на лицето /лицата/ по т. 3.1.1. на полагащите се възнаграждения по т. т. 1.1. и 1.2. за фактически отработеното време или на база действително заработеното трудово възнаграждение, както и средствата по т. т. 1.3 и 1.4, след удържане на осигурителните вноски за сметка на лицата и дължимия данък по Закон за данъците върху доходите на физическите лица.
3.4.2. Да внася/превежда осигурителните вноски по т. 1.5 за лицето /лицата/ по т. 3.1.1.
3.5. Да представя на Възложителя необходимите справки и данни, както и да му оказва съдействие при проверка на изпълнението на договора.
3.6. Работодател - бюджетно предприятие отчита като трансфер получаваните суми по настоящия договор, а разходването отчита по съответните разходни параграфи според естеството и вида на разхода по отделно обособената за това дейност в Единната бюджетна класификация
4. Възложителят се задължава:
4.1. Да превежда ежемесечно, въз основа на вярно попълнени, оформени и приети от Възложителя документи по т. 3.3. в срок до 10 работни дни от . . . . . . . . . . . . . . . . число на месеца по банкова сметка на Работодателя, средства от Държавния бюджет по т. 1.
4.2. При наличие на различия в размера на фактически преведените от Възложителя на Работодателя средства и полагащите се плащания за лицето /лицата/ по т. 3.1.1., Възложителят уравнява /приспада или доплаща/ разликата при следващо плащане.
III. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
5. При неизпълнение на задълженията от Работодателя:
5.1. За лице /лица/ по т. 3.1.1., за което Възложителя установи с надлежен протокол, че отсъства от работа без оформени заповед за отпуск, болничен лист или друг документ:
5.1.1. Възложителят не превежда на Работодателя средствата по т. 1, за съответното лице /лица/ по т. 3.1.1. за съответния ден.
5.1.2. При следващо констатиране на нарушение за същото лице /лица/, Възложителят не превежда на Работодателя средствата по т. 1, за съответното лице /лица/ по т. 3.1.1. за съответния месец.
5.2. По т. 3.2.1:
5.2.1. За документа по т. 3.2.1.1. и т. 3.2.1.2. - Възложителят не превежда на Работодателя средствата по т. 1 за съответното лице /лица/ за срока на закъснението.
5.2.2. За документа по т. 3.2.1.3. - Работодателят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% върху средствата за съответния месец за съответното лице /лица/.
5.3. По т. 3.2.2. - Работодателят дължи неустойка в размер на 5 % върху цялата получена сума по т. 1 за съответното работно място.
5.4. По т. 3.3:
5.4.1. При представяне със закъснение до 1 месец от определения срок, Работодателят дължи неустойка в размер на 5% върху средствата за съответния месец за съответното лице /лица/.
5.4.2. При непредставяне до 1 месец от изтичане на определения срок, договорът се прекратява по отношение на конкретното лице /лица/, за което не са представени документи, като за това се отправя съответното изявление. В този случай, Работодателят дължи неустойка в размер на цялата получена сума за съответното лице /лица/, ведно със законната лихва върху нея.
5.4.3. При декларирана от Работодателя по т. 3.3.1. сума за начислените средства по т. 1, надвишаваща с повече от 20% размера на фактически полагащата се сума за съответния месец /изчислена в съответствие с отчетната форма по т. 3.3.2./, той дължи неустойка в размер на 5 % върху разликата между декларираните и фактически полагащите се суми за съответния месец
5.5. По т. 3.4. - при просрочване на определения срок Работодателят дължи неустойка в размер на 5% върху преведените му средства за съответния месец.
5.6. Ако Работодателят прекрати с лице /лица/ по т. 3.1.1. едностранно трудовото правоотношение по причини, които не са свързани с виновно неизпълнение на трудовите задължения, както и по взаимно съгласие, на основание чл. 325, т. 1 от КТ, през периода по т. 3.1. от настоящия договор, дължи неустойка в размер на цялата получена сума за съответното лице /лица/.
5.7. Работодателят не търпи санкция по т. 5.6. в случай, че трудовият договор е прекратен на основание чл. 325, т. 1 от КТ по инициатива на лицето, когато то започва самостоятелна стопанска дейност или работа по трудово или приравнено на него правоотношение /представи сключен трудов договор, заповед за назначаване/ при работодател на несубсидирано работно място или промени адресната си регистрация, извън рамките на населеното място, преди изтичане срока на задължението по настоящия договор.
5.8. Надплатените средства над установения допустим размер в Закона за държавните помощи /ЗДП/ и разпоредбите на Регламент на Европейската комисия № 1998/2006 г. от 15.12.2006 г. подлежат на възстановяване от Работодателя ведно със законната лихва от момента на надвишаването до окончателното им изплащане.
5.9. Дължимите от Работодателя суми по този раздел от настоящия договор се приспадат от Възложителя при следващо плащане.
5.9.1. В случай, че на Работодателя са изплатени всички суми по настоящия договор, той е длъжен да възстанови дължимите суми по реда на този раздел от настоящия договор, в срок от 5 пет/ работни дни от получаването на писмена покана, отправена от Възложителя до Работодателя.
5.10. Ако Работодател, получи средства от други източници за финансиране на същите разходи, посочени в т. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. и 1.5 на настоящия договор, възстановява получените суми за съответното лице /лица.
V. ОБЩИ УСЛОВИЯ
6. Дължимите плащания за месец декември от настоящата година се извършват по един от следните два начина:
6.1. През месец януари на следващата календарна година - по схемата, описана в Раздел II "ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ" от договора.
6.2. При финансова възможност - не по-късно от 4 работни дни преди края на годината при представяне на документа по т. 3.3.1., в частта за начислени средства за м. декември, в срок не по-късно от 10 работни дни преди изтичане на годината. При наличие на различия между преведените от Възложителя на Работодателя средства и действително изплатените от Работодателя средства, удостоверени с представяне на документи по т. 3.3.1, в частта за внесените/преведените за месец декември осигурителни вноски за сметка на работодателя, т. 3.3.2. и т. 3.3.3. в срок до 15 януари, разликата се възстановява от Работодателя на Възложителя до 31 януари на следващата календарна година или се приспада от Възложителя при следващо плащане.
7. Възложителят има право да извършва проверки на Работодателя по изпълнението на договора, а също така проверки относно правомерността на изразходването на средствата, преведени от него, за което съответното длъжностно лице на Възложителя съставя протокол.
8. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на Работодателя, в резултат на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице при изпълнение на дейностите по договора; загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение на дейностите по договора.
9. Измененията и допълненията на настоящия договор се правят само с писмено споразумение между двете страни.
10. Писмените покани и изявления по този договор се връчват на адресите, посочени от страните. В случай, че някоя от страните промени седалището или адреса си, се задължава да уведоми другата, като посочи нов адрес. В противен случай, писмена покана или известие по този договор, отправено на стария адрес ще се счита за редовно връчена.
11. Настоящият договор може да бъде прекратен при неизпълнение на задълженията на някоя от страните чрез писмено предизвестие, което изправната страна по договора отправя до неизправната. Договорът се счита за прекратен след изтичане на 5 /пет/ работни дни от получаването на писменото предизвестие.
12. Договорът се прекратява в случай, че Работодателят е надвишил установения допустим размер на средствата по смисъла на ЗДП и разпоредбите на Регламент на Европейската комисия № 1998/2006 г. от 15.12.2006 г.
13. Настоящият договор може да бъде прекратен от всяка една от страните с писмено предизвестие, отправено до другата страна, при съществена промяна на нормативните актове, уреждащи отношенията, свързани с неговото сключване и изпълнение. Договорът се счита за прекратен след изтичане на 5 /пет/ работни дни от получаването на писменото предизвестие.
14. При възникване на изискуеми публични задължения и/или на задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Работодателя по време на действието на договора, установени с документ от съответния орган, Възложителят може да даде на Работодателя 10-дневен срок за погасяване на задължението. При непогасяване на задължението в определения срок, договорът се прекратява и Работодателят възстановява получените след възникването на изискуемото публично задължение суми по т. 1, ведно със законната лихва върху тях, от момента на получаването им до окончателното издължаване.
15. За всички неуредени от настоящия договор положения се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Гражданският процесуален кодекс и действащото българско законодателство.
16. Споровете по изпълнение на настоящия договор се разглеждат от компетентния съд, в чийто териториален обхват попада Възложителят.
Настоящият договор се съставя в три еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните, а третия - за Дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложения, неразделна част от този договор са:
- Декларация по чл. 56, ал. 1 от ЗНЗ /образец 1 - 2011 г./
- Декларация по чл. 56, ал. 1 от ЗНЗ /образец. . . . . . . . . . . . /
- Списък/списъци на наетите лица

Разплащанията на дължимите суми по договора се извършват по банкови сметки:


Дирекция "Регионална служба по заетостта"           Фирма /организация/
гр.......................................
.................................. ..........................

За Възложител: Работодател:
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА":                         ФИРМА /ОРГАНИЗАЦИЯ/:
Директор:...............................                                  Ръководител:...............

Упълномощено лице: .....................                          Гл. счетоводител: ........

Няма коментари:

Публикуване на коментар