вторник, 22 март 2011 г.

Декларация, че лекарите не са с отнети права - за лечебни заведения Deklaracia lekar 3

Декларация, че лекарите не са с отнети права - за лечебни заведения - ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ

    

ДЕКЛАРАЦИЯ

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение )
в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (управител; изпълнителен директор; прокурист; пълномощник и др.)
на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование на лечебното заведение)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Лекарите, които ръководят, съответно работят в представляваното от мен лечебно заведение, не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България, както и че са членове на съответната РК на БЛС/БЗС към датата на подаване на документите за сключване на договор с НЗОК, както следва:
име, презиме, фамилия УИН изх. № и дата на удостоверение от БЛС/БЗС

Дата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ДЕКЛАРАТОР:

Подпис: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Печат на лечебното заведение

Няма коментари:

Публикуване на коментар