сряда, 2 март 2011 г.

Как се закрива ЕТ?

В продължение на темите:
Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация
Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД
Продължение на Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД
публикувам настоящето, в което по-подробно са разгледани въпросите за прекратяване на ЕТ и се опитва да отговори на въпросите: Колко струва закриването на ЕТ и как става това? Как да постъпим с ЕТ, което никога не е било активно?По принцип срокът за пререгистрацията трябваше да изтече с края на миналата година, но беше удължен до 31.12.2011г..

Когато едноличният търговец иска да заличи фирмата поради прекратяване на търговската дейност, той трябва да подаде до Търговския регистър заявление по образец (А1), придружено с удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (НАП) по чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и удостоверение по чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване.

За издаване на първото удостоверение едноличният търговец трябва да се обърне към териториалната дирекция на НАП по местонахождение на седалището на фирмата. Дирекцията на НАП издава на търговеца удостоверението и изпраща служебно на Агенцията по вписванията съобщение за наличието или липсата на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Едноличният търговец трябва да уведоми териториалната дирекция на НАП за предстоящото заличаване не по-късно от 7 дни преди подаване на документите за заличаване в Търговския регистър. Представянето на това удостоверение от едноличния търговец при заличаването е задължително условие за разглеждането на заявлението му в Търговския регистър.

Обърнете внимание, че чл. 77 ДОПК беше променен с ДВ бр. 14 от 15.02.2010 г чрез Закон за изменение и допълнение на Данъчно-оси¬гурителния процесуален кодекс. В § 2. Член 77 се изменя така:
„Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие
Чл. 77. (1) В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на юридическо лице – търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон или при преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.
(2) Удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция се прилага към внесеното в Агенцията по вписванията заявление за вписване и е условие за разглеждането му.
....”
Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” (§ 19.).

Второто необходимо удостоверение се издава от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) по седалището на ЕТ. То удостоверява, че при прекратяване на дейността на фирмата на ЕТ, която няма правоприемник, едноличният търговец е предал разплащателните ведомости, трудовите договори, заповедите за назначаване и преназначаване, заповедите за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, както и заповедите за прекратяване на трудови правоотношения.

Към заявлението за заличаване освен двете удостоверения се прилага и вносна бележка за платена държавна такса. За заличаване на ЕТ тя е в размер на 30 лв.

Законът за търговския регистър предвижда и служебно заличаване на непререгистриралия се в срок едноличен търговец. Съгласно п.4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на закона търговците са длъжни да се пререгистрират в 3-годишен срок от влизането му в сила (беше удължен до края на 2011г.). За пререгистрацията не се дължи държавна такса. С изтичането на срока съдът издава служебно удостоверение на ЕТ, който не се е пререгистрирал, и го праща на Агенцията по вписванията. Агенцията служебно вписва едноличния търговец и незабавно го заличава.

3 коментара:

 1. При служебното заличаване на ЕТ, невписани в АВп по ЗТР, съдът изпраща на АВп известие, че ЕТ е служебно заличено. Въпросът ми е - при този случай собственикът на служебно заличеното ЕТ, което е замразено, т.е. не е необходимо да внася годишни отчети, дължи ли някаква такса към АВп, към съда, към НОИ или друга институция? kosmech@gmail.com

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. интересувам се от отговора на поставения въпрос

   Изтриване
 2. ДО Анонимен 25 май 2012, 01:36
  “интересувам се от отговора на поставения въпрос“

  Какво по-точно ви интересува? За кое не намирате отговор в статията?

  ОтговорИзтриване