петък, 21 януари 2011 г.

Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация

Подлежащите на вписване обстоятелства при прекратяване и ликвидация на търговец - юридическо лице.Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., доп., бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства при прекратяване и ликвидация на търговец - юридическо лице или европейско обединение по икономически интереси, се посочват в заявление по образец съгласно Приложение № Б6, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца или европейско обединение по икономически интереси, по чието регистърно дело обстоятелствата се заявяват за вписване, със следните полета:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 501 "Срок за ликвидация", в което се посочва датата, на която изтича срокът за ликвидацията или начинът на определянето му;
2. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г.) поле № 502 "Ликвидатори", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на ликвидаторите, съответно членовете на ликвидационната комисия;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 503 "Представител", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на члена на комисията, който е избран да представлява кооперация или европейско кооперативно дружество в ликвидация (попълва се само при кооперация и европейско кооперативно дружество, когато е назначена ликвидационна комисия);
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 504 "Продължаване на дейността", в което при заявяване за вписване на това обстоятелство се отбелязва "продължаване на прекратено търговско дружество или европейско обединение по икономически интереси" или "възстановяване на дейността на кооперация/европейско кооперативно дружество".


Чл. 49. Към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документите, установяващи прекратяването на търговеца или на европейското обединение по икономически интереси, назначаването на ликвидатор, определяне срока на ликвидация; удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документите за изискваното от закона съгласие на съответните лица и нотариално заверени образци от подписите им;
3. решението за продължаване на прекратената търговска дейност;
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г.) други документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 50. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., доп., бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Промени в обстоятелствата се заявяват за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен код и фирмата на търговеца или европейското обединение по икономически интереси.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документите, установяващи осъществяването на съответното обстоятелство: решение на ръководния орган на дружеството или на европейското обединение по икономически интереси, съдебно решение за назначаване на ликвидатори;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документите за изискваното от закона съгласие на съответните лица и нотариално заверени образци от подписите им;
3. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г.) другите документи, предвидени със закон.

Няма коментари:

Публикуване на коментар