петък, 5 август 2011 г.

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 2011 Част 2

Номенклатура за кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено
дарение


Код
Лице, в чиято полза е извършено дарението
1
здравни и лечебни заведения
2
специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика
3
специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно Закона за народната просвета и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения
4
детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии
5
бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството
6
регистрирани в страната вероизповедания
7
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания
8
хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях
9
лица, пострадали при бедствия  по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им
10
Българския Червен кръст
11
социално слаби лица
12
деца с увреждания или без родители
13
културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна
14
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството
15
ученици и студенти в училища в ДЧ на ЕС, или в друга държава – страна по СЕИП за учредените и предоставените им стипендии за обучение
16
Фонд "Енергийна ефективност"
17
комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение
18
детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
19
Център „Фонд за лечение на деца”, Център „Фонд за асистирана репродукция”, Център „Фонд за трансплантация”
20
безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството
21
дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на български училища, включително висши училища

Няма коментари:

Публикуване на коментар