вторник, 2 август 2011 г.

Молба - декларация за получаване на детски надбавки

Семейните помощи за деца се отпускат от дирекция "Социално подпомагане" въз основа на молба-декларация по образец за всяко отделно основание, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Образците се обнародват в "Държавен вестник" и се подават всяка година.

Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат въз основа на подадена молба-декларация по образец.

Всички декларации за подпомагане на родители, можете да откриете ТУК

Необходими документи при подаване на молбата-декларация (чл. 17, ал. 3 от ППЗСПД):

» За лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения - удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация;

» Служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;

» Удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/чка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври.

» Решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от ППЗСПД;

» Удостоверения за раждане на децата, които се отглеждат в семейството - за справка;

» Лична карта - за справка;

» Копие от експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК /НЕЛК (само в случаите за деца с трайни увреждания);

» Копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 от ЗСПД);

» Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите (не се изисква допълнително удостоверение за семейно положение);

» Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

» Служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция.

» За размера на пенсията за 12 календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация от пенсионер, се предоставя информация по служебен ред от ТП на НОИ на дирекция "Социалноподпомагане".

Забележка: За децата с трайно увреждане към молба-декларацията не се прилага служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи при спазване изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Молба-декларация за месечни помощи по чл. 17 се подава на всеки 12 месеца.

В 7-дневен срок след промяна на броя на децата, за които семейството има право на семейни помощи в 12-месечния период, се подава нова молба-декларация за установяване само на това обстоятелство, без да се изисква актуализация на документите за доходите на семейството - чл. 24 от ППЗСПД.

Месечните помощи за деца се отпускат от първо число на месеца, в който е подадена молбата-декларация (чл. 19 от ППЗСПД).

Месечната добавка за дете с трайно увреждане се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е издадено експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на решението.

Когато молба-декларацията е подадена след този срок, плащането е от 1-во число на месеца, през който е подадена.

В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечната помощ се отпуска от 1-во число на месеца, през който е отпаднало основанието за получаването й, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които водят до отпадане на правото, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната помощ се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.

Молбата можете да изтеглите от ТУК или да ползвате едно от двете приложени по-долу копия.

                                                                                                                                             Приложение 3 към т.3

                                                                                                                                                                           
ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

     

МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ  ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТОт …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: ……………………………
Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ
Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се .....................................................................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………........................................................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение.........................................ДА/НЕ
            - във ВУЗ... .......................................................................ДА/НЕ
            - в колеж ...........................................................................ДА/НЕ
            - в средно учебно заведение............................................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл.26 от
Закона за закрила на детето…………………….........................ДА/НЕ


ДЕКЛАРИРАМ:

1.        Семейно положение: ……………………………………………
2.        Съпруг(а): …...………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ
Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се .....................................................................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………........................................................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение..........................................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
при което е настанено детето по реда на чл.26
от Закона за закрила на детето……………………......................ДА/НЕ

3.        Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето):
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Удостоверение за раждане №/дата
Гражданство
Учебна заетост
( ДА/НЕ)
1.

2.

3.

4.

5.

6.


4.        Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца, в социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки, или в приемно семейство на пълна държавна издръжка.

5.       Детето/децата ми  ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
не посещава/т училище по здравословни причини.
(документ от началника на Инспектората по образованието)

6.       Детето/децата ми  ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
не е имунизирано/не са имунизирани по здравословни причини.
(документ от личния лекар или от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве)

7.        Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто ........................................ ДА/НЕ.
 ( Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК; РЕЛКК, ДЕЛК или ЦЕЛКК)
8.        Отглеждам детето/децата си в страната.

9. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:

Месец, година
Брутен доход (цифром)
Брутен доход (словом)
Общо


СредномесечноВ това число доходи от:
­І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица                                        …...............................лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от                                          
Кодекса за социално  осигуряване                                                                             …...............................лв.;

ІІІ. Обезщетения:                                                                                                            
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване                    …...............................лв.;
2. обезщетения за майчинство                                                                                     …...............................лв.;
3. обезщетения за безработица                                                                                    …...............................лв.;

ІV. Помощи /с изключение на помощите и добавките, получени по Закона за
семейни помощи за деца/                                                                                             …...............................лв.;

V. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст/                                                                                                       …...............................лв.;9. Известно ми е, че молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава на всеки 12 месеца.

10. Известно ми е, че при допускане от страна на  учащото ми дете на 5 неизвинени отсъствия в месеца, помощта ще бъде спряна за съответния месец.

11.  Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам да уведомя в 7-дневен срок дирекцията “Социално подпомагане”, изплатила помощта.

12. Задължавам се да представям в дирекция “Социално подпомагане” удостоверение от учебното заведение, че детето ми е записано като ученик/чка в срок до 31.10. за новата учебна година.

13. Известно ми е, че за неверни данни посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. Удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/чка в …клас;
3. Удостоверения за раждане на децата ми (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето): (за справка);
4. Копие от експертно решение на ДЕЛК/ РЕЛКК/ ЦЕЛКК или ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл.7, ал.8 от ЗСПД);
5. Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”/решение на съда за настаняване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 от ЗСПД);
6. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
7.Служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
8. Лична карта (за справка);
9.        .....................................................................................................................................................................
10.        .....................................................................................................................................................................


Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ.
IBAN 


Банка ...........................................................................;
Банков клон................................................................;Дата ………….200.. г.                                                        Декларатор: 1. …………………………….
Гр. …………………..                                                                                2. …………………………….


Длъжностно лице, приело молба-декларацията:…………………………………………………………...
                                                                                              / име, подпис/  

Дата ……………200.. г.
Гр. ……………………


ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

Майката има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на ...................................лв. на основание чл. 7, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. под формата на социална инвестиция:........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Мотиви при отказ:............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Дата ……………200.. г.                                                     Име, длъжност: ........................................................
Гр. ……………………                                                       Подпис:.......................................        

 

 

Указания за попълване и подаване на молба-декларация

Молбата-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по постоянен адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”, както следва:
1. От майката или друг законен представител на детето
2.. От роднини, близки или приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето
3. От родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права – за деца с разведени родители.

Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.     
ДО ДИРЕКТОРАНА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”ГРАД…………………………………………………………

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ


От…………………………………………………………………………….,
(Име, презиме, фамилия)

ЕГН………………….,

Постоянен адрес: гр. (с.)………………………..,

Общ.…………………,

Обл………………….,


Ж.к……………………………………………….,

Бул./ул………………………………..,

№…...,

Бл……...,

Вх……...,

Ет……...,

Ап……..,


Тел……………………


Лична карта №……………….,

Издадена на ………………….,

От МВР гр……………………

Гражданство: ………………………...


Осигурен…………………………………………

ДА / НЕ

Пенсионер………………………………………..

ДА / НЕ


Самоосигуряващ се……………………………...

ДА / НЕ

Неосигурен………………………………………

ДА / НЕ

Учащ се редовна форма на обучение…………..
- във ВУЗ
- в колеж

- в средно учебно заведение

ДА / НЕ
ДА / НЕ
ДА / НЕ
ДА / НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето………………………………..

ДА / НЕ


ДЕКЛАРИРАМ:

1. Семейно положение:…………………………………………….


2. Съпруг (а)……………………………………………………………….,
(Име, презиме, фамилия)

ЕГН………………….,


Постоянен адрес: гр. (с.)………………………..,

Общ.…………………,

Обл………………….,

Ж.к……………………………………………….,

Бул./ул………………………………..,

№…...,


Бл……...,

Вх……...,

Ет……...,

Ап……..,

Тел……………………Лична карта №……………….,

Издадена на ………………….,

От МВР гр……………………


Гражданство: ………………………...


Осигурен…………………………………………

ДА / НЕ

Пенсионер………………………………………..

ДА / НЕ


Самоосигуряващ се……………………………...

ДА / НЕ

Неосигурен………………………………………

ДА / НЕ

Учащ се редовна форма на обучение…………..

ДА / НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето………………………………..


ДА / НЕ


3. Деца, отглеждани в семейството:Име, презиме, фамилия


ЕГН

Удостове-
Рение за раждане
№ / дата

Гражданство

Учебна
Заетост
(ДА / НЕ)

1.
2.3.4.5.6.4. Имам /нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка.

5. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
не посещава/т училище по здравословни причини (документ от РЕЛКК или ЦЕЛКК; от ТЕЛК или НЕЛК; от началника на Инспектората по образованието)

6. Детето ми има установени трайни увреждания над 50 на сто ………………………….

ДА/НЕ


7. Отглеждам детето/децата си в страната.

8. Брутният доход на семейството ми за предходните шест месеца е:

Месец, година


Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)Общо

Средномесечно
В това число доходи от:

І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по


Закона за облагане доходите на физическите лица

……………………лв.


ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл.103 от

Кодекса за задължително обществено облагане

……………………лв.ІІІ. Обезщетения:


1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване

……………………лв.

2. обезщетения за майчинство

……………………лв.


3. обезщетения за безработица

……………………лв.


ІV. Помощи / с изключение на помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца/

……………………лв.V. Стипендии / с изключение на стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст/

……………………лв.Забележка: Не се считат за доходи месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл.40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.

9. Известно ми е, че молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до навършване на 18 години се подава всеки шест месеца.

10. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта се задължавам да уведомя в 7-дневен срок дирекцията “Социално подпомагане”, изплатила помощта.

11. Известно ми е, че за неверни данни посочени в молба-декларация, нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:


1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията;

2. Удостоверение от учебното заведение, че детето/децата е/са записано/и като ученик/ци в …………. клас и редовно посещава/т занятията;

3. Удостоверение за раждане на децата, които се отглеждат в семейството (за справка);


4. Копие от експертно решение на РЕЛКК/ЦЕЛКК или ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл.7, ал.6 ЗСПД);

5. Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”/решение на съда за настаняване на детето/ децата в семейство на роднини, близки или приемно семейство по реда по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл.7, ал.2);

6. Копие от решение на съда за допускане на развод между съпрузите;


7. Лична карта (за справка);

8. …………………………………………………………………………………………………………..

9……………………………………………………………………………………………………………* ЗАБЕЛЕЖКА: Желая сумата да ми бъде преведена по банков път

…………


ДА / НЕ


№ на сметка……………………………………;


Банка……………………………………………;


Банков код……………………………………..;
Дата

…….

20…г


Декларатор:

1………………………

Гр…………………….2………………………


=========================================================================

Длъжностно лице, приело молба-декларацията


……………………………………………………
/име, подпис/

Дата

…….

20…г
Гр…………………….
=========================================================================

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:Майката има/няма право на месечна помощ за отглеждане на

….

дете/деца (брой деца) в

размер на

…………

лв. на основание чл.7, ал…...,

т……….


от Закона за семейни

помощи за деца.


Мотиви при отказ:………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..


Дата

…….

20....г


Име, длъжност:


………………………..

Гр…………………….


Подпис:

………………………..13 коментара:

 1. мога ли да попитам може ли да имаш две деца препознати от биологичния баща да живеят заедно с една и съща адресна регистрация но нямат брак и майката да се води самотна и да получава детски.Това става само в БГ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ne 6tom si gi pripoznal ne se vodi samotna

   Изтриване
 2. Не е само в БГ, има и други.

  ОтговорИзтриване
 3. Няма такова понятие самотна майка щом детето е припознато от бащата. Майката получава детски защото попада в групата под 350 лв доход за член от семейството,не защото няма брак с биологичния баща.

  ОтговорИзтриване
 4. ЗАЩО ВСЯКА ГОДИНА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ТОВА.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защото в БГ още се плаща на чиновници!!!!! :(

   Изтриване
 5. Здравейте!
  Аз от училище към ... детето. Получавам 100 лв. майчинство, което отглеждам сама. Моля за отговор дали ще има увеличение на детските надбавки за всички деца, увеличение на майчинството при мен ще има ли и имам ли прамо на някакви помощи?
  Ще бъда благодарна на всеки отговор!

  ОтговорИзтриване
 6. какво значение има дали майката има брак или не че да получава детски нейните деца не са ли Българчета или са по маловажни от другите с брак.И дори мисля че и дохода не е правилно да се гледа всички са деца и всички живеят в тази скапоно система наречена България

  ОтговорИзтриване
 7. Трябва ли да взема бележка от дет.ясла при подаване на документите за дет.надбавки?

  ОтговорИзтриване
 8. Необходимо ли е да взема бележка от дет.ясла за дет.надбавки?

  ОтговорИзтриване
 9. pri podavane na molbaza detski trqbva li da se predstavqt li4nite karti na dvamata roditelq ili samo na maikata ,molq za otgovor  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва личните карти и на двамата родители.

   Изтриване
 10. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам да уведомя в 7-дневен срок дирекцията “Социално подпомагане”, изплатила помощта.Как става с бележка от работата ли

  ОтговорИзтриване