петък, 19 октомври 2012 г.

XXVI. Изчисляване и удържане на ДОД


Годишното внасяне на данъка обуславя приемането на единна скала за облагане, като се прилага таблицата на чл. 35 ЗОДФЛ.

От определения годишен данък се приспада удържаният авансов данък, като авансовите плащания са уредени в чл. 36 и сл. авансови плащания правят лицата, които упражняват свободна професия, лоцата, които формират данъчна основа по чл. 22, както и лицата, отдават движимо и недвижимо имущество под наем.
Условието да се дължи авансов данък е да е надхвърлен годишният необлагаем минимум, който понастоящем е 2160 лева.
Данъчната основа се формира, като от брутния размер на дохода се приспаднат нормативно признатите разходи и други намаления. Върху така получената сума се удържа данък от 15%. Ако платецът на данъка е предприятие, то удържа и внася авансово данъка. В противен случай получателят на дохода сам внася данъка. В случай, че платецът е предприятие се издава служебна бележка за авансов данък, която се дава на лицето и сметка за платени суми, която остава в предприятието (чл. 39).
Ет правят авансови вноски по реда на ЗКПО (чл. 36, ал. 4).
Данъкът за доходи от трудово възнаграждение се удържа от работодателя и се внася в съответната териториална дирекция на НАП ежемесечно. Ако лицето работи на няколко места, в края на годината със служебна бележка данъците се изравняват (чл. 38, ал. 3).
Чл. 41 задължава данъчните субекти да подават годишна данъчна декларация до 15-ти април на следващата календарна година. Декларацията се подава независимо от размера на облагаемия доход, включително и когато данъчната основа е под облагаемия минимум. Декларацията се подава лично или чрез оправомощено лице в териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на ФЛ. Изключение от правилото е, че не се подават декларации за лица, които са получили доходи само от ТПО, но ако става дума за надвнесен данък или за облекения, те трябва да подадат данъчна декларация.
Неподаването на декларация е свързано с административно-наказателна отговорност, която е предвидена в чл. 61 ЗОДФЛ. Предвидената санкция е глоба.
От датата на подаване на декларацията тече 30-дневен срок за плащането на данъка. Ако декларацията се подаде до 31 януари и се плати данъкът, се правят 5% отстъпка върху остатъка за внасяне.
Промени в декларацията се допустими само в срока на подаването по по реда на ДОПК.
Предвидени са данъчни облекчения за лицата с намалена трудоспособност, като тяхната данъчна основа се изчислява, като се завиши необлагаемият минимум.
В чл. 29а ЗОДФЛ е направен опит да се уреди т.нар. семейно подоходно облагане, но всъщност се предвижда допълнително облекчение, като от съответната данъчна основа за годината се приспадат за едно ненавършило пълнолетие дете- 360 лева, за две ненавършили пълнолетие деца- 780 лева, а при три и повече ненавършили пълнолетие деца- 1140 лева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар