петък, 5 октомври 2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси МИГ


ДЕКЛАРАЦИЯ
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси по чл. 46, ал. 2 от Устава на Сдружение
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ”
съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от Наредба 23 на МЗХ


Долуподписаният(ната). .... . от гр..... ., област.
(трите имена)

в качеството си на член на Комисия за Избор на Проекти (КИП): (изписва се друго, ако не е в това качество и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ,

че към датата на днешното заседание на КИП: ......... година:

 1. Няма да разгласявам или разкривам по никакъв начин каквато и да е информация, отнасяща се до дейността на КИП или до кандидатите за финансиране, която може да засегне техните права и законни интереси;
 2. Няма да разгласявам или разкривам по никакъв начин каквато и да е информация, която може да даде нерегламентирано или конкурентно предимство на друг кандидат за финансиране;
 3. При оценката и избор на проекти ще се водя от принципите на честност, необвързаност и безпристрастност, както и от принципите и целите на СДРУЖЕНИЕТО;
 4. Нямам интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
 5. Не съм свързано лице с член на управителния орган по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от КИП и не съм свързан с негов конурент;
 6. Не съм в йерархическа зависимост от кандидат за подпомагане;
 7. Не съм участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за разглеждане от комисията;
 8. Не съм включен като изпълнител, член на екип или каквото и да е участие в търговски дружества на изпълнител за дейности по проект, разглеждан от комисията или с други лица, които биха се оказали облагодетелствани от реализирането на проекта;
 9. Не се намирам в други социални, семейни, роднински, организационни и политически отношения, формални и не формални, настоящи и минали, които биха дали основание за разумно съмнение в безпристрастността на оценката ми;
 10. Не развивам дейност конкурентна на тази на кандидата за финансиране;
 11. Няма финансови или други интереси, които биха дали основание за разумно съмнение, че има интерес да наложа или възпрепятствам вземането на решения за финансиране на проект;
 12. Нямам финансови задължения към кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от КИП;
 13. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 Дата: .............година

Декларатор: /п/

Няма коментари:

Публикуване на коментар