вторник, 23 октомври 2012 г.

Заявление регистрация на Сдружение

До Софийски Градски Съд

Фирмено отделение

 


ЗАЯВЛЕНИЕ


ОТ


Членове на Управителния съвет на Сдружение ==== (в процес на учредяване)

Относно: регистрация на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност частна полза ====”.


УВАЖАЕМИ СЪДИИ,

На ..........200 г. в гр. София се проведе Учредително събрание на сдружение ====”. Присъствуващите седмина учредители – физически лица, взеха следните решения, които съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ подлежат на вписване, а именно:

Взема се решение да бъде учредено юридическо лице – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с наименование ==== със седалище и адрес на управление: гр. София,. и цели:
1.      Да обединява любители на; 
2.      Да работи за повишаване физическата култура на членовете си;
3.      Да подпомага участието на членовете си във турнири;
4.      Популяризира дейността си сред обществото;


Приемат устав на Сдружението със съдържание според разпоредбите на чл. 20 от ЗЮЛНЦ.

    Избират за членове на Управителния съвет на Сдружение          ====:
Въз основа на гореизложените обстоятелства и представените доказателства,

ВИ МОЛИМ

да постановите решение, с което да допуснете вписването в регистъра на съда на Сдружение ==== със седалище и адрес на управление:  гр. София,


Във връзка с горното прилагам към молбата си следните документи:


  1. Протокол от Учредително събрание на дружението, проведено на .............200 г в гр. София;
  2. Устав на сдружение „==== подписан от всички учредители;
  3. Нотариално заверени образци от подписите на членовете на  Управителя съвет на Сдружението;
  4. Удостоверения за съдимост на членовете на Управителния съвет на Сдружението;
  5. Удостоверение за запазено наименование на Сдружението;
  6. Вносна бележка за държавна такса за регистрация;

……………..200 г.
           
София
С уважение:  
                            

Няма коментари:

Публикуване на коментар