сряда, 10 октомври 2012 г.

Казус - Деликт


 Немско OOД регистрира у нас клон и търговско представителство към БТПП. Дружеството-майка наема по трудов договор двама немски граждани, които трябва да работят в България за срок от две години.
В договора е предвидено, че „ всички въпроси с договорен и извъндоговорен характер, свързани с настоящото споразумение ще се уреждат от немското право”. Една години след началото на дейността в България органите на германското дружество избират нов управител: английски гражданин, който следва да управлява българския клон на дружеството за срок от половин година. На втория месец от своята работа, по време на командировка в Гърция, английският гражданин, карайки своя служебен автомобил, причинява пътно-транспортно произшествие, при което един от немските работници се инвалидизира тежко.

Той предявява у нас искове срещу търговското представителство, клона, германското дружество и английския гражданин, с които претендират заплащане на обезщетение за неимущесвени вреди. Ищецът предявява и пряк иск срещу застрахователя на английския граждани „”, с който претендира заплащане на застрахователно обезщетение във връзка с настъпилото застрахователно събитие.


  1. Определете компетентен ли е българския съд по така предявените искове?
  2. Определете приложимото право за иска, както и за трудовия договор, правното положение на юридическото лице, клона и БТПП!


І. Компетентен съд
1. Имунитет –
2. Международни източници –
3. Вътрешни източници: ГПК и КМЧП
- изключителна: -
- споразумение: -
- обща:
            - срещу дружеството – майка: чл. 4, ал. 2
            - срещу клона: няма процесуална правосубектност легитимация
            - срещу търговското представителство: не е ЮЛ: не е страна
            - срещу английския гражданин: не
            - застрахователя: чл. 4, ал. 1, т. 1
- особена:
            - чл. 18: не за английския граждани


ІІ. Приложимо право
  1. Правно положение на ЮЛ: немското право
  2. Правно положение на клон: чл. 56, ал. 4, съотношение с ТЗ. За и против
  3. Правно положение на търговското представителство
Чл. 6. (1) Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата.
(2) Представителствата по ал. 1 не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност.
(3) Сделките, които чуждестранното лице сключва с местни лица за нуждите на регистрирано от него представителство по ал. 1, се подчиняват на реда за извършване на сделки между местни лица.
4. Трудов договор: избрано от страните право, но не защита по чл. 96, ал.2 българското.
6. Деликт:
А) срещу дружеството-майка, представлявано от управителя
- чл. 113 избор на приложимо право: не
- чл. 105, ал.1 КМЧП: гръцко
- чл. 105, ал. 2 КМЧП: не
- чл. 105, ал. 3 КМЧП: да
- ефект: предварителен избор на приложимо право
Б) срещу застрахователя
- допустимост на прекия иск: чл. 116
- отговорност на застрахователя: по договора за застраховка
6. Представителство при сключване на договорите, ако договорът беше сключен от управителя на клона?

Няма коментари:

Публикуване на коментар