вторник, 16 октомври 2012 г.

Договор за арендаДОГОВОР  ЗА  АРЕНДА


Днес, ..... год. в гр./с........................................ .................................., между
наричан /а/
по-долу за краткост АРЕНДОДАТЕЛ /И/, от една страна
И
. по описа на СГС наричан /а/
по-долу за краткост АРЕНДАТОР, от друга страна, се сключи настоящият ДОГОВОР за следното:

                       
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.       АРЕНДОДАТЕЛЯ се задължава да предостави на АРЕНДАТОРЪТ за временно възмездно ползуване следния недвижим имот: Нива /ливада или овощна градина/ с площ  от..................дка........................................................, находящ  се в землището на .............................................,местност,……………………………….. съставляваща парцел №........................, масив................................................. .................... ,при граници /съседи/ .......................................................................... ...................................................................................../описват се и планоснимачните номера и собствениците/., собственост на член-кооператор/ите с документ за собственост /Решение №..............или нотариален акт  №....................... и скица № ........................................................./

ЦЕНА И ПЛАЩАНИЯ

2.       АРЕНДОДАТЕЛЯТ предоставя на АРЕНДАТОРА описания в т.1. недвижим имот срещу АРЕНДНО ПЛАЩАНЕ в размер на …………………………….......…лв.
3.       Арендното плащане се дължи за всяка стопанска година и се изплаща между 1-10 число на месец декември ,след приключване на съответната стопанската година.
4.       АРЕНДОДАТЕЛЯТ има право да получава ЦЕНАТА ПО ДОГОВОРА между 1-10 число на месец декември в края на всяка календарна година.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ


5.       АРЕНДАТОРЪТ ще ползува имота,  за производство на селскостопанска продукция


СРОК НА ДОГОВОРА


6.       Договорът се сключва за срок от 20 /двадесет години/ и влиза в сила от момента на подписването.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АРЕНДОДАТЕЛЯ


7.       АРЕНДОДАТЕЛЯТ има право да получи арендните вноски в сроковете и при условията на настоящия договор.
8.       АРЕНДОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде недвижимия имот в състояние такова каквото е към датата на приемо-предаването.
9.       АРЕНДОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигурява спокойното и безпрепятствено ползуване на обекта на договора от АРЕНДАТОРА.
10.    АРЕНДОДАТЕЛЯТ няма право да прехвърля собствеността върху недвижимия имот докато трае действието на настоящия договор.
11.    АРЕНДОДАТЕЛЯТ поема задължението в случай на смърт на член-кооператорите, собственици на арендувания имот, да осигури безпрепятственото ползване на арендования обект до изтичане на договорения срок.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АРЕНДАТОРА


12.    АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да заплаща на АРЕНДОДАТЕЛЯ в срок определеното в ДОГОВОРА плащане.
13.    АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да плаща данъците и таксите, свързани с ползуването на  арендувания имот.
14.    АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да ползва арендувания обект съгласно определеното с договора предназначение.
15.    АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да ползува арендувания обект с грижата на добър стопанин, да спазва установените санитарно-хигиенни, противопожарни и екологични норми, както и да не уврежда обекта по никакъв начин, включително чрез използуването на торове и други вещества, които унищожават и значително изтощават почвения слой на арендуваната земя.
16.    АРЕНДАТОРЪТ има право със съгласието на АРЕНДОДАТЕЛЯ, да ПРЕАРЕНДУВА имота, или част от него, да заложи правата си по договора за аренда или да ги прехвърли на трето лице. При преарендуване, преарендторът не може да има повече права от АРЕНДАТОРА, а последният не се освобождава от задълженията си към АРЕНДОДАТЕЛЯ.
17.    АРЕНДАТОРЪТ има право да извършва подобрения и строителни работи както и да променя ползуването на арендувания обект със съгласието на  АРЕНДОДАТЕЛЯ.
18.    АРЕНДАТОРЪТ се задължава да плаща за разходите по текущото поддържане на съоръженията изградени за обслужването на имота.
19.    АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да застрахова арендуваните имоти, добивите и привнесените в обекта вещи за общоприетите  рискове на всяка конкретна вещ, като застрахователната сума трябва да е равна на действителната стойност на застрахованото имущество.
20.    При прекратяване на договора АРЕНДАТОРЪТ има право да вдигне вещите, които е привнесъл в арендувания обект, с изключение на трайно прикрепените към обекта вещи, които стават собственост на АРЕНДОДАТЕЛЯ. За последните АРЕНДОДАТЕЛЯТ дължи съответно обезщетение (касае подобренията одобрени от АРЕНДОДАТЕЛЯ).
21.    АРЕНДАТОРЪТ има право да задържи обекта на договора и след изтичане на договорения срок за вземанията си към АРЕНДОДАТЕЛЯ във връзка с направените извънредни разходи за запазване и поддържане на обекта, или за извършените подобрения в него, съгласно т.20.

ПРЕКРАТЯВАНЕ  И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

22.    ДОГОВОРЪТ се прекратява:
      22.1. С изтичане на срока, за който е сключен.
      22.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, с нотариална заверка на подписите.
23.    При трайна промяна на обстоятелствата, от които страните са се ръководили при сключване на договора, последният се променя така, че задълженията на страните да съответстват на настъпилите промени, но при всички случаи тези промени трябва да гарантират възвръщането на направената инвестиция от АРЕНДАТОРА.
                  
ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

24.    .Когато арендувания обект по този договор има недостатъци, които го правят изцяло или отчасти негоден за ползване по договора и недостаъците бъдат открити, в срок до една година от предаването, АРЕНДАТОРЪТ има право на обезщетение или съответно на намаляване  размера на арендното плащане.АРЕНДОДАТЕЛЯТ отговаря и когато недостатъкът не му е бил известен.Ако недостатъците се дължат на причина, за която АРЕНДОДАТЕЛЯТ отговаря, АРЕНДАТОРЪТ има право на обезщетение за вреди по общите правила на неизпълнение на задълженията.АРЕНДАТОРЪТ няма право на претенции, ако е извършил почвено-климатична характеристика към датата на подписване на настоящия договор.АРЕНДАТОРЪТ декларира, че извършил почвено-климатична характеристика за договорения имот.
25.    Ако АРЕНДАТОРЪТ бъде лишен изцяло или частично от ползуването на обекта по договора поради права на трети лица, същият има право на обезщетение равно на размера на направената инвестиция.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА

26.    При неплащане в срок на договорената цена, АРЕНДАТОРЪТ заплаща на АРЕНДОДАТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.
27.    В случай, че договорът бъде прекратен по вина на АРЕНДОДАТЕЛЯ, преди изтичане на договорения срок, АРЕНДОДАТЕЛЯТ следва да заплати неустойки на АРЕНДАТОРА, както следва:
- до 15 /петнадесет години/ от сключване на договора, включително пълния размер на направената инвестиция от АРЕНДАОРА до момента на прекратяване на договора,включително и стойността на земеделската продукция за оставащия период от срока на договора / определя се от средния добив за последните пет години/
-след 15 /петнадесет/ години от сключване на договора, стойността на направените технологични разходи на текущата стопанска година, включително и стойността на земеделската продукция за оставащия период от срока на договора / определя се от средния добив за предходните пет години/.Размера се определя на основа на предоставени разплащателни документи, копие от които надлежно оформени се предоставят на АРЕНДАТОРА при нужда.
28.    Ако арендния договор се прекрати преди изтичането на последната стопанска година, АРЕНДОДАТЕЛЯТ дължи стойността на още неотделените, но подлежащи на отделяне плодове и технологично направените разходи по отглеждането им, в случай че договорът е прекратен не по вина на АРЕНДАТОРА

ДРУГИ

29.    За всичко, не упоменато в този ДОГОВОР, се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство в Р България.
30.    Спорове между страните по изпълнение на ДОГОВОРА се решават по взаимно споразумение, а при невъзможност се решават от компетентния съд
31.    Всички изменения и допълнения към настоящия ДОГОВОР са валидни тогава, когато са в писмена форма и с нотариална заверка на подписите.
32.    Страните се споразумяват всички разноски свързани с нотариалната заверка на договора, вписването му и таксата дължаща се на Общинска служба “Земеделие и гори” да се поделят по равно между страните.
33.    Настоящият ДОГОВОР бе съставен в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един за съответната Общинска служба “Земеделие и гори”.

   АРЕНДОДАТЕЛ:                                                                                        АРЕНДАТОР:
Няма коментари:

Публикуване на коментар