понеделник, 8 октомври 2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с общинската власт МИГ


ДЕКЛАРАЦИЯ
кандадат за член на Управителния Съвет за липса на свързаност с общинската власт
на интереси по чл. 33, ал. 5 от Устава  на Сдружение
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ”
съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 5 от Наредба 23 на МЗХ


Долуподписаният(ната). .... . от гр..... ., област.
(трите имена)

в качеството си на кандадат за член на Управителния Съвет (УС):

ДЕКЛАРИРАМ,

че към дата: ......... година:

  1. Не съм представителите на каквито и да било органи на:
а.      Изпълнителната власт;
б.      Местната власт;
в.      Представители или служители на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт;
г.       Общински съветник
  1. Не съм консултант на граждански или трудов договор на никой от гореизброените органи;
  2. Не съм свързано лице с представител на гореизброените органи по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
  3. Не съм в йерархическа зависимост от представител на гореизброените органи;
  4. Не се намирам в други социални, семейни, роднински, организационни отношения, формални и неформални, настоящи и минали, които биха дали основание за разумно съмнение, че съм обвързан с представителите на гореизброените органи;
  5. Член съм на следната политическа партия: ......... (посочва се името на партията или се посочва нечленувам)
  6. Имам следните задължения към представители на гореизброените органи, на стойност над 5000 лв.: .................... (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора);
  7. Имам сключени договори със следните представители на гореизброените органи, политически партии или други лица, които са свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения от гореизброените органи: .................................. ;
  8. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): ............................. .

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 Дата: .............година

Декларатор: /п/


Няма коментари:

Публикуване на коментар