понеделник, 24 януари 2011 г.

Декларация по чл 13 за Търговския Регистър


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 4 от ЗТРДолуподписаният, .................., ЕГН , л.к. No ...................., изд. на ................... от МВР – София, постоянен адрес: ............................., в качеството ми на Управител на „.....................” ООД, БУЛСТАТ : ...................., със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „”, бл. , вх. , ет. , ап.

ДЕКЛАРИРАМ,

че всички заявени обстоятелства относно „...............” ООД представляват истина и представените документи са автентични и с вярно съдържание.

  1. С подаваните от пълномощника заявления и документи, респ. копия от документи се иска пререгистрация на фирмата и вписването и в Търговския регистър.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК.


Гр. София
..................2011г.

                                                                       Декларатор:  ....................................................

                                                                                              (......................)


Няма коментари:

Публикуване на коментар