сряда, 19 януари 2011 г.

Как се заличава ООД от Търговския регистър

Много хора се питат какво се прави след изтичане срокът на ликвидацията на едно търговско дружество? След подаване на Образец Б6 Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация се чака да изтече съответно предвидения срок, който не може да е по-къс от 6 месеца. Ако и
според мен същият да не е задължителен според моята интерпретация на Търговския закон, знайте, че ТР ще ви върнат, ако посочите друг, по-къс срок. Когато изтече срокът на ликвидацията и са уредени всички задължения, остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството.

За да се случи това се предприемат следните действия:
След като изтича срокът на ликвидацията следва да подадеш едно заявление А4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност. Тоест искане за заличаване на Дружеството.

В образец А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност, най-отгоре си пишеш ЕИК, фирма и всичко на първа страница нормално. В полето „Вид регистрация” – отбелязваш квадратчето „промяна в обстоятелствата”. Заявлението е от теб, така че пишеш твоите данни. В случая в полето „Качество на заявителя” според мен трябва да отбележиш квадратчето „друго лице в предвидените по закон случаи”, тъй като си в качеството ти на ликвидатор.

След това до пета страница нищо не попълваш и така чак до №27. „Заличаване на търговеца”.

Към Заявлението прилагаш следните документи ( съгласно 21 ал.3, т.8. от Наредба №1 за ТР):
1. балансът на дружеството към датата на приключване на ликвидацията;

2. пояснителен доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора;

3. протокол за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатора от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството; (относно този протокол – по принцип решенията за приемане на въпросните документи следва да се приемат от съдружниците и съответно следва да свикаш едно общо събрание с покани и тн, на което да се подпише въпросния протокол.  Имай предвид, че дължимите данъци се установяват за периода от началото на годината до датата на вписването на прекратяването. Данъците се декларират по образеца на годишната данъчна декларация и се внасят като извънредни авансови вноски след приспадане на текущите авансови вноски в 30-дневен срок от прекратяването. При прекратяване на юридическо лице възникват допълнителните данъци – данък върху прираста на капитала и данък върху ликвидационните дялове. При едноличните търговци се дължи данък върху балансовата стойност на активите, за които е ползвано облекчение, освен когато наследниците продължат дейността на предприятието.)

4. удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (Текста на разпоредбата: „При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. Към разплащателните ведомости се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Когато прекратяването на дейността на осигурителя се извършва със съдебно решение за заличаване, удостоверението за предаване на ведомостите, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, е задължително условие за постановяване на решението.”) Евентуално това трябва да го вземеш от счетоводството, трябва да са ти плащани някакви суми като управител, не знам дали сте имали служители и тн;

5. копия от документите (нотариални покани, писма с обратна разписка, публикации в ДВ или нещо подобно), с които са уведомени известните кредитори на дружеството;

6. копия от документи, удостоверяващи, че дължимите суми към уведомени кредитори, непредявили вземането си, са вложени в банка на тяхно име (чл. 272, ал. 2 от ТЗ);

7. копия от документи, удостоверяващи даването на обезпечение при наличието на спорно задължение на дружеството (чл. 272, ал. 3 от ТЗ);

8. квитанция за платена държавна такса.

Таксата, която дължиш за вписване промяна на други обстоятелства е 30 лв., по електронен път - 21 лв. (чл. 16а, ал.3, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Тарифата). ТР си смениха банковата сметка, така че за всеки случай, преди да превеждаш парите звънни на някой от опсочените по-долу тел. Иначе сметката е следната:
считано от 01.12.2010 г., Агенция по вписванията се обслужва от ТБ „ТОКУДА БАНК” АД и следните номера и сметки:
1. BG36 CREX 9260 3114 5494 01 - Транзитна, обслужваща Търговски регистър
BIC код: CREXBGSF

При попълване на преводно нареждане / вносна бележка за плащане от/към бюджета в поле „основания за плащане” е необходимо да се попълни с думи регистъра за който се отнася таксата / такса Булстат , такса Търговски регистър или такса Имотен регистър /.

За всеки случай звънни на тел. 9486 181 (Централно управление 1111 София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20) или на тел. 9486 203; 9486 212; 9486 202; 9486 201 (Информация относно изпратени откази, жалби и други свързани с ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР)
Техническа информация при проблеми с използването на електронното подаване на заявления през портала на Търговския регистър - тел. 9486 254 и 9486 199

7 коментара:

 1. Някаква идея, как се попълва формуляр А4 за заличаване в електронния си вид? Защото когато избера точка 27 за заличаване и ми дава грешка на Основни обстоятелства 2, че има непопълнение полета отбелязани с червено, а такива няма.
  Ако вместо това напиша само името на търговец тогава ми го приема.
  Какво да правя в тоя случай? Бъркам ли някъде или това е грешка на системата отново?
  Може ли да подам документите без да отбелязвам точка 27 и да подам сканиран образец на А4? Това ще важи ли в този случай?

  Побъркаха ме тия с тоя Търговски регистър!

  ОтговорИзтриване
 2. Точка 27 се попълва, когато заличаваш някой съдружник, а не когато заличаваш самото дружество. Така че не го попълвайте.

  ОтговорИзтриване
 3. имам въпрос - след изтичане на 6 месеца за кредиторите има ли срок за подаване на последното заявление за заличаване

  ОтговорИзтриване
 4. Не съм сигурен, трябва да проверя

  ОтговорИзтриване
 5. няма изрична разпоредба, така че това зависи от ТР. По закон сте длъжни след изтичането на срока на ликвидацията, който сам сте определили да заявите прекратяване, ако се забавите малко не би следвало да ви санкционират

  ОтговорИзтриване
 6. Някой може ли да ми каже имали образци на документите които се подават с А4.Баланс към датата на приключване на ликвидацията,годишен отчет на ликвидатора,пояснителен доклад към баланса,протокол за приемане на годишния отчет на ликвидатора,решение за освобождаване на ликвидатор от отговорност.
  Благодаря предварително.

  ОтговорИзтриване
 7. изключително интересна и полезна информация - продължавайте да постирате и да споделяте интересни неща тук с всички нас - много поздрви до всички и пожелавам ви приятен ден

  ОтговорИзтриване