сряда, 19 януари 2011 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ ПО ЗОП за гр. БАНСКО

00283-2010-0009
I. II. IV. 
BG-Банско: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТАчл. 7, т. 1-4 на ЗОП
Наименование, адреси и лица за контакт
Община  Банско,  пл."Никола  Вапцаров"  №1,  За:  Васил  Толин,  България 2770, Банско, Тел.: 0749 88644, E-mail: obabansko@dir.bg, Факс: 0749 88633 Общ адрес на възлагащия орган: www.bansko.bg.
I.1)
Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.
Конкурсна програма може да бъде получена от: 
Проекти трябва да бъдат изпратени на: Община  Банско, "Фронт  офис",  намиращ  се  на  партерния  етаж  на сградата., пл."Никола Вапцаров" №1, За: Елка Капизиина, България 2770,
Банско, Тел.: 0749 88648 Община Банско, деловодство - стая № 210, пл."Никола Вапцаров" №1, За: Верка Пидова, РБългария 2770, Банско, Тел.: 0749 88619
Вид на възложителя и основна/и дейност/и Регионален или местен орган
I.2)
Основна/и дейност/и на възложителя
Обществени услуги
Описание  II.1)
Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя
"Подкрепа  за  развитието  и  диверсификацията  за  туристическите  атракции  на община Банско- Банско кръстопът на цивилизациите"
II.1.1)
Кратко описание
Проектиране на туристически атракции
ІІ.1.2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71220000
Описание:

Архитектурно проектиране
ІІ.1.3)

ЮРИДИЧЕСКА,  ИКОНОМИЧЕСКА,  ФИНАНСОВА  И  ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
Критерии за подбор на кандидатите или участниците
Минимални  изисквания  към  участниците 1. Всеки  участник  следва  да  има  пълна проектанска  правоспособност  от  Камерата  на  архитектите  съгласно  Закона  за камарите  на  архитектите  и  инженерите  в  инвестиционното  проектиране  или призната  професионална  квалификация  по  реда  на  Закона  за  признаване  на професионалните квалификации;
2.  Участникът да притежава опит в проектирането на  сгради  с  обществено  значение  и  предназначение;  Информация  относно притежавания  опит  се  представя  в  декларацията  за  икономически  и  финансово състояние и техническите възможнисти и квалификация.

ІІІ.1) Вид конкурс Открит

ІV.1) Критерии за оценка на проектите
Критерий 1 (К1) - Функционални изисквания – максимално възможна оценка 15 т.;
Критерий 2 (К2) - Обемно-пространствено решение – максимално възможна оценка 15 т.; Критерий 3 (К3) Качествени изисквания – максимално възможна оценка 20 т.;
Критерий 4 (К4) -  Икономическа  целесъобразност  на  проекта –  максимално възможна оценка 50 т.

ІV.3) Административна информация
IV.4) Условия за получаване на конкурсната програма
ІV.4.2) Дата: 25.12.2010 г. , Час: 17:00
Платими документи ДА
Условия и начини за плащане Цената на конкурсната документация е 24 лева с ДДС. Документацията за участие в конкурса  се  получава  от  Фронт-офиса  на  Общинска  администрация -  гр.Банско, след плащане на посочената цена всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа.
Срок за представяне на проекти или заявления за участие
ІV.4.3) Дата: 25.12.2010 г. , Час: 17:00
Език/ци, на който могат да бъдат изготвени проектите Български
ІV.4.5) Награди и жури
ІV.5) Ще се връчва/т награда/и
За  класирания  на  първо  място  участник –  парична  награда  в  размер  на 230
000 /двеста  и  тридесет  хиляди/  лева  с  вкл. ДДС; -  За  класирания  на  второ  място
участник – парична награда в размер на 7 000 /седем хиляди/ лева с вкл. ДДС; - За

ІV.5.1) РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ класирания  на  трето  място  участник – парична  награда  в  размер  на 3 000  /три
хиляди/ лева с вкл. ДДС;
Конкурса за проект ще бъде последван от обществена поръчка за услугите,
които ще бъдат възложени на спечелилия или на един от спечелилите
конкурса
НЕ
ІV.5.3)
Решението на журито е задължително за възложителя
ДА
ІV.5.4)
Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са
финансирани от фондове на ЕС
Схема  за  безвъзмездна финансова  помощ BG 161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа  за
развитието на природни, културни и исторически атракции"
VI.1)
Процедури по обжалване  VI.3)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
URL: http://www.cpc.bg.
VI.3.1)
Подаване на жалби
Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.3.2)
Дата на изпращане на настоящото обявление
03.11.2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар