сряда, 19 януари 2011 г.

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ "НКИД - 2003"

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ


НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - 2003 Г.
(утвърдена със Заповед No РД-07-242 на Националния статистически институт от 13 декември 2002 г.; обн.,ДВ,бр.1 от 3 януари 2003 г.)


(за краткост наричана "НКИД - 2003", а за международно използване - "NACE.BG - 2003", в сила от 1 януари 2003 г.)

Код по
НКИД -
2003
Наименование на позицията Код по
НКИД-2001
1 2 3
A Селско, ловно и горско стопанство A
01 Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги 01
01.1 Растениевъдство 01.1
01.11 Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури 01.11
01.12 Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти 01.12
01.13 Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения 01.13
01.2 Животновъдство 01.2
01.21 Отглеждане на едър рогат добитък 01.21
01.22 Отглеждане на дребен рогат добитък, коне, магарета, мулета и катъри 01.22
01.23 Отглеждане на свине 01.23
01.24 Отглеждане на домашни птици 01.24
01.25 Отглеждане на други животни 01.25
01.3 Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство 01.3
01.30 Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство 01.30
01.4 Селскостопански услуги, без лечебната ветеринарна дейност; озеленяване 01.4
01.41 Растениевъдни услуги; озеленяване 01.41
01.42 Животновъдни услуги, без лечебната ветеринарна дейност 01.42
01.5 Лов и развъждане на дивеч и свързани с тях услуги 01.5
01.50 Лов и развъждане на дивеч и свързани с тях услуги 01.50
02 Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги 02
02.0 Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги 02.0
02.01 Горско стопанство и дърводобив 02.01
02.02 Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива 02.02
B Рибно стопанство B
05 Рибно стопанство и свързани с него услуги 05
05.0 Рибно стопанство и свързани с него услуги 05.0
05.01 Риболов 05.01
05.02 Рибовъдство 05.02
C Добивна промишленост C
CA Добив на енергийни суровини CA
10 Добив на въглища и торф 10
10.1 Добив и брикетиране на антрацитни и черни въглища 10.1
10.10 Добив и брикетиране на антрацитни и черни въглища 10.10
10.2 Добив и брикетиране на кафяви и лигнитни въглища 10.2
10.20 Добив и брикетиране на кафяви и лигнитни въглища 10.20
10.3 Добив и брикетиране на торф 10.3
10.30 Добив и брикетиране на торф 10.30
11 Добив на суров нефт и природен газ; услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи 11
11.1 Добив на суров нефт и природен газ 11.1
11.10 Добив на суров нефт и природен газ 11.10
11.2 Услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи 11.2
11.20 Услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи 11.20
12 Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати 12
12.0 Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати 12.0
12.00 Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати 12.00
CB Добив, без добива на енергийни суровини CB
13 Добив на метални руди 13
13.1 Добив на железни руди и техните концентрати 13.1
13.10 Добив на железни руди и техните концентрати 13.10
13.2 Добив на руди на цветни метали и техните концентрати 13.2
13.20 Добив на руди на цветни метали и техните концентрати 13.20
14 Добив на неметални материали и суровини 14
14.1 Добив на скални материали 14.1
14.11 Добив на строителни и декоративни скални материали 14.11
14.12 Добив на варовик, суров гипс, креда и доломит 14.12
14.13 Добив на шисти 14.13
14.2 Добив на трошен камък, чакъл, пясък и глина 14.2
14.21 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 14.21
14.22 Добив на глина и каолин 14.22
14.3 Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове 14.3
14.30 Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове 14.30
14.4 Производство на сол 14.4
14.40 Производство на сол 14.40
14.5 Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде 14.5
14.50 Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде 14.50
D Преработваща промишленост D
DA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия DA
15 Производство на хранителни продукти и напитки 15
15.1 Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти 15.1
15.11 Производство на месо, без месо от домашни птици 15.11
15.12 Производство на месо от домашни птици и от животни, некласифицирани другаде 15.12
15.13 Производство на месни продукти 15.13
15.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни 15.2
15.20 Преработка и консервиране на риба и други водни животни 15.20
15.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци 15.3
15.31 Преработка и консервиране на картофи 15.31
15.32 Производство на плодови и зеленчукови сокове 15.32
15.33 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде 15.33
15.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 15.4
15.41 Производство на сурови масла и мазнини 15.41
15.42 Производство на рафинирани масла и мазнини 15.42
15.43 Производство на маргарин и други подобни хранителни мазнини 15.43
15.5 Производство на мляко и млечни продукти 15.5
15.51 Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед 15.51
15.52 Производство на сладолед 15.52
15.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 15.6
15.61 Производство на мелничарски продукти 15.61
15.62 Производство на нишесте и нишестени продукти 15.62
15.7 Производство на готови храни за животни 15.7
15.71 Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи) 15.71
15.72 Производство на готови храни за домашни галени животни 15.72
15.8 Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти 15.8
15.81 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия 15.81
15.82 Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия 15.82
15.83 Производство на захар 15.83
15.84 Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 15.84
15.85 Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни тестени изделия 15.85
15.86 Преработка на кафе и чай 15.86
15.87 Производство на хранителни подправки и сосове 15.87
15.88 Производство на хомогенизирани готови храни, вкл. детски и диетични 15.88
15.89 Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде 15.89
15.9 Производство на напитки 15.9
15.91 Производство на спиртни напитки 15.91
15.92 Производство на етилов алкохол от ферментирали продукти 15.92
15.93 Производство на вина от грозде 15.93
15.94 Производство на други ферментирали напитки, без тези от грозде 15.94
15.95 Производство на други недестилирани алкохолни напитки 15.95
15.96 Производство на пиво 15.96
15.97 Производство на малц 15.97
15.98 Производство на минерални води и безалкохолни напитки 15.98
16 Производство на тютюневи изделия 16
16.0 Производство на тютюневи изделия 16.0
16.00 Производство на тютюневи изделия 16.00
DB Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло
17 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 17
17.1 Подготовка и предене на текстилни влакна и прежди 17.1
17.11 Подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди 17.11
17.12 Подготовка на щрайхгарна вълна за предене и производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени прежди 17.12
17.13 Подготовка на камгарна вълна за предене и производство на камгарни вълнени и тип вълнени прежди 17.13
17.14 Подготовка на лен за предене и производство на ленени и тип ленени прежди 17.14
17.15 Източване на естествена коприна и подготовка на синтетични и изкуствени щапелни влакна за предене 17.15
17.16 Производство на шевни конци 17.16
17.17 Подготовка на други видове естествени влакна за предене (вкл. коноп) и производство на прежди от тях 17.17
17.2 Производство на тъкани 17.2
17.21 Производство на памучни и тип памучни тъкани 17.21
17.22 Производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени тъкани 17.22
17.23 Производство на камгарни вълнени и тип вълнени тъкани 17.23
17.24 Производство на копринени и тип копринени тъкани 17.24
17.25 Производство на други тъкани 17.25
17.3 Облагородяване на прежди, тъкани и облекло 17.3
17.30 Облагородяване на прежди, тъкани и облекло 17.30
17.4 Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло 17.4
17.40 Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло 17.40
17.5 Производство на други текстилни изделия 17.5
17.51 Производство на килими и текстилни подови настилки 17.51
17.52 Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях 17.52
17.53 Производство на нетъкани текстилни изделия 17.53
17.54 Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде 17.54
17.6 Производство на плетени платове 17.6
17.60 Производство на плетени платове 17.60
17.7 Производство на трикотажни изделия 17.7
17.71 Производство на чорапи и чорапогащи 17.71
17.72 Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия 17.72
18 Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи 18
18.1 Производство на облекло от обработени меки кожи 18.1
18.10 Производство на облекло от обработени меки кожи 18.10
18.2 Производство на друго облекло и допълнения за облекло 18.2
18.21 Производство на работно облекло 18.21
18.22 Производство на горно облекло, без работно 18.22
18.23 Производство на ризи, блузи и друго долно облекло 18.23
18.24 Производство на друго облекло и допълнения за облекло, некласифицирани другаде 18.24
18.3 Обработка на кожухарски кожи и производство на изделия от тях 18.3
18.30 Обработка на кожухарски кожи и производство на изделия от тях 18.30
DC Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях DC
19 Производство на обработени кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки 19
19.1 Производство на обработени кожи без косъм 19.1
19.10 Производство на обработени кожи без косъм 19.10
19.2 Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия 19.2
19.20 Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия 19.20
19.3 Производство на обувки 19.3
19.30 Производство на обувки 19.30
DD Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели DD
20 Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели 20
20.1 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал 20.1
20.10 Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал 20.10
20.2 Производство на фурнир и дървесни плочи 20.2
20.20 Производство на фурнир и дървесни плочи 20.20
20.3 Производство на дограма, конструкции и детайли от дървен материал за строителството 20.3
20.30 Производство на дограма, конструкции и детайли от дървен материал за строителството 20.30
20.4 Производство на амбалаж от дървен материал 20.4
20.40 Производство на амбалаж от дървен материал 20.40
20.5 Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене 20.5
20.51 Производство на други изделия от дървен материал 20.51
20.52 Производство на изделия от корк, слама и материали за плетене 20.52
DE Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност DE
21 Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон 21
21.1 Производство на дървесна маса, хартия и картон 21.1
21.11 Производство на дървесна маса 21.11
21.12 Производство на хартия и картон 21.12
21.2 Производство на изделия от хартия и картон 21.2
21.21 Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон 21.21
21.22 Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон 21.22
21.23 Производство на канцеларски изделия от хартия и картон 21.23
21.24 Производство на тапети и подобни стенни облицовки 21.24
21.25 Производство на други изделия от хартия и картон 21.25
22 Издателска и полиграфическа дейност; възпроизвеждане на записани носители 22
22.1 Издателска дейност 22.1
22.11 Издаване на книги и други непериодични издания 22.11
22.12 Издаване на вестници 22.12
22.13 Издаване на списания и други периодични издания 22.13
22.14 Издаване на звукозаписи 22.14
22.15 Друга издателска дейност 22.15
22.2 Полиграфическа и други дейности, свързани с печатането 22.2
22.21 Печатане на вестници 22.21
22.22 Печатане на други издания и печатни продукти 22.22
22.23 Подвързване на печатни издания 22.23
22.24 Предпечатна подготовка 22.24
22.25 Спомагателни дейности, свързани с печатането 22.25
22.3 Възпроизвеждане на записани носители 22.3
22.31 Възпроизвеждане на звукозаписи 22.31
22.32 Възпроизвеждане на видеозаписи 22.32
22.33 Възпроизвеждане на компютърни записи 22.33
DF Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво DF
23 Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 23
23.1 Производство на кокс и продукти на коксуването 23.1
23.10 Производство на кокс и продукти на коксуването 23.10
23.2 Производство на рафинирани нефтопродукти 23.2
23.20 Производство на рафинирани нефтопродукти 23.20
23.3 Производство и преработка на ядрено гориво 23.3
23.30 Производство и преработка на ядрено гориво 23.30
DG Производство на химични вещества, продукти и влакна DG
24 Производство на химични продукти 24
24.1 Производство на основни химични вещества 24.1
24.11 Производство на промишлени газове 24.11
24.12 Производство на багрила и пигменти 24.12
24.13 Производство на други основни неорганични химични вещества 24.13
24.14 Производство на други основни органични химични вещества 24.14
24.15 Производство на азотни съединения и торове 24.15
24.16 Производство на полимери в първични форми 24.16
24.17 Производство на синтетичен каучук в първични форми 24.17
24.2 Производство на пестициди и други агрохимикали 24.2
24.20 Производство на пестициди и други агрохимикали 24.20
24.3 Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове 24.3
24.30 Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове 24.30
24.4 Производство на лекарствени вещества и продукти 24.4
24.41 Производство на лекарствени вещества 24.41
24.42 Производство на лекарствени продукти 24.42
24.5 Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати, парфюми и тоалетни продукти 24.5
24.51 Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати 24.51
24.52 Производство на парфюми и тоалетни продукти 24.52
24.6 Производство на други химични продукти 24.6
24.61 Производство на експлозиви 24.61
24.62 Производство на лепила и желатини 24.62
24.63 Производство на етерични масла 24.63
24.64 Производство на фотографски химични материали 24.64
24.65 Производство на готови незаписани носители 24.65
24.66 Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде 24.66
24.7 Производство на изкуствени и синтетични влакна 24.7
24.70 Производство на изкуствени и синтетични влакна 24.70
DH Производство на изделия от каучук и пластмаси DH
25 Производство на изделия от каучук и пластмаси 25
25.1 Производство на изделия от каучук 25.1
25.11 Производство на гуми, външни и вътрешни 25.11
25.12 Регенериране на пневматични гуми 25.12
25.13 Производство на други изделия от каучук 25.13
25.2 Производство на изделия от пластмаси 25.2
25.21 Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси 25.21
25.22 Производство на опаковки от пластмаси 25.22
25.23 Производство на изделия от пластмаси за строителството 25.23
25.24 Производство на други изделия от пластмаси 25.24
DI Производство на продукти от други неметални минерални суровини DI
26 Производство на продукти от други неметални минерални суровини 26
26.1 Производство на стъкло и изделия от стъкло 26.1
26.11 Производство на необработено плоско стъкло 26.11
26.12 Формоване и обработка на плоско стъкло 26.12
26.13 Производство на амбалаж и домакински изделия от стъкло 26.13
26.14 Производство на стъклени влакна 26.14
26.15 Производство и обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба 26.15
26.2 Производство на керамични изделия, без неогнеупорните за строителството 26.2
26.21 Производство на домакински и декоративни изделия от порцелан и други керамични материали 26.21
26.22 Производство на санитарна керамика 26.22
26.23 Производство на керамични изолатори 26.23
26.24 Производство на други керамични изделия за техническа употреба 26.24
26.25 Производство на други керамични изделия 26.25
26.26 Производство на огнеупорни керамични изделия 26.26
26.3 Производство на керамични плочки 26.3
26.30 Производство на керамични плочки 26.30
26.4 Производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина 26.4
26.40 Производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина 26.40
26.5 Производство на цимент, вар и гипс 26.5
26.51 Производство на цимент 26.51
26.52 Производство на вар 26.52
26.53 Производство на гипс 26.53
26.6 Производство на изделия от бетон, гипс и цимент 26.6
26.61 Производство на изделия от бетон за строителството 26.61
26.62 Производство на изделия от гипс за строителството 26.62
26.63 Производство на готови бетонови смеси 26.63
26.64 Производство на хоросан 26.64
26.65 Производство на влакнесто-циментови изделия 26.65
26.66 Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент 26.66
26.7 Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали 26.7
26.70 Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали 26.70
26.8 Производство на продукти от други неметални минерали 26.8
26.81 Производство на абразивни продукти 26.81
26.82 Производство на продукти от другинеметални минерали, некласифицирани другаде 26.82
DJ Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване DJ
27 Производство и леене на метали 27
27.1 Производство на чугун, стомана и феросплави 27.1
27.10 Производство на чугун, стомана и феросплави 27.10,
27.35
27.2 Производство на тръби 27.2
27.21 Производство на чугунени тръби 27.21
27.22 Производство на стоманени тръби 27.22
27.3 Друга първична обработка на стомана 27.3
27.31 Студено изтегляне на стомана 27.31
27.32 Студено валцуванe на тесни ленти от стомана 27.32
27.33 Студено формоване или фалцоване на стомана 27.33
27.34 Изтегляне на тел 27.34
27.4 Производство на благородни и цветни метали 27.4
27.41 Производство на благородни метали 27.41
27.42 Производство на алуминий и алуминиеви сплави 27.42
27.43 Производство на олово, цинк, калай и техните сплави 27.43
27.44 Производство на мед и медни сплави 27.44
27.45 Производство на други цветни метали и техните сплави 27.45
27.5 Леене на метали 27.5
27.51 Леене на чугун 27.51
27.52 Леене на стомана 27.52
27.53 Леене на леки метали 27.53
27.54 Леене на други цветни и благородни метали 27.54
28 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 28
28.1 Производство на метални изделия за строителството 28.1
28.11 Производство на метални конструкции и части от тях 28.11
28.12 Производство на метална дограма за строителството 28.12
28.2 Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал; производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване 28.2
28.21 Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал 28.21
28.22 Производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване 28.22
28.3 Производство на парни котли, без котли за отопление 28.3
28.30 Производство на парни котли, без котли за отопление 28.30
28.4 Коване, пресоване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия 28.4
28.40 Коване, пресоване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия 28.40
28.5 Друго металообработване 28.5
28.51 Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал 28.51
28.52 Механично обработване на метал 28.52
28.6 Производство на кухненски прибори, инструменти и железария 28.6
28.61 Производство на кухненски прибори и ножарски изделия 28.61
28.62 Производство на сечива за ръчна употреба и инструмент 28.62
28.63 Производство на строителен и мебелен обков 28.63
28.7 Производство на други метални изделия 28.7
28.71 Производство на варели и подобни съдове от стомана 28.71
28.72 Производство на леки опаковки от метал 28.72
28.73 Производство на изделия от тел 28.73
28.74 Производство на скрепителни елементи, вериги и пружини 28.74
28.75 Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде 28.75
DK Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL DK
29 Производство на машини, оборудване и домакински уреди 29
29.1 Производство на машини за произвеждане и използване на механична енергия 29.1
29.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 29.11
29.12 Производство на помпи и компресори 29.12
29.13 Производство на арматурни изделия 29.13
29.14 Производство на лагери, предавки и съединители 29.14
29.2 Производство на машини с общо предназначение 29.2
29.21 Производство на пещи и горелки 29.21
29.22 Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори 29.22
29.23 Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване 29.23
29.24 Производство на други машини с общо предназначение 29.24
29.3 Производство на машини за селското и горското стопанство 29.3
29.31 Производство на трактори за селското и горското стопанство 39.31
29.32 Производство на други машини за селското и горското стопанство 29.32
29.4 Производство на обработващи машини 29.4
29.41 Производство на преносими ръчни инструменти с вграден двигател 29.40ех
29.42 Производство на машини за обработка на метал 29.40ех
29.43 Производство на други обработващи машини 29.40ех
29.5 Производство на други машини със специално предназначение 29.5
29.51 Производство на машини и оборудване за металургията и леярството 29.51
29.52 Производство на машини за добив и строителство 29.52
29.53 Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн 29.53
29.54 Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия 29.54
29.55 Производство на машини за дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон 29.55
29.56 Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде 29.56
29.6 Производство на въоръжение и боеприпаси 29.6
29.60 Производство на въоръжение и боеприпаси 29.60
29.7 Производство на домакински уреди 29.7
29.71 Производство на електрически домакински уреди 29.71
29.72 Производство на неелектрически домакински уреди 29.72
DL Производство на електро-, оптично и друго оборудване DL
30 Производство на канцеларска и електронноизчислителна техника 30
30.0 Производство на канцеларска и електронноизчислителна техника 30.0
30.01 Производство на канцеларска техника 30.01
30.02 Производство на електронноизчислителна техника 30.02
31 Производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде 31
31.1 Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори 31.1
31.10 Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори 31.10
31.2 Производство на електроразпределителни и контролни апарати 31.2
31.20 Производство на електроразпределителни и контролни апарати 31.20
31.3 Производство на изолирани проводници и кабели 31.3
31.30 Производство на изолирани проводници и кабели 31.30
31.4 Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи 31.4
31.40 Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи 31.40
31.5 Производство на осветители и лампи 31.5
31.50 Производство на осветители и лампи 31.50
31.6 Производство на електрически съоръжения, некласифицирани другаде 31.6
31.61 Производство на електрически съоръжения за двигатели и за превозни средства, нeкласифицирани другаде 31.61
31.62 Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде 31.62
32 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника 32
32.1 Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи 32.1
32.10 Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи 32.10
32.2 Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника и проводникова далекосъобщителна техника 32.2
32.20 Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника и проводникова далекосъобщителна техника 32.20
32.3 Производство на телевизионни и радиоприемници, апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ 32.3
32.30 Производство на телевизионни и радиоприемници, апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ 32.30
33 Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници 33
33.1 Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати 33.1
33.10 Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати 33.10
33.2 Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели 33.2
33.20 Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели 33.20
33.3 Производство на оборудване за контрол на производствените процеси 33.3
33.30 Производство на оборудване за контрол на производствените процеси 33.30
33.4 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника 33.4
33.40 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника 33.40
33.5 Производство на часовници и часовникови механизми 33.5
33.50 Производство на часовници и часовникови механизми 33.50
DM Производство на превозни средства DM
34 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 34
34.1 Производство на автомобили и двигатели за моторни превозни средства 34.1
34.10 Производство на автомобили и двигатели за моторни превозни средства 34.10
34.2 Производство на каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета 34.2
34.20 Производство на каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета 34.20
34.3 Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели 34.3
34.30 Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели 34.30
35 Производство на превозни средства, без автомобили 35
35.1 Строителство и ремонт на плавателни съдове 35.1
35.11 Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт 35.11
35.12 Строителство и ремонт на плавателни съдове за развлечение и спорт 35.12
35.2 Производство на локомотиви, мотриси и вагони 35.2
35.20 Производство на локомотиви, мотриси и вагони 35.20
35.3 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели 35.3
35.30 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели 35.30
35.4 Производство на мотоциклети и велосипеди 35.4
35.41 Производство на мотоциклети 35.41
35.42 Производство на велосипеди 35.42
35.43 Производство на инвалидни колички 35.43
35.5 Производство на превозни средства, некласифицирани другаде 35.5
35.50 Производство на превозни средства, некласифицирани другаде 35.50
DN Преработваща промишленост, некласифицирана другаде DN
36 Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде 36
36.1 Производство на мебели 36.1
36.11 Производство на столове и седалки 36.11
36.12 Производство на канцеларски и търговски мебели, без столове 36.12
36.13 Производство на кухненски мебели, без столове 36.13
36.14 Производство на други мебели, без столове 36.14
36.15 Производство на матраци и дюшеци 36.15
36.2 Производство на бижута и подобни изделия 36.2
36.21 Сечене на монети 36.21
36.22 Производство на бижутерийни и други изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, некласифицирани другаде 36.22
36.3 Производство на музикални инструменти 36.3
36.30 Производство на музикални инструменти 36.30
36.4 Производство на спортни стоки 36.4
36.40 Производство на спортни стоки 36.40
36.5 Производство на игри и детски играчки 36.5
36.50 Производство на игри и детски играчки 36.50
36.6 Разнообразни производства, некласифицирани другаде 36.6
36.61 Производство на бижута имитация 36.61
36.62 Производство на метли и четки 36.62
36.63 Други разнообразни производства, некласифицирани другаде 36.63
37 Рециклиране на отпадъци 37
37.1 Рециклиране на метални отпадъци 37.1
37.10 Рециклиране на метални отпадъци 37.10
37.2 Рециклиране на неметални отпадъци 37.2
37.20 Рециклиране на неметални отпадъци 37.20
E Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода E
40 Производство и разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия 40
40.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 40.1
40.11 Производство на електрическа енергия 40.10ex
40.12 Пренос на електрическа енергия електрическа енергия 40.10ex
40.13 Разпределение и търговия на
40.2 Производство и разпределение на газообразни горива 40.2
40.21 Производство на газообразни горива газообразни горива 40.20ex
40.22 Разпределение и търговия на 40.20ex
40.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 40.3
40.30 Производство и разпределение на топлинна енергия 40.30
41 Събиране, пречистване и разпределение на вода 41
41.0 Събиране, пречистване и разпределение на вода 41.0
41.00 Събиране, пречистване и разпределение на вода 41.00
F Строителство F
45 Строителство 45
45.1 Подготовка на строителната площадка 45.1
45.11 Събаряне и разчистване на сгради; земни работи 45.11
45.12 Сондиране и пробиване 45.12
45.2 Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях 45.2
45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения 45.21
45.22 Строителство на покриви и хидроизолации 45.22
45.23 Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени 45.23
45.24 Строителство на хидротехнически съоръжения 45.24
45.25 Други специализирани строителни дейности 45.25
45.3 Строителство на инсталации 45.3
45.31 Строителство на електрически инсталации 45.31
45.32 Изолационни строителни дейности 45.32
45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации 45.33
45.34 Строителство на други инсталации 45.34
45.4 Довършителни строителни дейности 45.4
45.41 Полагане на мазилки 45.41
45.42 Монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи 45.42
45.43 Полагане на подови настилки и стенни облицовки 45.43
45.44 Боядисване и стъклопоставяне 45.44
45.45 Други довършителни строителни дейности 45.45
45.5 Даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор 45.5
45.50 Даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор 45.50
G Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството G
50 Търговия, техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети, части и принадлежности за тях; търговия на дребно с горива и смазочни материали 50
50.1 Търговия с автомобили 50.1
50.10 Търговия с автомобили 50.10
50.2 Техническо обслужване и ремонт на автомобили 50.2
50.20 Техническо обслужване и ремонт на автомобили 50.20
50.3 Търговия с части и принадлежности за автомобили 50.3
50.30 Търговия с части и принадлежности за автомобили 50.30
50.4 Търговия с мотоциклети, части и принадлежности за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети 50.4
50.40 Търговия с мотоциклети, части и принадлежности за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети 50.40
50.5 Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали 50.5
50.50 Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали 50.50
51 Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети 51
51.1 Търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети 51.1
51.11 Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати 51.11
51.12 Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти 51.12
51.13 Търговско посредничество с дървен и строителен материал 51.13
51.14 Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, плавателни съдове и въздухоплавателни средства 51.14
51.15 Търговско посредничество с мебели, стоки за домакинството, железария и метални изделия 51.15
51.16 Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия 51.16
51.17 Търговско посредничество с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 51.17
51.18 Търговско посредничество с други специфични стоки или групи стоки, некласифицирано другаде 51.18
51.19 Търговско посредничество с разнообразни стоки 51.19
51.2 Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни 51.2
51.21 Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход 51.21
51.22 Търговия на едро с цветя и растения 51.22
51.23 Търговия на едро с живи животни 51.23
51.24 Търговия на едро със сурови и обработени кожи 51.24
51.25 Търговия на едро със суров и първично обработен тютюн 51.25
51.3 Търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 51.3
51.31 Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци 51.31
51.32 Търговия на едро с месо и месни продукти 51.32
51.33 Търговия на едро с мляко, млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини 51.33
51.34 Търговия на едро с алкохолни и други напитки 51.34
51.35 Търговия на едро с тютюневи изделия 51.35
51.36 Търговия на едро със захар, захарни изделия и шоколад 51.36
51.37 Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки 51.37
51.38 Търговия на едро с други хранителни продукти 51.38
51.39 Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 51.39
51.4 Търговия на едро със стоки за домакинството 51.4
51.41 Търговия на едро с текстил 51.41
51.42 Търговия на едро с облекло и обувки 51.42
51.43 Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители, радио- и телевизионни стоки 51.43
51.44 Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия, тапети и почистващи препарати 51.44
51.45 Търговия на едро с парфюмерийни и козметични изделия 51.45
51.46 Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия 51.46
51.47 Търговия на едро с други стоки за домакинството 51.47
51.5 Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти (суровини, материали, горива), отпадъци и скрап 51.5
51.51 Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти 51.51
51.52 Търговия на едро с метални руди и метали в първични форми 51.52
51.53 Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване 51.53
51.54 Търговия на едро с железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него 51.54
51.55 Търговия на едро с химични продукти 51.55
51.56 Търговия на едро с други неселскостопански междинни продукти 51.56
51.57 Търговия на едро с отпадъци и скрап 51.57
51.8 Търговия на едро с машини и оборудване и части за тях 51.6
51.81 Търговия на едро с обработващи машини и части за тях 51.61
51.82 Търговия на едро с машини и оборудване за добива, строителството и части за тях 51.62
51.83 Търговия на едро с машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия и части за тях 51.63
51.84 Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер ска техника, канцеларски мебели елементи и оборудване и оборудване за производството, търговията, навигацията и транспорта и части за тях 51.65ex
51.85 Търговия на едро с друга канцеларски мебели 51.64ex
51.86 Търговия на едро с други електронни 51.64ex
51.87 Търговия на едро с други машини 51.65ex
51.88 Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях 51.66
51.9 Друга търговия на едро 51.7
51.90 Друга търговия на едро 51.70
52 Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети; ремонт на лични вещи и стоки за домакинството 52
52.1 Търговия на дребно в неспециализирани магазини 52.1
52.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 52.11
52.12 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки 52.12
52.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 52.2
52.21 Търговия на дребно с пресни плодове и зеленчуци 52.21
52.22 Търговия на дребно с месо и месни продукти 52.22
52.23 Търговия на дребно с риба, рибни продукти, ракообразни и мекотели 52.23
52.24 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия 52.24
52.25 Търговия на дребно с алкохолни и други напитки 52.25
52.26 Търговия на дребно с тютюневи изделия 52.26
52.27 Търговия на дребно в специализирани магазини с други хранителни продукти 52.27
52.3 Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности 52.3
52.31 Търговия на дребно с фармацевтични стоки 52.31
52.32 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 52.32
52.33 Търговия на дребно с парфюмерийни, козметични изделия и тоалетни принадлежности 52.33
52.4 Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки 52.4
52.41 Търговия на дребно с текстил 52.41
52.42 Търговия на дребно с облекло 52.42
52.43 Търговия на дребно с обувки и кожени изделия 52.43
52.44 Търговия на дребно с мебели, осветители и стоки за домакинството, некласифицирани другаде 52.44
52.45 Търговия на дребно с електрически домакински уреди, радио- и телевизионни стоки 52.45
52.46 Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло 52.46
52.47 Търговия на дребно с книги, вестници и канцеларски стоки 52.47
52.48 Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирана другаде 52.48
52.5 Търговия на дребно с употребявани стоки в магазини 52.5
52.50 Търговия на дребно с употребявани стоки в магазини 52.50
52.6 Търговия на дребно, извършвана извън магазини 52.6
52.61 Търговия на дребно чрез фирми, изпълняващи поръчки по пощата 52.61
52.62 Търговия на дребно на открити щандове и пазари 52.62
52.63 Търговия на дребно извън магазини, некласифицирана другаде 52.63
52.7 Поправка и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството 52.7
52.71 Поправка на обувки и изделия от кожа 52.71
52.72 Ремонт на електрически домакински уреди 52.72
52.73 Поправка на часовници и бижута 52.73
52.74 Поправка и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството, некласифицирани другаде 52.74
H Хотели и ресторанти H
55 Хотели и ресторанти 55
55.1 Хотели 55.1
55.10 Хотели 55.11,
55.12
55.2 Къмпинги и други места за краткосрочно настаняване 55.2
55.21 Туристически спални и хижи 55.21
55.22 Къмпинги, вкл. места за каравани 55.22
55.23 Други места за краткосрочно настаняване 55.23
55.3 Ресторанти 55.3
55.30 Ресторанти 55.30
55.4 Питейни заведения 55.4
55.40 Питейни заведения 55.40
55.5 Столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна 55.5
55.51 Столове 55.51
55.52 Заведения за приготвяне и доставяне на храна 55.52
I Транспорт, складиране и съобщения I
60 Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводен 60
60.1 Железопътен транспорт 60.1
60.10 Железопътен транспорт 60.10
60.2 Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводен 60.2
60.21 Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание 60.21
60.22 Таксиметров пътнически транспорт 60.22
60.23 Друг сухопътен пътнически транспорт без разписание 60.23
60.24 Товарен автомобилен транспорт 60.24
60.3 Тръбопроводен транспорт 60.3
60.30 Тръбопроводен транспорт 60.30
61 Воден транспорт 61
61.1 Морски и крайбрежен транспорт 61.1
61.10 Морски и крайбрежен транспорт 61.10
61.2 Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища 61.2
61.20 Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища 61.20
62 Въздушен транспорт 62
62.1 Въздушен транспорт по разписание 62.1
62.10 Въздушен транспорт по разписание 62.10
62.2 Въздушен транспорт без разписание 62.2
62.20 Въздушен транспорт без разписание 62.20
62.3 Космически транспорт 62.3
62.30 Космически транспорт 62.30
63 Спомагателни дейности в транспорта; дейности на туристически агенции 63
63.1 Обработка и складиране на товари 63.1
63.11 Обработка на товари 63.11
63.12 Складиране и съхраняване на товари 63.12
63.2 Други спомагателни дейности в транспорта 63.2
63.21 Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт 63.21
63.22 Други спомагателни дейности във водния транспорт 63.22
63.23 Други спомагателни дейности във въздушния транспорт 63.23
63.3 Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде 63.3
63.30 Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде 63.30
63.4 Дейности на агенции, свързани с превоз на товари 63.4
63.40 Дейности на агенции, свързани с превоз на товари 63.40
64 Поща и далекосъобщения 64
64.1 Дейност на националната поща, куриерска дейност 64.1
64.11 Дейност на националната поща 64.11
64.12 Куриерска дейност, различна от тази на националната поща 64.12
64.2 Далекосъобщения 64.2
64.20 Далекосъобщения 64.20
J Финансово посредничество J
65 Финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове 65
65.1 Парично посредничество 65.1
65.11 Дейност на централната банка 65.11
65.12 Друго парично посредничество 65.12
65.2 Друго финансово посредничество 65.2
65.21 Финансов лизинг 65.21
65.22 Други форми на предоставяне на кредит 65.22
65.23 Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове 65.23
66 Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни осигурителни фондове, без задължително обществено осигуряване 66
66.0 Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни осигурителни фондове, без задължително обществено осигуряване 66.0
66.01 Животозастраховане 66.01
66.02 Дейност на самостоятелни осигурителни фондове 66.02
66.03 Друго застраховане, без животозастраховане 66.03
67 Спомагателни дейности по финансово посредничество 67
67.1 Спомагателни дейности по финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове 67.1
67.11 Управление на финансови пазари 67.11
67.12 Брокерски дейности с ценни книжа и управление на "портфейли" 67.12
67.13 Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде 67.13
67.2 Спомагателни дейности по застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове 67.2
67.20 Спомагателни дейности по застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове 67.20
K Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги K
70 Операции с недвижими имоти 70
70.1 Подготовка за продажба, покупка и продажба на собствени недвижими имоти 70.1
70.11 Подготовка за продажба на недвижими имоти 70.11
70.12 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти 70.12
70.2 Даване под наем на собствени недвижими имоти 70.2
70.20 Даване под наем на собствени недвижими имоти 70.20
70.3 Посредническа дейност по операции с недвижими имоти 70.3
70.31 Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти 70.31
70.32 Посредническа дейност по управление на недвижими имоти 70.32
71 Даване под наем на превозни средства, машини и друга техника, без оператор, на домакински и лични вещи 71
71.1 Даване под наем на леки и лекотоварни автомобили, без водач 71.1
71.10 Даване под наем на леки и лекотоварни автомобили, без водач 71.10
71.2 Даване под наем на други превозни средства, без водач 71.2
71.21 Даване под наем на други средства за сухопътен транспорт, без водач 71.21
71.22 Даване под наем на средства за воден транспорт, без екипаж 71.22
71.23 Даване под наем на средства за въздушен транспорт, без екипаж 71.23
71.3 Даване под наем на други машини и техника, без оператор 71.3
71.31 Даване под наем на селскостопански машини и инвентар, без оператор 71.31
71.32 Даване под наем на строителни машини и оборудване, без оператор 71.32
71.33 Даване под наем на канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника, без оператор 71.33
71.34 Даване под наем на други машини и техника, без оператор, некласифицирани другаде 71.34
71.4 Даване под наем на лични и домакински вещи 71.4
71.40 Даване под наем на лични и домакински вещи 71.40
72 Дейности в областта на компютърните технологии 72
72.1 Консултации по хардуер 72.1
72.10 Консултации по хардуер 72.10
72.2 Разработване на софтуер 72.2
72.21 Издаване на стандартен софтуер 72.20ex
72.22 Други дейности по разработване на софтуер 72.20ex
72.3 Обработка на данни 72.3
72.30 Обработка на данни 72.30
72.4 Дейности, свързани с бази от данни 72.4
72.40 Дейности, свързани с бази от данни 72.40
72.5 Поддържане и ремонт на канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника 72.5
72.50 Поддържане и ремонт на канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника 72.50
72.6 Други дейности в областта на компютърните технологии 72.6
72.60 Други дейности в областта на компютърните технологии 72.60
73 Научноизследователска и развойна дейност 73
73.1 Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки 73.1
73.10 Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки 73.10
73.2 Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки 73.2
73.20 Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки 73.20
74 Други бизнесуслуги 74
74.1 Юридически, счетоводни и одиторски дейности; консултации по управление и стопанска дейност 74.1
74.11 Юридически услуги 74.11
74.12 Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации 74.12
74.13 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение 74.13
74.14 Консултации по управление и стопанска дейност 74.14
74.15 Управление на холдингови дружества 74.15
74.2 Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации 74.2
74.20 Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации 74.20
74.3 Дейности по технически изпитвания и анализи 74.3
74.30 Дейности по технически изпитвания и анализи 74.30
74.4 Рекламна дейност 74.4
74.40 Рекламна дейност 74.40
74.5 Посредническа дейност по набиране, насочване и предоставяне на работна сила, без дейността на Агенцията по заетостта 74.5
74.50 Посредническа дейност по набиране, насочване и предоставяне на работна сила, без дейността на Агенцията по заетостта 74.50
74.6 Детективска и охранителна дейност 74.6
74.60 Детективска и охранителна дейност 74.60
74.7 Почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 74.7
74.70 Почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 74.70
74.8 Разнообразни бизнесуслуги, некласифицирани другаде 74.8
74.81 Дейности в областта на фотографията 74.81
74.82 Пакетиране на стоки 74.82
74.85 Секретарски и преводачески дейности; размножаване и експедиция 74.83
74.86 Дейности на центрове за услуги чрез телефонни обаждания (Call центрове)
74.87 Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде 74.84
L Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване L
75 Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване 75
75.1 Управление на държавата и управление на икономическата и социалната политика на обществото 75.1
75.11 Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище 75.11
75.12 Държавно управление в областта на социалната политика, без задължителното обществено осигуряване 75.12
75.13 Държавно управление в областта на стопанската дейност 75.13
75.14 Спомагателни дейности за държавното управление като цяло 75.14
75.2 Услуги на държавното управление за обществото като цяло 75.2
75.21 Външни работи 75.21
75.22 Дейности в областта на отбраната 75.22
75.23 Правораздаване и съдебна дейност 75.23
75.24 Дейности по защита на националната сигурност и опазване на обществения ред 75.24
75.25 Дейности по пожарна и аварийна безопасност 75.25
75.3 Задължително обществено осигуряване 75.3
75.30 Задължително обществено осигуряване 75.30
M Образование M
80 Образование 80
80.1 Предучилищно и основно образование 80.1
80.10 Предучилищно и основно образование 80.10
80.2 Средно общо и професионално образование 80.2
80.21 Средно общо образование 80.21
80.22 Средно професионално образование и обучение 80.22
80.3 Висше образование 80.3
80.30 Висше образование 80.30
80.4 Образование за възрастни и друга образователна дейност 80.4
80.41 Обучение за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства 80.41
80.42 Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде 80.42
N Здравеопазване и социални дейности N
85 Здравеопазване и социални дейности 85
85.1 Хуманно здравеопазване 85.1
85.11 Дейност на лечебни заведения за болнична помощ 85.11
85.12 Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ 85.12
85.13 Дейност на лечебни заведения за стоматологична помощ 85.13
85.14 Друго хуманно здравеопазване 85.14
85.2 Ветеринарна лечебна дейност 85.2
85.20 Ветеринарна лечебна дейност 85.20
85.3 Социални дейности 85.3
85.31 Дейност на заведения за социални услуги с настаняване 85.31
85.32 Дейност на заведения за социални услуги без настаняване 85.32
O Други дейности, обслужващи обществото и личността O
90 Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възстановяване 90
90.0 Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възстановяване 90.0
90.01 Събиране и третиране на отпадъчни води 90.00ex
90.02 Събиране и третиране на други отпадъци 90.00ex
90.03 Почистване, възстановяване и подобни дейности 90.00ex
91 Дейности на професионални, синдикални, политически, религиозни и обществени организации 91
91.1 Дейности на бизнесорганизации, организации на работодатели и професионални организации 91.1
91.11 Дейности на бизнесорганизации и организации на работодатели 91.11
91.12 Дейности на професионални съюзи и организации 91.12
91.2 Дейности на синдикални организации 91.2
91.20 Дейности на синдикални организации 91.20
91.3 Дейности на религиозни, политически и други организации с нестопанска цел 91.3
91.31 Дейности на религиозни организации 91.31
91.32 Дейности на политически организации 91.32
91.33 Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде 91.33
92 Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията 92
92.1 Производство, разпространение и прожектиране на кино- и видеофилми 92.1
92.11 Производство на кино- и видеофилми 92.11
92.12 Разпространение на кино и видеофилми 92.12
92.13 Прожектиране на филми 92.13
92.2 Радио- и телевизионна дейност 92.2
92.20 Радио- и телевизионна дейност 92.20
92.3 Артистична, творческа и развлекателна дейност 92.3
92.31 Артистична и творческа дейност 92.31
92.32 Експлоатация на театрални сгради, музикални и концертни зали и студиа 92.32
92.33 Дейности на панаири и увеселителни паркове 92.33
92.34 Други развлекателни дейности, некласифицирани другаде 92.34
92.4 Дейности на информационни агенции 92.4
92.40 Дейности на информационни агенции 92.40
92.5 Дейности на библиотеки, архиви, музеи и галерии 92.5
92.51 Дейности на библиотеки и архиви 92.51
92.52 Дейности на музеи и галерии; опазване на паметници на културата 92.52
92.53 Поддържане и експлоатация на ботанически градини, зоопаркове и природни резервати 92.53
92.6 Дейности в областта на физическата култура и спорта 92.6
92.61 Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения 92.61
92.62 Други дейности в областта на физическата култура и спорта 92.62
92.7 Други дейности, свързани със свободното време 92.7
92.71 Залагания и хазарт 92.71
92.72 Други дейности, свързани със свободното време, некласифицирани другаде 92.72
93 Други услуги за населението 93
93.0 Други услуги за населението 93.0
93.01 Пране и химическо чистене на текстилни и кожени изделия 93.01
93.02 Бръснаро-фризьорски и козметични услуги 93.02
93.03 Дейности, свързани с погребения или кремация 93.03
93.04 Дейности по поддържане на физическото състояние 93.04
93.05 Други услуги за населението, некласифицирани другаде 93.05
P Дейности на домакинства P
95 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 95
95.0 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 95.0
95.00 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 95.00
96 Недиференцирани дейности на домакинства като производители на стоки за собствено потребление
96.0 Недиференцирани дейности на домакинства като производители на стоки за собствено потребление
96.00 Недиференцирани дейности на домакинства като производители на стоки за собствено потребление
97 Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потребление
97.0 Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потребление
97.00 Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потребление
Q Екстериториални организации и служби Q
99 Екстериториални организации и служби 99
99.0 Екстериториални организации и служби 99.0
99.00 Екстериториални организации и служби 99.00

Няма коментари:

Публикуване на коментар