вторник, 25 януари 2011 г.

ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

Този договор за поръчка е подобен на трудовия договор и реално го заобикаля, но е доста сполучлив образец:


ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

Сключен на ..... в София между:

с адрес на управление: ул. № 1, ет.1, ап.1 София 1000, ЕИК (наричано по- долу „Доверител”), представлявано от, Управител,

и

, с постоянен адрес ул. „М…………………, притежаващ л.к. № …………, издадена на …….. от МВР София, ЕГН ……………….. (наричан по- долу „Довереник”).


Раздел I
Предмет на договора

1.1. Доверителят възлага, а Довереникът се съгласява да изпълни следните услуги, описани в Приложение 1, което представлява неразделна част от този договор.

1.2. За изпълнението на услугите, определени в Приложение 1 към този договор, Доверителят ще заплати на Довереника възнаграждение, определено в раздел III на договора.

Раздел II
Продължителност. Прекратяване.

2.1. Доверителят ще използва услугите на Довереника в срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора.

2.2. Довереникът изпълнява своята длъжност в България. Изпълнението на задълженията на Довереника може да налага командировки в България и чужбина. В този случай Довереникът ще бъде навременно уведомен и пътните разходи ще бъдат за сметка на с фирмата.

2.3. Този договор може да се прекрати:
2.3.1. по взаимно писмено съгласие на страните;
2.3.2. чрез едномесечно писмено предизвестие за прекратяване отправено до другата страна.

Раздел III
Възнаграждение

3.1. Докато този договор е в сила, Довереникът ще получава месечно възнаграждение, възлизащо на 1000 (хиляда) лева. То ще се изплаща на Довереника по банков път/в брой срещу разписка в срок от 5 работни дни от изтичане на месеца, за който се дължат.

3.2. Всички задължителни данъци се удържат от възнаграждението на Довереника. Това не освобождава последния от задълженията му според българското законодателство да подава данъчни декларации и да плаща данъци в края на всяка финансова година. Довереникът е длъжен да заплати всички необходими социални и здравни осигуровки, както и всякакви други застраховки, дължими в съответствие с българското право.

3.3. Доверителят ще предостави на Довереника за ползване телефон и ще възстановява всички разумни разходи, необходимо произтекли от изпълнението на задълженията на довереника по този договор и удостоверени със съответен документ.


Раздел IV
Ограничение на правомощията

4.1. Довереникът приема факта, че не може да надхвърля правата, предоставени му по силата на този договор, както и по друг начин да обвързва Доверителя с договори или задължения, освен в случаите, за които е изрично упълномощен и само доколкото това е необходимо за правилното изпълнение на задълженията на Довереника.


Раздел V
Преотстъпване

5.1. Никоя страна няма право да преотстъпва правата и/ или задълженията си, произтичащи от този договор или на част от тях на трети лица без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Раздел VI
Конфиденциалност

6.1. Довереникът се задължава да пази в тайна всички данни, свързани с дейността на Доверителя, включително, но не само данни за проекти на Доверителя, неговите партньори, преговори, проучвания, разработка на недвижима собственост в България, както и на финансовото му състояние и всякакъв друг вид търговски значима информация.

6.2. Всички файлове, архиви, документи, чертежи, спецификации, проучвания, списъци на клиенти и др., свързани с дейността на Доверителя, разработени от Довереника или получени от него по друг начин, остават изключителна собственост на Доверителя и в никакъв случай не могат да бъдат предоставяни на трети лица без писменото съгласие на Доверителя.

Раздел VІI
Приложимо право. Подсъдност

7.1. Разпоредбите на българския Закон за задълженията и договорите се прилагат за всички въпроси, които не са регламентирани или споменати изрично в този договор.

7.2. В случай на спор по отношение на този договор, той се отнася към Арбитражния съд при Българската търговско- промишлена палата за разрешаване съгласно неговите Арбитражни правила.


Раздел VІІІ
Подписване на договора

10.1. Настоящият договор се подписва в два оригинални екземпляра по един за всяка от страните.


Доверител:

Подпис ………………………

Дата ………………………….


Довереник:

Подпис ………………………

Дата ………………………….

Приложение 1
към
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

Сключен на ......г. в София между:

с адрес на управление: ул. № 1, ет.1, ап.1 София 1000, ЕИК (наричано по- долу „Доверител”), представлявано от, Управител,

и

, с постоянен адрес ……………….., притежаващ л.к. № ……………….., издадена на …………… от МВР София, ЕГН ……………. (наричан по- долу „Довереник”).


Обхват на услугите

Доверителят възлага, а Довереникът се съгласява да изпълни следните услуги:

1. проучване въпроси, възложени от Доверителя

2. изготвяне на справки относно набраната информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар