сряда, 19 януари 2011 г.

Декларация по чл 264 ДОПК

Д Е К Л А Р А Ц И Я
(при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписване на ипотека или особен залог)
ПО ЧЛ. 264, АЛ. 1 ОТ ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Долуподписаният (та)…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(име ,презиме ,фамилия)
л.к. №……………………….издадена от……………..на…………………….валидна до………………….......
Постоянен адрес...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………….
(ЕГН, осигурителен номер, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин)
регистриран при ТД на НАП – .………………………………………………………………
с адрес за кореспонденция по чл. 28 от ДОПК: гр………………област…………….община……………район……………………
ул. (бл.)……………………………………………………………№…..ап. №…..
в качеството на ……………………………………………(представляващ, управител)
на фирма………………………………………………………………………………………………………,
(наименование на фирмата )
с ЕИК по БУЛСТАТ
Декларирам, че:
            - аз лично нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.
            - представляваната от мен фирма няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.
            - лично и като едноличен търговец нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

(ненужното се зачерква)
Известно ми е,че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .........……. месец ……… год……....... ……………………………………
Гр………………………………… (подпис, печат на декларатора)
Образецът на декларацията е утвърден от МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ и съгласуван с МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПРАВНАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ на основание чл. 264, ал. 3 от ДОПК.
Декларацията се попълва в два екземпляра, от които един за нотариуса и един за службата по вписвания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар