четвъртък, 20 януари 2011 г.

Искова молба по чл. 92, ал. 1 ЗЗД

Искова молба по чл. 92, ал. 1 ЗЗД за плащане на оставащата цена по договора за продажба на дружество и за плащане на законна лихва.ДО
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД


ИСКОВА МОЛБА

от
,


срещу

“КУПУВАЧА” АД, гр. София, пререгистрирано в Търговски регистър с ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „.

по чл. 92, ал. 1 ЗЗД

цена на иска: лв.

УВАЖАЕМИ ГРАДСКИ СЪДИЯ,

Договорът за продажба на % от капитала на „” ЕООД, гр. София е сключен на г., между и „ КУПУВАЧА” ООД, гр. София, регистрирано по ф. д. /г. по описа на Софийски градски съд /наричан по долу „договор”/.
Купувачът „КУПУВАЧА” ООД, гр. София е променил правната си форма на „ Консулт” АД, гр. София, обявление за което е публикувано в ДВ, бр. От 2000 г. С решение № 3 от г. дружеството е преименувано от „КУПУВАЧА” АД в „КУПУВАЧА2” АД.
Съгласно чл. 6 от договор общата покупна цена на броя дялове, представляващи % от капитала на "ДРУЖЕСТВОТО” ЕООД, гр. София е в размер на щ. д.
Съгласно чл. 7.1 от договор купувачът по договор е поел задължение да заплати начална вноска в размер на 30 % от общата покупна цена или левовата равностойност на щ. д. по курса на БНБ от деня, предхождащ подписването на договора, в размер на / / лева, намалена със сумата от // лева.
Съгласно чл. 7.2 от договор останалата част от цената в размер на щ. д. се заплаща в левовата равностойност по централния валутен курс на БНБ от деня, предхождащ подписването на договора или лева, в срок от 30 календарни дни от датата на подписване на договор.
Съгласно чл. 11.1 от договор при забавено плащане на цената за всеки просрочен ден, след изтичане на сроковете по чл. 7 от настоящия договор, купувачът дължи неустойка в размер на законната лихва.
С писмо с вх. № г., „Централен депозитар” АД уведомява ПРОДАВАЧА, че по сметка на „КУПУВАЧА” ООД, гр. София, сега „КУПУВАЧА2” АД, гр. София, е занулен остатък с номинална стойност лв., тъй като:
- партидата с номинална стойност лв. е била продадена със сделка на „Българската Фондова борса – София” АД от г.;
- част в размер на лв. от партидата с номинална стойност лв. е била продадена със сделка на „Българската Фондова борса – София” АД от г.
За неизпълнение на задължението за плащане на част от цената в размер на лв. на основание чл. 11.1 от договора, е начислена неустойка в размер на законната лихва за периода от г. до г. в размер на лв.
За неизпълнение на задължението за плащане на част от цената в размер на лв. на основание чл. 11.1 от договора, е начислена неустойка за забава в размер на законната лихва върху неплатената част от цената, считано от г. до окончателното й плащане, която за периода от г. до г. е в размер на лв.
До настоящия момент купувачът по договора не е изплатил начислените неустойки, което поражда за нас правен интерес от завеждането на настоящия иск.

УВАЖАЕМИ ГРАДСКИ СЪДИЯ,

Моля да ни призовете на съд с ответното дружество и след като се уверите в основателността на нашите твърдения, да постановите решение, с което:
1. На основание чл. 92, ал. 1 от ЗЗД да осъдите ответника да заплати по сметка на неустойка, в размер на законната лихва, за забава на плащането на лв., представляващи частта от цената по чл. 7.2 от договор, за периода от г. до г., която неустойка е в размер лв.;
2. На основание чл. 92, ал. 1 от ЗЗД да осъдите ответника да заплати по сметка на неустойка, в размер на законната лихва, върху неизплатената част от цената, която част от цената е в размер на лв., считано от г. до окончателното плащане, която към г. е в размер на лв.
Моля да осъдите ответника да ни заплати направените по делото разноски, включително и на основание чл. 78, ал. 8 ГПК адвокатско възнаграждение в размер съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.


Доказателствени искания :

1. Моля да приемете като доказателства по делото представените с настоящата молба и описани в приложените към нея документи, посочени по-долу в т. 1 - 18;
2. Моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза със следните задачи:
- Какъв е размерът на дължимата от ответното дружество неустойка за неизпълнение на задължението за плащане на част от цената в размер на лв., съгласно чл. 11.1 от договор, считано от г. до г., включително;
- Какъв е размерът на дължимата от ответното дружество неустойка за неизпълнение на задължението за плащане на част от цената в размер на лв., съгласно чл. 11.1 от договор, считано от г. до датата на исковата молба.

Приложение:

1. Копие от договор, сключен на г.;
2. Справка от Апис Регистър;
3. Копие от решение
;
15. Справка от Търговски регистър за „” АД, гр. София;
16. Копие на Решение №;
17. Платежно нареждане за държавна такса;
18. Копие от исковата молба и приложения за ответника.


____________________________
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Няма коментари:

Публикуване на коментар