петък, 15 април 2011 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост

Образец на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане
от воден обект на основание чл. 44, ал.1 във връзка с чл.60, ал.1 и  чл. 52, ал. 1, т. 3, буква “а”от Закона за водите

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ………….


ЗАЯВЛЕНИЕ
за откриване на процедура за издаване на разрешително за
водовземане от повърхностен воден обект  - публична общинска собственост
(чл. 50, ал.3)

Уважаеми господин/ ГОСПОЖО КМЕТ,
На основание чл. 44, ал.1 във връзка с чл.60, ал.1 и  чл. 52, ал. 1, т. 3, буква “а” от Закона за водите, моля да бъде открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
Трите имена (за физически лица, само когато искането за водовземане е за:
- задоволяване на собствени потребности на гражданите, когато имота попада в границите на санитарно-охранителна зона на водовземни съоръжение за минерални води или в район с ликвидиран геотехнологичен добив на уран
- земеделски цели от регистриран земеделски производител)
Фирма (за юридически лица и за еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон )


Постоянен адрес - за физически лица;
Седалище - за юридическите лица

Единен граждански номер - за физически лица;
Единен идентификационен код или БУЛСТАТ - за юридическите лица;


Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес (при наличие на такъв)


Телефон за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице

Факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице


Данни за водовземането
Цел или цели на водовземане  

Воден обект (наименование на язовир или микроязовир)

Водно тяло (съгласно утвърдения План за управление на речните басейни, публикуван в интернет на страницата на Басейнова дирекция)

Място на водовземане;
Място на използване;
Място на отвеждане на използваните води;
(надморска височина и географски координати (в координатна система WGS_84-BL))


Местност,административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) - за всяко място на водовземане


Параметри на исканото водно количество, включително годишна водна маса и разпределение по месеци


Схема и технически параметри на съоръженията за използване на водите


Номерът на решението на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по оценка на въздействието върху околната среда или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие


Прилагам следните документи:
           
Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното
Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган
Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата "водоподаване" - когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения
Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (по приложения към заявлението образец)

Прединвестиционно проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, съдържащи хидроложка част и водностопански изследвания, доказващи наличието на исканото водно количество във водния обект (подготвя се от лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране).

Обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 (До приемането на наредбата по чл. 117а, ал. 2 обосновката на заявените водни обеми се разработва въз основа на определени с други нормативни актове количества за съответната цел, като в обосновката на необходимите водни обеми се посочва и наименованието на съответния нормативен акт)
За питейно-битово водоснабдяване и

Проект за санитарно-охранителна зона
При използване енергията на водата и

Сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда, която да съдържа:
1. характеристика на инвестиционното предложение;
2. анализ на влиянието, което оказва отнетото водно количество върху водите в речното легло след водовземането и свързаните с тях екосистеми – при различни варианти на застрояване;
3. оценка на необходимите минимални водни количества, които ще се осигуряват по дължина на участъка, в който потенциала на водата се преобразува в електрическа енергия;
4. оценка на изменението на производството на ел.енергия при оптимално застрояване на централата и при различни минимално допустими водни количества. Оценка на риска за водната екосистема.
5. сравнителната оценка обхваща използването на енергийния потенциал на участъка от водното течение, включващ всички съществуващи потребители и посочените за използване пунктове.
(Сравнителната оценка се подготвя от лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране).


Забележка:
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца.
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.


дата:………………                                                     Заявител: ……………………………
име, подпис, печат


Образец №1 по чл.71, ал.2 от ЗООС

Декларация

Подписания ………………………………………………………………………………………………………
(трите имена)

ЕГН……………………………….., представител на …………………….…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...
(юридическо лице, едноличен търговец)

с БУЛСТАТ ………………………………………

със седалище и адрес на управление………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

тел. ………………………………………, факс …………………………….…………………………………

във връзка с чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда


Декларирам:


Представляваната от мен фирма няма парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
               Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.Декларатор:……………………….
(подпис)
Дата…………………………


Образец № 2 по чл. 71, ал. 2 от ЗООСД Е К Л А Р А Ц И Я


            Подписаният ………………………………………………………............................................................
(трите имена)

            ЕГН ……………………………….,  с адрес ………………………...........................................................

            ……………………………………………………………………………………………………………………..
           
            тел. …………………………, факс…………………………………..........................................................

            във връзка с чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда


Д Е К Л А Р И РАМ:

            Нямам парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, определени със специалните закони в областта на околната среда.
            Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.


                                                                  ДЕКЛАРАТОР:
                                                                                                                                  (подпис)

Дата………………….

Няма коментари:

Публикуване на коментар