четвъртък, 14 април 2011 г.

МОЛБА за издаване на удостоверение по ЗКИР за разрешение за ползване

МОЛБА за издаване на удостоверение по §4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР, чл. 52, ал.5 от ЗКИР

Според този член собственикът, съответно инвеститорът е длъжен да представи удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър преди да му се издаде разрешение за ползване на сграда или друг строеж преди. За да получи това удостоверение собственикът, съответно инвеститорът, е длъжен да предостави на службата по геодезия, картография и кадастър данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сградиЧл. 52. (1) Съдилищата и службите "Държавна собственост" и "Общинска собственост" предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имота препис от всеки акт за признаване и прехвърляне на право на собственост или учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване на друго вещно право върху недвижим имот, както и от актовете при делба, разделяне и съединяване на недвижими имоти в 7-дневен срок от издаването или влизането в сила на акта.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните изпраща на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имота препис от решението, с което се разрешава промяна на предназначението на земеделска земя в 7-дневен срок от заплащане на таксата по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.) В случаите на промяна на предназначението на горски територии уведомяването на службата по геодезия, картография и кадастър се извършва по реда на чл. 78, ал. 5 и 6 от Закона за горите.


(4) Собственикът, съответно инвеститорът, е длъжен да предостави на службата по геодезия, картография и кадастър данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за съответните данни по чл. 34 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 31.


(5) Не се издава разрешение за ползване на сграда или друг строеж преди собственикът, съответно инвеститорът, да представи удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по ал. 4.


(6) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.).

Община ............................                                                              Шифър на услугата У0133
гр. (с.) ...............................                                                              Населено място; квартал;
Област .............................                                                               Парцел

                                                                                                          До
……………./…………….г.                                                             Техническа служба

МОЛБА

за издаване на удостоверение по §4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР, чл. 52, ал.5 от ЗКИР

От     1. .........................................................................................................................................
                                                    Име: собствено, бащино, фамилно

ЕГН ..........................................БУЛСТАТ .................................телефон .................................
Постоянен адрес/седалище ........................................................................................................ .......................................................................................................................................................
               община, населено място, жилищен комплекс, вход, етаж, апартамент, улица, номер

           2. ........................................................................................................................................
                                                    Име: собствено, бащино, фамилно

ЕГН ..........................................БУЛСТАТ .................................телефон .................................
Постоянен адрес/седалище ........................................................................................................ .......................................................................................................................................................
               община, населено място, жилищен комплекс, вход, етаж, апартамент, улица, номер

            Моляда ми бъде издадено удостоверение за изпълнение на задълженията по чл.52, ал.5 от ЗКИР за обект:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Приложение:

1. Документ за собственост (нот. акт)
2. Скица с виза – копие
3. Разрешение за строеж
4. Протокол за стройтелна линия и ниво на обекта
5. Акт за узаконяване
6. Копие за арх. Проект – разпределение
7. Заповед за допълване на кадастралния план
8. Геодезическо заснемане от лицензиран геодезист
9. Служебна бележка от “Служба по геодезия, картография и кадастър”–гр. ...
10. Квитанция за платена таксаС уважение: 1. ........................
                                                                                                                                                    подпис

                      2. .......................
                                                                                                                                                     подпис

Няма коментари:

Публикуване на коментар