сряда, 13 април 2011 г.

Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г Част V

Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г Част V

3214Ортопедични техници, зъботехници и сродни на тях
32145001Зъботехник
32143002Механик, изкуствени крайници
32145003Ортопедичен техник
32143004Производител, изкуствени крайници (протези)
32143005Производител, ортопедически приспособления
322Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки
3221Помощник-медицински сестри
3222Помощник-акушерки
323Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
3230Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
32308001Народен лечител
32300002Билкар
32300003Биоенерго терапевт
32300004Практикуващ, неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
32300005Природолечител
324Ветеринарни техници и асистенти
3240Ветеринарни техници и асистенти
32403001Ветеринарен ваксинатор
32403002Ветеринарен осеменител
32403003Ветеринарен техник (фелдшер)
325Други приложни специалисти в здравеопазването
3251Асистенти и терапевти в денталната медицина
3252Специалисти по медицински досиета и здравна информация
3253Здравни работници в общности
32533001Здравен медиатор
3254Оптици техници
32543001Техник, оптик
3255Приложни специалисти във физиотерапията
32555001Кинезитерапевт
32553002Масажист
3256Медицински асистенти
3257Инспектори по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях
32573001Инспектор, медицинска екология
32573002Инспектор, здраве и безопасност при работа
32573003Инспектор, трудова медицина
32573004Инспектор по обществено здраве
32573005Инспектор по обществено здраве, специализант
32573006Инспектор по обществено здраве, със специалност в системата на здравеопазването
32573007Инспектор, безопасност на продукти
3258Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ
3259Други приложни специалисти в здравеопазването, н.д.
32593001Съветник, семейно планиране
32594002Културтерапевт
33СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
331Приложни специалисти по финанси и математика
3311Дилъри на ценни книжа и финансови посредници
33113001Брокер, финанси
33113002Брокер, ценни книжа
33113003Брокер, акции
33113004Брокер, обмен на чужда валута
33113005Дилър, ценни книжа
33113006Дилър, банка
33113007Дилър, борса
33113008Продавач, облигации
33113009Продавач, ценни книжа
33113010Организатор, сделки с ценни книжа
3312Кредитни специалисти
33125001Кредитен специалист, банка
33125002Инспектор, банка
33123003Кредитен администратор
33123004Старши банков служител
33123005Супервайзор, банка
3313Оперативни счетоводители
33133001Счетоводител, оперативен
3314Приложни специалисти по статистика, математика и сродни на тях
33143001Приложен специалист, математика
33143002Приложен специалист, статистика
33143003Приложен специалист, актюерство
3315Оценители на имущество и щети
33153001Инспектор, иск
33153002Инспектор, осигурителен иск
33153003Оценител, недвижимо имущество
33153004Оценител, иск
33153005Оценител, осигуровка
33153006Оценител, щета
33153007Ценовик
332Посредници в търговията и продажбите
3321Застрахователни агенти
33213001Агент, осигуряване
33213002Застрахователен агент
33213003Застрахователен брокер
33213004Главен специалист, застрахователна дейност
33213005Специалист, застрахователна дейност
33213006Регионален застрахователен представител
33213007Регионален застрахователен координатор
33213008Организатор аварии и застраховки
3322Търговски представители
33223001Търговски агент
33223002Търговски помощник
33223003Търговски представител
33223004Търговски пътник
33223005Консултант (промотьор), продажби
33223006Дистрибутор
33222007Търговски сътрудник
3323Търговски представители по закупуване на стоки
33233001Агент-купувач
33233002Агент, снабдяване
33233003Изкупчик (търговия на дребно)
33233004Изкупчик (търговия на едро)
33233005Специалист, доставки
33233006Организатор корабно снабдяване
3324Търговски посредници
33243001Брокер, стоки
33243002Брокер, спедиторски услуги
33243003Дилър, стокови фючърси
33242004Търговски посредник
33243005Комисионер, кораби/пратки
33243006Комисионер, пътувания
33243007Комисионер, стоки
333Посредници в бизнес услугите
3331Агенти по спедиция на товари
33313001Специалист, спедиторска дейност
33313002Агент, експедиция на товари
33313003Агент, чистотата на товарите
33313004Корабен агент
33313005Корабен брокер
33313006Спедитор
33313007Организатор карго внос/износ
33313008Организатор, каргорекламации
33313009Организатор склад под митнически контрол
33313010Митнически брокер
33313011Отговорник митнически брокери
33313012Отговорник митническа обработка
3332Организатори на конференции и събития
33323001Организатор, конференции и събития
33321002Сватбен агент
3333Трудови посредници
33333001Посредник, информиране и наемане на работа
33333002Професионален консултант
33333003Трудов посредник
3334Агенти на недвижими имоти и управление на собственост
33343001Агент, недвижими имоти
33343002Брокер, недвижими имоти
33343003Агент, управление на собственост
33343004Търговец, недвижими имоти
3339Посредници в бизнес услугите, н.д.
33393001Специалист, изложби и панаири
33393002Специалист, туроператорска дейност
33393003Специалист, търговия
33393004Специалист, продажби
33393005Специалист, маркетинг и реклама
33393006Рекламен агент
33393007Аукционер, провеждане на търгове
33393008Агент, литературен
33393009Агент, музикални представления
33393010Агент, спорт
33393011Агент, театрален
33393012Представител, бизнес услуги
33393013Продавач, бизнес услуги
33393014Отговорник телефонни продажби
33393015Отговорник куриери
33393016Отговорник диспечери, куриерски услуги
33393017Организатор, куриерска дейност
33393018Организатор, реклама
33393019Организатор, маркетинг
33393020Организатор, работа с клиенти
33393021Организатор, продажби и реклама
33393022Технолог, приемане на поръчки
33393023Специалист, авторски права
33393024Агент, патенти
334Административни приложни специалисти
3341Офис мениджъри
33413001Мениджър екип, телефонен център за услуги
33413002Мениджър екип, контактен център
33413003Мениджър екип
33413004Офис мениджър
33413005Административен специалист с контролни функции
33413006Специалист с контролни функции, въвеждане на данни
33413007Специалист с контролни функции, деловодство и архив
33413008Специалист с контролни функции, човешки ресурси
3342Правни секретари
33423001Правен секретар
3343Административни и изпълнителни секретари
33433001Административен секретар
33433002Асистент, кореспонденция
33433003Администратор по клинични изпитвания
33433004Секретар, съдебен
33433005Инспектор
33433006Координатор
33433007Организатор
33433008Специалист
33433009Изпълнителен секретар, офис
33433010Секретар на управителен съвет
33433011Асистент, офис
33433012Квестор
3344Медицински секретари
33443001Медицински секретар
335Приложни специалисти в държавната администрация
3351Митнически и гранични инспектори
33513001Граничен ветеринарен инспектор
33513002Инспектор, митнически документи
33513003Инспектор, паспортна проверка
33513004Митнически инспектор
33513005Старши митнически инспектор
33513006Главен митнически специалист
33513008Митнически сътрудник
33513009Младши митнически специалист
33513010Старши митнически специалист
33513011Митнически дознател
3352Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол
33525001Финансов ревизор
33526002Главен данъчен инспектор
33526003Главен финансов ревизор
33525004Данъчен инспектор
33525005Старши данъчен инспектор
33525006Старши финансов ревизор
33524007Главен специалист, Сметна палата
33524008Специалист, Сметна палата
33524009Старши специалист, Сметна палата
3353Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване
33533001Инспектор, трудови злополуки
33533002Инспектор, пенсионен архив
33533003Инспектор, пенсионен
33533004Инспектор, социално осигуряване
33533005Инспектор, социално-осигурителни рискове
33533006Сътрудник, пенсии
33533007Сътрудник, социално подпомагане
33533008Сътрудник, социалноосигурителен иск
33533009Специалист, социално осигуряване
33533010Контрольор, пенсии
33533011Социален работник, администрация
3354Служители в държавната администрация, издаващи разрешителни и лицензии
33543001Служител, паспортна служба
33543002Служител, разрешителни за строеж
33543003Служител, разрешителни за осъществяване на икономическа дейност
3355Полицейски инспектори и оперативни работници
33553001Агент, справки в полиция
33553002Инспектор, полиция
33553003Полицейски командир
33553004Разузнавач
33553005Районен инспектор
33553006Старши инспектор, полиция
33553007Старши инспектор, противопожарна охрана
33553008Старши полицейски командир
33553009Старши разузнавач
33553010Дактилоскопист
33553011Оперативен работник
3359Приложни специалисти в държавната администрация, н.д.
33596001Дипломатически куриер
33596002Изпълнителен секретар, консулска служба
33596003Стажант-аташе, дипломатическо представителство
33593004Стажант, министерство и друго специализирано бюджетно звено
33596005Трети секретар, дипломатическо представителство
33593006Специалист, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
33593007Специалист, организиране, нормиране и отчитане на труда
33593008Организатор, отдел вътрешен контрол
33593009Специалист, държавна администрация
33593010Специалист, кадастрален план
33593011Организатор по труда
33593012Консултант, държавна администрация
33593013Инспектор, гражданска защита
33593014Инспектор подготовка на кадри
33593015Инспектор, общественото хранене
33593016Инспектор, търговия
33593017Инспектор, тегло и мярка
33593018Инспектор, услуги
33593019Инспектор, цени
33593020Инспектор, ветеринарномедицински служби
33593021Младши специалист
33593022Старши специалист
33593023Горски инспектор
33593024Технически сътрудник към политическия кабинет на заместник министър-председател
33593025Технически сътрудник към политическия кабинет на министър-председателя
33593026Главен специалист
34ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
341Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители
3411Приложни специалисти по юридически дейности и сродни на тях
34113001Съдебен служител
34117004Помощник-частен съдебен изпълнител
34113005Частен детектив
34113006Правен сътрудник
34112007Завеждащ, нотариална служба
34112008Адвокатски сътрудник
34113009Консултант-юрист, регионална структура на организация на работниците и служителите
3412Приложни специалисти по социална работа
34123001Стажант-сътрудник, социални дейности
34123002Сътрудник, социална работа
34123003Сътрудник за социална работа с деца
34123004Сътрудник за социална работа в отдел Социална закрила
34123005Сътрудник за социална работа със семейство
34123006Сътрудник, социални дейности
34123007Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение)
34123008Сътрудник, социални дейности за работа с лица с увреждания
34123009Сътрудник, социални дейности в социална услуга
34123010Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления)
34123011Сътрудник, социални дейности (община)
34123012Сътрудник, социални дейности (в социално предприятие)
34123013Сътрудник, социални дейности (семейно планиране)
34123014Сътрудник, социално подпомагане и ориентиране (затвор)
34123015Сътрудник, работа със зависимости
34123016Домашен майстор
3413Религиозни служители
34130001Евангелист
34130002Енорийски работник
34130003Религиозен работник
34130004Монах
34130005Монахиня
34130006Послушник/послушница
342Спортисти и работещи в областта на спорта
3421Атлети и състезатели
34213001Жокей
34213002Професионален спортист
3422Спортни треньори, инструктори и сродни на тях
34223001Арбитър, спортен
34223002Треньор
34223003Помощник-треньор
34225004Старши треньор
34223005Ски инструктор
34223006Стартьор
34223007Инструктор, плуване
34223008Служител, спортна организация
34223009Организатор, спортни прояви и първенства
3423Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт
34233001Инструктор, безмоторно летене
34233002Инструктор, парашутизъм
34233003Инструктор, управление на платноход
34233004Фитнес инструктор
34233005Инструктор, езда
34233006Личен треньор
343Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството
3431Фотографи
34313001Фотограф
34313002Фоторепортер
34313003Въздушна фотография
34313004Научна фотография
34313005Художествена фотография
3432Интериорни дизайнери и декоратори
34323001Аранжор, витрини/щандове
34323002Декоратор, сценичен
34323003Декоратор, витрини
34323004Декоратор, интериор
34323005Интериорен дизайнер
34323006Сценичен дизайнер
3433Технически персонал в галерии, музеи и библиотеки
34333001Декоратор, изложби/музеи и галерии
34333002Помощник-реставратор
3434Главни готвачи
34342001Главен готвач
34342002Главен сладкар
34342003Майстор-готвач
3435Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата
34353001Сценичен управител
34355002Сценограф
34353003Каскадьор
34355004Първи асистент на сценографа
34353005Първи асистент, директор на продукция
34353006Първи асистент, художник на костюми
34353007Първи асистент, режисьор по монтажа
34353008Втори асистент, директор на продукция
34353009Втори асистент, режисьор
34353010Втори асистент, режисьор по монтажа
34353011Определител, копирни светлини
34353012Осветител
34353013Скриптер
34353014Художник, изпълнител на кукли
34353015Художник, изпълнител на макети
34353016Художник, контур
34353017Художник, надписи
34353018Монтажист, негативи
34353019Монтажист, кино, видео, телевизия
34353020Приложен специалист, специални ефекти
34352021Гардеробиер, театрални костюми
34352022Реквизитор
34350023Статист
34353024Суфльор
34350025Татуист
35ТЕХНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
351Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители
3511Оперативни техници в областта на информационните и комуникационни технологии
35113001Оператор, периферни устройства
35113002Компютърен оператор
35113003Техник, компютърни системи
35113004Оператор, мониторинг център
3512Техници по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии
35123001Техник, компютърно програмиране
35123002Техник, поддръжка на компютри
35123003Компютърен техник, бази данни
35123004Компютърен техник, анализи на компютърни системи
35123005Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
35123006Консултант, поддръжка на информационни технологии
35123007Консултант, поддръжка на софтуер
35123008Оператор, инсталиране софтуер
35123009Оператор, подпомагане на потребители
35123010Специалист, интернет поддръжка
35123011Специалист, поддръжка приложения
35123012Приемчик в сервизен отдел
3513Техници на компютърни мрежи и системи
35133001Техник, поддръжка на компютърни мрежи
35133002Оператор/координатор, мрежа от данни/бази данни
35133003Системен оператор
35133004Системен контрольор

Няма коментари:

Публикуване на коментар