сряда, 6 април 2011 г.

Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г Част I

ЗАПОВЕД № РД01-931 от 27.12.2010 г. за утвърждаване на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

чл. 66 КТ,

чл. 25 ЗА,

Заповед № РД01-204 от 28.02.2011 г.


(изм. и доп. със Заповед № РД01-204 от28.02.2011 г.)

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона заадминистрацията и чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда

НАРЕЖДАМ:

I. Утвърждавам Национална класификацияна професиите и длъжностите, 2011 г., която включва:

1. Методологични бележки - Приложение 1;

2. Структура на Националнатакласификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Приложение 2;

3. Обяснителни бележки по обхвата исъдържанието на позициите от Структурата на Националната класификация напрофесиите и длъжностите, 2011 г. - Приложение 3;

4. Списък на длъжностите в Националнатакласификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Приложение 4;

5. Азбучен определител на длъжностите вНационалната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Приложение 5;

6. Кодова таблица за преход отНационалната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националнатакласификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Приложение 6.

II. Утвърждавам Правилник за прилаганена Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Приложение7.

III. Структурата по т. I. 2 осигурявапрякото прилагане на Международната стандартна класификация на професиите, 2008г. (International Standard Classification of Occupations, 2008).

IV. Националната класификация напрофесиите и длъжностите, 2011 г. влиза в сила от 1.01.2011 г.

V. В срок до 30.06.2011 г. прилагащитеорганизации следва да направят необходимите промени в документацията сисъобразно изискванията на Националната класификация на професиите идлъжностите, 2011 г.

VI. Настоящата заповед отменя заповеди№№ 742/27.12.2005 г., 884/7.11.2006 г., 969/28.12.2007 г., РД01-1144/30.12.2008г., РД01-1082/30.12.2009 г. и РД01-514/12.07.2010 г. на министъра и труда исоциалната политика.

VII. Националната класификация напрофесиите и длъжностите, 2011 г. да се публикува на интернет-страницата наМинистерството на труда и социалната политика за сведение и прилагане.

МИНИСТЪР: (п) Т. Младенов

Съгласувал,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ

ИНСТИТУТ: доц. д-р М. Коцева

Приложение 1 към Заповед №PД01-931/27.12.2010 г.

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ ИДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.

МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

СЪЩНОСТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. Националната класификация напрофесиите и длъжностите, 2011 г. (за краткост наричана НКПД-2011) определяпрофесионалната и длъжностната структура в Република България.

2. НКПД-2011 осигурява прякото прилаганена Международната стандартна класификация на професиите (International StandardClassification of Occupations, 2008 (ISCO-08)) в практиката на РепубликаБългария. При дефинирането на обхвата на позициите са отразени изискванията наевропейското и националното законодателство, както и специфични националниособености, свързани с образователната система и системата за обучение навъзрастни, организацията на производството, труда и управлението, заплащанетона труда, социалното осигуряване и други.

3. НКПД-2011 осигурява изпълнението вРепублика България на изискванията на Регламент (ЕО) № 1022/2009 (OB, L 283 от30 октомври 2009 г.) и на Препоръка 2009/824/EO на Комисията от 29 октомври2009 г. относно използването на ISCO-08. Разликите в наименованията на някои отпозициите на ISCO-08 и на позициите от Структурата на НКПД-2011 целятпо-адекватното отразяване на обхвата им в съответствие с националнотозаконодателство.

4. НКПД-2011 се прилага от всичкипредприятия и организации и осигурява единство при управление на труда и трудовитеотношения.

5. НКПД-2011 се прилага за:

5.1. изучаване, анализиране ипрогнозиране на професионалната структура на заетите и безработните;

5.2. извършване на международнисравнения и анализи в областта на пазара на труда;

5.3. управление на човешките ресурси;

5.4. осигуряване на информация за целитена социалното осигуряване, политиката на пазара на труда, политиката подоходите и др.

5.5. статистическите изследвания ипреброяването на населението.

6. Националната класификация напрофесиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011) включва:

6.1. Методологични бележки;

6.2. Структура на Националнатакласификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

6.3. Обяснителни бележки по обхвата исъдържанието на позициите от Структурата на Националната класификация напрофесиите и длъжностите, 2011 г.;

6.4. Списък на длъжностите вНационалната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

6.5. Азбучен определител на длъжноститев Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

6.6. Кодова таблица за преход отНационалната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националнатакласификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

7. Методологичните бележки дефиниратосновните понятия и правилата за класифициране, подпомагащи еднозначнотоприлагане на класификацията. Списъкът на длъжностите определя длъжностнатаструктура на работната сила. Той дава възможност за откриване принадлежносттана всяка длъжност от НКПД-2011 към определена единична група, група, подклас иклас, както и нейния код в НКПД-2011. Длъжностите, включени в една единичнагрупа, определят обхвата на единичната група професии. В обяснителните бележкивсяка позиция на равнищата клас, подклас, група и единична група на НКПД-2011 eдефинирана чрез описание на обхвата и съдържанието й като общи функции изадачи, характерни за професиите от съответната позиция. Азбучният определителна длъжностите включва всички длъжности, подредени по азбучен ред. Кодовататаблица за преход дава връзката на НКПД-2005 към НКПД-2011 и обратно - отНКПД-2011 към НКПД-2005, като връзката се осъществява чрез съответствие наравнище длъжност.

8. Редът и условията за използване,поддържане и актуализиране на НКПД-2011 са уредени в Правилника за нейнотоприлагане.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

9. Основните понятия, приложими вНКПД-2011 са:

9.1. Длъжност - съвкупност от функции изадачи, които едно лице изпълнява на работното си място, включително в качествотому на работодател или самонает.

9.2. Професия - съвкупност от длъжности,чиито основни функции и задачи се характеризират с висока степен на сходство.

9.3. Специалност - съвкупност от знанияи умения за конкретен вид трудова дейност, включена в една професия ипридобивана в резултат на формално професионално образование или обучение.

9.4. Професионална квалификация - мярказа степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества,придобити чрез обучение или трудов опит.

9.5. Образователното и квалификационнониво - съвкупност от знания и умения, необходими за изпълнението на определенадлъжност, съобразени с българското законодателство. За нуждите наКласификацията са определени десет образователни и квалификационни нива:

• Образователно и квалификационно ниво 0- без изискване за степен на професионална квалификация и образователноравнище;

• Образователно и квалификационно ниво 1- първа степен на професионална квалификация и/или завършен VI клас;

• Образователно и квалификационно ниво 2- втора степен на професионална квалификация и/или завършен Х клас;

• Образователно и квалификационно ниво 3- трета степен на професионална квалификация и/или завършено средно образованиеили придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване насредно образование;

• Образователно и квалификационно ниво 4- четвърта степен професионална квалификация и/или завършено среднообразование;

• Образователно и квалификационно ниво 5- квалификационна степен професионален бакалавър по...;

• Образователно и квалификационно ниво 6- образователно-квалификационна степен бакалавър;

• Образователно и квалификационно ниво 7- образователно-квалификационна степен магистър;

• Образователно и квалификационно ниво 8- длъжността се упражнява по призвание;

• Образователно и квалификационно ниво 9- длъжността се заема чрез избор.

Образователните и квалификационните ниваот 1 до 4 са формулирани в съответствие със Закона за професионалнотообразование и обучение, а образователните и квалификационните нива от 5 до 7 -в съответствие със Закона за висшето образование.

За всяка длъжност в НКПД-2011 еопределено минималното образователно и квалификационно ниво за нейното заемане.

СТРУКТУРА НА НКПД-2011 И СХЕМА НА КОДА

10. Структурата на НКПД-2011 има четирийерархични равнища: клас, подклас, група и единична група, които съвпадат сйерархичните равнища на ISCO-08.

11. Всяка длъжност в НКПД-2011 се кодирапосредством уникален осемзначен цифров код, който съдържа информация заединичната група, към която се класифицира длъжността, минималнотообразователно и квалификационно ниво за заемането й и поредния номер надлъжността в единичната група.

12. Схемата на кода на позициите вНКПД-2011 е:

Х Клас, означен с еднозначен цифров код

ХХ Подклас, означен с двузначен цифровкод

ХХХ Група, означена с тризначен цифровкод

ХХХХ Единична група, означена счетиризначен цифров код

ХХХХ ХХХХ Длъжност, означена сосемзначен цифров код, в който първите четири знака указват единичната група,петият знак указва минималното образователно и квалификационно ниво задлъжността, а последните три цифри са пореден номер на длъжността в единичнатагрупа

13. НКПД-2011 съдържа длъжности,разпределени в 425 единични групи. Всяка длъжност се класифицира само към еднаединична група професии. Единичните групи професии са агрегирани в групи,групите - в подкласове, а подкласовете в класове.

14. Броят на групировките в йерархичнитеравнища на НКПД-2011 са представени в следващата таблица:
КласПодкласовеГрупиЕдинични групи
1 Ръководители41131
2 Специалисти62792
3 Техници и приложни специалисти52084
4 Помощен административен персонал4829
5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната41340
6 Квалифициран работници в селското, горското и рибното стопанство3918
7 Квалифицирани работници и сродни на тях51466
8 Машинни оператори и монтажници31440
9 Професии, неизискващи специална квалификация61133
0 Професии във въоръжените сили333
Общо групировки в НКПД-2011: 61943130436
15. При кодирането на групировките саспазени и следните специфични правила:• когато групата съдържа само еднаединична група, последният знак на кода на единичната група е 0;• единичната група некласифициранидругаде има същото наименование като групата, последвано от изразан.д., а четвъртият знак в кода е 9.ПРАВИЛА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ16. Класифицирането на дадена длъжносткъм единична група професии се прави на основата на обхвата, дефиниран вобяснителните бележки за позициите на Класификацията.17. Когато естеството на работата сехарактеризира със съвместяване на функции и задачи, характерни за повече отедна длъжност, длъжността се класифицира само с един код, като за неговотоопределяне се използват следните приоритети:17.1. На длъжността се присвоява кодътна единичната група с най-голям относителен дял от времето, необходимо заизпълнение на задачите.17.2. Приоритет имат длъжностите, чиитозадължения са свързани с етапа на производството, а не с търговията, транспортаили услугите.17.3. При комбиниране на задължения,изискващи различни равнища на образование и квалификация и различен стаж,приоритет има длъжността с най-висока степен на квалификация.18. Когато въз основа на анализ нафункциите и задачите една длъжност не може да бъде отнесена към конкретнаединична група, тя се класифицира към единична група ..., некласифициранидругаде.19. Когато за някоя длъжност се налагада се открои важността и отговорността на изпълняваните функции и задачи, къмдлъжностното наименование от НКПД-2011 могат да се включват и допълнителниопределители като: заместник, завеждащ, старши, младши, висш, главен, водещ,майстор, помощник, стажант и други, като се ползва осемцифровия код отНКПД-2011 за съответната длъжност.20. С изключение на длъжностите,определени с нормативен акт, работодателите решават индивидуално всеки отделенслучай на несъответствие между изискваното от НКПД-2011 минимално образователнои квалификационно ниво за заемане на дадена длъжност и притежаваните от заетотоили кандидатстващото за длъжността лице образование и професионалнаквалификация.21. Списъкът на длъжностите в еднаединична група професии може да се изменя и допълва. Включването на новадлъжност става по процедура, определена в Правилника за прилагане наНационалната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.22. В националната практика на РепубликаБългария не се използват следните единични групи от ISCO-08: 1113 - Традиционнистарейшини и селски водачи/управници; 3221 - Помощник-медицински сестри; 3222 -Помощник-акушерки; 3251 - Асистенти и терапевти в денталната медицина; 3252 -Специалисти по медицински досиета и здравна информация; 3258 - Приложниспециалисти в оказването на спешна медицинска помощ; 4414 - Писари и сродни натях; 9624 - Носачи на вода и дърва за горене. В тези единични групи не севключват длъжности. В информационните системи, които поддържат информация попрофесии, тези кодове не се прилагат.Приложение 2 към Заповед №PД01-931/27.12.2010 г.СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯНА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.
КодНаименование
1РЪКОВОДИТЕЛИ
11ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
111Законодатели и висши представители
1111Законодатели
1112Висши представители на държавни органи
1113Традиционни старейшини и селски водачи/управници
1114Висши представители на организации с нестопанска цел
112Управляващи и изпълнителни директори
1120Управляващи и изпълнителни директори
12АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
121Ръководители в бизнес услугите и административните дейности
1211Ръководители на финансови дейности
1212Ръководители по управление на човешките ресурси
1213Ръководители по политики и стратегическо планиране
1219Ръководители в бизнес услугите и административните дейности, н.д.
122Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност
1221Ръководители по продажби и маркетинг
1222Ръководители реклама и връзки с обществеността
1223Ръководители на научноизследователска и развойна дейност
13РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
131Ръководители в селското, горското и рибното стопанство
1311Ръководители в селското и горското стопанство
1312Ръководители в риболова и аквакултурите
132Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията
1321Ръководители в преработващата промишленост
1322Ръководители в добивната промишленост
1323Ръководители в строителството
1324Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях
133Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
1330Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
134Ръководители в областта на професионалните услуги
1341Ръководители в областта на услугите за грижи за деца
1342Ръководители в здравеопазването
1343Ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора
1344Ръководители на социални услуги
1345Ръководители в образованието
1346Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции
1349Ръководители в областта на професионалните услуги, н.д.
14РЪКОВОДИТЕЛИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ УСЛУГИ
141Управители на хотели и ресторанти
1411Управители на хотели
1412Управители на ресторанти
142Ръководители в търговията на едро и дребно
1420Ръководители в търговията на едро и дребно
143Ръководители на други услуги
1431Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове
1439Ръководители на други услуги, н.д.
2СПЕЦИАЛИСТИ
21СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
211Специалисти по физически и химически науки и науки за земята
2111Физици и астрономи
2112Метеоролози
2113Химици
2114Геолози и геофизици
212Математици, актюери и статистици
2120Математици, актюери и статистици
213Специалисти по естествени науки
2131Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях
2132Специалисти в селското, горското и рибното стопанство
2133Специалисти по опазване на околната среда
214Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)
2141Инженери в промишленото производство
2142Строителни инженери
2143Инженер-еколози
2144Машинни инженери
2145Инженер-химици
2146Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях
2149Специалисти по технически науки, н.д.
215Инженери по електротехнологии
2151Електроинженери
2152Инженери по електроника
2153Инженери по телекомуникационни технологии
216Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери
2161Архитекти
2162Ландшафтни архитекти
2163Дизайнери на облекло и промишлени продукти
2164Урбанисти
2165Картографи и земемери
2166Графични и мултимедийни дизайнери
22МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
221Лекари
2211Общопрактикуващи лекари
2212Лекари специалисти
222Медицински сестри и акушерки
2221Медицински сестри
2222Акушерки
223Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
2230Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
224Парамедицински специалисти
2240Парамедицински специалисти
225Ветеринари
2250Ветеринари
226Други медицински и здравни специалисти
2261Лекари по дентална медицина
2262Фармацевти
2263Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд
2264Физиотераписти
2265Диетолози и специалисти по хранене
2266Аудиолози и логопеди
2267Оптометристи и оптици
2269Други медицински и здравни специалисти, н.д.
23ПРЕПОДАВАТЕЛИ
231Преподаватели във висши училища
2310Преподаватели във висши училища
232Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО
2320Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО
233Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)
2330Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)
234Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка
2341Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас)
2342Учители в предучилищно възпитание и подготовка
235Други преподаватели
2351Специалисти по образователни методи
2352Учители за лица със специални образователни потребности
2353Други преподаватели по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности
2354Други преподаватели по музика в извънкласни и извънучилищни дейности
2355Други преподаватели по изкуства в извънкласни и извънучилищни дейности
2356Други преподаватели по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности
2359Други преподаватели, н.д.
24СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
241Финансови специалисти
2411Одитори и счетоводители
2412Финансови и инвестиционни консултанти
2413Финансови анализатори
242Административни специалисти
2421Анализатори по управление и организация
2422Специалисти по администриране на политики
2423Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие
2424Специалисти по обучение и развитие на персонала
243Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността
2431Специалисти по реклама и маркетинг
2432Специалисти по връзки с обществеността
2433Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии)
2434Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии
25СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
251Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори
2511Системни анализатори
2512Софтуерни разработчици
2513Разработчици на уебсъдържание и мултимедия
2514Приложни програмисти
2519Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д.
252Специалисти по бази данни и мрежи
2521Проектанти и администратори на бази данни
2522Системни администратори
2523Специалисти по компютърни мрежи
2529Специалисти по бази данни и мрежи, н.д.
26ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
261Юристи
2611Прокурори и адвокати
2612Съдии
2619Юристи, н.д.
262Библиотекари, архивисти и уредници
2621Архивисти и уредници
2622Библиотекари и сродни на тях специалисти
263Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти
2631Икономисти
2632Социолози, антрополози и сродни на тях
2633Философи, историци и политолози
2634Психолози
2635Специалисти по социална работа и консултиране
2636Духовници и специалисти по религии
264Писатели, журналисти и езиковеди
2641Писатели и сродни на тях
2642Журналисти
2643Преводачи и други езиковеди
265Творци и изпълнители
2651Склуптори, художници и сродни на тях
2652Музиканти, певци и композитори
2653Танцьори и хореографи
2654Филмови и театрални режисьори и продуценти и сродни на тях
2655Актьори
2656Радио-, телевизионни и други говорители
2659Творци и изпълнители, н.д.
3ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
31ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
311Приложни специалисти във физическите и техническите науки
3111Техници в областта на химическите и физическите науки
3112Строителни техници
3113Електротехници
3114Електронни техници
3115Машинни техници
3116Химик-технолози
3117Минни и металургични техници
3118Чертожници
3119Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д.
312Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството
3121Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост
3122Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост
3123Приложни специалисти с контролни функции в строителството
313Техници по контрол на производствени процеси
3131Оператори в енергийното производство
3132Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори
3133Оператори по контрол на процеси в химическото производство
3134Оператори в заводи за преработване на нефт и природен газ
3135Оператори по контрол на процеси в металургичното производство
3139Техници по контрол на производствени процеси, н.д.
314Природонаучни техници и сродни на тях специалисти
3141Природонаучни техници (без медицинските)
3142Агротехници
3143Техници в горското стопанство
315Корабни и авиационни специалисти
3151Корабни механици и техници
3152Корабни палубни офицери и пилоти
3153Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти
3154Ръководители на полети
3155Техници по сигурността на въздушния трафик
32ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
321Приложни специалисти в медицината и фармацията
3211Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия
3212Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории
3213Помощник-фармацевти
3214Ортопедични техници, зъботехници и сродни на тях
322Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки
3221Помощник-медицински сестри
3222Помощник-акушерки
323Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
3230Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
324Ветеринарни техници и асистенти
3240Ветеринарни техници и асистенти
325Други приложни специалисти в здравеопазването
3251Асистенти и терапевти в денталната медицина
3252Специалисти по медицински досиета и здравна информация
3253Здравни работници в общности
3254Оптици техници
3255Приложни специалисти във физиотерапията
3256Медицински асистенти
3257Инспектори по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях
3258Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ
3259Други приложни специалисти в здравеопазването, н.д.
33СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
331Приложни специалисти по финанси и математика
3311Дилъри на ценни книжа и финансови посредници
3312Кредитни специалисти
3313Оперативни счетоводители
3314Приложни специалисти по статистика, математика и сродни на тях
3315Оценители на имущество и щети
332Посредници в търговията и продажбите
3321Застрахователни агенти
3322Търговски представители
3323Търговски представители по закупуване на стоки
3324Търговски посредници
333Посредници в бизнес услугите
3331Агенти по спедиция на товари
3332Организатори на конференции и събития
3333Трудови посредници
3334Агенти на недвижими имоти и управление на собственост
3339Посредници в бизнес услугите, н.д.
334Административни приложни специалисти
3341Офис мениджъри
3342Правни секретари
3343Административни и изпълнителни секретари
3344Медицински секретари
335Приложни специалисти в държавната администрация
3351Митнически и гранични инспектори
3352Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол
3353Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване
3354Служители в държавната администрация, издаващи разрешителни и лицензии
3355Полицейски инспектори и оперативни работници
3359Приложни специалисти в държавната администрация, н.д.
34ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
341Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители
3411Приложни специалисти по юридически дейности и сродни на тях
3412Приложни специалисти по социална работа
3413Религиозни служители
342Спортисти и работещи в областта на спорта
3421Атлети и състезатели
3422Спортни треньори, инструктори и сродни на тях
3423Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт
343Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството
3431Фотографи
3432Интериорни дизайнери и декоратори
3433Технически персонал в галерии, музеи и библиотеки
3434Главни готвачи
3435Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата
35ТЕХНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
351Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители
3511Оперативни техници в областта на информационните и комуникационни технологии
3512Техници по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии
3513Техници на компютърни мрежи и системи
3514Уеб техници
352Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
3521Техници по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника
3522Техници по далекосъобщителна техника
4ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
41ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ОПЕРАТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
411Общи административни служители
4110Общи административни служители
412Секретари с общи функции
4120Секретари с общи функции
413Оператори на организационна техника
4131Машинописци и текстообработващи оператори
4132Оператори по въвеждане на данни
42АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
421Касиери, инкасатори и сродни на тях
4211Банкови касиери и сродни на тях
4212Букмейкъри, крупиета и сродни на тях
4213Комисионери и лихвари
4214Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях
422Персонал, информиращ клиенти
4221Консултанти и служители в пътнически агенции
4222Оператори в контактни центрове
4223Телефонисти
4224Рецепционисти в хотели
4225Служители, обслужващи запитвания на клиенти
4226Рецепционисти с общи функции
4227Анкетьори в изследвания
4229Персонал, информиращ клиенти, н.д.

1 коментар: