сряда, 6 април 2011 г.

Отчет за изпълнението на Националната Статистическа програма III

към Част ІІ
II.5. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД
Подробности по този приоритет на Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2008 - 2012, са описани в раздел "Ресурсно осигуряване".
II.6. РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПАРТНЬОРСТВО И МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

През 2009 г. НСИ продължи успешно да изпълнява приоритетните задачи в областта на международното сътрудничество: все по-активно включване в Европейската статистическа система, засилване ролята на НСИ в международните статистически организации, развитие на регионалното и двустранното сътрудничество и участието в проекти в областта на статистиката.
НСИ в Европейската статистическа система
През 2009 г. НСИ участва активно в разработването на европейско законодателство в областта на статистиката. НСИ участва редовно в заседанията на Съвета по европейските въпроси, където се разглеждаха текущи проблеми, свързани с ангажиментите и изискванията, произтичащи от членството на страната в ЕС. В рамките на координационния механизъм Работна група 12 "Статистика" продължи да организира и координира дейностите по хармонизацията на българското законодателство с правото на ЕС в областта на статистиката. Бяха разработени рамкови позиции, коментари и указания по 11 предложения за законодателни актове, които бяха обсъдени и подложени на гласуване в Комитета на Европейската статистическа система. НСИ взе участие в обсъжданията на 7 нови законодателни акта в Работната група по статистика към Съвета на ЕС в Брюксел. С приемането на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. НСИ изпълни ангажимента за съгласуване на националното законодателство с Регламент относно едновременното провеждане на преброяванията на населението и жилищния фонд в страните членки през 2011 г.
През януари 2009 г. НСИ бе посетен от генералния директор на Евростат г-н Валтер Радермахер, който даде висока оценка на българската статистика и я сравни с "модерен високоскоростен влак". Доказателства за нарастващия авторитет на българската статистика в Европейската статистическа система са:
- избирането на България за домакин на годишната среща на ръководителите на статистическите служби на страните - членки на ЕС, (96-ата Конференция на генералните директори на статистическите служби (DGINS) в ЕС), която ще се проведе на 29.09. - 01.10.2010 г. в София;
- избирането на председателя на НСИ доц. д-р Мариана Коцева за член на Групата за партньорство на Европейската статистическа система, която подпомага дейността на Комитета на ЕСС и разработва стратегически документи в областта на статистиката в ЕС;
- представител на България - г-жа Христина Митрева - председател на Националния статистически съвет и заместник-министър на труда и социалната политика, бе избрана за член на Европейския статистически консултативен комитет, който оказва съдействие на Европейския парламент, Съвета и Комисията при координирането на стратегическите цели и приоритети в областта на статистическата информация.
През 2009 г. експерти на НСИ бяха включени в целеви групи на Евростат, разработващи стратегически документи и нови методологии в конкретни статистически области - в стратегическата група по разпространение и комуникация на ниво председател на НСИ, групата за разработване на нов законодателен акт по опазване на статистическата тайна, групата "Партньорство в здравната статистика", разработваща методологията в областта на статистиката на общественото здраве и безопасните условия на труд. НСИ взе участие в 95-ата Конференция на генералните директори на статистическите служби (DGINS) в Малта на тема "Миграцията - включване и равнопоставеност на статистиката" - септември 2009 г., в която председателят на НСИ бе сред модераторите на заключителната кръгла маса, по време на която бе приета Декларация за интегрирането на миграцията в официалната статистика в Европа.


НСИ в международните статистически организации
През изминалата година НСИ участва активно в работата на 40-ата сесия на Статистическата комисия на ООН, 57-ата пленарна сесия на Конференцията на европейските статистици и 57-ата сесия на Международния статистически институт в Дърбан, Южна Африка, на тема "Статистиката - минало, настояще и бъдеще". България беше включена в групата от 15 страни от целия свят, наречена Групата на приятелите на Председателството към ООН, разработваща методология, препоръки и стандарти за измерване на насилието срещу жените. На 57-ата сесия на Конференцията на европейските статистици, провеждана от Икономическата комисия на ООН за Европа, България участва с пленарен доклад на председателя на НСИ доц. д-р Мариана Коцева, посветен на прозрачността и почтеността в работата на официалните статистики.
Регионално и двустранно сътрудничество
През 2009 г. НСИ продължи да играе водеща роля в развитието на сътрудничеството между националните статистически институти на страните в Югоизточна Европа. Натрупаният по време на предприсъединителния период опит позволява на НСИ да споделя наученото в рамките на активно двустранно и регионално сътрудничество. Под ръководството на председателя на НСИ в Будва, Черна гора, се проведе Втората среща за сътрудничество в областта на статистиката в Югоизточна Европа, на която бяха очертани конкретни дейности за сътрудничество между националните статистически служби на 10-те страни от региона. НСИ взе участие и в заключителната конференция по Туининг-проект "В помощ на сектор статистика в Хърватия" в Загреб. Председателите на статистическите служби на Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Хърватия, Черна гора посетиха България през септември 2009 г. и взеха активно участие в заключителния семинар на успешно приключилия Туининг-проект BG "Устойчиво развитие на Националната статистическа система: Реорганизация на регионалната структура на НСИ", изпълняван от Федералната статистическа служба на Германия и Националния институт за статистически и икономически изследвания на Франция.
През 2009 г. НСИ актуализира споразумението си за двустранно сътрудничество с Държавната статистическа служба на Руската федерация по време на посещението на нейния ръководител г-н Владимир Соколин през април 2009 г. в София. Актуализирана беше Спогодбата за сътрудничество с Националния статистически институт на Румъния. В процес на актуализация са споразуменията със статистическите служби на Литва, Полша и Черна гора.
Европейски проекти и програми
Основно средство за усъвършенстване на методологията, подобряване качеството и повишаване ефективността на статистическото производство бяха внедряваните Многонационални и Национални програми ФАР, както и отпусканите от Евростат целеви субсидии. Чрез тях бе осигурено участието на българските статистици в работни срещи, целеви групи, семинари за обучение, дългосрочни стажове в Евростат и статистическите служби на страните членки. В заключителния мониторингов доклад на Евростат по техническото и финансово изпълнение на Многонационални програми ФАР 2005 и ФАР 2006 и на координацията в рамките на Национална програма ФАР в НСИ от май 2009 г. бе дадена висока оценка на професионализма на експертите, ангажирани в програмите.
През 2009 г. НСИ изпълняваше 19 европейски проекта, финансирани с целеви субсидии от ЕК и съфинансирани от държавния бюджет. До края на годината се очаква да бъдат подписани 22 договора за подобни проекти, които ще бъдат изпълнявани през 2010 г.
В рамките на успешно приключилия Туининг-проект BG "Устойчиво развитие на Националната статистическа система: Реорганизация на регионалната структура на НСИ" на стойност 1,8 млн. евро за 17 месеца бяха реализирани 66 мисии на 62 чуждестранни експерти от ЕС в НСИ и 6 учебни посещения на експерти от НСИ в страните членки. По програмата НСИ получи и оборудване за 1,2 млн. лева. В рамките на проекта беше обучен 20 % (317 души) от персонала, вкл. от териториалните статистически бюра.
В края на 2009 г. стартира двегодишен Туининг-проект "Подкрепа за Държавния статистически комитет на Република Азербайджан за постигане на европейски стандарти в националните сметки, сенчестата икономика, бизнес статистиката и индекса на потребителските цени", който се реализира от консорциум между Федералната статистическа служба на Германия и НСИ.
През м. ноември 2008 г. Евростат в съответствие със своята програма за последващ контрол на споразумения за субсидии, отпуснати от Европейската комисия, започна проверка по изпълнението на условията и действително направените разходи по няколко споразумения за субсидии и Многонационални програми ФАР 2001 и ФАР 2002. Процедурата по последващ контрол се извършва на три етапа - посещение на експерти от финансовия отдел на Евростат, последващи консултации и изпращане на допълнителна документация, изготвяне на финален доклад от проверката. През 2009 г. продължи работата по втория етап от последващия контрол.
През м. май 2009 г. Евростат направи мониторинг по техническото и финансово изпълнение на Многонационални програми ФАР 2005 и ФАР 2006 и на координацията в рамките на Национална програма ФАР. Във финалния доклад за мисията ударението се поставя върху професионализма на експертите, работещи по многонационални и национални програми ФАР, и създадената добра организация и координация за извършване на дейността. Беше изказано и задоволството от развитието на сътрудничеството в региона по инициатива на НСИ.
През февруари 2009 г. Туининг-проект BG 06/018-434.08.04 (BG06/IB/FI/01) "Устойчиво развитие на Националната статистическа система: реорганизация на регионалната структура на НСИ" и съпътстващият го Договор за доставка бяха подложени на междинна оценка от независимия оценител EСОТЕC Research & Consulting заедно с други реализирани в държавната администрация проекти от програмите ФАР и Преходен финансов инструмент в Обществен сектор/Развитие на административния капацитет. В окончателния доклад на EСОТЕC от 15 септември 2009 г. усредненият междинен рейтинг на двата проекта на НСИ е най-високият за сектора (1+), като по критериите за значимост, въздействие и устойчивост те са получили най-високите възможни оценки, които не са дадени на нито един от останалите оценявани проекти в сектора.
II.7. ПОСТИГАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ В РАМКИТЕ НА НСС
В съответствие с промените в Закона за статистиката през януари 2009 г. бяха определени органите на статистиката със заповед на министър-председателя на Република България и бе създаден Националният статистически съвет. Основната задача на съвета се свежда до обсъждането на Националната статистическа програма, но НСИ има намерение да продължи усилията си за превръщането му в активен и ефективен орган, осигуряващ прозрачност, публичност и обществен контрол върху дейността на официалната статистика у нас.
През 2009 г. продължи процесът на актуализиране на споразуменията на НСИ с органите на статистиката и други държавни институции с цел постигане на по-голяма съгласуваност на дейностите и сроковете по производство на статистическа информация, осигуряване на непрекъсната обмяна на опит и обучение по въпроси, свързани с промените и най-новите постижения в статистическата методология и активно сътрудничество при удовлетворяване на нововъзникнали информационни потребности за избягване на ненужно въвеждане на допълнителни статистически изследвания при наличие на необходимите данни.
Продължи съвместната подготовка и участие на НСИ и органите на статистиката в европейски програми и проекти, свързани с развитие на статистическите методи, провеждане на нови изследвания и разработване на нови статистически показатели. През 2009 г. продължи внедряването на система за самооценка и мониторинг на спазването на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика във всички органи на НСС. НСИ продължи активното участие в работата на междуведомствени комисии и работни групи.
В резултат на разширяване и задълбочаване на междуинституционалното сътрудничество, на по-добрата съгласуваност и интеграция в рамките на НСС стана възможно изпълнението на редица важни нови дейности.
II.8. ЗАСИЛВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО КЪМ ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА
Важна роля за изграждане на доверие към официалната статистика имат строгото спазване на научните принципи и придържането към утвърдените международни и европейски методологии; осигуряването на прозрачност при производството на статистическа информация, както и прилагането на ефективна политика по разпространение на информацията и обслужване на потребителите. През изтеклата година се предприеха редица конкретни мерки за укрепване на доверието към НСС:
- НСИ спечели и изпълни проект "Почтена и прозрачна държавна администрация", финансиран по оперативна програма ОПАК, който има за цел чрез популяризиране на методологиите и дейностите на НСИ да се повиши доверието към официалната статистика;
- на интернет страницата на НСИ се предостави повече информация за същността, методологията и смисъла на основни статистически изследвания и показатели по достъпен и лишен от технически подробности начин за постигане на по-голяма прозрачност при производството на статистическа информация;
- активизиран бе диалогът с всички групи потребители и се възприе потребителски ориентиран подход при предоставянето и публикуването на статистическа информация;
- предприе се активна медийна кампания за популяризиране и утвърждаване на значението на официалната статистика в обществото.
През 2009 г. е подготвена брошура "Наблюдение на работната сила", съдържаща популярно описание на методологията на наблюдението на работната сила - определянето на извадката и начина на събиране на данните, основните понятия и дефиниции, използвани в изследването, изчисляването на показателите и разпространението на информацията. Брошурата се разпространява основно сред домакинствата, определени за участие в изследването. Дейностите и мерките за усъвършенстване качеството на статистическата информация и нейното разпространение, описани по-горе, също имат непосредствено значение за засилване доверието към официалната статистика.
III. ОТЧЕТ ПО ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ
III.1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА


Демографска статистика
В резултат от използването на функционалните възможности на ИС "Демография" и възможностите, които предоставя административният източник "ЕСГРАОН", през 2009 г. НСИ започна разработване на тримесечна информация за демографските процеси, броя и структурите на населението през текущата година. Изчисляването на тримесечни данни е отговор на нарастващите потребности на потребителите от страната и чужбина от статистическа информация за демографските процеси в страната и населението. То позволява по-голяма прецизност при изчисляването на различни синтетични показатели (например БВП на глава от населението), които се използват за международни сравнения и при обвързването на икономическите и демографските явления.
В изпълнение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на ЕП и на Съвета през 2009 г. започна осигуряването на данни за "държава по рождение" и "икономически статус" на майката при раждане, което дава възможност за по-задълбочен анализ на влиянието на икономическите фактори върху раждаемостта в страната. За първи път в системата на държавната статистика през 2009 г. наред с общите таблици за смъртност бяха съставени таблиците за смъртност по причини за умирания, разработени по Европейския съкратен списък от 65 причини и по статистически райони и области, за периода 2005 - 2008 г.
Поради големия интерес към по-детайлизирана информация за причините за смъртност по отделни социално-икономически групи бе извършена необходимата методологична подготовка и бе създадена организация за изчисляване и публикуване на таблици за смъртност по образование и икономическа активност на починалите лица от следващата 2010 г.
През отчетния период продължи и работата по усъвършенстване на методологията на демографското прогнозиране. Осъществено бе методологическо и количествено обвързване на националните и областните прогнози за населението при използване на методологията на Евростат, в която се отчитат директивите за демографско и икономическо развитие на Европейския съюз.
През 2009 г. НСИ започна подготовка за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2011. Дейностите бяха насочени основно към разработването на нормативната и методологична база на преброяването. Беше приет Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., който е в изпълнение на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета за преброяване 2011 в страните - членки на ЕС, и в съответствие с Препоръките на Организацията на обединените нации. Методологичната и организационна дейност по подготовката на преброяването ще продължи и през следващата година. НСИ има готовност и решимост при разработването на методологията и провеждането на Преброяване 2011 да покрие всички изисквания на ЕК и ООН. През 2009 г. в рамките на програмата на Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 започна целогодишното изследване на бюджета на времето на населението, което се провежда по хармонизирана програма на Евростат.
Пазар на труда
През 2009 г. към наблюдението на работната сила бе включен допълнителен модул "Навлизане на младите хора на пазара на труда" (съгласно Регламент (ЕО) № 207/2008 на Комисията), който се провеждаше през цялата година, а към годишния формуляр за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд бяха добавени допълнителни показатели, осигуряващи съгласуваност с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1737/2005 на Комисията, касаещ четиригодишното наблюдение на разходите за труд. Продължи използването на вълновия подход в наблюдението на работната сила, при който част от показателите се събират с годишна (вместо с тримесечна периодичност), а това на свой ред доведе до намаляване на тежестта върху домакинствата и лицата при участие в анкетата. Предоставени бяха данни по новата класификация на икономическите дейности за наетите лица, отработеното време и разходите за работна заплата по краткосрочна бизнес статистика. Бяха изчислени допълнителни структурни индикатори: капан на безработица, данъчна норма за лицата с ниска работна заплата, капан на ниското заплащане, нетни доходи от работни заплати, диференциация в заплащането между половете.
С оглед изпълнение на изискванията за прилагане на вълновия подход (заложени в Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията) през 2009 г. беше използван метод на калибрация при изчисляване на теглата на годишните показатели. Разработена бе методология за изчисляване на показатели за оценка на точността на данните от тримесечното изследване на наетите лица, отработеното време и разходите за труд. За подобряване съгласуваността между краткосрочната и годишната статистика на заетостта и разходите за труд, данните от тримесечното извадково изследване за наетите лица и средната работна заплата се ревизират с тези от изчерпателното годишно наблюдение, а генералната съвкупност за изследването се актуализира всяко тримесечие на база на административния регистър на осигурените лица, предоставян от Националния осигурителен институт. Започна работата по проект "Съвместяване на работата със семейния живот" - подготовка на инструментариума за изследването, което ще се проведе през 2010 г. съгласно Регламент (ЕО) № 20/2009 на Комисията. Представители на НСИ участваха в междуведомствени работни групи за разработване на Национален план за действие по заетостта и определяне на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и класификационни групи професии за 2010 г. През 2009 г. излезе от печат втората публикация "Структура на заплатите 2006", съдържаща подробни данни и методологични бележки от проведеното от НСИ репрезентативно изследване на структурата на заплатите за 2006 г.
Образование и обучение през целия живот
2009 г. бе първата година на поетапно внедряване на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета за производството и развитието на статистиката на образованието и обучението през целия живот. Поради това наред с регулярните дейности по производство и разпространение на статистическа информация за дейността и разходите на всички публични и частни институции в областта на предучилищното, основното, средното и висшето образование и професионалното обучение на възрастни усилията бяха насочени към осигуряването на данни за професионалното обучение на възрастни в ЦПО и професионалните гимназии и колежи. В условията на добра междуведомствена координация с МОМН и НАПОО бе изготвен нов статистически електронен въпросник, обхващащ всички учебни програми за възрастни, а не само тези, водещи до придобиване на степен на професионална квалификация. Чрез новия електронен въпросник ще бъдат осигурени потребните данни на НСИ, МОМН, НАПОО и МТСП, както и на всички заинтересовани потребители от страната и чужбина. Точното идентифициране на информационните потребности и доброто сътрудничество с двете министерства и НАПОО позволи опростяването на въпросника и свеждането до минимум на натоварването на отчетните единици (респондентите).
За първи път през 2009 г. беше изготвена и издадена специализирана двуезична публикация "Образование и обучение на възрастни", съдържаща анализ и основни резултати от проведеното изследване сред населението на възраст 25 - 64 години. Основната цел на изследването беше на основата на обща за страните от ЕС методология да се измери степента на участието на населението в активна трудова възраст (25 - 64 г.) в ученето през целия живот и в частност - в неговите три основни форми - формално образование и обучение, неформално обучение и самостоятелно обучение за период от 12 месеца.
С оглед на намаляване на разходите и натоварването на респондентите продължи работата по проучване и анализ на Информационната система на МОМН за средното образование в качеството й на административен източник на данни за целите на статистиката на образованието. Работата в това направление ще продължи и през следващите години, като паралелно ще се разширява ползването на административни източници и усъвършенстването на информационните технологии в тази конкретна област.
Култура
През 2009 г. НСИ се включи в проекта на Евростат "Европейска статистическа мрежа за развитие на статистиката на културата". Основната цел на проекта е изграждането на нова методологическа основа на статистиката на културата в страните от ЕС. Създадена беше междуведомствена работна група от представители на НСИ, Министерството на културата, неправителствени организации и академичната общност у нас с цел осъвременяване на обхвата и методологичната рамка на статистика на културата за покриване на нови области като културен туризъм, културно наследство, стопанско управление на културните институции и фестивална дейност. Заедно с това продължи изпълнението на задачите по разработване, производство и разпространение на статистическа информация за издателската, радиопрограмната и телевизионнопрограмната дейност и на филмовото производство. Осигурена беше информация и за дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. броя, на музеите, театрите, оперите, оперетите и музикалните колективи.
Обществено здраве и безопасни условия на труд
Основните задачи в областта на статистиката на общественото здравеопазване през 2009 г. произтичат от Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета за статистика на общественото здраве и здравословни и безопасни условия на труд и методологическата координация на съвместните действия в рамките на Националната статистическа система. НСИ проведе статистически изследвания за ресурсите на системата на здравеопазването, като системата от стандартни показатели беше разширена с данни за периода 2001 - 2008 г. по показателите: лекари по специалности, медицински специалисти по здравни грижи и категории персонал, лечебни и здравни заведения и легла в тях по статистически райони и области.


За първи път през 2009 г. бяха публикувани данни за легловия фонд в здравните заведения по видове легла (легла за интензивно лечение, психиатрични легла, легла за дългосрочна грижа и други легла) за целия период 2001 - 2008 г. по статистически зони и райони в съответствие с класификацията на Евростат. Също за първи път през миналата година бяха оповестени чрез прессъобщение на НСИ и бяха предоставени на компетентните ведомства данните за здравните сметки за периода 2003 - 2007 г., чрез които се оценяват всички разходи за здравеопазване - както публичните, така и разходите на домакинствата, на нетърговските организации - фондации, сдружения, частни здравноосигурителни фондове, класифицирани по изпълнители на медицински услуги и по функции.
През 2009 г. бяха представени и данните от проведеното първо Европейско здравно интервю, финансирано чрез целева субсидия от ЕК. Изследването се провежда по единна методология за страните - членки на ЕС, и осигурява сравними данни за страните от ЕС за здравния статус, начина на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението. Изследването обхваща представителна за страната извадка от 8393 лица на възраст 15 и повече навършени години в 3725 обикновени домакинства.
Резултатите от изследването обхващат самооценка на здравето, наличие на продължителни (хронични) заболявания или здравни проблеми и наличие на ограничения при извършване на обичайните дейности поради здравословни проблеми. Използването на медицински услуги от населението се характеризира чрез хоспитализацията на анкетираните лица; обръщаемост към общо практикуващ лекар, лекари специалисти, лекари по дентална медицина; някои специфични медицински специалисти (от една страна, парамедици и от друга - алтернативни медицински специалисти); ползване на грижи и услуги у дома във връзка с ограничения, свързани със здравето, прилагането на някои профилактични мерки - ваксинация против грип, измерване на кръвното налягане от медицински специалист, профилактика на нивото на холестерола, кръвната захар, извършване на мамография и цитонамазка. Резултатите от Европейското здравно интервю характеризират и основните здравни детерминанти - тютюнопушене и консумация на алкохол, наднормено тегло, физическа активност, здравословно хранене.
През 2009 г. представители на НСИ участваха активно в работата на програмата "Партньорство в здравната статистика" на Евростат, чрез която се развива методологията и се планират изследванията в статистиката на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд в Общността. Представител на НСИ участва и в експертна разработваща група на Евростат. По покана на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) НСИ беше една от 6-те статистически институции, участвали в проект на ЕК, изпълняван от ОИСР, за развитие на методологията за оценка на частните разходи за здравеопазване по системата на здравни сметки. Подготвен беше методологически доклад, който беше представен на среща на ОИСР.
Националният център по здравна информация (НЦЗИ) като орган на статистиката е изпълнил всички задачи, включени в НСП за 2009 г. Чрез мрежата от регионални центрове по здравеопазване са проведени планираните изследвания за: лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, психиатрични заведения, кожно-венерологични заведения, центрове за спешна медицинска помощ, онкологични заведения, пневмофтизиатрични заведения, центрове за трансфузионна хематология, центрове за хемодиализа, регистрирани заразни заболявания, хоспитализирани случаи в лечебните заведения по вид на заболяването и възрастови групи, регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания, венерически болести, злокачествени новообразувания.
Статистическите данни за трудовите злополуки, станали в България през 2007 г., са събрани и обработени съгласно статистическата система "Трудови злополуки" от Националния осигурителен институт (НОИ).
Статистика на правосъдието
През 2009 г. НСИ продължи да работи в тясно сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Върховната касационна прокуратура на Република България, Националната следствена служба, териториалните следствени служби, районните, окръжните и военните съдилища като институции, осигуряващи административни данни за броя и структурата на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица (вкл. и осъдените непълнолетни лица) на национално равнище и по статистически райони, области и общини, както и за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. За първи път през 2009 г. бяха обработени и данни за осъдените лица с влезли в сила присъди, получени от административен източник - Прокуратурата на Република България (Националната следствена служба). Данните са предоставени от действащата информационна система на следствените служби - елемент на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).
През 2009 г. НСИ като национален координатор, съвместно с Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието (Главна дирекция "Изпълнения на наказанията"), участва в подготовката на данни и метаданни за регистрираните престъпления и за населението в затворите през 2008 г. Тази информация ще бъде представена на интернет страницата на Евростат и в агрегирани таблици в публикацията "Статистика във фокус".
НСИ координира събирането и предоставянето на националните данни и метаданни от Министерството на вътрешните работи, Главната прокуратура (Върховната касационна прокуратура), Държавната агенция за национална сигурност, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за мерките за противодействие на прането на пари от всички страни - членки на ЕС, по методика, разработена от Генерална дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност" на ЕК.
НСИ участва в проект на ЕК "Разработване и провеждане на наблюдение в страните - членки на ЕС, за оценка на влиянието на извършени престъпления срещу бизнес предприятия. Целта на проекта е да се подготвят всички елементи и статистическият инструментариум, необходими за провеждането на Европейско наблюдение за престъпленията, извършени срещу бизнес предприятията в следващите няколко години.
НСИ беше национален координатор и при провеждането на "Единадесетото наблюдение на тенденциите на престъпността и действията на системите на наказателното правораздаване на ООН (UN-CTS), отнасящо се за 2007 - 2008 г.". Наблюдението е предприето от Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) в сътрудничество със Статистическия отдел на ООН. Основната цел на наблюдението е да се съберат данни за случаите на регистрираните престъпления и за дейностите на системите за наказателното правораздаване с цел подобряване на анализа и разпространение на информацията в глобален мащаб.
Изпълнени бяха редица текущи задачи по информационното осигуряване на мониторинга на Националния план за действие по равнопоставеност на жените и мъжете на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в областта на престъпността и правосъдието. Бяха предоставени статистически данни за престъпността за периода 2002 - 2008 г. за публикация "Изграждане на ефективен капацитет за прилагане на джендър мейнстрийминг подхода" на МТСП.
Доходи и условия на живот
През 2009 г. беше разработено техническо задание и извършена промяна в програмното осигуряване за годишната обработка на резултатите от наблюдението на домакинските бюджети, с които приключи етапът на внедряване на новата Класификация за доходите на домакинствата и промените в инструментариума на изследването.
Започна подготовката за промяна на методологията на изследването на домакинските бюджети. Във връзка с изискванията на Евростат (Doc. HBS/153E/2009/REV), свързани с HBS 2010, за подсигуряване съпоставимост на данните за домакинските бюджети във всички страни - членки на ЕС, започна подготовката за промяна на някои съществуващи променливи и въвеждане на нови в наблюдението на домакинските бюджети през 2010 г. Подготвя се и внедряването на основните социално-икономически характеристики (core social variables) съгласно Европейската програма за социални изследвания (EPSS). Изчислени бяха показатели за бедност (Laeken monetary poverty indicators) - общо за населението и по отделни специфични групи според алгоритмите на Евростат. Съгласно приетата от МС методика за изчисляване на официалната линия на бедност в страната беше изчислена линията за 2010 г.
В изпълнение на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета НСИ проведе регулярното панелно изследване "Статистика на доходите и условията на живот" (EU-SILC 2009). Изследването се финансира с целева субсидия на ЕК. Проектът е от изключителна важност за сравнителното изучаване на бедността и социалната изолация и тяхното проследяване във времето в отделните страни - членки на ЕС, тъй като осигурява хармонизирани данни за доходите в две измерения: моментни и лонгитудинални. В периода април - юли 2009 г. се проведе анкетното проучване на терен сред 7310 домакинства и 18 250 лица на 16 и повече години.
През годината бяха финализирани и изпратени в Евростат основните файлове с данни за 2006 и 2007 г. и съпътстващите ги индикатори за бедност и социално включване. Подготвен беше националният масив с данни от изследването, проведено през 2008 г., и приключи работата по оценка на качеството на данните и статистическите процедури по заместване на липсващите стойности, претегляне и калибриране на данните.
С цел повишаване пълнотата и надеждността на информацията през 2009 г. успешно беше осъществена връзката между данните от административния регистър на НОИ и наблюдението на доходите и условията на живот на НСИ. Предстои провеждане на експеримент с използване на CAPI технология (използване на преносими компютри при провеждане на интервютата) за провеждане на анкетни проучвания. Внедряването на новата технология при работата на терен ще намали значително натовареността на респондентите и ще подобри качеството на получаваните данни.


НСИ участва в проект на ЕК "Подобряване използването на изследването на домакинските бюджети за изчисляване на индикатори за консумацията на храни".
Социална защита
В съответствие с Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета и последващите два регламента на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита през 2009 г. приключи попълването на статистически данни за 2007 г. по Основния модул на системата и по Модула за бенефициентите на пенсии. Внедряването на Европейската система за социална защита на национално ниво беше подпомогнато с финансиране по проект "Статистика на социалната защита" в рамките на Многонационална програма ФАР 2006, изпълняван съвместно с НОИ.
Кратък преглед на Системата за социална защита и анализ на получените резултати за периода 2005 - 2007 г. са публикувани на интернет страницата на НСИ. До края на 2009 г. ще бъде издадена електронна публикация, съдържаща данни за приходите, разходите и изплатените обезщетения по функции и схеми на социална защита, общо описание на схемите и включените обезщетения, както и данни по Модула за бенефициентите на пенсии.
III.2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Годишни и тримесечни икономически сметки
Основните задачи в областта на националните икономически сметки бяха свързани с методологическото развитие и подобряване на качеството на данните, както и с повишаване степента на хармонизация с регламентите на ЕК и съкращаване на сроковете за предоставяне на данните. НСИ продължи регулярното производство на годишни данни за БВП и неговите компоненти по трите метода - производствен, метод на доходите и метод на крайното използване, както и на регионални данни за БВП и на таблици "Ресурс-използване". През периода бе реализирана планираната ревизия на данните за БВП за периода 1995 - 2007 г. Бяха разработени нови показатели в областта на съставянето на БВП на базата на проведени допълнителни изследвания и също така бе направена преоценка на всички данъци и социални осигуровки и приложен методът "Модифицирана касова основа" по препоръка на Евростат. Продължи работата по проучване на методологията и наличната статистическа и административна информация за разработването на регионални сметки в областта на домакинствата - първично и вторично разпределение на доходите на домакинствата.
НСИ взе активно участие в процеса на ревизиране на ЕСС '95 и в съвместни проекти с Евростат и страни от ЕС, като по този начин се насочи към осигуряване на максимално методологическо съответствие на показателите на национални сметки между страните членки.
С цел подобряване на координацията и ефективността на взаимодействието между НСИ и останалите институции, осигуряващи базова информация за производството на национални сметки, започна работа по актуализирането на меморандума за сътрудничество между НСИ, БНБ и МФ.
През 2009 г. бяха съкратени сроковете за предоставянето на регулярни тримесечни оценки за БВП и неговите компоненти от 75 на 70 дни. НСИ започна да изпраща за публикуване официални експресни оценки за БВП на 45-ия ден след края на отчетния период. През 2009 г. продължи работата по разработването и усъвършенстването на националните финансови сметки. От НСИ бяха подготвени баланси за финансовите активи и пасиви, сметки за потоците, преоценки и други изменения в обема на активите и пасивите за 2007 г., интегрирани в цялостна система за наличностите и потоците в съответствие с методологическите изисквания на ЕСС '95.
В изпълнение на Регламент на Европейската комисия през 2009 г. се разшири наборът от показатели за застрахователите, доброволните пенсионни фондове и кредитните институции по финансовите анекси на структурна бизнес статистика.
Държавна финансова статистика
Усилията в областта на държавната финансова статистика бяха насочени към по-нататъшното методологическо развитие и подобряване на качеството на данните. В изпълнение на препоръките на Евростат, направени вследствие на мисията им за оценка на свръхдефицита и дълга на държавно управление през месец март 2008 г. НСИ пое разработването и предоставянето на Нотификационните таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление". Съвместно с Министерството на финансите се изготвиха и предоставиха на Евростат данните за дълга и дефицита за 2008 г.
Бяха подготвени и предоставени на Евростат тримесечните показатели за сектор "Държавно управление", таблица 25 от трансмисионната програма. Започна работата и по ревизирането на данните за краткосрочна статистика на сектор "Държавно управление" от 2000 г.
Съгласно дерогациите на страната, които има в областта на държавната финансова статистика, бяха предоставени данни на Евростат за 1998 г. относно таблица 2 "Основни макроикономически индикатори за сектор "Държавно управление" и таблица 11 "Разходи на сектор "Държавно управление" по функции" общо и по подсектори на 2-ро ниво съгласно КОФОГ класификацията за периода 2000 - 2008 г.
Беше разработена и предоставена таблица 9 "Данъци и социални осигуровки по сектори на държавно управление" за 2008 г. На Евростат беше предоставена информацията от 1998 г. в динамика съгласно утвърдените изисквания за предоставяне на данни за България.
Подобряването на съгласуваността на данните по годишните финансови национални сметки с Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" ще бъде основна задача за НСИ и за останалите институции.
Мониторинг на собствените ресурси
Съгласно член 2, параграф 2 на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени всяка година в срок до 22 септември държавите членки са задължени да предоставят на Комисията (Евростат) в контекста на националните счетоводни процедури данни за брутния национален доход и неговите компоненти. Основните задачи в областта на мониторинга на собствените ресурси се отнасят до предоставянето на данни за брутния национален доход, доклада по качеството на данните и описание на източниците и методите, използвани при разработване на данните. Въз основа на тези документи Евростат оценява качеството и изчерпателността на данните за БНД и тяхното съответствие с ЕСС '95. През 2009 г. бяха предоставени данни за периода 2002 - 2008 г., придружени със съответния доклад по качеството.
През 2009 г. бяха предоставени на Евростат доклад "Описание на източниците и методите за съставяне на БВП и БНД" и съпровождащите го таблици относно изчисляването на показателите в областта на националните сметки.
Потребителски цени
Основен приоритет в работата бе провеждането на месечните статистически наблюдения на потребителските цени, които осигуриха необходимата информация за изчисляването на националния индекс на потребителските цени (ИПЦ), на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) и на индекса на цените за малката кошница от 100 социално полезни и жизнено необходими стоки и услуги на най-нискодоходните 20 % домакинства.
Продължи работата по усъвършенстването на методологията, конструирането и производството на индексите на потребителските цени във връзка с хармонизирането с европейските и международни стандарти. През 2009 г. беше актуализирана извадката от търговски точки за наблюдение, подобрен беше подборът на стоките и услугите, включени в потребителската кошница, разширен бе обхватът на някои подиндекси. Усъвършенствана бе системата от статистически тегла за конструирането на индексите на потребителските цени и бе разширено използването на информация от допълнителни източници. Подобрени бяха методите за третиране на цените на фиксираните телефонни услуги в индекса във връзка с настъпилите през годината промени в предлаганите тарифи. Актуализирани бяха потребителските профили, използвани при изчисляването на индекса на цените на пътнотранспортните застраховки. Усъвършенствани бяха индексите на цените на тютюневите изделия, автомобилите, услугите по настаняване, книгите и вестниците в съответствие с препоръките на Евростат, посочени в доклада от Целево посещение за съответствието (Compliance country visit) на произвеждания от Република България ХИПЦ със законодателството на ЕС. Продължи и се разшири прилагането на методи за оценка на качеството при промяна на качеството на стоките и услуги представители.
През 2009 г. успешно бе внедрена в реална експлоатация новата информационна система "Потребителски цени" за събирането, обработката, анализирането, съхраняването, предоставянето и разпространението на статистическата информация за потребителските цени, която доведе до ускоряване и улесняване на обработката на данните.
Друго приоритетно направление на работата през 2009 г. в областта на индексите на потребителските цени бе внедряването на нови изследвания и показатели чрез участието в пилотни проекти на Евростат. Успешно завърши работата по конструирането на новия показател ХИПЦ при постоянни равнища на данъците (HICP-CT) и започна регулярното му производство. Продължи работата по пилотния проект "Включване на жилищата, обитавани от собственици (Owner-Occupied Housing - OOH) в ХИПЦ". През 2009 г. стартираха и дейностите по проекта "Внедряване на Регламент (ЕО) № 1334/2007 от 14 ноември 2007 г. на Комисията, изменящ Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията за оценка на качеството и подбор в съответствие с чл. 13 на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета".
НСИ продължи участието си в Програмата за европейски сравнения (ПЕС), която е част от текущата програма по статистика на Европейската комисия, съгласно Регламент (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност (ППС), както и за тяхното изчисление и разпространение.


Националният статистически институт постига целите на ПЕС, като стриктно спазва сроковете, заложени в международния работен план за изчисляване на ППС, ежегодно утвърждаван от Работната група по ППС, в която членуват всички европейски страни партньори. Подобрени бяха качеството и защитата на изпращаната индивидуална информация в резултат на усъвършенстването на методите за контрол на данните в периода на предварително наблюдение и на 4-те последователни етапа на валидиране както на входящата информация, така и на резултатите. Евростат и страните от ЕС усъвършенстваха новите инструменти за он-лайн и оф-лайн работа в базата данни "ППС".
Статистика на външната търговия
През 2009 г. продължи усъвършенстването на дейностите, свързани с изпълнение на текущите задачи по ежемесечното производство и разпространение на информация за движението на външнотърговските стокови потоци в три направления: агрегирани прогнозни данни, детайлна информация за търговията с трети страни и детайлна информация за търговията със страните от ЕС. Основна задача пред статистиката на външната търговия бе намаляването на натоварването на респондентите, свързано с подаването на първични данни. В тази насока приключи успешно проект "Опростяване на системата Интрастат", финансиран в рамките на програмата на ЕК "Модернизиране на бизнес статистиката и търговската статистика" (MEETS). Непосредствен резултат от проекта е въвеждане на праг за опростено деклариране на сделки с ниски стойности, който ще бъде прилаган от следващата 2010 г. В същото време с цел запазване на качеството на информацията при намаляване обхвата на търговията бяха усъвършенствани методиката за оценка на търговията под прага за наблюдение и методиката за оценка на неотговорилите лица. Също така бяха планирани мерките, които да продължат работата в тази насока, както и в посока на по-добро използване на данните от административни източници, намаляването на асиметрията, по-нататъшното усъвършенстване на методите за оценка на необхванатите потоци и хармонизиране на работата по прилагане на правилата за конфиденциалност при разпространение на информацията.
Основно предизвикателство пред регулярното производство на статистиката на външната търговия бе лошото качество на първичните данни, предоставяни на НСИ от отчетните единици. Това наложи провеждането на срещи с отговорните служители от НАП и АМ за предприемане на конкретни действия за преодоляване на проблема.
През 2009 г. от изключителна важност беше въвеждането в реална експлоатация на Информационната система "Външна търговия". Чрез нея се създаде единен вход за постъпващите от различни административни източници информационни потоци и се осигури единна технология за обработка и контрол на информацията. Информационната система "Външна търговия" за първи път в практиката на НСИ предостави нов тип услуга на потребителите, а именно директен достъп чрез интернет до базата от данни за външната търговия и възможност за самостоятелно съставяне на справки и таблици, които съдържат детайлна информация за вноса и износа по съответната номенклатура на стоките[*1], страна партньор, страна на произход, стойност в левове, стойност в евро, стойност в щатски долари, нетно тегло в килограми и количество по допълнителна мярка.
През 2009 г. бе подготвена за първи път годишна електронна публикация "Външна търговия на Република България".
---------
[*1] (Комбинирана номенклатура, Стандартна международна външнотърговска класификация (SITC) и Класификация на икономическите дейности), период, канал на търговия (Интрастат, Екстрастат)
Към Част ІV

Няма коментари:

Публикуване на коментар