сряда, 6 април 2011 г.

Отчет за изпълнението на Националната Статистическа програма IV

Към Част ІII
III.3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА
Структурна бизнес статистика

Структурната бизнес статистика обхваща набор от задължителни годишни показатели, дефинирани в Регламент (ЕО) № 295/2008 на ЕП и на Съвета, характеризиращи заетостта, оборота, произведената продукция, разходите за производство на икономическите единици и др. В резултат на извършената актуализация на статистическия инструментариум за годишните статистически наблюдения в съответствие с настъпилите промени в националното счетоводство бяха включени нови показатели за постигане на по-пълно съответствие и хармонизация с изискванията на регламентите по СБС на ЕК.
Приоритет през 2009 г. беше работата по въвеждането на он-лайн подаване на годишните отчети и статистически справки чрез Информационна система "Бизнес статистика". Успешното внедряване за първи път в историята на държавната статистика на он-лайн подаване на първични данни доведе не само до улесняване и намаляване на натоварването на отчетните единици, но и подобри качеството и позволи съкращаване на сроковете за производство на информацията. През 2009 г. данните бяха оповестени с 2 месеца по-рано, в края на септември вместо в края на ноември. НСИ предвижда допълнително съкращаване на сроковете за производство и разпространение на информация по структурна бизнес статистика през 2010 г.
През 2009 г. работата в областта на СБС беше насочена към подобряване на обхвата и повишаване на качеството на получените данни чрез по-прецизна оценка на неотговорилите единици, по-детайлна проверка на данните на микрониво и осигуряването на пълнота и съответствие на свързаните показатели от СБС, получени с различните формуляри от годишния отчет.
През 2009 г. беше осъществен преход към новата класификация на промишлените продукти, като за целта се изгради детайлно двойно кодиране на ниво продукт, с цел да се подпомогнат респондентите за правилното отнасяне на продуктите и едновременно да се осигури качествена, достоверна и надеждна информация за промишленото производство в натурални показатели. Подготвените въпросници бяха публикувани в Еxcel формат на интернет страницата на НСИ с цел улесняване на респондентите и скъсяване на срока за събиране на данните. В посока намаляване на броя на наблюдаваните предприятия при запазване на 90 % обхват съгласно Регламент № 3429/91 се въведе по-висок праг за преобладаващата част NACE класове (за 90 %) от 100 хил. лв. на 120 хил. лв., което създаде условия за намаляване натовареността особено на малките и средните предприятия.
В изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) № 772/2005 на Комисията беше проведено статистическо изследване "Наблюдение на предприятията от стоманодобива" за предоставяне на годишни статистически данни на Евростат в определения срок за производство на стомана за 2008 г. от предприятията, произвеждащи чугун, стомана или изделия.
Програмно беше осигурено двойно кодиране на икономическата дейност на предприятията по КИД-2008 и НКИД-2003, което направи възможно изчисляването на определени в същия регламент показатели по СБС за 2008 г. и по двете класификации.
Поради нарастващото значение на сектора на услугите в националната и европейската икономика през отчетния период продължи работата по разширяване на набора от статистически показатели за сектора на услугите в регулярното статистическо изследване "Нетни приходи от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти". Съгласно изискванията на новия Регламент по СБС за първи път бяха предоставени данни на 4-ти знак (NACE Rev. 2) за предприятията от секторите Транспорт, Съобщения и Услуги с нанесена първична и вторична конфиденциалност на информацията.
През 2009 г. НСИ участва за четвърта поредна година в проект на ЕК "Бизнес демография", целящ хармонизирано събиране на данни за демографията на бизнеса в страните - членки на ЕС - брой на активни, новородени, преустановили дейността си (умрели) или оцелели предприятия за съответен период. "Демография за предприятия с работодател" е друг проект на ЕК, в който нашата страна участва. Той се явява по-нататъшно развитие на проекта "Бизнес демография", като в него се изследват само предприятията с наети лица. Изготвят се и данни за бързо развиващите се предприятия (с над 20 % годишен ръст в оборота или заетостта), а също така и т.нар. "газели", т.е. бързо развиващи се млади предприятия, които са създадени преди не повече от 5 години, които са от особен интерес за страните членки, ЕК и ОИСР.
Краткосрочна бизнес статистика
През 2009 г. в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета и променящия го Регламент (ЕО) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящи се до КБС, НСИ продължи да произвежда и разпространява в определените срокове и с необходимото качество месечни и тримесечни показатели за изменението в дейността на секторите промишленост, строителство, търговия на дребно и други услуги, които са напълно хармонизирани по отношение на методология и равнища на детайлизация с Евростат. Тази информация, известна като краткосрочна бизнес статистика, позволява да се направи бърза оценка на икономическия климат в страната, поради което представлява важно средство за анализа на текущото икономическо развитие.
Основен приоритет през 2009 г. в областта на КБС беше внедряването на новата класификация на дейностите NACE Rev.2 (КИД-2008), като едновременно с това се направи смяна на базисната година за сравнение от 2000 г. на 2005 г. при проследяване на динамиката на производството и продажбите в отделните икономически сектори. Преизчислени бяха всички динамични редове с икономически показатели с месечна и тримесечна периодичност по новата класификация назад до 2000 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1893/2006 на ЕП и на Съвета, отнасящ се до внедряването на статистическата класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 в отделните статистически области. От първия месец на 2009 г. всички извадки са формирани и показателите се изчисляват и публикуват по КИД-2008, с което може да се приеме, че новата класификация на дейностите е напълно внедрена в КБС.


През 2009 г. продължи работата за оценка и подобряване на качеството на краткосрочните показатели и най-вече на тези, които са част от Основните европейски икономически показатели (Principal European Economic Indicators). В съответствие с изискванията на Евростат беше направена по-подробна оценка на качеството на показателя "Оборот в други услуги", като през юли 2009 г. беше попълнен и предаден в Евростат доклад, съдържащ подробна информация, включваща обхват и размер на извадката, методи за оценка на неотговорилите, грешки при изследването - грешки, които се дължат на извадката и грешки на измерването.
Продължи работата по разширяване на обхвата на показателя "индекси на цени на производител в услугите", въведен с Регламент (ЕО) № 1158/2005 на ЕП и на Съвета. През 2009 г. изследването на цени на производител беше внедрено за дейността "Товарен автомобилен транспорт" и започна регулярното предаване на индексите в Евростат. Едновременно с това започна работа по подготовка за изчисляване на индекси на цени и за "Дейности в областта на информационните технологии".
Месечното наблюдение на производството и продажбите на вътрешния пазар на основни промишлени продукти в натурално изражение, извършвано на база на представителна продуктова извадка, съдържаща (337) основни промишлени продукта от Номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ), бе провеждано при непрекъснато завишаване на контрола върху първичните данни, подобряване качеството и събираемостта на информацията и в същото време намалявайки натоварването на ТСБ и отчетните единици.
В отдел "Статистика на търговията" беше извършено задълбочено проучване на опита на Обединеното Кралство по прехода от Класификацията на икономическите дейности 2003 (NACE Rev. 1) към Класификацията на икономическите дейности 2008 NACE Rev. 2. След последващо успешно експериментално тестване с реални данни за търговията на дребно като цяло и по отделни групи дейности беше разработен практически метод за извършване на прехода между двете класификации, който беше презентиран и на международната среща в Букурещ, организирана по същата проблематика. След получената висока оценка от организаторите методът беше препоръчан за практическо използване и от другите страни, участници в срещата. По този метод беше извършено преизчисляване на всички динамични редове с показатели назад до 2000 г. и пребазирането им към новата базисна 2005 г., което осигури възможност да бъде изпълнено изискването на Евростат от началото на 2009 г. данните по КБС да бъдат изпращани по новите групи на КИД-2008, дефинирани в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на ЕП и на Съвета и при новата базисна 2005 г.
Тримесечните обработки на "Справка за дейността на предприятията" осигуриха навременна и актуална информация за разработване на тримесечните показатели по КБС и системата на националните сметки.
Енергийна статистика
В областта на материалните и енергийните баланси основните задачи се свеждаха до провеждане на текущи статистически изследвания и разработване на "Общ енергиен баланс" - матрица, която обхваща производството на първична енергия, преобразувана енергия, крайното енергийно и неенергийно потребление на енергийни ресурси, както и на национални материални баланси и на натурално-стойностни баланси, необходими за изчисляването на годишните национални икономически сметки.
Наред с регулярните задачи през 2009 г. в областта на енергийната статистика беше въведено ново годишно наблюдение на комбинираните централи за производство на електрическа и топлинна енергия в изпълнение на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО.
На интернет страницата на НСИ беше представена за първи път информация за средните цени на потребители от индустрията и на домакинствата за електрическата енергия и за природния газ. Подготвена е и по-богата информация за раздел "Енергетика" относно общия енергиен баланс, месечните данни по енергийна статистика, информация за комбинираните съоръжения за електрическа и топлинна енергия.
Транспорт и туризъм
През 2009 г. започна за първи път редовно публикуване в интернет страницата на НСИ на месечни прессъобщения за железопътния транспорт и на тримесечни прессъобщения по видове транспорт. Съгласно допълнителното споразумение между Националния институт по статистика на Румъния и Националния статистически институт на България започна обмен на данни за транзитния транспорт по вътрешни водни пътища. Изпълнението на задачите и дейностите в областта на транспорта, заложени в НСП 2009, стана възможно благодарение на доброто сътрудничество и предоставянето на административни данни от редица институции - Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и Изпълнителна агенция "Морска администрация" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи (МВР), Национална агенция "Пътна инфраструктура", НК "Железопътна инфраструктура" и ИА "Автомобилна администрация".
Статистическите изследвания за гражданското въздухоплаване се извършват от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. През 2009 г. е осигурена статистическа информация за въздушния транспорт и приключване на проект по ФАР за статистиката на транспорта.
Информацията за морските и речните пристанища е осигурена от Изпълнителна агенция "Морска администрация".
В областта на туризма усилията бяха насочени към развитие на статистическия инструментариум на изследването на туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението, като бе намален броят на въпросите и оптимизиран видът на анкетната карта и бе усъвършенствана методиката за оценка на неотговорилите респонденти или на липсващи отговори на отделни въпроси. През 2009 г. бе подобрена извадковата техника на изследването на преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната с цел предоставяне на по-точни и надеждни статистически оценки, необходими за разработване на платежния баланс на страната и статистиката на туризма. Към тримесечното изследване на туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението бяха добавени допълнителни показатели, осигуряващи съгласуваност с Директива 95/57/ЕО за събиране на данни в областта на туризма. Разработени бяха пилотно сателитните сметки за туризма с данни за 2006 г. като резултат от участието на НСИ с още 13 държави - членки на ЕС, в проект за развитие на методологията в тази област.
Статистически бизнес регистър
През 2009 г. продължи текущата работа по поддържане и актуализация на Регистъра на статистическите единици (РСЕ) с данни от статистически наблюдения и външни административни източници, като работата беше пренасочена по новата класификация на икономическите дейности - КИД-2008. Работата на РСЕ продължава да осигурява пълния обхват от активните статистически единици (генералната съвкупност), било то "предприятия" или "местни единици" или извадки от тях, формирани по определени критерии, които да обслужват статистическите наблюдения. От него се извършва и информационно обслужване на редица външни клиенти на НСИ.
Предстои внедряване на получаването на данни за статистическите единици - "предприятие" и "местна единица" в РСЕ от новата информационна система "Бизнес статистика" (ИСБС). През отчетната година стартира и приложението "Зареждане на данни от Търговския регистър", който е един от основните административни източници на РСЕ. Беше въведен и целият обем информация, вписана от Търговския регистър след 1 януари 2008 г. до текущия момент. Продължава и работата по определяне на обхвата и характеристиките на статистическите единици с вид "местна единица". В началото на 2009 г. в РСЕ бяха вписани местните единици, подали данни в изчерпателното годишно наблюдение на нефинансовите предприятия, съставящи баланс за 2007 г. В техническото задание за новата ИСБС беше добавен формулярът "Справка за местните единици". Предстои анализ и обработка на събраните данни с цел вписване в РСЕ на нови местни единици, актуализация на характеристиките за съществуващи такива или закриване на прекратили дейността си местни единици.
През 2009 г. НСИ взе участие в проект на ЕК "Тестване на данните от Еврогруп регистъра с тези от Националния бизнес регистър", с който се извърши идентификация на национално ниво на единици от типа "група предприятия", предоставени от Европейския регистър на групите предприятия (EGR). Беше извършено и актуализиране и допълване на списъка от единици, за които в Бизнес регистъра има информация, че са част от многонационални групи предприятия, но не се съдържат в предоставения от Евростат списък.
III. 4. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА
Бизнес тенденции
През изминалата година ежемесечните наблюдения на бизнес тенденциите на НСИ придобиха особена важност в условията на икономическа и финансова криза като най-бързият източник на официални статистически данни за икономическата ситуация и очакванията за промените в заетостта, цените и производството на мениджърите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите за настоящата и бъдещата бизнес дейност, както и от потребителите за техните намерения за покупки и спестявания в следващите 3 до 6 месеца. С финансовото съдействие на Европейската комисия тези наблюдения се провеждаха по "Общата хармонизирана програма на Европейския съюз за бизнес наблюдения и наблюдение на потребителите" в страните членки, в т. ч. и в България.


Неслучайно показателите от тези наблюдения се използват като компоненти на съставни изпреварващи показатели за анализ и откриване на повратните точки в икономическия цикъл. Те служат за икономически анализ, мониторинг и краткосрочно прогнозиране от Главна дирекция "Икономически и финансови въпроси" на ЕС.
Устойчиво развитие
Основните приоритети в работата в областта на показателите за устойчивото развитие бяха: разширяване на набора от показателите за устойчиво развитие за отчитане на напредъка на страната в изпълнение на Лисабонската стратегия и Стратегията за устойчиво развитие на ЕС (2006); подобряване на качеството и навременността на публикуване на показателите за устойчивото развитие и запознаване на обществеността със съдържанието и възможностите за интерпретиране и използване за сравнителни анализи на показателите за устойчивото развитие. В резултат от съвместния проект на Евростат и НСИ, в сътрудничество с дирекция "Енергийна стратегия" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и консултант от Швейцарската статистика, бе разширен наборът от показатели за отчитане на напредъка на страната в областта на устойчивото развитие. Проектът се финализира с издаването на втора разширена двуезична публикация (на български и английски) "Устойчиво развитие на България", която съдържа информация в следните области: социално-икономическо развитие, устойчиво потребление и производство, социално включване, демографски промени, обществено здраве, промени в климата и чиста енергия, устойчив транспорт, природни ресурси, глобално партньорство и добро управление.
Регионална статистика и географски информационни системи
Създадената географска мрежа от териториални единици на различни административно-териториални нива осигури картографското представяне на статистическата информация в изданията на НСИ от областта на демографската и социална статистика. Подобри се визуализацията на резултатите от статистическите изследвания и акцентите в териториалните различия на протичащите социално-демографски процеси в страната.
Въз основа на предоставените кадастрални планове за големите градове на страната от Агенцията по геодезия, картография и кадастър е извършено привързване на георефирираната статистическа информация за населението и сградния фонд към тях. Създадените цифрови модели на градовете ще бъдат използвани в подготовката и организацията на Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 при районирането на големите градове на преброителни (статистически) участъци и съставянето на списъците, по които ще се извърши преброяването на населението и жилищния фонд. Очаква се да се постигне по-точен обхват в районирането на тези населени места и значително намаляване на разходите за тази дейност.
Изгражданата географска мрежа за различните административни и териториални единици и привързването към тях на конвенционални статистически данни ще осигури необходимите условия за бъдещо сътрудничество на НСИ в създаването на националната инфраструктура за пространствена информация в рамките на Европейската общност (INSPIRE).
Статистика на селското, горското и рибното стопанство
Наред с изпълнението на регулярните задачи по разработване на годишни данни по текущи и съпоставими цени за производствената сметка (брутна продукция, междинно потребление, неотделими второстепенни неселскостопански дейности и добавена стойност) за икономическите дейности селско, горско и рибно стопанство през 2009 г. бяха изчислени тримесечни и годишни индекси на цените на стоките с инвестиционно предназначение, използвани в селското стопанство за периода 2005 - 2009 г. Преизчислени бяха и тримесечни и годишни данни за периода 2000 - 2009 г. при новата база за сравнение в динамика 2005 г. за индексите на цените на селскостопанската продукция и на средствата за производство, използвани в селското стопанство. НСИ взе активно участие в подготовката на проект на Закона за селскостопанското преброяване през 2010 г., съвместно с отдел "Агростатистика" в МЗХ. С цел намаляване на натоварването на респондентите бе редуциран броят на показателите в тримесечния Отчет за приходите и разходите на селскостопанските предприятия и бе разработен електронен вариант за неговото попълване.
През 2009 г. отдел "Агростатистика" в МЗХ организира и проведе дейностите за осигуряване на данни относно: системата за земеделска счетоводна информация и производствените разходи в земеделието, кланици и производство на месо, млекопреработвателни предприятия и производство на млечни продукти, люпилните, селскостопански животни, добива и прогноза за производството на пшеница и ечемик, добиви и производство от полски култури, производство и преработка на плодове и зеленчуци, производство на грозде и вино, структура на лозята, заетост и използване на територията на България (БАНСИК 2009). Финализирано беше участието в три проекта на ЕК - заетост и използване на територията (LUCAS 2008), използване на торове и на вода за напояване.
НИРД, иновации и информационно общество
През 2009 г. наред с изпълнението на регулярните задачи от НСП по производство и разпространение на данни за НИРД бе усъвършенствана и методологията чрез осигуряване за първи път от министерствата и БАН на информация за бюджетните разходи за НИРД в разбивка по социално-икономически цели. В рамките на пилотен проект, финансиран с целева субсидия от Евростат, бе разработен национален въпросник "Разходи за НИРД, финансирана от чужбина през 2009 г." в подробна разбивка на видовете чуждестранни източници на финансиране и по категории според географската област на произход на средствата (ЕС/извън ЕС). За първи път през 2009 г. бяха подготвени таблици и динамични редове с агрегирани данни по стандартните показатели за НИРД, придружени с описание на методологията (метаданни) и бяха публикувани на новата интернет страница на НСИ.
През отчетната година бе подготвено и проведено поредното изследване на иновациите по хармонизирана програма на ЕС, което обхваща периода 2006 - 2008 г. Резултатите от него са основа за изготвянето на регулярния доклад на ЕК "Табло на иновациите" (Innovation Scoreboard), което описва степента на развитие на иновациите в Общността и в отделните страни членки. Експерти на НСИ взеха участие в подготовката на методология от Евростат за измерване на иновациите на регионално ниво и обобщаване на резултатите в доклад "Регионално табло на иновациите".
В изпълнение на Регламент (ЕО) № 808/2004 на ЕП и на Съвета за статистика на информационното общество през 2009 г. отдел "НИРД, иновации и информационно общество" проведе две изследвания, финансирани с целеви субсидии от Евростат - "Използване на ИКТ и е-търговия в предприятията" и "Използване на ИКТ от домакинствата и лицата". През 2009 г. се извърши преизчисляване на динамичните редове с показатели за използване на ИКТ от предприятията по новата класификация на икономическите дейности НКИД-2008 за всяка година от 2006 до 2009 г. За първи път в публикацията "Статистически справочник", съдържащ основна информация за икономиката, обществото и околната среда, бе включен раздел "Наука, иновации и информационно общество".
През отчетната година НСИ взе участие в подготовката на третата публикация "She figures - 2009" по проекта на Европейската комисия "Жените и науката" чрез валидиране на качеството на данните за България и даване на становища, мнения и предложения. В резултат на подадените от НСИ данни за използването на ИКТ беше подготвен доклад за състоянието на широколентовия достъп в Република България през 2009 г.
Статистика на околната среда
В отговор на нарастващите потребности от информация за състоянието на околната среда и за целите на мониторинга на политиките в областта на екологията и през 2009 г. продължи тенденцията на непрекъснато разширяване на обхвата на съществуващите статистически изследвания и на усъвършенстване на използвания инструментариум. За удовлетворяване на необходимостта от информация на МОСВ и на ИАОС през 2009 г. в наблюдението на битовите отпадъци беше включен нов раздел "Строителни отпадъци". През 2009 г. се работи по изпълнение на пилотния проект "Статистика на водите - методи и инструментариум за пространствена агрегация". Започна и работата по пилотните проекти на ЕК "Сметки за разходите за околна среда" и "Сметки за материалните потоци в икономиката" със срок на приключване - средата на 2010 г.
Приоритет в работата бе и намаляването на натоварването на отчетните единици чрез разработването и внедряването на електронни въпросници за статистическите изследвания "Водопотребление" и "Наблюдение на подземните запаси". Предприеха се мерки за по-широко използване на информация от административни източници (МОСВ, ИАОС, МЗХ и други) в областта на статистиката на водите и на отпадъците; с внедряване на подходящи извадкови техники, както и на електронни въпросници за събиране на информация и други.
Ежегодно НСИ предоставя статистически данни за околната среда и за други тематични области на статистиката за изготвянето на "Национален доклад за състоянието на околната среда в България".
Информационно осигуряване на планирането и управлението на страната при кризи
През 2009 г. продължи поддържането и актуализирането на базите данни на Специализирания регистър на статистическите единици (СРСЕ) и на Интегрираната статистическа геореферирана информационна система за управление при кризи (ИСГИС УК), в която бяха мигрирани данните от предходни годишни изследвания (от 2003 до 2007 г.). Беше проведено специализирано статистическо изследване за информационното осигуряване на планирането и управлението на страната при кризи, за възникналите кризисни събития на територията на страната през 2008 г., техните параметри, състоянието и характеристиките на критичните инфраструктурни обекти, потенциално опасните сгради и съоръжения, пораженията (щетите и загубите) от тях, възстановените инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения и получените обезщетения от държавата и застрахователните дружества. Изследването обхвана отчетни единици от структурите на сектор "Държавно управление", някои държавни предприятия, чиято дейност е от съществено значение за изграждането и поддържането на инфраструктурата на страната, държавни фирми и лицензирани оператори от сектор "Транспорт, складиране и пощи" и застрахователните дружества.


Поради промени в Закона за отбраната и въоръжените сили и поднормативните му актове беше отменено провеждането на статистическо изследване за потенциалните производители и доставчици на специална и гражданска продукция в интерес на отбраната и управлението при кризи.
Към Част V

Няма коментари:

Публикуване на коментар