четвъртък, 14 април 2011 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект изключение

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - публична общинска собственост

Образец на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително
на основание чл.46, ал.1 във връзка чл.60, ал.1 и чл. 52, ал.1, т.3, б „б” от Закона за водите


До
КМЕТА НА ОБЩИНА ………….


ЗАЯВЛЕНИЕ
за откриване на процедура за издаване на разрешително за
ползване  на повърхностен воден обект  - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал.1, т.3 от ЗВ


Уважаеми господин/ГОСПОЖО КМЕТ,
На основание чл.46, ал.1 във връзка чл.60, ал.1 и чл. 52, ал.1, т.3, б „б” от Закона за водите, моля да бъде открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
Фирма (за юридически лица и за еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон )

Седалище

Единен идентификационен код или БУЛСТАТ

Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес (при наличие на такъв)

Телефон за връзка с лицето, което управлява или представлява юридическото лице

Факс за връзка с лицето, което управлява или представлява юридическото лице


Данни за ползването
Цел на ползването

Воден обект (наименование на язовир или микроязовир)

Водно тяло (съгласно утвърдения План за управление на речните басейни, публикуван в интернет на страницата на Басейнова дирекция)

Място на ползване,
вкл. надморска височина и  географски координати (в координатна система WGS_84-BL),  площ за използване

Местност,
административно-териториална и териториална единица,
код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

Параметри на исканото ползване

Номерът на решението на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по оценка на въздействието върху околната среда или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразиеПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното
Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган
Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията в случаите, в които ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения (може и договор)
Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (по приложения към заявлението образец)
Когато чрез изгражданите съоръжения или чрез изземването на наносни отложения се изменят физичните характеристики на повърхностно водно тяло, към настоящото заявление се прилагат и обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на изискванията по чл.156е, ал.2
За изграждане на нови системи и съоръжения и
Инвестиционен проект, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията
нвестиционният проект, се подготвя от лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.)

За изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата
Технически проект за изземването, който да съдържа:
1. хидроложка разработка за динамичните запаси от наносни отложения с оценка за допустимото изземване;
2. обосновка за избор на участъка, включително геодезично заснемане, схема и пространствени граници;
3. избор и описание на технологията за изземване на материала;
4. график за добив и режим на работа;
5. транспортна схема на извозване на материалите, съгласувана със съответната община;
6. място за депониране на иззетия материал, което трябва да бъде извън границите на водния обект и да отговаря на изискванията на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
7. място за депониране на горния глинест слой, което трябва да бъде извън границите на водния обект и да отговаря на изискванията на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
8. мероприятия за опазване на околната среда
(Техническият  проект, се подготвя от лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.)

За аквакултури и свързаните с тях дейности и
Проект за дейността, който да съдържа: Кратко описание за предвижданата дейност, схеми и технически параметри на предвижданите за изграждане съоръжения, конструкция на съоръжението и технология на изграждането и дейността, срокове и етапи на изграждане на съоръженията, ако се предвиждат такива и съответно за дейността.
Съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за стопански риболов и зоните за рибовъдство в големи язовири – когато язовирът не е зониран
Одобрен от общински експертен технически съвет проект за промяна на предназначението на малкия язовир, в съответствие с правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната структура
Актуален Протокол от Комисия за извършване на технически прегледи по смисъла на Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (обн. в ДВ бр. 17/ 2004 г.),
За плаващи съоръжения в язовири и
Проект за изграждане на съоръжението и дейността му
Документ за регистрация и годност на плавателното съоръжение от Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Предварителен договор за транспортиране на отпадъчните води и битовите отпадъци или проект за прочистване на отпадъчните води – в случаите, когато такива се формират от извършваната дейност на плавателното съоръжение
Договор с водолазна фирма за годишно обслужване на закотвящите съоръжения

Забележка:
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.


дата:………………                                                     Заявител: ……………………………
име, подпис, печат
Образец №1 по чл.71, ал.2 от ЗООС

Декларация

Подписания ………………………………………………………………………………………………………
(трите имена)

ЕГН……………………………….., представител на …………………….…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...
(юридическо лице, едноличен търговец)

с БУЛСТАТ ………………………………………

със седалище и адрес на управление………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

тел. ………………………………………, факс …………………………….…………………………………

във връзка с чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда


Декларирам:


Представляваната от мен фирма няма парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
               Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.Декларатор:……………………….
(подпис)
Дата…………………………Няма коментари:

Публикуване на коментар