четвъртък, 14 април 2011 г.

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ

До
Отдел “ТСУ”
Община


ИСКАНЕ

ЗА СКИЦА НА ИМОТ

ОТ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/възложител, упълномощено лице – трите имена, ЕГН/
Адрес: ..........................................................................................................................................

             Г-н Кмет,
             Моля да ми бъде издадена СКИЦА на имот,находящ се в
.......................................................................................................................................................
/местонахождение – урегулиран поземлен имот, неурегулиран поземлен имот/, УПИ.............. ; пл. №............... ; кв. .................по плана /в землището/ на град /село/, местност..............................................................
с административен адрес: ул. ................................................................................. № .............
град /село/ .................................................................., община ................................................, област ..............................................
Собственици на имота сме:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Скицата ми е необходима за пред: ...........................................................................................

Прилагам документ за собственост: .........................................................................................


Скицата е платена с квитанция № ..................
Дата: ...................................... г.                                                       Подпис : ............................
гр. ......

Няма коментари:

Публикуване на коментар