сряда, 6 април 2011 г.

ОТЧЕТ за изпълнението на Националната статистическа програма

ОТЧЕТ за изпълнението на Националната статистическа програма за 2009 г. и за дейността на Националния статистически институт през 2009 г.


Приет с ПМС № 49 от 4.02.2010 г., обн., ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г.


ВЪВЕДЕНИЕ
Отчетът е разработен в съответствие с чл. 9, т. 6 на Закона за статистиката и представя изпълнението на задачите от Националната статистическа програма и дейността на НСИ и другите органи на статистиката през 2009 г. Описани са постигнатите резултати по изпълнението на приоритетите от Стратегията за развитие на Националната статистическа система, 2008 - 2012 г., и извършените дейности по производство на статистическа информация в отделните тематични области: демографска и социална статистика, макроикономическа статистика, бизнес статистика и многоотраслова и регионална статистика. Представени са резултатите от разпространението на статистически продукти и услуги, осъщественото европейско и международно сътрудничество, както и ресурсното осигуряване на НСИ. Специално внимание е отделено на проведените за първи път изследвания и дейности в работата на института.
През 2009 г. НСИ осъществяваше своята дейност при нова законодателна рамка, определена от приетия Регламент № 223/11.03.2009 г. на ЕП и на Съвета относно европейската статистика и от изменения и допълнен Закон за статистиката в Република България. Изминалата година се характеризираше с ограничения на ресурсното осигуряване, породени от финансовата и икономическа криза. В тази динамична среда НСИ заедно с БНБ и другите институции - органи на Националната статистическа система, изпълниха успешно задачите и дейностите, заложени в Националната статистическа програма за 2009 г.
Продължи работата по изпълнение на приоритетите от Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2008 - 2012 г., и Статистическата програма на Общността за периода 2008 - 2012 г. Направени бяха значими инвестиции в съвременни информационни и комуникационни технологии, позволяващи он-лайн подаване на данни от отчетните единици и съкращаване на сроковете за производство на информацията. Постигнаха се съществени резултати в намаляването на натоварването на респондентите чрез опростяване на въпросниците, в повишаване на качеството на статистическата информация и усъвършенстването на нейното разпространение. Укрепен бе професионалният и административен капацитет на човешките ресурси чрез активно обучение на една пета от състава и интензивна обмяна на опит с водещи национални статистически служби на останалите страни - членки на ЕС, финансирани в рамките на Национална програма ФАР. През 2009 г. се засили доверието към официалната статистика у нас и се повиши нейният авторитет в рамките на Европейската статистическа система и международните статистически организации. Изследванията на общественото мнение, проведени от външни за системата институции, регистрират повишаване на удовлетвореността на потребителите и респондентите от работата на институцията.
I. ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 2009 Г.
За първи път през 2009 г. НСИ въведе:
- Он-лайн подаване на годишните счетоводни и статистически справки от нефинансовите предприятия чрез уеб базирана информационна система "Бизнес статистика".
- Праг за опростено деклариране на сделки с ниски стойности във външната търговия, който ще бъде прилаган от 2010 г. и ще доведе до намаляване на натоварването на респондентите.
За първи път през 2009 г. НСИ разработи и въведе:
- Единен корпоративен дизайн на институцията и единен дизайн на статистическите публикации.
- Нова потребителски ориентирана интернет страница, обогатена с нови тематични области и данни за минали периоди, с обяснителни и методологични бележки (метаданни) на статистическите показатели, с възможност за сваляне на таблици и графики.
- Нов тип услуга на потребителите, а именно директен достъп чрез интернет до базата от данни за външната търговия и възможност за самостоятелно съставяне на справки и таблици, които съдържат детайлна информация за вноса и износа.
За първи път в историята на българската статистика:
- НСИ бе избран за домакин на годишната среща на ръководителите на статистическите служби на страните - членки на ЕС, която ще се проведе на 29.09. - 01.10.2010 г. в София.
- Председателят на НСИ бе избран за член на Групата за партньорство на Европейската статистическа система, която подпомага дейността на Комитета на ЕСС и разработва стратегически документи в областта на статистиката в ЕС.
- Представител на България - г-жа Христина Митрева - председател на Националния статистически съвет и заместник-министър на труда и социалната политика, бе избрана за член на Европейския статистически консултативен комитет, който оказва съдействие на Европейския парламент, Съвета и Комисията при координирането на стратегическите цели и приоритети в областта на статистическата информация.
За първи път през 2009 г. НСИ:
- Започна разработване на тримесечна информация за демографските процеси, броя и структурите на населението през текущата година и разработи и публикува таблици за смъртност на населението по причини за умиранията.
- Направи многовариантна прогноза за развитие на населението до 2060 г. общо за страната и по области до 2020 г. по хармонизирана с Евростат методология.
- Започна подготовка за предстоящото общо и едновременно в 27-те страни - членки на ЕС, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г. в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 862/2008 на Европейския парламент и на Съвета.
- Издаде нова двуезична публикация "Краткосрочна бизнес статистика", която съдържа тримесечни данни за производството, цените и заетостта в индустрията, строителството, търговията и услугите.
- Пилотно разработи и публикува данни за здравните сметки за периода 2003 - 2007 г., чрез които се оценяват всички разходи за здравеопазване, и данни за сателитните сметки за туризма през 2006 г.
- Внедри новата Класификация на икономическите дейности КИД - 2008 за всички икономически показатели и агрегационни нива и преизчисли всички динамични редове с месечни и тримесечни показатели по сектори, назад до 2000 г. към новата база за сравнение в ЕС - 2005 г.
II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА
II.1. НАМАЛЯВАНЕ НА НАТОВАРЕНОСТТА НА РЕСПОНДЕНТИТЕ
През изминалата година НСИ продължи предприемането на конкретни мерки за намаляването на натоварването на респондентите, свързано със задълженията на стопанските и нестопански организации, домакинствата и гражданите по предоставяне на първични статистически данни. Положени бяха усилия в две основни направления:
- по-широко използване на административни източници на данни;
- оптимизиране на статистическия инструментариум.
Направените в края на 2008 г. промени в Закона за статистиката регламентираха правно възможността НСИ да използва данни от административни регистри и информационни системи за производство на официална статистическа информация в страната. В рамките на Туининг проект BG2006/IB/FI/01 "Устойчиво развитие на Националната статистическа система" бяха направени посещения с цел проучване на опита в статистическите служби на Холандия по отношение на използването на административни източници в бизнес статистиката, на Финландия по отношение на използването на административни източници в демографската и социалната статистика и на Франция по отношение на използването на административни източници в статистиката на заетостта.
По време на посещенията бе обменен опит не само по използване на данни от административни източници за производството на конкретни статистически показатели в НСИ, но и по механизмите за координация на дейностите на различните институции по изграждане, поддържане и използване на административни източници за статистически цели в НСС. Проведени бяха два обучителни семинара по техники и методики за производство на статистическа информация с данни от административни източници - един за служители от ЦУ и един за служители от ТСБ. В резултат от детайлното проучване на опита по използване на данни от административни източници за статистически цели от водещите в това направление европейски статистически служби бе разработен план за действие за по-широкото използване на данни от административни регистри и информационни системи при производството на статистическа информация у нас.
През 2009 г. започна активна работа по проучване на съдържанието, обхвата и пригодността на данните в основните административни регистри у нас за статистически цели. Обект на съвместен анализ с експерти от съответните институции бяха Регистърът на осигурените лица, Регистърът на НАП, Информационната система за средното образование (Админ) и други.
През изминалата година бяха предприети редица конкретни стъпки за облекчаване на респондентите по предоставяне на първични данни за целите на официалната статистика. Въведени бяха:
- он-лайн подаване на годишните счетоводни и статистически справки от нефинансовите предприятия чрез уеб базирана информационна система "Бизнес статистика";
- праг за опростено деклариране на сделки с ниски стойности във външната търговия, който ще бъде прилаган от 2010 г. и ще доведе до намаляване на натоварването на респондентите;
- по-висок праг за преобладаващата част икономически дейности от 100 хил. лв. на 120 хил. лв. годишен оборот, което създаде условия за намаляване натовареността предимно на малките и средните предприятия;
- опростени въпросници в тримесечното изследване на пътуванията на домакинствата, на дейността на финансовите посредници, месечните изследвания на производството и цените в индустрията, търговията и услугите и др.;
- вълнови подход в наблюдението на работната сила, при който част от показателите се събират с годишна вместо с тримесечна периодичност.
Освен чрез използването на административни източници и оптимизиране на статистическия инструментариум натоварването на фирмите и гражданите при подаване на статистически данни се регулира и чрез използването на нови информационни технологии. С цел облекчаване на респондентите при подаване на статистически данни през 2009 г. НСИ продължи тенденцията за по-широко въвеждане на електронни въпросници, които могат да се получат директно от интернет страницата на НСИ. През 2009 г. всяка втора фирма е използвала този начин на представяне на данните.
II.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ


Оценката на качеството на статистическата информация е едно от приоритетните направления в развитието на Европейската статистическа система. Измерването на качеството се основава на заложените в Кодекса на европейската статистическа практика критерии за качество на статистическата информация: адекватност, надеждност, навременност, точност, достъпност, сравнимост и логическа обвързаност. Една статистическа информация е качествена, когато отговоря на всички критерии за качество.
През 2009 г. бяха проведени редица дейности, насочени към усъвършенстване на методологията на статистическите изследвания и повишаване на надеждността и точността на статистическата информация. Конкретните действия по обогатяване на съдържанието на статистическите изследвания, внедряване на мерки за намаляване на броя на неотговорилите, подобряване на извадковите техники и усъвършенстване на методиката за оценка на неотговорилите респонденти или липсващи отговори за отделните изследвания са описани в раздела "Отчет по тематични области".
Средство за повишаване качеството на статистическата информация и постигането на специфичните цели на статистическата система е хармонизирането на понятията и дефинициите в ЕСС на основата на международно приети стандарти. През 2009 г. НСИ започна редовно да разработва доклади за качеството в основните статистически изследвания, следвайки стандартите на Евростат, които бяха публикувани и в интранет страницата на НСИ.
През 2009 г. НСИ продължи да отразява препоръките от Партньорската проверка по внедряването на Кодекса на европейската статистическа практика, направена от Евростат през април 2007 г. Започна внедряването на принципите на кодекса и в другите ведомства - органи на НСС. В средата на 2009 г. в Евростат бе изпратен доклад-самооценка на постигнатия напредък в това направление за периода февруари 2008 - май 2009 г., на идентифицираните предизвикателства и на произтичащите от анализа бъдещи дейности.
НСИ участва в инициирания от Евростат проект за въвеждане на консултативен подход (coaching approach) между страните членки с цел подпомагане прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика и изпълнение на препоръките за одити по качеството. Дейностите по проекта бяха реализирани чрез непрекъснато сътрудничество със Статистическата служба на Португалия (INE), определена за консултант, и ползване на опита на статистическите служби на Ирландия и Нидерландия. В резултат на това за първи път беше разработено Ръководство за вътрешни одити по качеството на статистическите процеси и продукти в НСИ. Вътрешните одити по качеството са елемент от системата за управление на качеството. Ръководството представя одитния процес, организацията, процедурата за неговото провеждане, дейностите по отделните фази, задълженията на участниците и средствата, чрез които се осъществява.
НСИ започна работа по нов проект - Осигуряване на качеството в Националната статистическа система. Очаква се да бъдат разработени насоки и критерии за качеството, методологични документи, както и обучение по новите европейски изисквания за качеството. Проведен беше първият семинар с участие на представители на другите органи на статистиката и потребители на статистическа информация.
II.3. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЪХРАНЕНИЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Разпространението на статистическа информация е основна дейност на НСС, която се основава на принципите на: равен достъп на всички потребители до предлаганите информационни продукти и услуги; обективност и безпристрастност на разпространяваната информация; навременност и точност при предоставяне на информацията; опазване на статистическата тайна; достъпност и лесна интерпретация на информацията; осигуряване на възможно най-голям брой безплатни стандартизирани публикации и услуги; поддържане на постоянен контакт с потребителите; разширяване на дела на публикациите на английски език.
Приоритет в областта на разпространението през 2009 г. имаха дейностите по усъвършенстване на каналите за разпространение на статистическа информация, въвеждане на потребителски ориентиран подход при разпространението и регулярно провеждане на изследвания за удовлетвореността на потребителите от статистически информационни продукти и услуги. Успешно бяха реализирани няколко ключови проекта, които доведоха до осезаемо подобрение на разпространението на статистическа информация:
- разширен бе наборът от специализирани статистически продукти и услуги, предоставяни на потребители от страната и чужбина;
- разработен и внедрен бе единен корпоративен дизайн на институцията и единен дизайн на статистическите публикации;
- създадена бе нова потребителски ориентирана интернет страница, обогатена с нови тематични области и данни за минали периоди, с обяснителни и методологични бележки (метаданни) на статистическите показатели, с възможност за сваляне на таблици и графики;
- предоставена бе нов тип услуга на потребителите, а именно директен достъп чрез интернет до базата от данни за външната търговия и възможност за самостоятелно съставяне на справки и таблици, които съдържат детайлна информация за вноса и износа.
Връзки с потребителите
Втора година в НСИ функционира "Информационен коридор", в който чрез приемна, конвенционални и компютъризирани места за читателите в библиотеката и зала за пресконференции се извършва обслужване на потребители на статистическа информация. Наблюдава се трайна тенденция на нарастване на интереса към статистическата информация, която се предоставя в "Информационния коридор" на НСИ.
Към Част ІІ

Няма коментари:

Публикуване на коментар