сряда, 6 април 2011 г.

Отчет за изпълнението на Националната Статистическа програма II

Част І
Броят на изпълнените заявки и обслужените потребители от страната и чужбина през 2009 г. се е увеличил с около 4 % в сравнение с предходната година.
Увеличил се е и обемът на предоставяната информация - главно за министерствата и централните ведомства. Подобреното качество на обслужването на потребителите и тяхната удовлетвореност от получените статистически информационни продукти и услуги се потвърждава и от резултатите от провежданото на всеки шест месеца анкетно изследване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните продукти и услуги. Изпълняват се поетите от НСИ ангажименти към международни организации, институции и ведомства по предоставяне на данни по международни въпросници - обслужват се 122 планови въпросника, за периода февруари - октомври 2009 г. са постъпили и 16 извънпланови въпросника.
Публикации
През 2009 г. на потребителите на статистическа информация бяха предложени общо 40 публикации на НСИ - печатни, на CD и в интернет страницата. Беше увеличен броят на двуезичните публикации (с превод на английски език) - през 2009 г. 29 заглавия и 3 самостоятелни издания на английски език. Общият тираж на разпространените печатни и електронни издания бележи ръст от 24% спрямо предишната година и възлиза на 26 444 броя. Една пета от тях съставляват електронните публикации. От следващата 2010 г. НСИ планира да предоставя безплатно всички свои публикации в електронен вариант чрез интернет страницата. Едновременно с продължаването и поддържането на добрите традиции в издателската дейност на НСИ бяха създадени и нови издания, ориентирани към актуалните потребности, като публикацията "Основни краткосрочни показатели", брошурите "Наблюдение на работната сила" и "129 години българска статистика".
Е-услуги по разпространение на информация
Библиотека
Библиотечните специалисти на НСИ през 2009 г. продължават работата по предоставяне на свободен он-лайн достъп до информационни ресурси на Дигиталната библиотека на НСИ. Чрез софтуерна обработка бяха конвертирани 80 583 PDF дигитални страници. Извършените дейности дадоха възможност за пълен и свободен интернет достъп до създадените дигитални ресурси в глобален мащаб. През 2009 г. в дигиталния център на библиотеката са създадени и обработени 11 336 дигитални страници. Осъществен е книгообмен със статистически служби и международни организации. Интернет порталът на библиотеката на НСИ беше посетен от 17 845 потребителя, които са осъществили 44 662 справки в базата данни. В читалнята на библиотеката бяха обслужени 4175 потребителя на статистическа информация. Използваната литература е 10 311 библиотечни единици.
Интернет страница
През 2009 г. продължи тенденцията за увеличаване на посещаемостта на интернет страницата на НСИ. През изминалата година страницата на НСИ беше посетена 1 406 294 пъти, което представлява увеличение с 40% спрямо предходната година Със същия темп нараснаха и уникалните посещения в страницата, и средният брой посетители на ден. През 2009 г. страницата беше посещавана средно 3852 пъти на ден, като в деня с най-голяма посещаемост, 12 март, посещенията бяха 10 839. В края на 2009 г. броят на активните/наличните страници на интернет страницата на НСИ беше 3557, което е с 4% повече от предишната година. От тях нови или обновени са 1592 страници. През 2009 г. на интернет страницата на НСИ бяха създадени 5 нови статистически рубрики: Енергетика, Статистика на социалната защита, Строителство, Структурни бизнес статистики и Финансова статистика. В рубриката Транспорт беше включена информация за железопътния транспорт, пощенските съобщения и услугите. Започна работа по попълване на данни в "Информационна система за отчитане изпълнението на Програмата на правителството и на годишните цели на администрациите". На интернет страницата бяха публикувани много и разнообразни прессъобщения.
Продължава работата по подпомагане на потребителите на европейска статистическа информация чрез специално обособената рубрика на интернет страницата на НСИ - ESDS Help Desk. Българският център е част от мрежата подобни центрове в националните статистически институции на всички държави - членки на ЕС. Чрез тази мрежа Евростат осъществява стратегията си, насочена към безплатно разпространение на статистическа информация. Потребителите на страницата на Евростат имат възможност за безплатен достъп до хармонизирана статистическа информация, включена в базите данни на Евростат, както и до всички публикации в електронен формат. По-голямата част от запитванията на потребителите през изминалата година се отнасяха за: индексите на потребителските цени и инфлацията в страните - членки на ЕС, заетостта, образованието, външната търговия и туризма. Очертава се тенденция към нарастване на интереса на потребителите към дейността на ESDS Help Desk в България и разширяване на областите на търсената информация.


От началото на септември 2009 г. функционира вътрешна система за управление на входящите потребителски заявки - осъществява се чрез интранет страницата на НСИ. Целта е чрез системата да се подобрят отчетността и контролът на извършените дейности. Системата дава възможност за анализ на потребителското търсене, който ще даде възможност да се разширява кръгът от теми и показатели, които да бъдат включвани в страницата на НСИ. От началото на август 2009 г. започна изследване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните статистически информационни продукти и услуги - с нова анкетна карта, която е достъпна и чрез интернет страницата на НСИ.
II.4. УСКОРЕНО ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Дейностите по реализацията на "Ускорено внедряване на нови ИКТ" през 2009 г. бяха насочени към осигуряването на средства и технологии, даващи възможност за ефективно обхващане, обработка и разпространение на качествени статистически услуги с цел превръщането на НСИ в първокласен доставчик на статистически продукти и услуги за всички групи потребители от страната и чужбина.
През 2009 г. за първи път в НСИ бе внедрена електронна услуга, позволяваща он-лайн подаване на годишните счетоводни отчети и статистически справки от отчетните единици. Разработената и внедрена web базирана ИС "Бизнес статистика", чрез която се осъществява он-лайн подаването на годишните отчети от бизнеса, е реализирана с най-съвременни Oracle технологични продукти (Oracle Database Server 11g, Oracle WebLogic Server 11g, Oracle BI Server, Publishing and Reporting). По този начин се осигурява не само качествено ново обслужване на респондентите в посока улесняване на тяхната работа, но се повишават и сигурността, надеждността и качеството на подаваните данни. От следващата 2010 г. НСИ ще бъде единна входна точка на он-лайн подаване на годишните отчети за НСИ и НАП, което ще бъде възможно чрез тази информационна система.
През 2009 г. НСИ започна последователен процес на реинженеринг на информационни системи/програмни продукти, използващи морално остарели платформи, към разработка с най-новите технологии Oracle ADF върху Oracle 11g и .Net върху SQL Server и IIS application server. Осъществиха се няколко проекта в това направление (on-line системи/приложения, използващи последни технологии на Microsoft (.Net, IIS, SQL Server 2005), в ключови статистически области като статистика на потребителските цени и инфлацията, тримесечните изследвания на предприятията, на чуждестранните инвестиции и на дълготрайните материални активи, изследването "Използване на ИКТ в предприятията" и изследването "Цени на производител на услуги" от краткосрочната бизнес статистика.
През 2009 г. беше инсталиран един от най-съвременните статистически пакети SPSS Statistics Server 17.0 (IBM Corp придоби SPSS Inc. през лятото на 2009 г.), който се превръща в основна аналитична платформа в работата на НСИ. Със сървърната версия се постигат съществени предимства при обработка на огромни обеми данни и провеждане на ресурсоемки анализи, като висока продуктивност, контрол и администриране на натоварването, увеличена мощност и ускоряване на обработката, ефективност, унификация, сигурност (централизиран и защитен достъп до информацията с възможност за администриране нива и права на достъп на различни потребители до различни бази данни), нисък мрежов трафик, възможност за надграждане на системата. Чрез реализирането на интерфейси към различни съществущи или нови системи се осигурява основата за разработване на data warehouse (DW) върху единна аналитична среда.
През 2009 г. беше извършен качествено нов напредък по предаването на данни към Евростат с предоставения програмен продукт eDamis. Чрез еDamis Евростат реализира концепцията за единична входна точка (SEP) на подаване на данни към Евростат от националните статистически служби. НСИ е реализирал 76% покритие, т.е. 76% от информацията, подавана от НСИ към Евростат, се реализира чрез тази система, с което НСИ се нарежда сред водещите институции в това направление.

Друг изключително важен проект, който стартира от средата на 2009 г., е подготовката на ИКТ за Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Извършиха се дейности, свързани с проучването на съвременните тенденции, респ. технологии в областта на преброяването и възможностите за прилагане на тези ИТ решения в България.
Един от основните приоритети на ИКТ, свързан с поддържане на съвременна комуникационна инфраструктура, се реализира чрез проекта "Частна VPN на НСИ в 27 ТСБ върху оптичната опорна мрежа на държавната администрация", чрез което се внедриха всички технологични предимства на VPN свързаността. Изградена беше и отделна частна VPN мрежа на НСИ, с което бяха реализирани изискванията за сигурност и капацитет, необходими за он-лайн подаването на годишните отчети от бизнеса, както осигуряването на висококачествена поддръжка на техническата и комуникационната инфраструктура за преминаване в 24 часа/7 дни режим на използване.
През 2009 г. бяха закупени, разпределени, инсталирани и пуснати в експлоатация над 200 броя работни станции, принтери и друго оборудване в ТСБ и ЦУ на НСИ. Друга важна задача, която се изпълнява, е миграцията на електронната поща на НСИ от MS Exchange Server v 5.5 към MS Exchange Server 2003. Стартирана беше задачата по активиране директорийната услуга Active Directory на операционната система Windows Server 2003 и поетапно включване и определяне правата за достъп на потребителите, схемите за маршрутизиране на съобщенията, автентикация на потребителите и LDAP услугите за комуникация между потребителите и сървърите в Active Directory. Относно централизираното управление на антивирусния софтуер бяха закупени допълнителни лицензи и обновени старите към същата версия с новозакупените. Извършен беше непрекъснат мониторинг на техническите средства и комуникационна инфраструктура за осигуряване на 24 часа/7 дни режим на работа.
През отчетната година в експлоатация бяха въведени нови технологии за съхранение и разпространение на данните за външнотърговската дейност, основани на използването на он-лайн аналитични обработки (Business Intelligence) и бе изграден портал за достъп до макроданните от ИС "Външна търговия".
От съществено значение за усвояване на съвременните изисквания на новите информационни технологии и повишаване технологичното ниво на персонала беше обучението по една от водещите разработващи платформи - .NET 2.0 Development, вкл. Application Security и SPSS.
Към Част ІІІ

Няма коментари:

Публикуване на коментар